31 Aralk 2012 PAZARTES

Resm Gazete

Say : 28514 (4. Mkerrer)

YNETMELK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlndan:

TAINABLR BASINLI EKPMANLAR YNETMEL

(2010/35/AB)

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, tanabilir basnl ekipmanlarn gvenliini arttrmak, piyasada serbest dolamn salamak ve ekonomik taraflarn sorumluluklarn belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik;

a) Piyasaya arz amacyla, Epsilon areti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT)ne gre Pi iareti tamayan yeni tanabilir basnl ekipmanlar,

b) Epsilon iareti veya Pi iaretine sahip tanabilir basnl ekipmanlarn periyodik muayenesi, ara muayenesi, istisnai kontrolleri ve kullanmn,

c) Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT)ne gre Pi iareti tamayan tanabilir basnl ekipmanlarn uygunluunun yeniden deerlendirilmesini,

kapsar.

(2) Bu Ynetmelik,

a) Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT)nin zorunlu uygulamaya girmesinden nce piyasaya arz edilen ve uygunluun yeniden deerlendirmesine tabi tutulmayan tanabilir basnl ekipmanlar,

b) ADRnin artlarn salayp, mnhasran Trkiye ile Avrupa Birlii yesi lkeler dndaki lkeler arasnda tehlikeli yklerin tanmasnda kullanlmak iin gerekli izinlere sahip olan tanabilir basnl ekipmanlar,

kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanunun 4 nc maddesine, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 7 nci maddesine ve 30/10/2009 tarihli ve 27391 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tehlikeli Mallarn Karayolu ile Uluslararas Tamaclna likin Avrupa Anlamas (ADR)na dayanlarak,

b) Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 2010/35/EU sayl Tanabilir Basnl Ekipmanlar direktifine paralel olarak,

hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) ADR: 8/9/2009 tarihli ve 2009/15454 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Tehlikeli Mallarn Karayolu ile Uluslararas Tamaclna likin Avrupa Anlamas,

b) Akreditasyon: Onaylanm kuruluun, ADRnin 1.8.6.8 maddesinin ikinci paragrafnn gereklerini karladnn Ulusal Akreditasyon Kurumu tarafndan onaylanmasn,

c) Ara muayene: ADRde belirtilen ara muayene ve ara muayeneyi dzenleyen yntemlerini,

) Bakanlk: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

d) Grevlendirme: Muayene kuruluuna onaylanm kurulu stats verme ve bu bilginin Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birlii (AB) yesi lkelere Ekonomi Bakanl araclyla bildirimini de kapsayan sreci,

e) Datc: Tanabilir basnl ekipman veya paralarn piyasada bulunduran, imalat ve ithalat dndaki Trkiyede yerleik gerek veya tzel kiiyi,

f) Ekonomik taraf: cretli veya cretsiz olarak, ticari ya da kamu hizmeti veren imalat, yetkili temsilci, ithalat, datc, mal sahibi veya kullancy,

g) Epsilon (ε) areti: 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dikisiz, elikten Mamul Basnl Gaz Tplerine Dair Ynetmelik (84/525/AT), 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dikisiz, Alamsz Alminyum ve Alminyum Alaml Basnl Gaz Tplerine Dair Ynetmelik (84/526/AT) ve 25/1/2001 tarihli ve 24298 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dikili, Alamsz elik Basnl Gaz Tplerine Dair Ynetmelie (84/527/AT) uygunluu gsteren iareti,

) stisnai kontrol: ADRde belirtilen istisnai kontrol ve istisnai kontrol dzenleyen yntemleri,

h) thalat: Tanabilir basnl ekipman veya paralarn yurt dndan yurt ii piyasaya arz eden Trkiyede yerleik gerek veya tzel kiiyi,

) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

i) Kullanc: Tanabilir basnl ekipman kullanan Trkiyede yerleik gerek veya tzel kiiyi,

j) Kullanm: Tanabilir basnl ekipmann dolumunu, tamayla balantl geici depolanmasn, boaltlmasn ve yeniden doldurulmasn,

k) Mal sahibi: Tanabilir basnl ekipmana sahip Trkiyede yerleik gerek veya tzel kiiyi,

l) Onaylanm kurulu: ADRde belirtilen gerekleri ve bu Ynetmeliin 21 inci ve 26 nc maddelerinin koullarn karlayp, bu Ynetmeliin 23 nc maddesine uygun grevlendirilen muayene kuruluunu,

m) Periyodik muayene: ADRde belirtilen periyodik muayene ve periyodik muayeneyi dzenleyen yntemlerini,

n) Pi iareti: Tanabilir basnl ekipmann, ADR dahil Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT) veya bu Ynetmelikteki tatbik edilebilir olan uygunluk deerlendirme gereklerine uygunluunu gsteren iareti,

o) Piyasada bulundurma: Ticari veya kamu faaliyetleri kapsamnda tanabilir basnl ekipmann cretli veya cretsiz olarak datm veya kullanm amal yurt ii piyasaya salanmasn,

) Piyasaya arz: Tanabilir basnl ekipmann yurt ii piyasada ilk kez bulundurulmasn,

p) Toplatma: Son kullancya ulam tanabilir basnl ekipmann geri alnmasn salamak amal herhangi bir tedbiri,

r) Geri ekme: Tanabilir basnl ekipmann piyasada bulunmasn veya kullanlmasn engellemeyi amalayan her trl nlemi,

s) Piyasa gzetimi ve denetimi: Tanabilir basnl ekipmann, kullanm mr boyunca ADR ve bu Ynetmeliin gereklerini karladn ve bunlarn salk, emniyet veya dier kamu yararn tehlikeye drmemesini salamaya ynelik kamu kuruluu tarafndan alnan tedbirler ile yaplan faaliyetleri,

) Tanabilir basnl ekipman: ADR snflandrma kodunun 6 nc ve 7 nci maddelerindeki gaz ve maddeler hari, snf 2 gazlarn ve bu Ynetmeliin Ek-Iinde belirtilen dier snf tehlikeli rnlerin tanmasnda kullanldnda; ADRnin Blm 6.2de belirtildii ekilde, tm basnl kaplar, vanalar ve uygun olduunda dier aksesuarlarn ve ADRnin Blm 6.8de belirtildii gibi tanklar, tanker ara ve vagonlar, ok blmeli gaz konteynerleri (MEGCs), vanalarn ve uygun olduunda dier aksesuarlarn; ayrca, tanabilir basnl ekipman tanmnn gaz kartular (UN 2037)n kapsadn, aerosollar (UN 1950), ak kriyojenik ekipmanlar, solunum aparatlar iin kullanlan gaz tplerini, yangn sndrcleri (UN 1044), ADRnin 1.1.3.2. maddesine gre hari tutulan tanabilir basnl ekipmanlar ve ADRnin 3.3 maddesindeki zel hkmlere gre ambalajlarn yapm ve test kurallarndan hari tutulan tanabilir basnl ekipmanlar kapsamadn,

t) Ulusal akreditasyon kurumu: Trk Akreditasyon Kurumunu,

u) Uygunluk deerlendirmesi: ADRde belirtilen uygunluun deerlendirmesi iin deerlendirme ve yntemini,

