16 Ocak 2013 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28530

YNETMELK

Hacettepe niversitesinden:

HACETTEPE NVERSTES D HEKML FAKLTES ETM

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Hacettepe niversitesine bal olarak kurulan Hacettepe niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna ve bu organlarn grevlerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, Hacettepe niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe niversitesi Di Hekimlii Fakltesi Eitim Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr (Bahekim): Merkezin Mdrn,

) Rektr: Hacettepe niversitesi Rektrn,

d) niversite: Hacettepe niversitesini,

e) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amalar ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amalar

MADDE 5 (1) Merkezin amalar; Merkeze bavuran acil ve dier hastalara ayaktan veya yatrlarak az, di ve ene sal hizmeti vermek, di hekimi yetitirmek, yardmc salk personeli eitimine destek vermek, bilimsel eitim-retim, aratrma ve uygulama olana salamak amacyla Tp Fakltesi ve niversite bnyesindeki salk hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gsteren faklte, enstit, yksekokullar, uygulama ve aratrma merkezleri bata olmak zere dier kurumlarla ibirlii yapmak, eitim ve salk hizmetlerinin verimlilii ile niteliini arttrmak, tbbi aratrma ve uygulamalarn en st dzeyde gereklemesi iin bilimsel aratrma koullarn hazrlamak, ada hastane iletme ynetimi ilkeleri dorultusunda faaliyette bulunmak ve ulalabilir kaliteli salk hizmeti sunulmasn salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanlar unlardr:

a) Hastane bnyesinde; az, di ve ene cerrahisi uzmanlk disiplininin tedavi protokolleri kapsamnda giriimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyatlar ile hastalarn ayaktan veya yatarak mahede, muayene, tehis, tedavi ve rehabilite edilmelerini salamak ve konuyla ilgili birimleri oluturmak.

b) Koruyucu di hekimlii uygulamalar kapsamnda sahada hizmeti sunabilecek toplum az ve di sal birimini oluturmak.

c) Az, di ve ene sal alannda hizmet verilmesini salamak ve bu konu ile ilgili aratrma ve uygulamalarda bulunmak.

) Klinik dallar ve dier disiplinlerle toplum salna ynelik aratrmalar konusunda ibirliini salamak.

d) Faaliyet alanlar ile ilgili kamu kurum ve kurulularyla ortak projeler gelitirmek, yrtlmekte olan projeleri desteklemek.

e) Toplumun az ve di sal konusundaki bilgi, davran ve eksikliklerini tespit ederek bunlarn giderilmesine ynelik projeler gelitirmek.

f) niversite rencilerinin az ve di sal konusunda yaam bilinci kazanmalarn ve Merkez projelerinde etkin grev almalarn salamak, bu amala zendirici eitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda almak isteyenleri desteklemek.

g) Salkl bir toplumun gelitirilmesi iin gerektiinde kamu ve zel sektr kurum ve kurulular ile ibirlii yaparak lke dzeyinde bilim ve toplum arasnda kpr grevini stlenmek.

) Yurt ii ve yurt d kamu ve zel sektr kurum ve kurulularna Merkezin amalar dorultusunda projeler hazrlamak, eitim programlar dzenlemek ve danmanlk hizmetleri vermek.

h) Toplumun az ve di sal konusunda bilgilendirilmesi ve eitilmesi amacyla, kitap, dergi, bror ve benzeri basmlar yapmak, yazl ve grsel basn organlarnda programlar dzenlemek.

) Ynetim Kurulunun Merkezin amalar dorultusunda kararlatraca dier faaliyetlerde bulunmak.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr.

b) Ynetim Kurulu.

c) Danma Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Merkezin faaliyet alan ile ilgili, niversiteden baka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen niversite Di Hekimlii Fakltesi retim yeleri arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilir. Sresi biten Mdr yeniden grevlendirilebilir.

(2) Mdrn nerisi ile Mdre almalarnda yardmc olmak zere, Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversiteden baka bir yerde mesleki faaliyette bulunmayan ve mesleklerini serbest olarak icra etmeyen niversite retim yeleri arasndan kii, yl iin Rektr tarafndan mdr yardmcs (bahekim yardmcs) olarak grevlendirilir. Rektr gerektiinde ayn usulle mdr yardmclarn deitirebilir.

(3) Mdr grevi banda bulunmad zamanlarda yardmclarndan birini vekil brakr. Vekalet alt aydan fazla srerse yeni Mdr grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmclarnn da grevi sona erer.

Mdrnn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Ynetim Kuruluna ve Danma Kuruluna bakanlk etmek.

b) Merkezin sorumluluk alannda olan salk hizmetlerinin eksiksiz olarak ve zamannda yaplmasn salamak.

c) Kalite ve performans hedeflerinin gerekletirilmesini salamak.

) Merkez almalarnn gerektirdii grevlendirmeleri yapmak.

d) stenildiinde Merkezin genel durumu ve ileyii hakkndaki raporunu Ynetim Kurulunun grn de aldktan sonra Rektre sunmak.

(2) Mdr; Merkezin amalar dorultusundaki almalarn kaliteli ve verimli bir ekilde yrtlmesinden, Merkezin tm etkinliklerinin gzetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli nlemlerin alnmasndan Rektre kar birinci derecede sorumludur.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdrn bakanlnda, mdr yardmcs ile Merkezin faaliyet alan ile ilgili niversite retim elemanlar arasndan Rektr tarafndan yl iin grevlendirilen ye olmak zere toplam yedi yeden oluur. Sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yeni bir ye grevlendirilir.

(2) Ynetim Kurulu akademik bir organ olup; Merkezin eitim, retim, bilimsel aratrma, danmanlk, yayn faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esaslar kararlatrr. Ynetim Kurulu ayda en az bir kez olaan ve gerektiinde olaanst olarak Mdrn ars zerine salt ounlukla toplanr ve kararlar toplantya katlanlarn salt ounluu ile alnr.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulu, Merkezin ynetimi ile ilgili konularda aadaki grevleri yapar:

a) Merkezin almalaryla ilgili plan ve programlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

b) Merkezin yatrm ve plan tasarsn hazrlamak ve onaylanmak zere Rektre sunmak.

c) Merkez elemanlarnn eitim, uygulama, aratrma, danmanlk ve yaym konularndaki isteklerini deerlendirip karara balamak.

) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geici alma gruplar kurmak ve bunlarn grevlerini dzenlemek.

d) Yurt ii ve yurt dndaki kamu ve zel kurulular ile ortaklaa yrtlecek almalarn temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek.

e) Mdrn, Merkezin ynetimi ile ilgili getirecei konular deerlendirerek karara balamak.

Danma Kurulu ve grevleri

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Bakan ve Merkezin faaliyet alanlarnda deneyimli niversitenin veya dier niversitelerin retim elemanlar ile istekleri halinde ilgili kurum ve kurululardaki uzman kiiler arasndan Ynetim Kurulunun nerisi zerine Rektr tarafndan yllna seilen alt ye ile birlikte toplam yedi yeden oluur. Boalan yeliklerin yerine kalan sreyi tamamlamak iin ayn usulle yeni ye seilir. Sresi biten yeler yeniden seilebilir.

(2) Danma Kurulu Mdrn ars zerine ylda en az iki kez olaan olarak toplanr. Mdr gerekli grd takdirde Danma Kurulunu olaanst olarak da toplantya arabilir.

(3) Danma Kurulunun grevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Ynetim Kurulunun ihtiya duyduu konularda deerlendirmeler yapmak ve istiari nitelikte gr ve nerilerde bulunmaktr.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 13 (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hacettepe niversitesi Rektr yrtr.