3 Ocak 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28517

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TÜRK GIDA KODEKSİ PESTİSİTLERİN MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 21 inci, 22 nci, 23 üncü, 24 üncü, 31 inci, 32 nci ve 34 üncü maddelerine dayanılarak,

b) 396/2005/EC sayılı Bitkisel ve Hayvansal Gıdalardaki Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Hakkında Avrupa Birliği Konsey Tüzüğünün ilgili hükümlerine paralel olarak

hazırlanmıştır

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (1) Pestisitlerin maksimum kalıntı limitleri ve bu limitlerin uygulanacağı ürünlere ilişkin tablolar ile bu tabloların açıklamaları aşağıda yer almaktadır.

a) Bu Yönetmelikte yer alan bitkisel ve hayvansal ürünlere ait gruplar ve tanımlamalar ek-1’de yer almaktadır.

b) Ürünlere ait kod numaraları, MRL’nin uygulanacağı ürün grupları, bu gruplarda yer alan ürünler, ürünlerin bilimsel adları, benzer ürünler ve ürünlerin MRL değerlendirmesine tabi tutulacak kısımları ek-1’de tanımlanmıştır.

c) Bu Yönetmelik kapsamındaki MRL’ler ek-2 ve ek-3’te yer almaktadır.

ç) Türkiye’de kullanımı sonlandırılmış olan yasaklı pestisitler ek-4’te yer almaktadır.

d) Türkiye’de, 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre ruhsatlandırılmış olan pestisitlerin kabul edilebilir maksimum kalıntı limitleri ile mezkûr Yönetmeliğin 7 nci maddesi gereği geçici olarak en fazla iki yıl süre ile geçerli olmak üzere tavsiyesi uygun görülen pestisitlerin kabul edilebilir maksimum kalıntı limitleri ek-2’de yer almaktadır.

e) Ek-2, üç bölümden oluşmaktadır:

1) Bölüm 1, Bakanlık tarafından değerlendirmeleri tamamlanmış olan pestisitlerin ürün veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri listesini,

2) Bölüm 2, Bakanlık tarafından gözden geçirilen ve üzerinde değerlendirmeleri devam eden pestisitlerin ürün veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi,

3) Bölüm 3, Bakanlık tarafından geçici olarak tavsiyesi uygun görülen pestisitlerin ürün veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri ve geçerlilik sürelerine ait listeyi,

içerir.

f) Ek-3, Avrupa Birliği’nin ilgili mevzuatında yer alan ürün gruplarındaki pestisitler için maksimum kalıntı limitlerine ait listeyi içerir.

g) Ek-3, üç bölümden oluşmaktadır:

1) Bölüm 1, Avrupa Birliği tarafından değerlendirilmesi tamamlanmış olan pestisitlerin ürün veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitleri listesini,

2) İki alt bölümden oluşan Bölüm 2’nin; Bölüm 2A’sı Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi devam eden pestisitlerin ürün veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi, Bölüm 2B’si, Avrupa Birliği tarafından değerlendirmesi devam eden pestisitlerin Bölüm 1’de yer almayan ürün veya ürün gruplarındaki maksimum kalıntı limitlerine ait geçici listeyi,

3) Bölüm 3, riskli olmadığı için MRL belirlenmesine ihtiyaç duyulmayan pestisitlere ait listeyi,

içerir

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerine ilişkin uygulama esasları aşağıda yer almaktadır.

a) Ek-2’de yer alan pestisitler sadece mezkûr ekte belirlenen ürün veya ürün grupları için geçerlidir.

b) Ek-2’de bulunmayan ancak Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Bakanlıkça ruhsatlandırılan veya geçici tavsiyesi verilen aktif maddelerin resmi kontroller sonucunda tespit edilmesi halinde, o ürün için Bakanlıkça onay aşamasında belirlenmiş MRL değerine göre işlem yapılır.

c) Ek-2 Bölüm 2’deki pestisitler, Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda ek-2 Bölüm 1 veya ek-4’e alınır.

ç) Türkiye’de üretilen bitkisel ürünlerde ek-2’de yer alan maksimum kalıntı limitleri, hayvansal ürünlerde ise sadece ek-2’deki pestisitler için ek-3’te yer alan maksimum kalıntı limitleri kullanılır. Ek-2 ve Ek-3’de yer almayan pestisit ve ürünler için ise MRL değeri 0,01 mg/kg olarak kabul edilir.

d) İthal edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerde ek-3, ek-3’te yer almayan pestisit ve ürünler için ek-2 dikkate alınır. Ek-2 ve ek-3’te yer almayan pestisit ve ürünler için MRL değeri 0,01 mg/kg olarak kabul edilir.

e) Ek-1’de tanımlanan ürünler, ek-3 Bölüm 3 hariç olmak üzere, ek-2 ve ek-3’te belirlenen MRL’leri veya MRL belirlenmemiş olması halinde de 0,01 mg/kg’ı aşması halinde piyasaya arz edilemez.

