15 Ocak 2013 SALI

Resm Gazete

Say : 28529

YNETMELK

Eti Maden letmeleri Genel Mdrlnden:

ET MADEN LETMELER GENEL MDRL PERSONEL GREVDE

YKSELME VE UNVAN DEKL YNETMELNDE

DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 20/12/2010 tarihli ve 27791 sayl Resm Gazetede yaymlanan Eti Maden letmeleri Genel Mdrl Personeli Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Ynetmeliinin 3 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 22/1/1990 tarihli ve 399 sayl Kanun Hkmnde Kararname ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Kamu Kurum ve Kurulularnda Grevde Ykselme ve Unvan Deiiklii Esaslarna Dair Genel Ynetmelik hkmlerine dayanlarak hazrlanmtr.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 4 nc maddesinin birinci fkrasnn () bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

) Hizmet sresi: Aylksz izinli geen sreler hari, muvazzaf askerlik sresi dahil olmak zere, Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine gre hesaplanan sreleri,

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 5 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 5 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda grevde ykselme ve unvan deiikliine tabi kadro/pozisyonlar aada belirtilmitir.

(2) Grevde ykselmeye tabi kadro/pozisyonlar unlardr:

a) Ynetim hizmetleri grubu;

1) Birim mdr, bamhendis,

2) Birim mdr yardmcs, mdr yardmcs,

3) Teknik ef, ef, koruma ve gvenlik amiri, koruma ve gvenlik amir yardmcs, koruma ve gvenlik grup efi.

b) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk maviri.

c) Aratrma ve planlama hizmetleri grubu;

1) Bauzman, uzman, teknik uzman,

2) Uzman yardmcs.

) Bilgi ilem hizmetleri grubu;

1) zmleyici, sistem programcs.

d) Savunma hizmetleri grubu;

1) Sivil savuma uzman.

e) dari hizmetler grubu;

1) ef yardmcs,

2) Bilgisayar iletmeni, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, memur, veznedar, daktilograf, ofr, koruma ve gvenlik grevlisi.

f) Destek hizmetler grubu;

1) A, datc, hizmetli, kaloriferci.

(3) Unvan deiikliine tabi pozisyonlar unlardr:

a) Avukat, mhendis, mimar, kimyager, programc, tekniker, teknisyen, teknik ressam, ocuk eitimcisi, laborant, hemire.

MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 6 nc maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 6 (1) Grevde ykselme snavna tabi olmadan yaplacak atamalarda aadaki artlar aranr.

a) Daire bakan kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

3) Son be yl ierisinde, Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylktan kesme cezas ile son on yl ierisinde Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmak,

b) I. Hukuk Maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Son be yl ierisinde, Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesinin (C) bendinde belirtilen aylktan kesme cezas ile son on yl ierisinde Devlet Memurlar Kanununun 125 inci maddesinin (D) bendinde belirtilen kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas almam olmak,

3) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak.

c) letme mdr ve iletme mdr yardmcs kadrolarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

3) 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesinin (b) bendinde aklanan kadro unvanlarnda veya teknik uzman ve bamhendis pozisyonlarndan birinde bulunmu olmak.

) Fabrika mdr kadrosuna ve dorudan merkeze bal tara tekilat mdrlklerin mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

3) 399 sayl Kanun Hkmnde Kararnamenin 3 nc maddesinin (b) bendinde aklanan kadro unvanlarnda veya mdr yardmcs, uzman, teknik uzman ve bamhendis pozisyonlarndan birinde bulunmu olmak.

d) Dorudan merkeze bal tara tekilat mdrlklerinde mdr yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Teknik uzman, mhendis unvann renimle ihraz etmi olan teknik ef, uzman veya ef pozisyonlarndan birinde bulunmu olmak.

e) Mavir kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak.

MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 8 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

MADDE 8 (1) Grevde ykselme snavna tabi olarak yaplacak atamalarda aranacak zel artlar aada belirtilmitir.

a) Birim mdr kadrosuna atanabilmek iin;

1) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

2) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

3) dar nitelikteki grevlerin yerine getirildii mdrlkler/birimler iin mdr yardmcs, avukat, uzman, ef; teknik nitelikte grevlerin yerine getirildii mdrlkler/birimler iin mdr yardmcs, bamhendis ve teknik uzman kadro/pozisyonlarndan birinde grev yapm olmak,

