30 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28513 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

HRACATTA TCAR KALTE DENETMLERNN RSK ESASLI YAPILMASI

AMACIYLA FRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA LKN TEBL

(rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/22)

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, rn gvenlii ve teknik dzenlemeler mevzuat uyarnca ihracatta ticari kalite denetimine tbi rnlerin risk analizi esasl olarak hangi sklkta ve ne ekilde denetime tbi tutulacann belirlenmesi amacyla, bu rnleri ihra eden firmalarn snflandrlmasna, snflandrmada esas alnacak zelliklere, snf belirlenen firmalarn hak ve ykmllklerine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebli, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayl Resm Gazetede yaymlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararnn 4 nc maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayl (3. Mkerrer) Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Ynetmeliinin 1 inci maddesine istinaden dzenlenmitir.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) Blge Mdrl: Bakanln Blge Mdrlklerini,

c) D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi (TAREKS): rn gvenlii ve teknik dzenlemeler mevzuat uyarnca yrtlen denetim, uygunluk ve izin ilemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esasl olarak yaplmas amacyla kurulan internet tabanl uygulamay,

) Dner Sermaye letmesi: Bakanlk Dner Sermaye letmesi Merkez Mdrln,

d) Firma: hracatta ticari kalite denetimine tbi rnlerin retimini ve/veya ilenmesini ve/veya ihracatn yapan, kamu kurumlar dhil, tm gerek ve tzel kiiler ile bunlarn temsilcilerini,

e) Genel Mdrlk: rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln,

f) letme: rnn ihracata hazrlanmas amacyla firmann merkezinde ya da baka yerlerde birbirinden bamsz ekilde firmann ayn vergi numarasna bal olarak faaliyet gsteren her bir iletmeyi,

g) Kalite Sistem Belgesi: Bir rn veya hizmetin salanmasna ynelik olarak kalite konusunda istenen gereklerin yerine getirildiini gsteren ISO, HACCP, GAP ve benzeri belgelerden biri veya birkan,

) Komisyon: Firmalarn snflandrma bavurular ile Snflandrma Belgesi sahibi firmalarn rnn retim ve/veya ilenmesinde gerekli teknik altyaplar (depo, makine, retim band, laboratuvar vb.), Sorumlu Denetileri, laboratuvar elemanlar ve faaliyetlerini deerlendirmek veya denetlemek zere Blge Mdrl tarafndan en az biri rn Denetmeni olmak zere en az kiiden oluturulan ekibi,

h) Laboratuvar eleman: rnlerin ilgili standartlarna veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere gre kimyasal ve fiziksel analizlerini yapabilecek nitelikte personeli (rnn zelliine gre gda mhendisi, ziraat mhendisi, kimya mhendisi, kimyager, veteriner veya biyolog),

) Risk analizi: hracata konu rnlerden gerekli grlenlerin ilgili standarda veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygun olmama ihtimali erevesinde; rnn nitelii, retim dnemi, fiyat, hava koullar, ileme ve paketleme ilemleri, saklama koullar, tama arac ve ticareti yaplan partinin miktar, ihra, ithal veya mene lkesi, firmann teknik altyaps, bykl ve ticaretteki pay, retim yelpazesi, saklama, paketleme, ileme gibi retim tesisinin altyaps ve tama koullar, nceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar, yurtdndan alnan geri bildirimler, denetimin yapld yerin zellikleri ve firma tarafndan beyan edilen bilgiler ve rnn uygunsuzluunu gsterebilecek dier tm bilgiler dikkate alnarak fiili denetime tbi tutulmas gereken rnlerin belirlenmesi ilemini,

i) Sorumlu Deneti: Drt yllk yksekretim lisans programn tamamlam, ayrca bu Tebli uyarnca gerekli eitimi aldktan ve yazl snavda en az 70 ve zeri puan alarak baarl olduktan sonra Bakanlk tarafndan dzenlenen Sorumlu Deneti Belgesini almaya hak kazanan kiileri,

j) Ticari kalite denetimi: hracata konu rnlerin ilgili standarda veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygunluunun risk analizine gre seici ve yeterli dzeyde olacak biimde yaplan denetimini,

ifade eder.

