16 Ocak 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28530

YNETMELK

Gazi niversitesinden:

GAZ NVERSTES SALIK ARATIRMA VE

UYGULAMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Gazi niversitesine bal olarak kurulan Gazi niversitesi Salk Aratrma ve Uygulama Merkezinin tekilat, ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Gazi niversitesi Salk Aratrma ve Uygulama Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma esaslarna ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Dekan: Tp Fakltesi Dekann,

b) Dekanlk: Tp Fakltesi Dekanln,

c) Merkez (Hastane): Gazi niversitesi Salk Aratrma ve Uygulama Merkezini,

) Merkez Mdr (Bahekim): Gazi niversitesi Salk Aratrma ve Uygulama Merkezi Mdrn,

d) Rektr: Gazi niversitesi Rektrn,

e) Rektrlk: Gazi niversitesi Rektrln,

f) Senato: Gazi niversitesi Senatosunu,

g) niversite: Gazi niversitesini,

) Ynetim Kurulu: Gazi niversitesi Salk Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezi amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; salk hizmetleriyle ilgili tm alanlarda eitim-retim, aratrma ve uygulama yapma olana salamak, her dzeyde tp ve salk personeli yetitirmek amacyla Tp Fakltesi bata olmak zere, niversite bnyesindeki dier faklte, enstit, yksekokullar, aratrma ve eitim merkezleri ile yurt iinde ve yurt dndaki dier kurumlarla ibirlii yaparak salk hizmetlerinin kaliteli ve verimli dzeyde yrtlmesini salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez amacn gerekletirmek zere aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Salkl yaam iin salk hizmeti sunumu ve bu konu ile ilgili aratrma ve uygulamalarda bulunmak,

b) Klinik dallar ve dier disiplinlerle toplum salna ynelik aratrmalar konusunda ibirliini salamak,

c) Amac ile ilgili kamu kurum ve kurulularyla ortak projelerin gelitirilmesine imkn salamak,

) Toplumun salkl yaam konusundaki bilgi, davran ve eksikliklerini tespit ederek bunlarn giderilmesine ynelik projeler gelitirmek,

d) niversite rencilerinin salkl yaam bilinci kazanmalarn ve Merkez projelerinde etkin grev almalarn salamak, bu amala zendirici eitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda almak isteyenleri desteklemek,

e) Salkl bir toplumun gelitirilmesi iin gerektiinde kamu ve zel sektr kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak lke dzeyinde bilim ve toplum arasnda kpr grevini stlenmek,

f) Ulusal ve uluslararas kamu ve zel sektr kurum ve kurulularna Merkezin amalar dorultusunda projeler hazrlamak, eitim programlar dzenlemek, bilimsel mtalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

g) Toplumun salkl yaam konusunda bilgilendirilmesi ve eitilmesi amacyla, kitap, dergi, bror ve benzeri basmlar yapmak, yazl ve grsel basn organlarnda programlar dzenlemek,

) Ynetim Kurulunun kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Merkez Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

Merkez Mdr

MADDE 8 (1) Merkez Mdr, Merkezin alma alan ile ilgili sadece Tp Fakltesinde alan ve mesai dnda mesleini serbest olarak icra etmeyen profesrler arasndan Rektr tarafndan iki yl sre ile grevlendirilir. Sresi biten Merkez Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Merkez Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere sadece Tp Fakltesinde alan ve mesai dnda mesleini serbest olarak icra etmeyen retim yeleri arasndan alt kiiyi mdr yardmcs olarak grevlendirilmek zere Rektrn onayna sunar. Merkez Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yerine mdr yardmclarndan biri veklet eder. Veklet sresi alt ay geemez. Merkez Mdrnn grev sresinin dolmas veya herhangi bir sebeple grevinden ayrlmas halinde mdr yardmclarnn da grevleri kendiliinden sona erer.

