31 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28514 (4. Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

GELR VERGS GENEL TEBL

(SER NO: 284)

193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mkerrer 80, 82, 86 ve 103 nc maddelerinde yer alan ve yeniden deerleme orannda artrlan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden nce ihra edilen bir ksm menkul kymetlerden 2012 takvim ylnda elde edilen menkul sermaye iradnn beyannda dikkate alnacak indirim oran uygulamasna ilikin aklamalar bu Tebliin konusunu oluturmaktadr.

1. Yeniden Deerleme Orannda Artrlan Had ve Tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun mkerrer 123 nc maddesinin (2) numaral fkrasnda, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mkerrer 80, 82 ve 86 nc maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlarn, her yl bir nceki yla ilikin olarak Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre belirlenen yeniden deerleme orannda artrlmak suretiyle uygulanaca, bu ekilde hesaplanan maktu had ve tutarlarn % 5ini amayan kesirlerinin dikkate alnmayaca, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarlar yarsna kadar artrmaya veya indirmeye yetkili olduu hkm yer almaktadr. Ayn maddenin (3) numaral fkrasnda da 103 nc maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlar hakknda da yukardaki hkmn uygulanaca ngrlmtr.

Bu hkm gz nne alnarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mkerrer 80, 82, 86 ve 103 nc maddelerinde yer alp, 2012 ylnda uygulanan had ve tutarlarn 2012 yl iin % 7,80 (yedi virgl seksen) olarak tespit edilen yeniden deerleme orannda1 arttrlmas suretiyle belirlenen ve 2013 takvim ylnda uygulanacak olan had ve tutarlar aadaki ekilde tespit edilmitir.

1.1. Gayrimenkul Sermaye ratlarnda Uygulanan stisna Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 21 inci maddesinde yer alan mesken kira gelirleri iin uygulanan istisna tutar, 2013 takvim ylnda elde edilen kira gelirleri iin 3.200 TL olarak tespit edilmitir.

1.2. Hizmet Erbabna yeri veya yerinin Mtemilat Dnda Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Salanan Menfaatlere likin stisna Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 23 nc maddesinin 8 numaral bendinde yer alan, iverenlerce iyeri veya iyerinin mtemilat dnda kalan yerlerde hizmet erbabna yemek verilmek suretiyle salanan menfaatlere ilikin istisna tutar, 2013 takvim ylnda uygulanmak zere 12.00 TL olarak tespit edilmitir.

1.3. Sakatlk ndirimi Tutarlar

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlk indirimi tutarlar, 2013 takvim ylnda uygulanmak zere; birinci derece sakatlar iin 800 TL, ikinci derece sakatlar iin 400 TL, nc derece sakatlar iin 190 TL olarak tespit edilmitir.

1.4. Basit Usule Tabi Olmann Genel artlarndan Olan yeri Kira Bedeline likin Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 47 nci maddesinin (2) numaral bendinde yer alan yllk kira bedeli toplam, 2013 takvim ylnda uygulanmak zere bykehir belediye snrlar iinde 5.300 TL, dier yerlerde 3.700 TL olarak tespit edilmitir.

1.5. Basit Usule Tabi Olmann zel artlarn Belirleyen Hadler

Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesinde yer alan hadler, 2013 takvim ylnda uygulanmak zere;

- 1 numaral bent iin 75.000 TL ve 110.000 TL,

- 2 numaral bent iin 37.000 TL,

- 3 numaral bent iin 75.000 TL,

olarak tespit edilmitir.

1.6. Deer Art Kazanlarna likin stisna Tutar

Gelir Vergisi Kanununun mkerrer 80 inci maddesinde yer alan deer art kazanlarna ilikin istisna tutar, 2013 takvim yl gelirlerine uygulanmak zere 9.400 TL olarak tespit edilmitir.

1.7. Arzi Kazanlara likin stisna Tutar

Gelir Vergisi Kanununun 82 nci maddesinde yer alan arzi kazanlara ilikin istisna tutar, 2013 takvim yl gelirlerine uygulanmak zere 21.000 TL olarak tespit edilmitir.

1.8. Tevkifata ve stisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye ratlarna likin Beyanname Verme Snr

Gelir Vergisi Kanununun 86 nc maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarna ilikin beyanname verme snr, 2013 takvim yl gelirlerine uygulanmak zere 1.390 TL olarak tespit edilmitir.

