12 Ocak 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28526 (Mükerrer)

2013 YILI YATIRIM PROGRAMI

18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmî Gazete’de

Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı

2013 Yılı Programının Uygulanması,

Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair

Bakanlar Kurulu Kararı Eki

 

2013 Yılı Yatırım Programı, Dokuzuncu Kalkınma Planında, 2013-2015 Orta Vadeli Programında ve 2013 Yılı Programında öngörülen hedefler doğrultusunda hazırlanmıştır.

2013 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50'nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri sektörel bazda düzenlenmiştir.

Yatırım projeleri; "etüd proje işleri", "devam eden projeler" ve "yeni projeler" olarak tasnif edilmiştir. Her proje için; proje numarası, adı, yeri, karakteristiği, başlama ve bitiş tarihi, proje tutarı, 2012 sonuna kadar tahmini harcama miktarı ve 2013 yılı ödeneği ayrı ayrı gösterilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Projesi Ana Planı ve GAP Eylem Planı, Doğu Anadolu Projesi Ana Planı, Doğu Karadeniz Bölgesel Gelişme Planı, Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi ve Zonguldak, Bartın, Karabük Bölgesel Gelişme Raporları kapsamındaki projeler ile Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde su kaynakları ile arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projeleri, proje adlarının sonlarına sırasıyla "GAP", "DAP", "DOKAP", "YHGP", "ZBK" ve "KOP" kısaltmaları eklenerek gösterilmiştir. Avrupa Birliği fonlarından desteklenecek projelere "AB" kısaltması eklenmiş veya "AB Müktesebatına Uyum" projesi olduğu belirtilmiştir.

Kuruluşların 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda yer alan sermaye transferi ödeneklerinden sadece kamu yatırımı niteliğini taşıyanlar kuruluş ve sektör yatırım ödeneği toplamına dahil edilerek, kamu yatırımı niteliğinde olmayıp kamu sektörü dışına transfer niteliğinde olan ödeneklerin bir kısmı ise kuruluş ve sektör yatırım toplamına dahil edilmeden 2013 Yılı Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Genel ve Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin yatırım ödeneklerine yatırımlarla ilgili personel giderleri ile gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri dahil değildir.

Düzenleyici ve Denetleyici Kurumların gayrimenkul alımı ve kamulaştırma ödenekleri hariç olmak üzere, yatırım nitelikli projelerine bilgi amacıyla 2013 Yılı Yatırım Programında yer verilmiştir.

6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) kapsamında köylerin altyapı ihtiyaçları için il özel idareleri ve/veya köylere hizmet götürme birliklerine kullandırılmak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.08-1-07.1 tertibinde 578 Milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamına dahil olmayıp, kullanımı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu ödenek ile ihtiyaç halinde yıl içinde aktarılacak ilave ödeneğin il bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller İçişleri Bakanlığının teklifi ve Maliye Bakanlığının görüşü üzerine Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.  Söz konusu ödeneklerde yıl içinde ihtiyaç duyulacak revizyonlar, 2012/3839 sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararındaki hükümlere tabi değildir.

6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda; Su Kanalizasyon ve Altyapı Projesi (SUKAP) kapsamında belediyelerin içme suyu ve atıksu projelerini gerçekleştirmek üzere İller Bankası Anonim Şirketine tahakkuk ettirilmek üzere Maliye Bakanlığı bütçesinin 12.01.31.00-06.1.0.9-1-07.1 tertibinde 525,5 Milyon TL ödenek tahsis edilmiştir. Söz konusu ödenek Yatırım Programı toplamlarına dahil olmayıp, kullanımı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 10 uncu maddesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir. SUKAP için tahsis edilen bu ödeneğin belediyeler bazında dağılımı, kullandırılması, izlenmesi ve denetimine ilişkin esas ve usuller, Yüksek Planlama Kurulu tarafından karara bağlanacaktır.

2013 Yılı Yatırım Programında bütün nakdi yatırım değerleri program yılı fiyatlarıyla (2013 yılı fiyatlarıyla) ve "Bin TL" bazında verilmiştir. 2013 yılı ortalama program kuru; 1 ABD Doları = 1,7999 TL olarak dikkate alınmıştır.

 

 

Programın eklerini görmek için tıklayınız.