) Uygunluun yeniden deerlendirilmesi: Mal sahibi veya kullancnn talebi zerine Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT)nin zorunlu uygulamaya girmesinden nce imal edilip piyasaya arz edilmi olan tanabilir basnl ekipmann uygunluunun yeniden deerlendirme yntemini,

v) malat: Tanabilir basnl ekipman veya ilgili paralarn imal eden veya bu tr ekipman tasarm ile imalatn yaptrp, kendi ad veya ticari markas altnda piyasaya arz eden gerek veya tzel kiiyi,

y) ye lke: Avrupa Birlii yesi lkeyi,

z) Yetkili kurulu: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanln,

aa) Yetkili temsilci: malat tarafndan kendi adna belirli grevleri stlenmek zere yazl olarak yetkilendirilmi Trkiyede yerleik gerek veya tzel kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Ekonomik Taraflarn Ykmllkleri

malatnn ykmllkleri

MADDE 5 (1) malat, tanabilir basnl ekipman piyasaya arz ederken, bu ekipmann ADR ve bu Ynetmenliin gereklerine uygun ekilde tasarlandn, imal edildiini ve gerekli ekilde belgelendirildiini garanti eder.

(2) malat, ADR ve bu Ynetmelikte belirtilen uygunluk deerlendirme srecinde, tatbik edilebilir gerekleri salayan tanabilir basnl ekipmana, bu Ynetmeliin 16 nc maddesine uygun olarak Pi iareti ilitirir.

(3) malat, ADRde belirtilen teknik dosyay, yine ADRde belirtilen sre zarfnca muhafaza eder.

(4) malat, piyasaya arz ettii tanabilir basnl ekipmann ADR veya bu Ynetmelie uygun olmadna dair kanaate sahip olmas veya bu ynde belirtiler tespit etmesi durumunda, tanabilir basnl ekipman uygun hale getirmek iin acilen gerekli dzeltici nlemleri almal, piyasadan geri ekmeli veya toplatmaldr. Bununla birlikte, tanabilir basnl ekipmann bir risk tamas durumunda imalat, ekipmann piyasaya arz edildii lkenin ulusal yetkili kuruluunun haberdar edilebilmesi amacyla, zellikle uygunsuzluk ve alnan dzeltici nlemler bata olmak zere, gerekli ayrntl bilgiyi ivedilikle Bakanla iletmek zorundadr.

(5) malat, tm uygunsuzluk durumlarn ve dzeltici faaliyetleri kayt altna almak zorundadr.

(6) malat, yetkili kuruluun gerekeli talebi halinde, tanabilir basnl ekipmann uygunluunu gsterecek tm bilgi ve belgeleri Trke ve/veya talep edilen dilde salamaldr. malat, yetkili kuruluun talebi zerine, piyasaya arz ettii tanabilir basnl ekipmann oluturduu riskleri ortadan kaldracak tedbirler konusunda yetkili kurulu ile ibirlii yapmak zorundadr.

(7) malat, sadece ADR ve bu Ynetmelik gerekleri ile badaan bilgileri kullanclara salamaldr.

Yetkili temsilci

MADDE 6 (1) malat, yazl bir veklet ile yetkili bir temsilci atayabilir. Bu Ynetmeliin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fkrasnda belirtilen ykmllkler ile teknik dosyann hazrlanmas, yetkili temsilciye verilecek vekletin konusu olamaz.

(2) Yetkili temsilci, imalatdan vekleten ald grevleri yerine getirmekle ykmldr. Veklet, yetkili temsilcinin en az aadaki grevleri yerine getirmesine olanak vermelidir.

a) Yetkili kuruluun kontrol amacyla, teknik dosyay ADRde imalatlar iin belirlenmi olan asgari sre boyunca muhafaza etmek,

b) Yetkili kuruluun gerekeli talebi halinde, tanabilir basnl ekipmann uygunluunu gsterecek tm bilgi ve belgeleri Trke ve/veya talep edilen dilde salamak,

c) Yetkili kuruluun talebi zerine, veklet kapsamndaki tanabilir basnl ekipmann oluturduu riskleri ortadan kaldracak tedbirler konusunda yetkili kurulu ile ibirlii yapmak.

(3) Yetkili temsilcinin kimlii ve adresi, ADRde belirtilen uygunluk sertifikasnda yer almaldr.

(4) Yetkili temsilci, sadece ADR ve bu Ynetmelik gerekleri ile badaan bilgileri kullanclara salamaldr.

thalatnn ykmllkleri

MADDE 7 (1) thalat, sadece ADR ve bu Ynetmelie uygun olan tanabilir basnl ekipman piyasaya arz eder.

(2) thalat, tanabilir basnl ekipman piyasaya arz etmeden nce uygunluk deerlendirme prosedrnn imalat tarafndan yerine getirildiini gvence altna almaldr. thalat, imalatnn teknik dosyay hazrladn, tanabilir basnl ekipmann Pi iaretine sahip olduunu ve beraberinde ADRde belirtilen uygunluk sertifikasnn olduunu gvence altna almaldr. thalat, tanabilir basnl ekipmann ADR veya bu Ynetmelie uygun olmadna dair kanaate sahip olmas veya bu ynde belirtiler tespit etmesi durumunda, tanabilir basnl ekipman, uygunluu salanana kadar piyasaya arz edemez. Buna ilaveten ithalat, tanabilir basnl ekipmann risk oluturduu hallerde, imalaty ve yetkili kuruluu konu ile ilgili olarak bilgilendirmelidir.

(3) thalat, ismini ve kendileriyle temas kurulabilecek irtibat adresini, ADRde belirtilen uygunluk sertifikasnda veya sertifikann ekinde bulunmasn salamaldr.

(4) thalat, tanabilir basnl ekipman kendi sorumluluunda iken, depolama veya nakliye koullarnn, ekipmann ADRde belirtilen gereklere uygunluunu tehlikeye sokmamasn temin etmek zorundadr.

(5) thalat, piyasaya arz ettii tanabilir basnl ekipmann ADR veya bu Ynetmelie uygun olmadna dair kanaate sahip olmas veya bu ynde belirtiler tespit etmesi durumunda, tanabilir basnl ekipmann uygun hale getirilmesi iin acilen gerekli dzeltici faaliyetleri yerine getirmeli, piyasadan geri ekmeli veya toplatmaldr. Bununla birlikte, tanabilir basnl ekipmann bir risk iermesi durumunda, imalaty ve ekipmann piyasaya arz edildii lkenin ulusal yetkili kuruluunu haberdar edilebilmesi amacyla, zellikle uygunsuzluk ve alnan dzeltici nlemler bata olmak zere, gerekli ayrntl bilgiyi ivedilikle Bakanla iletmek zorundadr. thalat, tm bu uygunsuzluk durumlarn ve dzeltici faaliyetleri kayt altna almak zorundadr.

