16 Ocak 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28530

YNETMELK

Tunceli niversitesinden:

TUNCEL NVERSTES NSAN VE SOSYAL SORUNLAR

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Tunceli niversitesi nsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin ynetim, alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Tunceli niversitesi nsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Faklte: niversiteye bal faklteleri,

b) Merkez: Tunceli niversitesi nsani ve Sosyal Sorunlar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Mdr yardmcs: Merkezin Mdr Yardmcsn,

d) Rektr: Tunceli niversitesi Rektrn,

e) niversite: Tunceli niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

g) Yksekokul: niversiteye bal yksekokullar

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; ok kltrl, ok anadilli ve ok inanl bir toplum olan lkemizde ortak yaam kltrn gelitirmek amacyla, Tunceli li ve evresi bata olmak zere, yerel ve ulusal sorunlar zerinde, tarihi, siyasi, sosyolojik, ekonomik ve kltrel akademik almalar yapmak, yaplan almalar kitap, dergi, blten ve benzeri vastalarla yazl hale getirmek ve konuyla ilgili aratrmaclar ile kurumlara ulatrmak, ayrca konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle rencilere ve geni halk kitlelerine sunmaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, kurulu amac dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yrede, blgede ve lkemizde gemi yllarda meydana gelen olaylar, ariv belgeleri ve canl tanklar nezdinde aratrmak, elde edilen bulgular dijital ortama aktarmak, arivlemek, konu ile ilgili akademik almalar yaplmasn tevik etmek.

b) Yrenin, blgenin ve lkemizin sosyal, iktisadi ve kltrel sorunlarna ilikin alan aratrmalar yapmak, aratrma sonularn raporlandrarak ilgili kii, kurum ve kurulularla paylamak.

c) Yreye, blgeye ve lkemize ilikin deiik dnemlere ait yazl belge ve kitaplar temin ederek aratrmaclarn kullanmna sunmak.

) Yaplan almalarn, dzenlenecek konferans, panel ve sempozyum gibi etkinliklerle geni halk kitlelerine duyurulmasn salamak, ayrca konusunda uzman kiilerin katlaca beyin frtnas toplantlar dzenlemek.

d) Merkez bnyesinde faaliyet alanlar ile ilgili yaymlanm eserlerden oluan bir ktphane oluturmak.

e) Merkezin ama ve faaliyetleri kapsamnda ilgili kurum ve kurulularla fikir ve bilgi paylam ile proje ibirliinde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr ve mdr yardmclar.

b) Ynetim Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Merkezin yneticisi olan Mdr; niversitede grev yapan ve Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalar olan retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl sreyle grevlendirilir. Sresi dolan Mdr tekrar grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Rektr tarafndan, niversitede grev yapan ve Merkezin faaliyet alanlaryla ilgili almalar olan retim elemanlar arasndan iki kii, en ok yl iin mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde, yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdr ve mdr yardmclarnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezin ynetim, bilim, aratrma, inceleme, yayn ve benzeri kurullarna bakanlk etmek ve bu kurullarn ileyi ve dzenini salamak; her yln sonunda ve istendiinde Merkezin almalaryla ilgili olarak Rektrle rapor sunmak.

b) Lisansst eitim retim etkinliklerine gerekli destei salamak.

c) Merkezin ihtiyalarn ve btesini gerekeleriyle birlikte hazrlamak, bu konudaki Ynetim Kurulu kararn Rektrle bildirmek.

) Merkez personelinin almalarn dzenlemek ve denetim grevini yrtmek.

d) Uluslararas bilimsel etkinliklerle ilgili ileri yrtmek.

e) Konferans, panel, sempozyum ve benzeri ulusal/uluslararas bilimsel etkinliklerin dzenlenmesini veya bunlara katlm salamak.

f) Merkez tarafndan dzenlenen kurs ve seminerlere katlanlara katlm belgesi vermek.

g) lgili dier mevzuatla kendisine verilen dier grevleri yrtmek.

(2) Mdr yardmclar, Mdr ve Ynetim Kurulu tarafndan Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak kendilerine verilen grevleri yerine getirirler.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, mdr yardmclar ve niversite retim elemanlar arasndan Rektrn grevlendirdii be kii ile birlikte toplam sekiz yeden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yeleri yllna grevlendirilir. Ynetim Kurulu yelii sona eren kii tekrar grevlendirilebilir.

(3)Ynetim Kurulu bakan Mdrdr. Rektr Ynetim Kurulunun doal yesidir ve gerektiinde Kurula bakanlk eder.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin alma programlarn, bilimsel faaliyet ve yaynlarn planlamak.

b) Merkezin amacna uygun olarak bilim, aratrma, inceleme, yayn ve benzeri konularda alma grubu veya kurullar oluturmak.

c) Merkezin faaliyetleri iin dardan mal ve hizmet edinilmesi hakknda karar almak ve Rektrle sunmak.

) Merkezde alacak retim eleman ve uzmanlarn grevlendirilmesi konusunda Rektre nerilerde bulunmak.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Tunceli niversitesi Rektr yrtr.