1.9. Gelir Vergisine Tabi Gelirlerin Vergilendirilmesinde Esas Alnan Tarife

Gelir Vergisi Kanununun 103 nc maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alnan tarife, 2013 takvim yl gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alnmak zere aadaki ekilde yeniden belirlenmitir.

10.700 TLye kadar % 15

26.000 TLnin 10.700 TLsi iin 1.605 TL, fazlas % 20

60.000 TLnin 26.000 TLsi iin 4.665 TL (cret gelirlerinde 94.000 TLnin

26.000 TLsi iin 4.665 TL), fazlas % 27

60.000 TLden fazlasnn 60.000 TLsi iin 13.845 TL (cret gelirlerinde

94.000 TLden fazlasnn 94.000 TLsi iin 23.025 TL), fazlas % 35

2. Kar Hadleri Emsallerine Gre Dk Olarak Tespit Edilmi Bulunan Emtia in zel Hadler

Milli piyango bileti, akaryakt, eker ve bunlar gibi kar hadleri emsallerine gre dk olarak tespit edilmi bulunan emtia iin zel hadler belirleme yetkisi Gelir Vergisi Kanununun 48 inci maddesi ile Maliye Bakanlna verilmitir. Bu yetki kullanlarak 2012 yl iin 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teblii2 ile belirlenen tutarlar yeniden artrlmtr.

Buna gre, anlan maddelerin ticaretini yapanlarn, 2013 takvim ylnda da basit usulden yararlanabilmeleri iin; al, sat veya haslatlarnn 31/12/2012 tarihi itibariyle aada belirtilen hadleri amamas gerekmektedir.

 

 

 

Emtiann Cinsi

Bykehir Belediye Snrlar Dnda Kalan Yerlerde

Bykehir Belediye Snrlar inde Kalan Yerlerde

Yllk Alm ls (TL)

Yllk Sat ls (TL)

Yllk Alm ls (TL)

Yllk Sat ls (TL)

Deerli Kat

118.000

139.000

160.000

180.000

eker ay

94.000

118.000

110.000

150.000

Milli Piy. Bileti, Hemen

Kazan, Sper Toto vb.

94.000

118.000

110.000

150.000

ki (Bira ve arap Hari) - spirto SigaraTtn

94.000

118.000

110.000

150.000

Akaryakt ( LPG hari )

139.000

150.000

180.000

200.000

 

Belirtilen bu mallarn alm satm ile uraanlar hakknda, basit usuln zel artlar bakmndan yukardaki hadler dikkate alnmak suretiyle, 136 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliindeki3 hesaplamalar dorultusunda ilem yaplacaktr.

3. Basit Usule Tabi Mkelleflerde Gn Sonunda Toplu Belge Dzenleme Uygulamas

Basit usulde vergilendirilen mkelleflerle ilgili 215 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Teblii4 ile getirilen, belge vermedikleri gnlk haslatlar iin gn sonunda tek bir fatura dzenlemesine ilikin uygulamann, 31/12/2013 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mkerrer 257 nci maddesinin Bakanlmza verdii yetkiye istinaden uygun grlmtr.

4. Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu Maddesinin Birinci Fkrasnn (8) Numaral Bendi Kapsamnda Faaliyette Bulunanlarda Mkellefiyetin Kapatlmas

283 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliinin5 2.2 Geleneksel, kltrel, sanatsal deeri olduu ve kaybolmaya yz tuttuu belirlenen meslek kollarnda faaliyette bulunanlarla ilgili esnaf muaflnn kapsam balkl blmnn son fkras aadaki ekilde deitirilmitir.

Dier taraftan, halen basit veya gerek usulde vergilendirilen ve sz konusu muafiyete ilikin artlar topluca tayan mkelleflerden 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayl Kanunun 4 nc maddesinin yrrle girdii 15/6/2012 tarihinden itibaren bir aylk bildirim verme sresi iinde (15/7/2012 tarihine kadar) bal olduklar vergi dairesine bavuranlarn mkellefiyetleri hkmn yrrle girdii 15/6/2012 tarihi itibaryla, bu sreden sonra bavuran ve talepleri kabul edilenlerin mkellefiyetleri ise vergi dairesine yaplan bavuru tarihi itibariyle kapatlacaktr.