Snflandrma

MADDE 4 (1) Ticari kalite denetimine tbi rnlerin ihracatta hangi sklkla ve ne ekilde ticari kalite denetimine tbi tutulacann belirlenmesi amacyla firmalarn iletmeleri rn veya rn grubu baznda olmak zere aadaki ekilde snflandrlr.

 

SINIF

AIKLAMA

A

Tescilli markas ile faaliyette bulunan, Kalite Sistem Belgesi ile rnn retim ve/veya ilenmesinde gerekli teknik altyapya (depo, makine, retim band, laboratuvar ve benzeri.) sahip olan ve Sorumlu Deneti altranlar

B

Kalite Sistem Belgesi ile rnn retim ve/veya ilenmesinde gerekli teknik altyapya (depo, makine, retim band, laboratuvar ve benzeri.) sahip olan ve Sorumlu Deneti altranlar

C

rnn retim ve/veya ilenmesinde gerekli teknik altyapya (depo, makine, retim band, laboratuvar ve benzeri.) sahip olan ve Sorumlu Deneti altranlar

D

A, B veya C snflarna girmeyenler

 

(2) Koullar A, B veya C snflarndan birine uymakla birlikte bu Tebli kapsamnda snflandrma bavurusu yapmam ya da bavuru yapmakla birlikte A, B veya C olarak snflandrlmam iletmeler D snf olarak kabul edilir.

(3) Snflandrma, yalnzca rn gvenlii ve teknik dzenlemeler mevzuat uyarnca ihracatta gerekletirilen ticari kalite denetimlerinin risk analizi esasl yaplmasnda veri amal kullanlr.

Snflandrma bavurusu

MADDE 5 (1) Snflandrma bavurusu iletmenin bulunduu ilin bal olduu Blge Mdrlne (Ek-1) TAREKS zerinden yaplr. Bavuruda aadaki bilgi ve belgeler TAREKSe elektronik ortamda yklenir veya ilgili Blge Mdrlne sunulur.

 

SINIF

BAVURUDA ARANAN BLG VE BELGELER

A

-    Marka Tescil Belgesi

-    Kalite Sistem Belgesi

-    Ticaret ve/veya Sanayi Odalarnca dzenlenmi Kapasite Raporu (Kapasite Raporu dzenlenmeyen durumlar iin ilgili kurumdan alnan belge)

-    Sorumlu Deneti ve/veya laboratuvar eleman istihdam edildiini gsteren bavuru tarihi itibar ile son 3 aylk Sosyal Gvenlik Kurumu Bildirgesi (Sorumlu Deneti ve/veya laboratuvar elemannn firma sahibi/orta olmas halinde bu durumu gsterir Ticaret Sicil Gazetesi)

-    rnn hazrlanmas iin gerekli altyapnn kiralk olmas halinde kira szlemesi

B

- Marka Tescil Belgesi dnda A snf iin aranan bilgi ve belgeler

C

- Kalite Sistem Belgesi dnda B snf iin aranan bilgi ve belgeler

 

(2) Sosyal Gvenlik Kurumu Bildirgesi dnda bavuru srasnda istenen belgelerin bavuru tarihi itibariyle en az 6 ay geerli olmas gerekir.

Deerlendirme

MADDE 6 (1) Blge Mdrlnce yaplan n incelemenin olumlu olmas halinde, snflandrma bavurusu deerlendirilmek zere en ksa sre iinde Komisyona havale edilir.

(2) Komisyon tarafndan bavuruda sunulan bilgi ve belgelerin deerlendirilmesi ile yerinde yaplan inceleme sonucunda, iletmenin koullarna uygun ekilde snflandrma yaplr. Bavuruda sunulan bilgi ve belgelerin snflandrma talep edilen rnlere ynelik olmas gerekir.

(3) Kimyasal ve fiziksel analizlerin Blge Mdrl Laboratuvar Mdrlkleri veya Bakanlk tarafndan yetkilendirilen laboratuvarlarda yaptrlmasnn yazl olarak taahht edilmesi halinde, snflandrma iin laboratuvar ve laboratuvar eleman bulundurma art aranmaz.

