16 Ocak 2013  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28530

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

2872 SAYILI ÇEVRE KANUNU UYARINCA VERİLECEK

İDARİ PARA CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(2013/1)

9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.

30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.

Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 419 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2012 yılı yeniden değerleme oranı % 7,80 olarak tespit ve ilan edilmiştir.

Bu duruma binaen, 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2013 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.

2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/2), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2009/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2010/1), 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2011/1) ve 2872 sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2012/1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.

 

2872 sayılı Çevre Kanununun

Kanundaki ceza miktarı

1/1/2013-31/12/2013 tarihleri arasında uygulanacak ceza

20 nci maddesinin

(a) bendindeki ceza miktarları

500 TL

842 TL

1.000 TL

1.689 TL

(b) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

40.636 TL

48.000 TL

81.274 TL

(c) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

10.154 TL

2.000 TL

3.383 TL

300 TL

504 TL

(d) bendindeki ceza miktarları

(b) bendi için iki kat:

 

48.000 TL

81.274 TL

96.000 TL

162.552 TL

(c) bendi için iki kat:

 

12.000 TL

20.317 TL

4.000 TL

6.769 TL

600 TL

1.012 TL

(d) bendinin ikinci cümlesindeki konutlarla ilgili olarak:

 

600 TL

1.012 TL

(e) bendindeki ceza miktarı

10.000 TL

16.929 TL

(f) bendindeki ceza miktarı

60.000 TL

101.595 TL

(g) bendindeki ceza miktarı

6.000 TL

10.154 TL

(h) bendindeki ceza miktarları

400 TL

674 TL

1.200 TL

2.029 TL

4.000 TL

6.769 TL

12.000 TL

20.317 TL

(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

40 TL

67,69 TL

10 TL

16,89 TL

100 KR

163 KR

(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

30 TL

50,76 TL

6 TL

10,12 TL

100 KR

163 KR

(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton Başına*:

 

20 TL

33,83 TL

4 TL

6,74 TL

100 KR

163 KR

(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları

Ton başına*:

 

10 TL

16,89 TL

2 TL

3,34 TL

40 KR

65 KR

(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları

24.000 TL

40.636 TL

600 TL

1.012 TL

(i) bendindeki ceza miktarı

1.000 TL

1.689 TL

(j) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

40.636 TL

600 TL

1.012 TL

(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilişkin  ceza miktarı

20.000 TL

33.863 TL

(l) bendindeki ceza miktarları

Dekar başına*:

 

20 TL

33,83 TL

Metreküp başına*:

 

120 TL

203,17 TL

(m) bendindeki ceza miktarları

6.000 TL

10.154 TL

4.000 TL

6.769 TL

(n) bendindeki ceza miktarları

48.000 TL

81.274 TL

1.200 TL

2.029 TL

(o) bendindeki ceza miktarı

12.000 TL

20.317 TL

(p) bendindeki ceza miktarı

24.000 TL

40.636 TL

(r) bendindeki ceza miktarları

24.000 TL

40.636 TL

60.000 TL

101.595 TL

(s) bendindeki ceza miktarı

100 TL

163 TL

(t) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.386.604 TL

(u) bendindeki ceza miktarı

2.000.000 TL

3.386.604 TL

(v) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

169.327 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

1.693.300 TL'ye kadar

(y) bendindeki ceza miktarı

100.000 TL den

169.327 TL'den

1.000.000 TL’ye kadar

1.693.300 TL'ye kadar

 

Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları

Belediyelerde;

Belediyelerde;

·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

·           Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda:

50.000 TL

84.660 TL

·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

·           Nüfusu 100.000 – 50.000 arasında olanlarda:

30.000 TL

50.796 TL

·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

·           Nüfusu 50.000 – 10.000 arasında olanlarda:

20.000 TL

33.863 TL

·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

·           Nüfusu 10.000 – 2.000 arasında olanlarda:

10.000 TL

16.929 TL

·           Organize Sanayi Bölgelerinde:

·           Organize Sanayi Bölgelerinde:

100.000 TL

169.327 TL

·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

·           Bunların dışında kalan endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste:

60.000 TL

101.595 TL