Muafiyete ilikin artlar topluca tayanlardan muafiyet hkmnden faydalanmak istemediini ilgili vergi dairesine yaz ile bildirenler ise durumlarna gre basit veya gerek usulde vergilendirilecektir.

te yandan, sz konusu Tebliin anlan blmnde yer alan Ticar, zira veya meslek kazanc dolaysyla gerek uslde gelir vergisine tbi olanlar. ifadesinden, icra ettii geleneksel meslein dndaki faaliyetler dolaysyla gerek usule tabi olunmamasnn anlalmas gerekmektedir.

5. 2012 Takvim Ylnda Elde Edilen Bir Ksm Menkul Sermaye radnn Beyannda Dikkate Alnacak ndirim Oran Uygulamas

Gelir Vergisi Kanununun 76 nc maddesinin 5281 sayl Kanunun 44 nc maddesiyle yrrlkten kaldrlan ikinci fkrasnda, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fkrasnn (5), (6), (7), (12) ve (14) numaral bentlerinde yer alan menkul sermaye iratlarna (dviz cinsinden alan hesaplara denen faiz ve kr paylar, dvize, altna veya baka bir deere endeksli menkul kymetler ile dviz cinsinden ihra edilen menkul kymetlerden elde edilenler hari) fkrada belirtilen indirim orannn uygulanmas suretiyle bulunacak ksmn, bu iratlarn beyan srasnda indirim olarak dikkate alnaca belirtilmiti.

Gelir Vergisi Kanununun indirim oran uygulamasna ynelik 76 nc maddesinin ikinci fkras 1/1/2006 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanmak zere 5281 sayl Kanunla yrrlkten kaldrlmakla birlikte, anlan Kanunun geici 67 nci maddesinin (9) numaral fkras hkm gereince 1/1/2006 tarihinden nce ihra edilen her nevi tahvil ve Hazine bonolarndan elde edilen gelirlerin vergilendirilmesinde 31/12/2005 tarihinde yrrlkte olan hkmler esas alnacandan, indirim oran uygulamas ile ilgili olarak aadaki aklamalarn yaplmasnda yarar grlmtr.

ndirim oran; Vergi Usul Kanununa gre o yl iin tespit edilmi olan yeniden deerleme orannn, ayn dnemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluan bileik ortalama faiz oranna blnmesi suretiyle tespit edilmektedir.

Vergi Usul Kanunu hkmlerine gre 2012 yl iin tespit edilmi olan yeniden deerleme oran % 7,80dir. Bu dnemde Devlet tahvili ve Hazine bonosu ihalelerinde oluan bileik ortalama faiz oran ise % 9,24dr.

Buna gre, 2012 ylnda elde edilen bir ksm menkul sermaye iradnn beyannda uygulanacak indirim oran (%7,80 / % 9,24 =) % 84,4 olmaktadr.

Bu kapsamda, 2012 takvim ylnda elde edilen menkul sermaye iratlarndan, 1/1/2006 tarihinden nce ihra edilmi olan ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fkrasnn (5) numaral bendinde saylan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut daresi ve zelletirme daresince karlan menkul kymetlerden salanan gelirler indirim oran uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dvize, altna veya baka bir deere endeksli menkul kymetler ile dviz cinsinden ihra edilen menkul kymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarnn beyannda indirim oran uygulanmayacaktr.

Ayrca, ticari iletmelere dahil kazan ve iratlar iin indirim oran uygulanmas sz konusu deildir.

Dier taraftan, geici 67 nci maddenin (4) numaral fkras uyarnca, 75 inci maddenin ikinci fkrasnn (7), (12) ve (14) numaral bentlerinde yazl menkul sermaye iratlarndan 1/1/2006 tarihinden itibaren demeyi yapanlarca % 15 orannda vergi tevkifat yaplmakta olup, bu gelirlerin beyan ve bu gelirlere indirim oran uygulanmas sz konusu deildir.

Tebli olunur.

 

1 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayl Resm Gazetede yaymlanan 419 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii ile aklanmtr.

2 26/12/2011 tarihli ve 28154 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

3 2/5/1982 tarihli ve 17682 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

4 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

5 27/07/2012 tarihli ve 28366 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.