Personel

MADDE 7 (1) A, B ve C snf iletmelerin, rnleri ilgili standartlarna veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere gre;

a) Denetleyebilmesine imkn salayan Sorumlu Deneti,

b) rnle ilgili kimyasal ve fiziksel analizlerin gerekli olmas halinde, bu analizleri yapabilecek nitelikte laboratuvar eleman,

istihdam etmeleri gerekir.

(2) Sorumlu Deneti bir firmann sadece bir iletmesinde alabilir. Bir iletmede almak zere TAREKS kapsamnda yetkilendirilen Sorumlu Deneti, snflandrma bavurusunun olumlu sonulanmas halinde, ayn firmann dier iletmeleri de dhil baka hibir firma iin alamaz. Bununla beraber, Sorumlu Denetinin varsa dier firmalar adna TAREKS kapsamndaki yetkilerinin hepsi otomatik olarak iptal edilir.

(3) Sorumlu Deneti sigortal olarak alt firma adna TAREKS kapsamnda kullanc olarak ilem yapabilmekle birlikte, rnlerin hazrlanmasnda sadece snflandrma bavurusunda beyan edilen firmann iletmesinde alabilir.

(4) Sorumlu Deneti artlar uygun olmas kaydyla laboratuvar eleman olarak grev yapabilir.

Snflandrma Belgesi verilmesi

MADDE 8 (1) Komisyonun bu Teblide belirtilen koullarn salandna dair olumlu raporu ve Blge Mdrlnn uygun gr zerine Snflandrma Belgesi dzenlenmesi talebi Genel Mdrln onayna sunulur.

(2) Genel Mdrlke yaplan deerlendirme sonucunda uygun bulunan belge ilgilisine imza karl teslim edilmek zere Blge Mdrlne gnderilir.

(3) Firmann TAREKS zerinden gncelleme yaparak belge kapsamna yeni rn ilave edilmesini talep etmesi ve ilgili Blge Mdrlne belgenin asl ile birlikte yazl olarak bavurmas durumunda, Komisyonun olumlu raporu ve Blge Mdrlnn uygun gr zerine, Genel Mdrlk tarafndan eski belge iptal edilir, eski ve yeni rnlerin bir arada olduu, yeni tarihli belge dzenlenir.

(4) D snf iin bu Tebli kapsamnda belge dzenlenmez.

MADDE 9 (1) Blge Mdr ve Blge Mdr Yardmclar ile Blge Mdrl emrinde istihdam edilen rn Denetmenleri, mhendis ve kimyagerlere, emekli olmalarndan sonra Blge Mdrlne mracaatlar halinde, eitim ve snava alnmakszn Blge Mdrlnn uygun gr ile Genel Mdrlk tarafndan ihracatta ticari kalite denetimine tbi tm rnleri kapsayan Sorumlu Deneti Belgesi verilir.

Eitim

MADDE 10 (1) A, B ve C snf iletmeler ve rnn zelliine gre zel eitim verilmesi gerekli Sorumlu Deneti veya dier personel iin, Blge Mdrlnn veya firmann talebi zerine, denetimlerde yeknesakln salanmasn teminen, Bakanlk tarafndan eitim programlar dzenlenebilir.

(2) htiya duyulan dier eitimlere ilikin usul ve esaslar Genel Mdrlk tarafndan belirlenir.

Belgelerin sresi

MADDE 11 (1) Snflandrma ve Sorumlu Deneti Belgelerinin geerlik sreleri dzenlendikleri yldan sonraki yln 31 Aralk tarihine kadardr. Bu tarihten sonraki sre uzatmlar 12 aylk sre iin yaplr.

(2) Belgelerin sre uzatm iin geerlik sresinin bitiminden nceki 30 Kasm tarihine kadar, TAREKS zerinden ve belgenin asl ile birlikte yazl olarak ilgili Blge Mdrlne bavurulmas gerekir. Sre uzatm bavurusu yaplan belgelerin geerlii ilgili Blge Mdrlnce yllk dnemler itibariyle 3 defa uzatlabilir.