4) Enerji retimi veya iletimi ile enerji tesisi faaliyet alanlarndaki grevlerin yerine getirildii mdrlkler/birimler iin Enerji Yneticilii Belgesi, evre ynetimi faaliyet alanlarndaki grevlerin yerine getirildii mdrlkler/birimler iin evre Grevlisi Belgesine, i sal ve gvenlii faaliyet alanlarndaki grevlerin yerine getirildii mdrlkler/birimler iin Gvenlii Uzmanl Belgesine sahip olmak,

5) hracat, d alm, pazar aratrma faaliyet alanlarndaki grevlerin yerine getirildii mdrlkler iin; ngilizce, Almanca veya Franszca dillerinin birinden lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanlnca kamu personeli iin yaplan yabanc dil snavndan en az (D) dzeyinde puan almak ya da uluslar aras geerlilii olan yabanc dil bilgisi seviye tespit snavlarndan buna denk puan almak,

6) Atama yaplacak mdrlkler/birimler iin belirlenmi olan sertifika programn baaryla tamamlam olmak.

b) Bauzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

3) Teekklde; avukat, mhendis unvann renimle ihraz etmi olan teknik ef, uzman yardmcs, ef, zmleyici ve sistem programcs kadro/pozisyonlarndan birinde grev yapm olmak,

c) Hukuk maviri kadrosuna atanabilmek iin;

1) Hukuk fakltesi mezunu olmak,

2) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

3) Teekklde Avukat olarak grev yapm olmak,

) Birim mdr yardmcs kadrosu ve mdr yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

3) Teekklde; mhendis unvann renimle ihraz etmi olan teknik ef, ef, zmleyici veya sistem programcs pozisyonlarndan birinde grev yapm olmak,

d) Sivil savunma uzman kadrosuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Devlet Memurlar Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirlenen hizmet sresine sahip olmak,

3) Teekklde; ef olarak grev yapm olmak,

e) Teknik uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Yksek retim kurumlarnn lisans dzeyinde teknik renim veren blmlerinden veya mhendislik fakltelerinden mezun olmak,

2) Teekklde, teknik ef, mhendis, mimar, kimyager veya teknik retmen unvann renimle ihraz etmi olup, tekniker pozisyonunda grev yapm olmak,

f) Bamhendis pozisyonuna atanabilmek iin;

1) niversitelerin mhendislik fakltelerinden mezun olmak,

2) Teekklde, mhendis veya teknik ef olarak iki yl grev yapm olmak,

g) Teknik ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Mhendislik fakltelerinden veya yksek retim kurumlarnn lisans dzeyinde teknik renim veren blmlerinden mezun olmak,

2) Teekklde; mimar, kimyager olarak en az iki yl; tekniker, teknisyen, ya da teknik ressam pozisyonlarnda en az drt yl alm olmak,

) Uzman pozisyonuna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Teekklde; uzman yardmcs, ef yardmcs, programc, memur, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni, daktilograf veya ocuk eitimcisi olarak en az iki yl alm olmak veya ef olarak grev yapm olmak,

h) ef pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az 2 yllk yksek okul mezunu olmak,

2) Teekklde; uzman yardmcs, ef yardmcs, programc, memur, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, bilgisayar iletmeni, daktilograf veya ocuk eitimcisi olarak en az iki yl grev yapm olmak,

) zmleyici ve sistem programcs pozisyonlarna atanabilmek iin;

1) Faklte veya en az 4 yllk yksekokullarn hizmetin gerektirdii blmlerinden mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini ve iletim sisteminin uygulanmasn bildiini ve bu konuda tecrbeli olduunu belgelemek,

3) Teekklde programc pozisyonunda grev yapm olmak,

i) Uzman yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Teekklde ocuk eitimcisi, memur, veri hazrlama ve kontrol iletmeni, daktilograf veya bilgisayar iletmeni olarak en az iki yl hizmeti bulunmak,

j) ef yardmcs pozisyonuna atanabilmek iin;

1) En az iki yllk yksekokul mezunu olmak,

2) Teekklde memur, veri hazrlama ve kontrol iletmeni bilgisayar iletmeni, daktilograf, veznedar, ofr, hizmetli, datc, kaloriferci, a, teknisyen, teknisyen yardmcs, teknik ressam, laborant veya hemire olarak en az iki yl hizmeti bulunmak,

gerekir.

MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendi, (c) bendinin (2) numaral alt bendi ve (e) bendinin (1) numaral alt bendi aadaki ekilde deitirilmitir.