(6) thalat, imalat iin ADRde belirlenmi olan asgari sre zarfnda, yetkili kuruluun kontrol iin teknik dosyann bir kopyasn muhafaza etmek ve bu kuruluun talebi halinde teknik dosyann bir kopyasn sunmak zere hazr bulundurmak zorundadr.

(7) thalat, yetkili kuruluun gerekeli talebi halinde, tanabilir basnl ekipmann uygunluunu gsterecek tm bilgi ve belgeleri Trke ve/veya talep edilen dilde salamaldr. Yetkili kuruluun talebi zerine, piyasaya arz ettii tanabilir basnl ekipmann oluturduu riskleri ortadan kaldracak tedbirler konusunda yetkili kurulu ile ibirlii yapmak zorundadr.

(8) thalat, sadece ADR ve bu Ynetmelik gerekleri ile badaan bilgileri kullanclara salamaldr.

Datcnn ykmllkleri

MADDE 8 (1) Datc, sadece ADR ve bu Ynetmenlie uygun olan tanabilir basnl ekipman piyasada bulundurur. Datc tanabilir basnl ekipman piyasada bulundurmadan nce, tanabilir basnl ekipmann Pi iaretine sahip olduunu, ADRde belirtilen uygunluk sertifikas ve bu Ynetmeliin 7 nci maddesinin nc fkrasnda belirtilen irtibat bilgilerinin tanabilir basnl ekipman ile birlikte bulunduunu teyit etmek zorundadr. Datc, tanabilir basnl ekipmann ADR veya bu Ynetmelie uygun olmadna dair kanaate sahip olmas veya bu ynde belirtiler tespit etmesi durumunda, tanabilir basnl ekipman uygunluu salanana kadar piyasada bulunduramaz. Buna ilaveten datc, tanabilir basnl ekipmann risk oluturduu hallerde, imalaty veya ithalaty ve ayn zamanda yetkili kuruluu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadr.

(2) Datc, tanabilir basnl ekipman kendi sorumluluunda iken, depolama veya nakliye koullarnn, ekipmann ADRde belirtilen gereklere uygunluunu tehlikeye atmamasn salamak zorundadr.

(3) Datc, piyasada bulunmasn salad tanabilir basnl ekipmann ADR veya bu Ynetmelie uygun olmadna dair kanaate sahip olmas veya bu ynde belirtiler tespit etmesi durumunda, tanabilir basnl ekipmann uygun hale getirilmesi iin acilen gerekli dzeltici faaliyetlerin yerine getirildiinden, gerekli grld takdirde tanabilir basnl ekipmann piyasadan geri ekildiinden veya toplatldndan emin olmaldr. Ayrca, tanabilir basnl ekipmann bir risk iermesi durumunda datc, ilgili imalat veya ithalaty ve ekipmann piyasaya arz edildii lkenin ulusal yetkili kuruluun haberdar edilebilmesi amacyla zellikle uygunsuzluk ve alnan dzeltici nlemler bata olmak zere, gerekli ayrntl bilgiyi ivedilikle Bakanla iletmek zorundadr. Datc, tm bu uygunsuzluk durumlarn ve dzeltici faaliyetleri kayt altna almak zorundadr.

(4) Datc, yetkili kuruluun gerekeli talebi halinde, tanabilir basnl ekipmann uygunluunu gsterecek tm bilgi ve belgeleri Trke ve/veya talep edilen dilde salamaldr. Yetkili kuruluun talebi zerine, piyasada bulundurduu tanabilir basnl ekipmann oluturduu riskleri ortadan kaldracak tedbirler konusunda yetkili kurulu ile ibirlii yapmak zorundadr.

(5) Datc, sadece ADR ve bu Ynetmelik gerekleri ile badaan bilgileri kullanclara salamaldrlar.

Mal sahibinin ykmllkleri

MADDE 9 (1) Mal sahibi, tanabilir basnl ekipmann ADRde belirtilen periyodik muayene gerekleri dahil, ADR veya bu Ynetmelie uygun olmadna dair kanaate sahip olmas veya bu ynde belirtiler tespit etmesi durumunda, tanabilir basnl ekipman uygunluu salanana kadar bulunduramaz veya kullanamaz. Buna ilaveten mal sahibi, tanabilir basnl ekipmann risk oluturduu hallerde, datcy, imalaty veya ithalaty ve ayn zamanda yetkili kuruluu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadr. Mal sahibi, tm bu uygunsuzluk durumlarn ve dzeltici faaliyetleri kayt altna almak zorundadr.

(2) Mal sahibi, tanabilir basnl ekipman kendi sorumluluunda iken, depolama veya nakliye koullarnn, ekipmann ADRde belirtilen gereklere uygunluunu tehlikeye atmamasn salamak zorundadr.

(3) Mal sahibi, sadece ADR ve bu Ynetmelik gerekleri ile badaan bilgileri kullanclara salamaldr.

(4) Bu madde, tanabilir basnl ekipman, kendi kiisel veya evsel kullanmnda ya da kiisel veya sportif aktivitelerde kullanma niyetinde olan kullancya uygulanmaz.

Kullancnn ykmllkleri

MADDE 10 (1) Kullanc, sadece ADR ve bu Ynetmelikte belirlenen gereklere uygun tanabilir basnl ekipman kullanmak zorundadr.

(2) Kullanc, tanabilir basnl ekipmann risk oluturduu hallerde, mal sahibini ve ayn zamanda yetkili kuruluu konu ile ilgili olarak bilgilendirmek zorundadr.

malatnn ykmllklerinin ithalat ve datcya uyguland durumlar

MADDE 11 (1) thalat veya datc, kendi ad veya tescilli markasyla tanabilir basnl ekipman piyasaya arz etmesi veya hlihazrda piyasaya arz edilmi bulunan tanabilir basnl ekipmann ilgili gereklere uygunluunu etkileyecek ekilde tadil etmesi durumunda, bu Ynetmelik kapsamnda imalat olarak kabul edilir ve bu Ynetmeliin 5 inci maddesi gereince imalatnn ykmllklerine tabidir.

Ekonomik taraflarn tanmlanmas

MADDE 12 (1) Ekonomik taraflar, talep edilmesi halinde, yetkili kurulua aada belirtilen bilgileri en az 10 yl boyunca temin etmek zorundadr.

a) Tanabilir basnl ekipman kendilerine tedarik eden ekonomik taraf,

b) Tanabilir basnl ekipman kendilerinin tedarik ettii ekonomik taraf.