Merkez Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Merkez Mdrnn grevleri unlardr:

a) Merkezi amalar dorultusunda ynetmek,

b) Merkez ve Merkeze bal nite, birim ve alma guruplarnn en iyi ekilde almas iin gerekli tedbirleri almak,

c) Ynetim Kurulu kararlarn uygulamak,

) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak, Ynetim Kurulunun grn aldktan sonra Rektre sunmak,

d) Merkezin amalar dorultusunda oluturulan alma gurup ve birimlerinin programlarn hazrlamak ve Ynetim Kuruluna nermek,

e) Yurt ii ve yurt dnda benzer faaliyetlerde bulunan kurulularla ibirlii yapmak,

f) Merkezin ynetim, denetim ve gzetim grevini yrtmek,

g) Rektr tarafndan grevlendirildii takdirde ita amirlii grevini yerine getirmek,

) Salk alanlarndaki koordinasyonu salamak,

h) Merkezin denek, kadro ihtiyalarn, bte ile ilgili nerilerini ve grlecek dier konular tespit ederek gerekesi ile birlikte Ynetim Kuruluna sunmak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Rektrn bakanlnda, Tp Fakltesi Dekan, Merkez Mdr, Merkez Mdrnn nerecei bir mdr yardmcs, cerrahi, dhili ve temel tp bilimleri blm bakanlar ile Rektr tarafndan iki yl iin grevlendirilen Tp Fakltesi dhili ve cerrahi tp bilimleri retim yeleri arasndan birer kii olmak zere toplam dokuz kiiden oluur. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. yeliin herhangi bir nedenle boalmas halinde kalan sreyi tamamlamak zere yeni bir ye grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu Merkezin karar organdr. Rektr Ynetim Kurulunun bakandr, Rektrn katlmad toplantlarda Merkez Mdr Ynetim Kuruluna bakanlk eder. Ynetim Kurulu, Bakann daveti zerine ylda en az drt kez salt ounlukla toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin amalar dorultusunda Merkezin ynetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Merkez bnyesinde kurulan birimler ile idari nitelerin rasyonel almas iin alma plan ve programlarn hazrlamak, bunlar arasnda koordinasyonu salamak,

c) Merkezin alma plan ve programn hazrlamak,

) Rektrle sunulacak faaliyet raporunu grmek,

d) Personel ihtiyacn belirlemek,

e) Merkezle ilgili hazrlanan projeler hakknda kararlar almak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Merkez nitelerinin ve birimlerinin alma usul ve esaslar

MADDE 12 (1) Merkezde ve Merkeze bal olarak alan salk hizmetleri ile ilgili nitelerde bulunan servis, poliklinik veya laboratuvar birimleri ile Merkezin idari ilerinde grevli dier idari birimler, yrttkleri hizmetler asndan Merkez Mdrne kar sorumludur.

(2) Anabilim dallarna ait servis ve polikliniklerinin alma dzeni ve ileyiinden anabilim dal bakanlar sorumludur. Anabilim dal bakanlar bu ileyiten ayn zamanda Merkez Mdrne kar sorumludur.

(3) Merkez laboratuvarlar koordinatr ve laboratuvar sorumlular ile anabilim dallarna bal niteler dndaki nitelerin sorumlular, Merkez Mdrnn nerisiyle Rektr tarafndan iki yllna grevlendirilirler. Merkez laboratuvarlar koordinatr, laboratuvar sorumlular ve nite sorumlular Merkez Mdrne kar sorumludurlar.

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 ve 657 sayl kanunlarn ilgili hkmleri uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

ta amiri

MADDE 14 (1) Merkezin ita amiri Rektrdr. Rektr bu grevini bir Rektr Yardmcsna veya Merkez Mdrne devredebilir.

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 16 (1) 10/12/2005 tarihli ve 26019 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gazi niversitesi Salk Aratrma ve Uygulama Merkezi Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Gazi niversitesi Rektr yrtr.