31 Aralık 2012  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28514 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TIBBİ SÜLÜK (HİRUDO VERBANA) 2013 YILI İHRAÇ

KOTASININ TAHSİSİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/80)

Dayanak

MADDE 1 – (1) 27/9/1994 tarihli ve 4041 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ve 27/4/1996 tarihli ve 96/8125 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES), 27/12/2001 tarihli ve 24623 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşmenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik ve 27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1) gereği aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen tıbbi sülük (hirudo verbana) için karşısında gösterilen miktarda kota belirlenmiştir.

 

G.T.İ.P.

Madde ismi

Latince ismi

Kota Miktarı
(kg)

Kota Tahsis
Dönemi

0106.90.00.90.19

Tıbbi sülük (canlı)

Hirudo verbana

3000

2013

0511.91.90.00.19

Tıbbi sülük (dondurulmuş)

 

Başvuru süresi

MADDE 2 – (1) 2013 yılı için tıbbi sülük (hirudo verbana) ihraç etmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerin bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç yirmi gün içerisinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müracaat ederek ihracat için kota talebinde bulunması gerekmektedir. Son başvuru tarihinin tatil gününe gelmesi durumunda başvurular tatil gününü izleyen ilk çalışma gününün mesai bitimine kadar kabul edilir.

Kota talebi

MADDE 3 – (1) Talep sahipleri müracaatlarında kota talep yazısı ile birlikte;

a) 2012 yılında gerçekleştirilen tıbbi sülük ihracat miktarını gösteren gümrük onaylı belgelerin suretleri ve icmal cetveli,

b) Su ürünleri ile ilgili İhracatçı Birliklerine kayıtlı olduğuna dair belgeyi,

c) Şirketlerini tanıtıcı bilgileri,

ç) Bakanlıkça istenebilecek ilave bilgi ve belgeleri,

Bakanlığa vermek zorundadır. (a) bendindeki belgeler ilk defa kota için müracaat edenlerden istenmez, (b) ve (c) bendindeki belgeleri ilk defa kota için müracaat edenler verir.

Kota tahsisi

MADDE 4 – (1) İhracat kotaları aşağıda belirtilen ölçütler esas alınarak, Bakanlıkça oluşturulan komisyon tarafından belirlenir ve Bakanlık onayı ile yürürlüğe girer:

a) Kota tahsisinde beşinci yıl ve daha fazla süreli olan firmalar için aşağıda yer alan puanlama sistemi uygulanır.

 

1) Son dört yılda yapılan tıbbi sülük ihracat miktarı

Başvuru yapan firmaların son dört yıl toplam ihracatları

40 puan

2) Başvuru yapan firmaların tıbbi sülük ihracatı ile  iştigal ettikleri yıl miktarı

Toplam yıl

30 puan

3) Başvuru yapan firmaların son dört yılda tahsis edilen kotalarını fiili kullanımı

İhracat gerçekleşme oranları toplamı

30 puan

 

b) İlk defa kota talebi başvurusu yapan firmalar için genel kotanın ilk yıl için maksimum % 0,5’i, ikinci yıl için maksimum % 1’i, üçüncü yıl için maksimum % 1,5’i, dördüncü yıl için maksimum % 2’si oranında kota verilir. Beşinci yıldan itibaren (a) bendinde yer alan puanlama sistemine tabi olunur.

Kota kullanımı

MADDE 5 – (1) Kota tahsisinde iki, üç ve dördüncü yılda olan ve 2012 yılı için tahsis edilen kotanın en az % 50’lik kısmını ihraç edemeyen firmalara 2013 yılı için tahsis edilecek kota miktarı firmanın 2012 yılı kotasını geçemez. Dağıtılacak kota miktarı ve tebliğde yapılan değişiklikler tahsis miktarına yansıtılır.

Kullanılmayan kotalar

MADDE 6 – (1) Gerçek ve tüzel kişilere tahsis edilen kotalar Bakanlık müsaadesi olmadan hiçbir şekilde üçüncü şahıs ve kuruluşlara devredilemez. Kullanılmayan kotalar ile ilgili olarak, 7 nci madde hükümleri uygulanır.

Ek kota dağıtımı

MADDE 7 – (1) Tahsis edilen kotaların kullanılmaması halinde, kota alan firmalar 21/10/2013 tarihine kadar kalan kotayı kullanıp kullanmayacağını Bakanlığa bildirmek zorundadır. Bildirmeyenlerin kalan kotalarını kullanmayacağı kabul edilip talep sahibi firmalara dağıtılır. Kullanılmayan kotaların yeniden dağıtımına ait talep başvurularının 01/11/2013 tarihine kadar Bakanlığa yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmaz. Kullanılmayan kotalar bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda kota tahsisi yapılan firmalardan yeniden ek kota talebinde bulunanlara genel kotadan almış oldukları oranlar nispetinde dağıtılır. Dağıtılacak kota/ek kota miktarı, talep edilen miktardan fazla ise talep sahibi firmalara talepleri doğrultusunda kota/ek kota tahsisi yapılır.

Kotaların geçerlilik süresi

MADDE 8 – (1) Tahsisler uygulandığı yıl için geçerli olup bir sonraki yıla devredilemez.

Sorumluluk

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarının belirlenmesinde ve bu çerçevede idari müeyyidelerin tespitinde ve ortaya çıkacak ihtilafların sonuçlandırılmasında Bakanlık yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 10 – (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 5/7/2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2002 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/40)

b) 25/12/2002 tarihli ve 24974 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2003 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2002/69)

c) 6/1/2004 tarihli ve 25338 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2004 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2003/47)

ç) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2005 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ  (Tebliğ No: 2004/41)

d) 8/1/2006 tarihli ve 26047 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo medicinalis) 2006 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/2)

e) 13/1/2007 tarihli ve 26402 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2007 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2007/6)

f) 19/1/2008 tarihli ve 26761 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2008 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)

g) 15/1/2009 tarihli ve 27111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2009 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)

ğ) 31/12/2009 tarihli ve 27449 sayılı 4 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2010 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/1)

h) 25/12/2010 tarihli ve 27796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis ve Hirudo Verbana) 2011 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)

ı) 28/1/2012 tarihli ve 28187 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Sülük (Hirudo Verbana) 2012 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/10)

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.