NC BLM

Tanabilir Basnl Ekipmann Uygunluu

Tanabilir basnl ekipmann uygunluu ve deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Bu Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendinde belirtilen tanabilir basnl ekipman, ADR ve bu Ynetmeliin nc ile drdnc blmlerinde belirtilen ilgili uygunluk deerlendirme, periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrol gereklerini karlamaldr.

(2) Bu Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen tanabilir basnl ekipmann imalatna konu olan belgelendirme gereklerine uymas zorunludur. Ekipman, ADR ve bu Ynetmeliin 3 nc ile 4 nc blmlerinde belirtilen periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrole tabi tutulmaldr.

(3) Bir onaylanm kurulu tarafndan hazrlanan uygunluk deerlendirme ve uygunluun yeniden deerlendirilmesi sertifikalar ile periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrol raporlar geerli kabul edilir. Yeniden doldurulabilen tanabilir basnl ekipmann sklebilir paralar iin gerektiinde ayr bir uygunluk deerlendirmesi yaplmaldr.

Uygunluun yeniden deerlendirilmesi

MADDE 14 (1) Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT)nden nce imal edilip hizmete alnan ve bu Ynetmeliin 2 nci maddesinin birinci fkrasnn (c) bendinde belirtilen tanabilir basnl ekipmann uygunluunun yeniden deerlendirilmesi, bu Ynetmeliin Ek-IIInde yer alan uygunluun yeniden deerlendirilmesi yntemine uygun olarak gerekletirilir. Pi iareti bu Ynetmeliin Ek-IIIne uygun olarak ilitirilir.

Pi iareti ile ilgili genel ilkeler

MADDE 15 (1) Pi iareti sadece imalat tarafndan veya bu Ynetmeliin Ek-IIInde belirtildii ekilde uygunluun yeniden deerlendirilmesi durumunda ilitirilir. Epsilon iaretine sahip gaz tplerine, Pi iareti sadece onaylanm kurulu tarafndan veya onaylanm kurulu gzetiminde ilitirilir.

(2) Pi iareti sadece aada yer alan tanabilir basnl ekipmanlara ilitirilir.

a) ADR ve bu Ynetmelikteki uygunluk deerlendirme gereklerini karlayan tanabilir basnl ekipmanlar,

b) Bu Ynetmeliin 14 nc maddesinde belirtilen uygunluun yeniden deerlendirilme gereklerini karlayan tanabilir basnl ekipmanlar.

(3) Bu iaret baka hibir tanabilir basnl ekipmana ilitirilemez.

(4) malat, Pi iareti ilitirmekle veya ilitirilmesini salamakla, tanabilir basnl ekipmannn ADR ve bu Ynetmelikte belirtilen tatbik edilebilir olan tm gereklere uygunluunun sorumluluunu stlendiini gsterir.

(5) Bu Ynetmeliin amac bakmndan Pi iareti, tanabilir basnl ekipmann ADR ve bu Ynetmelikte belirtilen tatbik edilebilir gereklere uygunluunu gsteren yegne iarettir.

(6) Tanabilir basnl ekipmana, Pi iaretinin anlam ve ekli bakmndan nc kiilerin yanl anlamalarna yol aabilecek marka, iaret veya ibareler ilitirilemez. Tanabilir basnl ekipmana ilitirilmesi gereken dier iaretler, Pi iaretinin grnebilirliini, okunabilirliini ve anlamn etkilememelidir.

(7) Yeniden doldurulabilen tanabilir basnl ekipmann dorudan emniyet fonksiyonu olan sklebilir paralar Pi iareti tamaldr.

Pi iaretinin ilitirilmesi iin kurallar ve artlar

MADDE 16 (1) Pi iareti aada belirtilen sembol ve ekilden olumaktadr.

 

 

(2) Pi iaretinin asgari ykseklii 5 mm olmaldr. ap 140 mm veya daha dk olan tanabilir basnl ekipmanda bu iaretin asgari ykseklii 2,5 mm olmaldr.

(3) Bu maddenin birinci fkrada verilen leklendirilmi izimdeki oranlar korunmaldr. leklendirme iaretin bir paras deildir.

(4) Pi iareti, tanabilir basnl ekipmann kendisinin ya da bilgi plakasnn yan sra yeniden doldurulabilir tanabilir basnl ekipmann dorudan emniyet fonksiyonu olan sklebilir paralarna da grnr, okunakl ve silinmez bir ekilde ilitirilir.

(5) Pi iareti, yeni tanabilir basnl ekipmana veya yeniden doldurulabilir tanabilir basnl ekipmann dorudan emniyet fonksiyonu olan sklebilir paralarna, piyasaya arz edilmeden nce ilitirilmek zorundadr.

(6) Pi iaretini ilk muayene ve testleri yapan onaylanm kuruluun kimlik numaras takip etmelidir. Onaylanm kuruluun kimlik numaras onaylanm kuruluun kendisi veya talimatlar dorultusunda imalat tarafndan ilitirilmelidir.

(7) Periyodik muayene veya uygun olduu hallerde ara muayene tarihine, periyodik muayeneden sorumlu olan onaylanm kuruluun kimlik numaras elik etmelidir.

(8) Epsilon iaretine sahip olup, Pi iareti tamayan gaz tplerine, bu Ynetmelik gerekliliklere gre ilk periyodik muayene yapldnda, onaylanm kuruluun kimlik numaras Pi iaretinden sonra gelecek ekilde ilitirilmelidir.

Tanabilir basnl ekipmann serbest dolam

MADDE 17 (1) Bu Ynetmeliin 27 nci ve 29 uncu maddelerindeki tedbirler ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun hkmleri sakl kalmak kaydyla, bu Ynetmelik gereklerini karlayan tanabilir basnl ekipmann serbest dolam, piyasada bulunmas veya kullanm yasaklanamaz, kstlanamaz veya engellenemez.

DRDNC BLM

Yetkili Kurulu ve Onaylanm Kurulular

Yetkili kurulu

MADDE 18 (1) Bakanlk, onaylanm kurulularn deerlendirilmesi, grevlendirilmesi ve takibi iin gerekli yntemlerin oluturulmasndan sorumlu yetkili kurulutur. Bakanlk, bu Ynetmeliin uygulamas bakmndan onaylanm kurulularn deerlendirilmesi ve izlenmesi faaliyetleri iin ulusal akreditasyon kurumuna grev verebilir.