1) Faklte veya en az drt yllk yksekokullarn ilgili blmnden mezun olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiini belgelemek,

1) niversitelerin veya yksek okullarn ocuk geliimi ve eitimi blm mezunu olmak,

MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 13 nc maddesinin drdnc, altnc, yedinci ve dokuzuncu fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(4) Bavuruda bulunanlarn dilekeleri, birimince, nsan Kaynaklar Ynetimi Dairesi Bakanlna iletilir. Bavuruda bulunanlarn gerekli artlar tayp tamadklar ayn Bakanlk tarafndan incelenir.

(6) Daha nce grevde ykselme eitimine katlm ancak grevde ykselme snavnda baarsz olan personel ile bu snava katlmayan veya baarl olup da iki yl iinde mteakip snava kadar atanmam personel, ayn unvanla ilgili dzenlenecek eitim ve snava ilikin usl ve esaslara tabidir.

(7) Grevde ykselme eitimi programlar Teekkl tarafndan dzenlenir. Ancak, bu eitime alnacaklarn says, atama yaplacak grevler ve eitim program bir ay nceden Devlet Personel Bakanlna bildirilerek uygun gr alnmas hlinde bu Bakanlk tarafndan veya anlan Bakanlka uygun bulunacak bir kamu kurum ve kuruluu tarafndan mterek grevde ykselme eitimi programlar dzenlenebilir.

(9) Grevde ykselme eitimi ve snavna ilikin sekreterya hizmetleri nsan Kaynaklar Ynetimi Dairesi Bakanl tarafndan yerine getirilir.

MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Grevde ykselme snav yazl olarak yaplr. Snav; lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksekretim kurumlarndan birisine yaptrlr.

(2) Grevde ykselme eitim programnn belirlenmesini mteakip, Teekkl tarafndan, lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanl, Milli Eitim Bakanl, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits Genel Mdrl veya yksek retim kurumlarndan birisine snav yaptrlmas iin bavurulur.

MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 16 nc maddesinin birinci ve ikinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(1) Unvan deiiklii snavna tabi olarak atama yaplacak pozisyonlara personelin atanmas, bu blmde belirtilen usl ve esaslar erevesinde eitime tabi tutulmakszn, yazl olarak yaplacak unvan deiiklii snav sonucundaki baarsna gre gerekletirilir.

(2) Unvan deiiklii snav kapsamndaki grevlere, sadece Teekkln kendi personeli bavurabilir.

MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 17 nci maddesinin ikinci ve beinci fkralar aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Snav Kurulu, Genel Mdrn uygun grecei bir Genel Mdr Yardmcsnn bakanlnda, nsan Kaynaklar Ynetimi Dairesi Bakan, Mali ler Dairesi Bakan, Strateji Gelitirme Dairesi Bakan ve Ynetim Biliim Sistemleri Dairesi Bakan olmak zere toplam be asil yeden oluur. Asil yenin yokluunda, anlan daire bakanlklarna veklet eden personel, yedek ye olarak grev yapar. Kurul, ye tam says ile toplanr ve kararlar oy okluuyla alr. ekimser oy kullanlamaz.

(5) Kurulun sekreterya hizmetleri nsan Kaynaklar Ynetimi Dairesi Bakanlnca yerine getirilir.

MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesinin ikinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

(2) Snav kurulu, kendisine intikal ettii tarihten itibaren be i gn ierisinde snav sonularn iln eder ve birim amirleri araclyla ilgililere yazl olarak bildirir. lgililer, kendilerine yazl olarak bildirilmesinden itibaren be i gn ierisinde snav sonularna itirazlarn, snav kuruluna iletilmek zere nsan Kaynaklar Ynetimi Dairesi Bakanlna yapabilirler. tirazlar, snav kurulu tarafndan incelenir ve karar ilgiliye on gn iinde yazl olarak bildirilir.

MADDE 12 Ayn Ynetmeliin Geici 1 inci maddesi aadaki ekilde deitirilmitir.

GEC MADDE 1 (1) 18/4/1999 tarihinde grevde bulunan ve ayn tarih itibaryla iki veya yllk yksek renim mezunu olanlar, dier koullara sahip olduklar takdirde, 8 inci maddenin uygulanmas bakmndan drt yllk yksek renim grm kabul edilirler.

MADDE 13 Ayn Ynetmeliin Geici 2 nci maddesi yrrlkten kaldrlmtr.

MADDE 14 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 15 Bu Ynetmelik hkmlerini Eti Maden letmeleri Genel Mdr yrtr.

 

Ynetmeliin Yaymland Resm Gazete'nin

Tarihi

Says

20/12/2010

27791