5 Ocak 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28519

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

YEM HİJYENİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yem Hijyeni Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) İşletmelere verilen işletme kayıt belgeleri, diğer kamu kurum veya kuruluşlardan ilgili mevzuat gereği izin veya ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

“(6) Veteriner tıbbi ürünlerin perakende satışı için izin alan veteriner muayenehaneleri, poliklinikleri ve hayvan hastaneleri, yem katkı maddesi ve/veya premiks satmaları durumunda bu Yönetmelikte aranan hijyen gerekliliklerini sağlamak koşulu ile onaylı yem işletmesi olarak kabul edilir.

(7) İşletmelere verilen işletme onay belgeleri, diğer kamu kurum veya kuruluşlardan ilgili mevzuat gereği izin veya ruhsat alma mükellefiyetini ortadan kaldırmaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “2013” ibareleri “2014” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2011

28155