Yetkili kurulua dair esaslar

MADDE 19 (1) Onaylanm kurular grevlendiren ve bunlarn gzetimi ile denetimini yapan Bakanlk;

a) dareci ve personelinin, onaylanm kuru adaylar ile herhangi bir kar ilikisinin bulunmamas,

b) lgili birimlerinin, bamszlk ve tarafszln koruyacak ekilde yaplanmas ve almas,

c) Onaylanm kurulularn grevlendirilmesine ilikin tm kararlarn yetkin personelce alnmas ve bu personelin onaylanm kurulu hakknda yeterlilik incelemesi yapm olan personelden farkl olmas,

) Onaylanm kurululara ilikin yeterlilik incelemesi yapan veya karar alan hibir biriminin, idarecisinin ve personelinin, bata danmanlk hizmeti olmak zere uygunluk deerlendirme kurulular tarafndan ticari ve rekabeti bir temelde yrtlen faaliyetleri sunmamalar veya salamamalar,

d) dareci ve ilgili personelinin elde ettikleri bilgilerin gizliliini korumalar,

e) dareci ve ilgili personelinin grevlendirdikleri onaylanm kurulularn gzetimini uygun bir ekilde yapacak yetkinlik, nitelik ve nicelikte olmalar,

amacyla gerekli tedbirleri alr ve dzenlemeleri yapar.

(2) Bakanlk, ilgili ekonomik taraflarn bu Ynetmeliin ikinci ve beinci blmlerinde belirtilen hkmlere uymalarn salamak iin gerekli tedbirleri alr. Bakanlk ayn zamanda 13 nc maddeden 16 nc maddeye kadar olan maddelerle ilgili olarak gerekli uygulama tedbirlerini alr.

Yetkili kuruluun bilgilendirme ykmll

MADDE 20 (1) Bakanlk onaylanm kurulu aday uygunluk deerlendirme kurulularnn yeterliliklerini deerlendirme, bu kurulular onaylanm kurulu olarak grevlendirme, bildirme ve denetleme esaslar ile bu esaslarda meydana gelen deiiklikleri Ekonomi Bakanl aracl ile Komisyona bildirir.

Onaylanm kurulular ile ilgili gerekler

MADDE 21 (1) Bakanlk tarafndan grevlendirilen onaylanm kurulular, ADR ve bu Ynetmelikte belirtilen gerekleri salamak zorundadr.

(2) Onaylanm kurulu ulusal mevzuata uygun bir ekilde kurulmal ve tzel kiilie haiz olmaldr.

(3) Onaylanm kurulu, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve bu Ynetmeliin 28 inci maddesinde belirtilen faaliyetlere katlmal veya temsil edilmelidir. Bu kapsamda yaplan almalar konusunda deerlendirme faaliyetinde bulunan personelini bilgilendirmeli ve burada alnan kararlar ile hazrlanan dokmanlar rehber klavuz olarak kullanmaldr.

Grevlendirme iin bavuru

MADDE 22 (1) Trkiyede yerleik uygunluk deerlendirme kurulular arasndan onaylanm kurulu olarak grevlendirilmek isteyenler, grevlendirme iin Bakanla bavurur.

(2) Bavuruda aadaki hususlar belirtilmelidir.

a) Onaylanm kurulu adaynn, uygunluk deerlendirme, periyodik muayene, ara muayene, istisnai kontrol ve uygunluun yeniden deerlendirilmesi ile ilgili faaliyetler,

b) Bu fkrann (a) bendinde belirtilen faaliyetler ile ilgili yntemler,

c) Kuruluun yetkin olduu tanabilir basnl ekipmanlar,

) Bu Ynetmeliin 21 inci maddesinde belirtilen vasflara sahip olduunu tasdik eden ulusal akreditasyon kurumu tarafndan dzenlenmi akreditasyon belgesi.

Grevlendirme yntemi

MADDE 23 (1) Bu Ynetmeliin 21 inci maddesindeki gerekleri yerine getiren kurulular onaylanm kurulu olarak grevlendirilir.

(2) Bakanlk grevlendirme yeterlilii bulunan kurulular Ekonomi Bakanl vastas ile Komisyona bildirir.

(3) Bildirim, bu Ynetmeliin 22 nci maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen hususlar da kapsar.

(4) Onaylanm kurulua kimlik numaras tahsis edilmesini mteakip, grevlendirildii Resm Gazetede ilan edildikten sonra onaylanm kurulu olarak faaliyette bulunabilir.

(5) Bakanlk, onaylanm kuruluun grevlendirme kapsam veya statsndeki deiiklikleri Ekonomi Bakanl vastas ile Komisyona bildirir.

(6) ADRye uygun yaplan kurulu ii denetim hizmetleri bildirime tabi deildir.

Grevlendirmedeki deiiklikler

MADDE 24 (1) Bakanlk, onaylanm kuruluun bu Ynetmeliin 21 inci maddesinin gereklerinin devamlln salayamad veya sorumluluklarn yerine getiremedii konusunda kanaate veya bilgiye sahip olmas durumunda onaylanm kuruluun yetkilerini, kusurun ciddiyeti orannda kstlar, askya alr veya onaylanm kurulu statsne son verir. Bakanlk bu durumu Ekonomi Bakanl vastas ile Komisyona bildirir.

(2) Faaliyeti kstlanan, askya alnan, onaylanm kurulu statsne son verilen veya kendi istei ile faaliyetine son veren onaylanm kurulu, faaliyette bulunduu dnemde yapm olduu uygunluk deerlendirme ilemleri ile ilgili kayt ve belgeleri, ayn konuda faaliyette bulunan baka bir onaylanm kurulua protokol ile devreder veya Bakanln talep etmesi halinde, Bakanla sunmak zere 10 yl boyunca muhafaza eder.

Onaylanm kurulularn yeterliliinin sorgulanmas

MADDE 25 (1) Bakanlk veya Komisyon onaylanm kuruluun yeterlilii veya bu yeterliliin srdrldne dair phelerin olumas halinde aratrma ve inceleme yapar. Bu durumda onaylanm kurulu, talep edilen tm bilgi ve belgeleri talep edilen srede Bakanla sunar.

Onaylanm kurulularn faaliyet ykmllkleri

MADDE 26 (1) Onaylanm kurulu, grevlendirildii kapsam dahilinde uygunluk deerlendirmesi, periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrolleri ADRde belirtilen prosedrlere uygun olarak yerine getirir.

(2) Onaylanm kurulu uygunluun yeniden deerlendirilmesini bu Ynetmeliin Ek-IIIne uygun olarak yerine getirir.

(3) Grevlendirilen onaylanm kurulu, grevlendirildii kapsam dahilinde, Trkiye dnda da faaliyette bulunabilir. Onaylanm kurulu Trkiye dndaki faaliyetleri kapsamnda da Bakanla kar sorumludur. ye lkeler tarafndan grevlendirilen onaylanm kurulular, grevlendirildikleri kapsam dahilinde, Trkiyede faaliyette bulunabilirler.

