12 Ocak 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28526

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 2 nci Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2010/1)’in EK 1’inde yer alan Kayda Alınan Eşya Listesine 9607.11, 9607.19 ile 9607.20 GTP’leri ile 9619.00.31.00.00 ve 9619.00.39.00.00 GTİP’leri eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin ikinci  fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu Tebliğin birinci maddesinde belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, brüt 50 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin EK III’ünde yer alan İthalatçı Bilgi Formu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“

İTHALATÇI BİLGİ FORMU

Firma Ünvanı:

Vergi Numarası ve Vergi Dairesi:

Adresi:

Telefonu ve Faksı:

E-posta:

Ortaklara ait bilgiler:

SIRA NO

TC KİMLİK NO* /

UYRUK**

ADI SOYADI

HİSSE PAYI (%)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

* Türk vatandaşları için    ** Yabancı asıllı vatandaşlar için

*** Ortakları 10’un üzerinde olan firmalar için en büyük 10 hisse payına sahip ortağa ilişkin bilgiler verilecektir.

 

 

TEK DÜZEN

HESAP NO

HESAP ADI

C.Y.-4

C.Y.-3

C.Y.-2

C.Y.-1

CARİ YIL

 (C.Y.)

620

Satılan Mamul Maliyeti

 

 

 

 

 

621

Satılan Ticari Mallar Maliyeti

 

 

 

 

 

600

Yurt İçi Satışlar

 

 

 

 

 

601

Yurt Dışı Satışlar

 

 

 

 

 

61-

Satış İndirimleri

 

 

 

 

 

152

Mamuller

 

 

 

 

 

153

Ticari Mallar

 

 

 

 

 

690

Dönem Karı/Zararı

 

 

 

 

 

691

Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları

 

 

 

 

 

720

Direkt İşçilik Giderleri

 

 

 

 

 

-

İthalatçı tarafından çalıştırılan işçilerin ilgili takvim yılı  içinde ödenen sigorta prim-gün sayısı toplamı

 

 

 

 

 

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ithalat miktarı (ABD Doları)

 

 

 

 

 

-

İthalatçının ilgili takvim yılı içinde yaptığı toplam ihracat miktarı (ABD Doları)

 

 

 

 

 

Aşağıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir.)

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

              ADI SOYADI

       İMZASI VE MÜHRÜ

”

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımını takip eden 30 uncu gün yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2009

27449 (2. Mükerrer)

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/10/2011

28097