31 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28514 (4. Mkerrer)

TEBL

Maliye Bakanlndan:

BELEDYE GELRLER KANUNU GENEL TEBL

(SER NO: 42)

2464 sayl Belediye Gelirleri Kanununun(1) mkerrer 44 nc maddesinde, belediye snrlar ve mcavir alanlar iinde bulunan ve belediyelerin evre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iyeri ve dier ekillerde kullanlan binalarn evre temizlik vergisine tabi olduu; konutlara ait evre temizlik vergisinin, su tketim miktar esas alnmak suretiyle metrekp bana bykehirlerde 15 YKr, dier yerlerde 12 YKr olarak hesaplanaca; iyerleri ve dier ekilde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye gre alnaca ve bykehirlerde % 25 artrml uygulanaca; bu maddede yer alan tutarlarn her yl yeniden deerleme orannda artrlaca ve bu tutarlarn belirlenmesinde, vergi tutarlarnn yzde beini amayan kesirlerin dikkate alnmayaca hkm altna alnmtr.

Bakanlmzca 2012 yl iin yeniden deerleme oran % 7,80 (yedi virgl seksen) olarak tespit edilmi ve 419 Sra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Teblii(2) ile ilan edilmi bulunmaktadr.

Buna gre; 1/1/2013 tarihinden itibaren konutlar ile iyerleri ve dier ekilde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisi aadaki tutarlara gre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait evre Temizlik Vergisi

Konutlara ait evre temizlik vergisi; su tketim miktar esas alnmak suretiyle metrekp bana bykehir belediyelerinde 24 Kuru, dier belediyelerde 19 Kuru olarak hesaplanacaktr.

Dier taraftan, belediyenin evre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacn belediyece veya bykehir belediyelerine bal su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmi su ebekesi haricinden karlayan konutlara ilikin evre temizlik vergisi, aada yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar zerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. yerleri ve Dier ekilde Kullanlan Binalara Ait evre Temizlik Vergisi

yerleri ve dier ekilde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisi, bykehir belediyeleri ve bykehir belediyeleri dndaki belediyelerde aadaki tarifelere gre uygulanacaktr.

2.1. Bykehir Belediyeleri Dndaki Belediyelerde Uygulanacak evre Temizlik Vergisi

Bykehir belediyeleri dndaki belediyelerde uygulanacak olan evre temizlik vergisi tarifesi aada yer almaktadr.

 

Bina Gruplar

Bina Dereceleri ve Yllk Vergi Tutarlar (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2300

1.800

1.500

1.180

970

2. Grup

1.500

1.100

860

700

590

3. Grup

970

750

590

470

370

4. Grup

470

370

280

230

180

5. Grup

280

230

160

150

118

6. Grup

150

118

80

70

50

7. Grup

50

40

28

24

19

 

2.2. Bykehir Belediyelerinde Uygulanacak evre Temizlik Vergisi

2464 sayl Kanunun mkerrer 44 nc maddesinin beinci fkrasna gre, bykehir belediyelerinde evre temizlik vergisi, dier belediyelerde uygulanan evre temizlik vergisi tutarlar % 25 artrlarak hesaplanacaktr. Buna gre bykehir belediyelerinde uygulanacak olan evre temizlik vergisi tarifesi aada yer almaktadr.

 

Bina Gruplar

Bina Dereceleri ve Yllk Vergi Tutarlar (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.875

2.250

1.875

1.475

1.212

2. Grup

1.875

1.375

1.075

875

737

3. Grup

1.212

937

737

587

462

4. Grup

587

462

350

287

225

5. Grup

350

287

200

187

147

6. Grup

187

147

100

87

62

7. Grup

62

50

35

30

23

 

3. ndirimli evre Temizlik Vergisi Uygulamas

2464 sayl Kanunun mkerrer 44 nc maddesinin onikinci fkrasnda, Bakanlar Kurulu; beinci fkradaki tarifede yer alan bina gruplarn belirlemeye ve bu maddenin drdnc ve beinci fkralarnda yer alan tutarlar yreler, belediyelerin nfuslar ve bina gruplar itibaryla ayr ayr drtte birine kadar indirmeye veya yarsna kadar artrmaya yetkilidir. hkm yer almaktadr.

Bu hkmn verdii yetkiye dayanlarak yaymlanan 2005/9817 sayl Bakanlar Kurulu Kararnn(3) 7 nci maddesine gre; konut, iyeri ve dier ekilde kullanlan binalar iin belirtilen tutarlar, bykehir belediye snrlar iinde bulunanlar hari olmak zere kalknmada ncelikli yrelerdeki belediyeler ile nfusu 5000den az olan belediyelerde % 50 indirimli olarak uygulanacaktr.

Buna gre, kalknmada ncelikli yrelerdeki belediyeler ile nfusu 5000'den az olan belediyelerde bulunan konutlara ait evre temizlik vergisi su tketim miktar esas alnmak suretiyle metrekp bana 9 Kuru olarak hesaplanacak; iyeri ve dier ekillerde kullanlan binalara ait evre temizlik vergisi tutarlar ise aadaki tarifeye gre hesaplanacaktr.

 

Bina Gruplar

Bina Dereceleri ve Yllk Vergi Tutarlar (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

1.150

900

750

590

485

2. Grup

750

550

430

350

295

3. Grup

485

375

295

235

185

4. Grup

235

185

140

115

90

5. Grup

140

115

80

75

59

6. Grup

75

59

40

35

25

7. Grup

25

20

14

12

9

 

Tebli olunur.

(1) 29/5/1981 tarihli ve 17354 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(2) 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.

(3) 26/12/2005 tarihli ve 26035 sayl Resm Gazetede yaymlanmtr.