Onaylanm kurulularn bilgi verme ykmllkleri

MADDE 27 (1) Onaylanm kurulular aadaki durumlarda Bakanla bilgi vermek zorundadr.

a) Belge verilmesinin reddedilmesi, belgenin kstlanmas, askya alnmas veya geri ekilmesi,

b) Grevlendirmenin kapsam ve koullarn etkileyen haller,

c) Faaliyetlerine ilikin Bakanln bilgi talepleri,

) Talep edilmesi halinde, grevlendirildikleri kapsam dahilindeki faaliyetler ve taeronluk, yurtd faaliyetleri dahil dier faaliyetler hakkndaki bilgiler.

(2) Onaylanm kurulular, bu Ynetmelik kapsamnda grevlendirilen, ayn tanabilir basnl ekipman iin benzer uygunluk deerlendirme, periyodik muayene, ara muayene ve istisnai kontrol faaliyetlerinde bulunan dier onaylanm kurululara olumsuz sonulanan ve talep edilmesi halinde olumlu sonulanan uygunluk deerlendirme ilemleri hakknda bilgi vermek zorundadr.

Onaylanm kurulularn koordinasyonu

MADDE 28 (1) Bakanlk, bu Ynetmelik kapsamnda faaliyette bulunan onaylanm kurulular arasnda ibirliini ve koordinasyonu salar. Onaylanm kurulular, Bakanlk ve Komisyon tarafndan oluturulan komite ve alma gruplarna katlm salar veya temsil edilirler.

BENC BLM

Korunma nlemleri

Tanabilir basnl ekipmanlarn oluturduu risklerin ulusal seviyede deerlendirilmesi

MADDE 29 (1) Bakanlk, bu Ynetmelik kapsamndaki tanabilir basnl ekipmann, kiilerin salk ve emniyeti ile dier kamu yararlarn tehlikeye drdne ynelik bir riskin varl konusunda pheye sahip olmas veya bu kapsamda ye lkelerden bildirim almas durumunda, sz konusu tanabilir basnl ekipman ile ilgili bu Ynetmelikte belirtilen tm gereklilikleri kapsayacak bir deerlendirmede bulunur. Gerektiinde, ilgili ekonomik taraflarn mlklerine giri ve numune alnmas da dahil, ilgili ekonomik taraflar Bakanlk ile ibirlii yapmak zorundadr. Bakanln bu deerlendirme sonucunda tanabilir basnl ekipmann ADR ve bu Ynetmelikte belirtilen gereklere uygun olmadna karar vermesi durumunda, ilgili ekonomik taraflar, ngrlen risk ile orantl olarak tanabilir basnl ekipmann bahse konu gereksinimleri karlamasna ynelik gerekli tm dzeltici faaliyetlerin yaplmas, tanabilir basnl ekipmann piyasadan geri ekme veya makul bir sre iinde toplatma gibi Bakanln taleplerini gecikmeksizin yerine getirmek zorundadrlar. Bakanlk deerlendirme sonucunu ilgili onaylanm kurulua bildirir. Bakanln ilgili ekonomik taraflara ynelik dzeltici faaliyet, piyasadan geri ekme veya toplatma gibi taleplerinde, 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl Piyasa Gzetimi ve Denetimi Ynetmelii, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan rnlerin Piyasa Gzetimi ve Denetimine Dair Ynetmelik ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan CE areti Ynetmelii hkmleri uygulanr.

(2) Bakanlk, uygunsuzluun lke snrlar ile snrl olmad durumlarda, deerlendirme sonucunu ve ilgili ekonomik tarafn almas gereken tedbirler ile ilgili Ekonomi Bakanl vastasyla Komisyona bilgi verir.

(3) lgili ekonomik taraflar piyasada bulundurduklar tanabilir basnl ekipmanlar ile ilgili tm uygun dzeltici faaliyetlerin yerine getirildiini dorulamaldr.

(4) lgili ekonomik taraflarn Bakanln uygun grd makul sre zarfnda dzeltici faaliyetleri yeterince yerine getirmemeleri durumunda, Bakanlk tanabilir basnl ekipmann piyasaya arzn yasaklama veya kstlama ile ekipman piyasadan geri ekme ve toplatma gibi geici tedbirleri alr. Bu durumda Bakanlk gecikmeksizin Ekonomi Bakanl vastas ile Komisyona bilgi verir.

(5) Drdnc fkrada belirtilen bilgilendirme, tm mevcut detaylar, zellikle uygun olmayan tanabilir basnl ekipmann tanmlanmas iin gerekli verileri, ekipmann menei, ne srlen uygunsuzluun nitelii ve ilikili riskleri, alnan ulusal tedbirlerin nitelii ile sresi ve ilgili ekonomik tarafa ne srlen argmanlar iermelidir. Bilgilendirmede zellikle uygunsuzluun;

a) Tanabilir basnl ekipmann ADR ve bu Ynetmelikte belirtilen kiilerin salk ve gvenlii veya kamu yararnn korunmas ile ilgili gerekliliklere uygunluunun salanmas konusundaki yetersizliinden veya

b) ADRde atfta bulunulan standart veya teknik kodlarn yetersizliinden veya ADRnin dier hkmlerinin yetersizliinden kaynakland,

belirtilir.

(6) Bakanla ulaan bildirimlerde, herhangi bir ye lkenin tanabilir basnl ekipmann uygunsuzluuna ilikin balatt prosedr ile ilgili olarak Bakanln ald herhangi bir tedbiri, tanabilir basnl ekipmann uygunsuzluu ile ilgili sahip olduu ek bilgileri ve yaplan bildirime kar itiraz ve anlamazlk olmas durumunda, bu hususu Ekonomi Bakanl vastas ile Komisyona bildirir.

(7) Bu maddenin drdnc fkras kapsamnda Komisyona yaplan bildirimden itibaren 2 aylk zaman zarfnda Komisyon veya herhangi bir ye lkeden alnan geici tedbirler konusunda itiraz gelmemesi durumunda, alnan geici tedbirler kalc hale gelir.

(8) Bakanlk tanabilir basnl ekipmann piyasadan geri ekilmesi gibi ekipmanla ilgili uygun kstlayc tedbirleri gecikmeden alr.

Depolama ve kullanm yeri artlar

MADDE 30 (1) Bakanlk, tanabilir basnl ekipmanlarn orta ve uzun vadeli depolama ve kullanm yeri artlarn belirleyebilir. Ancak, tanabilir basnl ekipmann kendisi iin ek artlar belirlenmez.

AB tarafndan uygulanan korunma nlemleri

MADDE 31 (1) Bu Ynetmeliin 29 uncu maddesinin nc ve drdnc fkralarndaki hkmler kapsamnda Bakanlk tarafndan alnan tedbirlerin sonucunda, alnan tedbirler ile ilgili ye lkelerden veya Komisyondan gelecek itiraza binaen, komisyon tarafndan yaplacak deerlendirmede, ilgili ekonomik taraflar Bakanlk ve Komisyonla ibirlii yapmak zorundadr.

