10 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28524

YÖNETMELİK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (r) bendi eklenmiştir.

“d) Eşyanın kayıt yoluyla rejime geçişi: Eşyanın rejime geçişine ilişkin gümrük işlemlerinin gümrük idaresi yerine yükümlünün kendi tesislerinde yerinde gümrükleme yoluyla gerçekleştirilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde, beyanın beyanname verilmesi yerine ticari kayıtlara giriş yoluyla yapılmasını,”

“r) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası: Kanunun 5/A maddesine uygun olarak, ilgili mevzuat uyarınca aranan koşulları sağlayan yükümlülere gümrük mevzuatının öngördüğü basitleştirilmiş uygulamalar ile Türkiye Gümrük Bölgesine eşya giriş ve çıkışı sırasında yapılan emniyet ve güvenlik kontrollerine ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere verilen belgeyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 51 inci maddesinin onuncu fıkrasında yer alan “firma dosyası takip programında bulunması” ibaresi “sistemde kayıtlı bulunması ve gümrük idareleri tarafından sorgulanabilmesi” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 140 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 140 – (1) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen eksik beyan usulünden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip gerçek ve tüzel kişilerden 142, 143, 151, 153, 154, 160, 162 ve 163 üncü maddelerde belirtilen koşulları sağlayanlar yararlandırılabilir.

(2) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen beyanname yerine ticari veya idari belge verilmesi usulünden yararlanmak için yapılan talepler yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın kabul edilir.

(3) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eşyanın kayıt yoluyla rejime girişi usulünden yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişiler yararlandırılabilir.

(4) Kanunun 71 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen eşyanın kayıt yoluyla rejime girişi usulünden yararlanılabilmesi, ihracat rejimi hariç olmak üzere, kapsamı ve miktarı Bakanlıkça belirlenecek teminatın verilmesi koşuluna bağlıdır.

(5) Bu maddede belirtilen basitleştirilmiş usullerden yararlandırılan kişiler, bu usullerden yararlanılabilmesi için gerekli koşullardan bir veya daha fazlasında meydana gelecek değişiklikleri Bakanlığa bildirmek zorundadır.

(6) Avrupa Komisyonu ile Ülkemiz arasında 11/7/2008 tarihinde imzalanan ve 5824 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması kapsamında ithal edilecek eşya için basitleştirilmiş usulde beyan talepleri yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar aranmaksızın kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 149 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 149 – (1) Gümrük idarelerince izin verilmesi halinde, yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerince eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin işlemleri, gümrüklü sahaya gelmeden doğrudan gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yerde veya kendi tesislerinde basitleştirilmiş usul çerçevesinde kayıt yoluyla yapılabilir.

(2) Bu usul;

a) Daha önceden bir ekonomik etkili gümrük rejimine tabi tutulmuş eşyaya,

b) Kanunun 39 uncu maddesine uygun olarak gümrüğe sunulduktan sonra transit rejimi çerçevesinde gümrük idarelerinin belirlediği ya da uygun gördüğü yere sevk edilen eşyaya,

c) Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca gümrüğe sunulmaksızın bir gümrük rejimine tabi tutulabilecek bir eşya bulunması halinde bu eşyaya,

uygulanabilir

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 166 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 166 – (1) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına sahip kişilere gümrük idarelerince eşyanın antrepo rejimine girişinin kayıt yoluyla yapılmasına izin verilebilir.

(2) Bu usul, eşyanın B ve F tipi antrepolara alınmasında uygulanmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 180 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin son cümlesinde yer alan “gerekli görülmesi durumunda muayenesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “Bakanlıkça belirlenen hallerde” ibaresi eklenmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahipleri adına tescilli beyannamelere ilişkin kontroller tescil sırası gözetilmeksizin öncelikli olarak yapılır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 196 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “onaylanmış kişi statü belgesine” ibaresinden sonra “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına” ve aynı maddenin altıncı fıkrasında yer alan “Onaylanmış Kişi Statüsüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 233 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “veya 278 inci maddenin uygulanması durumunda, izinli alıcıya” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 130 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 162 nci maddesinin birinci fıkrasında, 195 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 384 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 387 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “onaylanmış kişi statü belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 142 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde” ibaresi ile 152 nci maddesinin birinci fıkrasında, 153 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 161 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde belirtilen” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 147 nci maddesinin birinci fıkrasında, 148 inci maddesinin birinci fıkrasında, 156 ncı maddesinin birinci fıkrasında ve 165 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “4 ila 24 üncü maddelerde yer alan koşullar” ibaresi “yetkilendirilmiş yükümlü veya onaylanmış kişi statüsüne ilişkin koşullar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 195 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, 384 üncü maddesinin ikinci fıkrasında ve 387 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Müsteşarlık” ibaresi “Bakanlık” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 493 üncü maddesinin beşinci fıkrasında yer alan “Onaylanmış Kişi Statüsüne” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına” ifadesi eklenmiştir.

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 245 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile 259 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin Birinci Kitabının İkinci Kısmında yer alan Birinci Bölümü içindeki tüm maddeleriyle birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 157 nci maddesi, 272 ilâ 281 inci maddeleri ve 285 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 20, 49 ve 50 no.lu ekleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 82 no.lu ekinin 7 sıra numaralı satırı aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

“Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e uygun olarak doldurulmaması.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/10/2009

27369 Mükerrer

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

31/3/2010

27538

2-

2/7/2010

27629

3-

2/12/2010

27773

4-

31/12/2010

27802

5-

26/3/2011

27886

6-

30/4/2011

27920

7-

23/5/2011

27942

8-

16/7/2011

27996

9-

2/11/2011

28103

10-

28/12/2011

28156

11-

31/3/2012

28250

12-

12/6/2012

28321

13-

20/11/2012

28473