31 Aralık 2012  PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28514 (4. Mükerrer)

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

5957 SAYILI SEBZE VE MEYVELER İLE YETERLİ ARZ VE TALEP DERİNLİĞİ
BULUNAN D
İĞER MALLARIN TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ

HAKKINDA KANUNUN 10 UNCU MADDESİNDE YER ALAN

PARASAL SINIRLARIN ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – (1) 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde belirlenen usule göre, 10/11/2012 tarihli ve 28463 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 419)’ne istinaden yeniden değerleme oranı % 7,80 (yedi virgül seksen)  olarak tespit edilmiş olup, 1/1/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5957 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin beşinci ve altıncı fıkralarına göre, değeri elli bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya bu sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 53.900 TL olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.