(2) Bu maddenin birinci fkrasndaki prosedrn bir ye lke tarafndan yerine getirilmesi neticesinde Komisyon tarafndan yaplan deerlendirmede, alnan tedbirler ile ilgili kararn hakllnn teyit edilmesi durumunda, Bakanlk gerekli tedbirleri i piyasada uygular. Bu maddenin birinci fkras kapsamnda Komisyon tarafndan yaplan aratrma neticesinde Bakanln alm olduu tedbirin ABnin balayc mevzuat ile elitiine dair karar verilmesi durumunda Bakanlk alnan tedbir kararn geri ekebilir.

Mevzuata uygun ancak salk ve gvenlik riski tayan tanabilir basnl ekipmanlar

MADDE 32 (1) Bu Ynetmeliin 29 uncu maddesinin birinci fkrasna gre bir deerlendirme yapldnda, tanabilir basnl ekipmann ADR ve bu Ynetmeliin hkmlerine uygun olmasna ramen, Bakanlk sz konusu ekipmann kii sal ve gvenlii ile dier kamu yararnn korunmasna kar risk tadn belirlemesi halinde, ilgili ekonomik taraftan tanabilir basnl ekipmann piyasaya arz edildiinde sz konusu riskleri tamamas, rnn piyasadan geri ekilmesi veya makul bir sre iinde toplatlmas gibi, riskin niteliine uygun ngrlen btn tedbirlerin alnmasn ister.

(2) Ekonomik taraf, dzeltici faaliyetlerin piyasada mevcut bulunan veya kullanmda olan tm tanabilir basnl ekipmanlar kapsadna emin olmaldr.

(3) Bakanlk konu ile ilgili Ekonomi Bakanl vastas ile Komisyonu bilgilendirir. Bu bilgilendirme, zellikle bahse konu tanabilir basnl ekipmann tanmlanmas iin gerekli olan bilgileri, ekipmann menei ve tedarik zincirini, tad riskin nitelii ve alnan ulusal tedbirlerin nitelii ile sresi hakknda tm mevcut ayrntlar kapsar.

(4) Alnan ulusal tedbir konusunda Komisyon tarafndan yaplacak deerlendirmede, ilgili ekonomik taraflar Komisyon ile ibirlii yapmak zorundadr.

(5) Bakanla iletilen Komisyon deerlendirme neticesi, ilgili ekonomik taraflara bildirilir.

Uygunsuzluk

MADDE 33 (1) Bu Ynetmeliin 29 uncu maddesinin hkmleri sakl kalmak kaydyla, Bakanln aadaki bulgulardan birini tespit etmesi durumunda, ilgili ekonomik taraf sz konusu uygunsuzluun sona erdirme talebini gecikmeksizin yerine getirir.

a) Pi iaretinin bu Ynetmeliin 13, 14, 15 ve 16 nc maddelerini ihlal edecek ekilde ilitirilmi olmas,

b) Pi iaretinin ilitirilmemi olmas,

c) Teknik dokmann bulunmamas veya eksik olmas,

) ADR ve bu Ynetmeliin gereklerinin yerine getirilmemi olmas.

(2) Bu maddenin birinci fkrasndaki uygunsuzluun devam etmesi halinde, Bakanlk tanabilir basnl ekipmann piyasada bulunmasnn yasaklanmas veya kstlanmas yahut piyasadan geri ekilmesi ya da toplatlmas iin gerekli tm uygun nlemleri alr.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Ek-II ile ilgili hkmler

MADDE 34 (1) Bakanlk, bu Ynetmeliin eki Ek-IIdeki geici hkmleri kalc hale getirmesi durumunda, konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanl vastas ile Komisyona bilgi verir.

Aykr davranlarda uygulanacak hkmler

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine aykr davranta bulunanlara 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun hkmleri uygulanr.

Atflar

MADDE 36 (1) Bu Ynetmeliin 38 inci maddesince yrrlkten kaldrlan Ynetmeliklere yaplan atflar, bu Ynetmelie yaplm saylr.

Edeerliliin kabul edilmesi

MADDE 37 (1) Yrrlkten kaldrlan Dikisiz, elikten Mamul Basnl Gaz Tplerine Dair Ynetmelik (84/525/AT), Dikisiz, Alamsz Alminyum ve Alminyum Alaml Basnl Gaz Tplerine Dair Ynetmelik (84/526/AT) ve Dikili, Alamsz elik Basnl Gaz Tplerine Dair Ynetmelik (84/527/AT)e gre tanabilir basnl ekipmanlar iin verilen onay sertifikalar ve Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT)ne gre verilen AT tasarm inceleme sertifikalar, ADRde belirtilen tip onay sertifikalaryla edeer olarak kabul edilir ve onay sertifikalar ile AT tasarm inceleme sertifikalar, ADRde belirtilen tip onaylarnn zaman snrl tannmasna ilikin hkmlerine tabidir.

(2) Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT)nin 4 nc maddesinin nc fkrasnda belirtilen ve ayn maddenin beinci fkrasna gre 22/1/2007 tarihli ve 26411 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (97/23/AT)nde belirtilen iareti tayan vanalar ve aksesuarlarn kullanlmasna devam edilebilir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelikler

MADDE 38 (1) 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dikisiz, elikten Mamul Basnl Gaz Tplerine Dair Ynetmelik (84/525/AT), 1/3/2001 tarihli ve 24333 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dikisiz, Alamsz Alminyum ve Alminyum Alaml Basnl Gaz Tplerine Dair Ynetmelik (84/526/AT), 25/1/2001 tarihli ve 24298 sayl Resm Gazetede yaymlanan Dikili, Alamsz elik Basnl Gaz Tplerine Dair Ynetmelik (84/527/AT), 10/11/2000 tarihli ve 24226 sayl Resm Gazetede yaymlanan Basnl Kaplar ve Bu Kaplarn Muayene Yntemlerinin Ortak Hkmlerine Dair Ynetmelik (76/767/AT) ve 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayl Resm Gazetede yaymlanan Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT) yrrlkten kaldrlmtr.

Snf 2 dndaki tehlikeli maddeler

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin hkmleri Ek-Ide belirtilen UN 1745, UN 1746 ve UN 2495 numaral tehlikeli maddelerin nakliyesinde kullanlan basnl ekipmanlar, vanalar ve bunlarn dier aksesuarlar iin 1/7/2013 tarihinden itibaren uygulanr.

Yrrlk

MADDE 39 (1) Bu Ynetmelik 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 40 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan yrtr.