f) Bu Yönetmelikte belirtilen MRL’leri karşılamayan pestisit kalıntı değerine sahip taze, işlenmemiş, işlenmiş veya kompozit bir ürün, MRL’leri düşürülmek üzere, kendisiyle aynı veya diğer ürünlerle karıştırılarak veya işlenerek piyasaya arz edilemez.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin ek-2’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin ek-3 Bölüm 1’inde yer alan Değerlendirmesi Tamamlanmış Olan Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitleri listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Azoxystrobin, Bentazone, Bifenazate, Bifenthrin, Captan, Chlorothalonil, Etoxazole, Folpet, Glyphosate, Metalaxyl ve metalaxyl-M, Pendimethalin, Propiconazole, Triazophos sütunları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

b) Prohexadione’den sonra yer alan ve ‘Porpham’ olarak yazılan sütunun başlığı, ‘Propham’ olarak düzeltilmiştir.

c) (R) dipnotunda “Chlordane” satırından sonra gelen Chlorothalonil ile ilgili satırlar aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Chlorothalonil – kod numarası 1011000: Chlorothalonil

Chlorothalonil – kod numarası 1012000: SDS-3701

Chlorothalonil – kod numarası 1013000: SDS-3701

Chlorothalonil – kod numarası 1014000: SDS-3701

Chlorothalonil – kod numarası 1015000: Chlorothalonil

Chlorothalonil – kod numarası 1016000: Chlorothalonil

Chlorothalonil – kod numarası 1017000: Chlorothalonil”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ek-3 Bölüm 2A’sında yer alan Değerlendirmesi Devam Eden Pestisitlerin Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitlerine Ait Geçici Listede aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Amidosulfuron, Bixafen, Boscalid, Chlorantraniliprole, Clopyralid, Clothianidin, Cyproconazole, Cyprodinil, Dicamba, Difenoconazole, Dimethomorph, Dinocap, Fenpyroximate, Flubendiamide, Fludioxonil, Fluopicolide, Hexythiazox, Malathion, Meptyldinocap, Metaldehyde, Novaluron, Oxadixyl, Phosmet, Spinetoram, Spinosad, Thiamethoxam sütunları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

b) Butylate’den sonra gelmek üzere Cadusofos, Fenpropidin’den sonra gelmek üzere Fenpyrazamine, Fluopicolide’den sonra gelmek üzere Fluopyram, Hymexazol’den sonra gelmek üzere Imazapic, Ipconazole’den sonra gelmek üzere Isoprothiolane sütunu ekteki şekilde eklenmiştir.

c) Alfabetik açıdan ‘Paclobutrazol’den sonra yer alan Pyridalyl sütunu, Pyridaben’den sonraya taşınmıştır.

ç) (R) dipnotunda “Boscalid”’den önce gelmek üzere Amidosulfuron ve Bixafen satırı ve “Flunicamid” satırından sonra gelmek üzere “Fluopyram” satırı ilave edilmiştir.

“Amidosulfuron – kod numarası 1000000: amidosulfuron ve AEF101630 toplamı

Bixafen – kod numarası 1000000: bixafen ve desmethyl bixafen toplamı

Fluopyram – kod numarası 1000000: fluopyram ve fluopyram-benzamide (M25) toplamı”

MADDE 7 –  Aynı Yönetmeliğin ek-3 Bölüm 2B’sinde yer alan Değerlendirmesi Devam Eden Pestisitlerin, Bu Ekin Bölüm 1’inde Yer Almayan Ürün ve/veya Ürün Gruplarındaki En Yüksek Kalıntı Limitlerine Ait Geçici Listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

a) Azoxystrobin, Bentazone, Bifenazate, Bifenthrin, Chlorothalonil, Deltamethrin, Etoxazole, Glyphosate, Metalaxyl ve metalaxyl-M, Pendimethalin ve Triazophos sütunları ekteki şekilde değiştirilmiştir.

b) Bifenthrin’den sonra yer alan sütunun başlığına “Binapacryl” eklenmiştir.

c) (R) dipnotunda “Chlordane” satırından sonra gelmek üzere Chlorothalonil satırlar ilave edilmiştir.

“Chlorothalonil – kod numarası 1011000: Chlorothalonil

Chlorothalonil – kod numarası 1012000: SDS-3701

Chlorothalonil – kod numarası 1013000: SDS-3701

Chlorothalonil – kod numarası 1014000: SDS-3701

Chlorothalonil – kod numarası 1015000: Chlorothalonil

Chlorothalonil – kod numarası 1016000: Chlorothalonil

Chlorothalonil – kod numarası 1017000: Chlorothalonil”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğe ekteki ek-4 eklenmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri, 1/3/2013 tarihine kadar bu Yönetmelikte yapılan değişikliklere uymak zorundadır. Bu tarihe kadar ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/12/2011

28157 (3. Mükerrer)

 

 

Ekleri için tıklayınız.