15 Ocak 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28529

YNETMELK

Sivil Havaclk Genel Mdrlnden:

SVL HAVACILIK LETMELER YETKL DENETM KURULULARI

YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA

DAR YNETMELK (SHY-YDK)

MADDE 1 (1) 5/4/2012 tarihli ve 28255 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sivil Havaclk letmeleri Yetkili Denetim Kurulular Ynetmelii (SHY-YDK)ne aadaki ek madde eklenmitir.

Kamu kurumlarna ait denetim kurulular

EK MADDE 1 (1) 19 uncu maddenin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerindeki yetki gruplarnda Genel Mdrlk adna bamsz denetim kuruluu olmak iin bavuruda bulunan ve hisselerinin %30 veya daha fazlas dorudan veya dolayl olarak kamu kurum veya kurulularna ait iletmelerin 2920 ve 5431 sayl kanunlar kapsamnda baka bir iletme ruhsat ya da yetki belgesine sahip olmamas ve kendi hissedarlarna ait olan irketlere denetim hizmeti vermemesi artyla, 9 uncu maddenin beinci ve dokuzuncu fkralar, 21 inci maddenin birinci fkrasnn (c) bendi ve 22 nci maddenin birinci fkrasnn (d) bendinin (4) numaral alt bendinde yer alan Genel Mdrlke yetkilendirilen herhangi bir kuruluta ortak, ynetim kurulu bakan veya yesi ya da yneticisi olarak grev yapmadklarna dair yazl beyan aranmasna ilikin hkm ile (5) numaral alt bendindeki artlar aranmaz.

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Sivil Havaclk Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

5/4/2012

28255