 

Ek-I

Snf 2 Dndaki Tehlikeli Maddeler

UN Numaras

Snf

Tehlikeli Madde

1051

6.1

STABLZE EDLM HDROJEN SYANR

% 3ten daha az su ieren

1052

8

SUSUZ HDROJEN FLORR

1745

5.1

BROMN PENTAFLORR

Tanklarda tama hari

1746

5.1

BROMN TRFLORR

Tanklarda tama hari

1790

8

HDROFLORK AST

%85'in zerinde hidrojen florr ile

2495

5.1

YODN PENTAFLORR

Tanklarda tama hari

 

Ek-II

Geici Hkmler

 

1. Bakanlk, tanabilir basnl ekipmanlar kapsamnda, dier ekipmanlara balanmas ngrlen aparat ve renk kodlar ile ilgili ulusal hkmleri, kullanm ile ilgili standartlar ADRye ekleninceye kadar srdrebilirler.

2. Ortam scaklnn srekli olarak -20 C nin altnda olan blgelerde, ADRde verilen iklim blgeleriyle ilgili uygun referans scaklklar hakkndaki hkmler birletirilene kadar, tehlikeli maddelerin yurt iinde tanmasnda, tanabilir basnl ekipmanlar iin kullanlan malzemenin alma scakl ile ilgili ok daha kat standardlar uygulanabilir. Bu durumda dorudan gvenlik ilevine sahip sklebilir paralar da dahil, tanabilir basnl ekipmann Pi iaretlemesinde onaylanm kuruluun kimlik numarasn 40 C ibaresi veya Bakanlk tarafndan belirlenecek dier iaretler takip etmelidir.

 

Ek-III

Uygunluun Yeniden Deerlendirme Yntemi

 

1. Tanabilir Basnl Ekipmanlar Ynetmelii (99/36/AT)nin zorunlu uygulamaya girmesinden nce imal edilip ve hizmete alnan bu Ynetmeliin 2 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen tanabilir basnl ekipmann uygunluunun yeniden deerlendirmesi, yeniden deerlendirme srasnda rne tatbik edilebilir olan ADR ve bu Ynetmelikteki ilgili hkmlerle uyumlu olmasn dorulama yntemi bu ekte belirtildii gibi olacaktr.

2. Mal sahibi veya kullanc, uygunluun yeniden deerlendirmesinde bulunmak zere EN ISO/IEC 17020:2004 standard kapsamnda A Tipi Muayene Kuruluu vasfna sahip onaylanm kurulua, ekipmann kesin biimde tanmlanmasn salayan gerekli bilgileri (menei, tasarm kurallar ve asetilen tpler iin gzenekli maddenin ayrntlar) salar. Bu bilgi, uygun olduu durumda, kullanm ile ilgili belirlenmi kstlamalar ve olas hasar veya gerekletirilmi onarmlarla ilgili her trl bilgiyi iermelidir.

3. Uygunluun yeniden deerlendirmesi iin A Tipi muayene kuruluu, tanabilir basnl ekipmann, en az ADRde belirtilen tanabilir basnl ekipman kadar gvenlik seviyesine sahip olup olmadn deerlendirecektir. Deerlendirme, bu Ekin 2 nci maddesine gre salanan bilgiler esasna gre yaplacak ve gerektiinde ilave muayeneler gerekletirilecektir.

4. Bu Ekin 3 nc maddesindeki deerlendirme sonular tatmin edici ise, tanabilir basnl ekipman ADRde belirtilen periyodik muayeneye tabi tutulacaktr. Bu periyodik muayenenin gereksinimleri karlanrsa Pi iareti, 15 inci maddenin birinci ve beinci fkralarna uygun olarak periyodik muayeneden sorumlu onaylanm kurulu tarafndan veya onun gzetiminde ilitirilecektir. Pi iaretini, periyodik muayeneden sorumlu onaylanm kuruluun kimlik numaras izleyecektir. Periyodik muayeneden sorumlu onaylanm kurulu, bu Ekin 6 nc maddesine uygun olarak yeniden deerlendirme sertifikas verecektir.

5. Tip uygunluunun bu Ekin 3 nc maddesine uygun olarak, uygunluun yeniden deerlendirilmesinden sorumlu A Tipi onaylanm kurulu tarafndan deerlendirilmi ve tip yeniden deerlendirme sertifikas verilmi olmas kouluyla Bakanlk, basnl ekipmann seri olarak imal edildii durumlarda, vanalar ve tama iin kullanlan dier aksesuarlar da dahil olmak zere basnl ekipmann tek tek yeniden deerlendirilmesine, ilgili tanabilir basnl ekipmann periyodik muayenesi iin grevlendirilen bir onaylanm kurulu tarafndan yaplmas konusunda yetki verebilir. Pi iaretini, periyodik muayeneden sorumlu onaylanm kuruluun kod numaras izleyecektir.

6. Btn durumlarda periyodik muayeneden sorumlu onaylanm kurulu, en azndan aadaki hususlar ieren yeniden deerlendirme sertifikas verecektir;

a) Sertifikay veren onaylanm kuruluun kimlik numaras ve farkl olmas durumunda bu Ekin 3 nc maddesine uygun olarak uygunluun yeniden deerlendirilmesinden sorumlu olan A Tipi onaylanm kuruluun kimlik numarasn;

b) Bu Ekin 2 nci maddesinde belirtilen mal sahibi ve kullancnn ad ve adresi,

c) Bu Ekin 5 inci maddesindeki prosedrn uygulanmas durumunda tip yeniden deerlendirme sertifikasn tanmlayan veriler,

) Pi iaretinin uyguland durumda, en azndan seri numaras veya numaralarn ieren tanabilir basnl ekipmann tanmlanmasn salayan verileri ve,

d) Dzenleme tarihi.

7. Tip yeniden deerlendirme sertifikas dzenlenir. Bu Ekin 5 inci maddesindeki prosedrn uyguland durumda uygunluun yeniden deerlendirilmesinden sorumlu A tipi muayene kuruluu, en az aadaki hususlar ieren tip yeniden deerlendirme sertifikasn verecektir:

a) Sertifikay veren onaylanm kuruluun kimlik numaras,

b) malatnn ve zgn tip onay sahibinin imalat olmamas durumunda yeniden deerlendirilen tanabilir basnl ekipmann zgn tip onay sahibinin ad ve adresi,

c) Seriye ait tanabilir basnl ekipman tanmlayan veriler,

) Dzenleme tarihi,

d) Bu sertifika tanabilir basnl ekipmann veya bu ekipmann paralarnn imalatna yetki vermez yazs.

8. Pi iareti ilitirerek veya ilitirmesini salayarak mal sahibi veya kullanc, tanabilir basnl ekipmann yeniden deerlendirme zamannda geerli olan ADR ve bu Ynetmelikte belirtilen tm geerli gereksinimlere uyumluluu konusunda sorumluluk stlenmektedir.

9. Uygun olduu yerde Ek-IInin 2 nci maddesi dikkate alnacak ve bu Ekte ngrlen souk markalama da uygulanacaktr.