31 Aralık 2012 Tarihli ve 28514 Sayılı Resmî Gazete - 4. Mükerrer

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—  Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AB)

—  Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2013/1)

—  Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2013 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2013/80)

—  Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 101)

—  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 inci Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2012/1)

—  4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TGM-2012/2)

—  5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

—  Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2012/1)

—  Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7)

—  Tahsilat Genel Tebliği Seri: B Sıra No: 7

—  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 9)

—  Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)

—  Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 42)

—  Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44)

—  Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 284)

—  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 422)

—  Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 121)

—  Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 133)