(3) Sre uzatm ileminde, belgelerin arka yzne Belge Geerlik Sresi 31/12/YIL tarihine kadar uzatlmtr. ifadesi kae ya da yaz ile belirtilir, ayrca tasdik eden kiinin ad, soyad ve unvan ile birlikte imzalanr.

(4) uzatmadan sonra, yeniden belge dzenlenmesine ilikin talepler ilgili Blge Mdrlnce en ge 15 Aralk tarihine kadar Genel Mdrln onayna sunulur.

(5) Sorumlu Deneti Belgesinin sre uzatmnda ya da yenilenmesinde eitim ve snav art aranmaz. Ancak, snflandrmaya ilikin sre uzatm ve belge yenileme ilemlerinde gerekli grlmesi halinde yerinde inceleme ve deerlendirme yaplabilir.

(6) Sresi dolmakla birlikte zamannda sre uzatm talebinde bulunulmayan belge dorudan iptal edilir. ptal edilen belgenin asl en ge 10 i gn iinde ilgili Blge Mdrlne iade edilir ve belgenin bir rnei ilgili Blge Mdrlnce Genel Mdrle iletilir.

(7) ptal ilemi sonrasnda yaplan talepler yeni bavuru olarak deerlendirilir. Sorumlu Deneti Belgesinin iptali halinde yeni belge talepleri Sorumlu Denetilerin yeniden eitim programna alnp snava tbi tutulmas yoluyla karlanr.

(8) Belgelerin kaybolmas halinde, kayp ilannn bir rnei yeni belge dzenlenmesi talebi ile birlikte Blge Mdrlnce Genel Mdrle iletilir.

Deiiklik bavurusu

MADDE 12 (1) Snflandrma bavurusunda beyan edilen bilgi ve belgelerde meydana gelen her trl deiiklik (Marka Tescil Belgesi ve/veya Kalite Sistem Belgesinin yenilenmemesi ve/veya iptali, Sorumlu Deneti ve/veya laboratuvar eleman istihdam edilmemesi ve benzeri.) derhal TAREKS zerinden gncellenir ve ilgili Blge Mdrlne yazl olarak bildirilir. Sz konusu deiiklik sonrasnda gerekli olmas halinde iletmenin snf bu Tebli hkmlerince yeniden belirlenir.

(2) Firma, snflandrmann iptali ve/veya deiiklii iin bavurabilir. Snflandrmann iptali veya snf deiiklii bavurusu, belgenin asl ile birlikte yazl olarak ilgili Blge Mdrlne yaplr. Snf deiiklii bavurusu iin TAREKS zerinden ayrca gncelleme yaplmas gerekir. Snf deiiklii bavurusunda daha nce sunulan ve geerlii devam eden belgeler tekrar aranmaz.

(3) letmenin snfna ilikin her trl deiiklik ve bildirim ilemleri, snflandrma iin ilk bavuru yaplan Blge Mdrl nezdinde takip edilir ve sonulandrlr.

Bilgilerin kaydedilmesi

MADDE 13 (1) Snflandrma ilemleri ve belgelere ilikin bilgiler (snflandrma sonular, ilk defa belge dzenlenmesi, sre uzatm, belgenin iptal edilmesi ve benzeri.) ilgili Blge Mdrl tarafndan derhal TAREKSe kaydedilir.

Snflandrmann izlenmesi

MADDE 14 (1) Snflar itibariyle tamas gereken koullarn srekliliinin temini amacyla, iletmeler ilgili Blge Mdrlnce ylda en az bir kez Komisyon tarafndan yerinde olaan denetime tbi tutulur.

(2) Sorumlu Deneti tarafndan yaplan denetimlerin doruluunu teyit bakmndan, numuneler firmadan istenerek incelenebilir veya risk analizi kapsamnda ihra partisinden numune alnarak ticari kalite denetimi yaplabilir.

(3) Olaan denetimler dnda, ihracat denetimlerindeki performansa bal olarak ve dier bilgiler erevesinde gerektiinde iletmeler ayrca denetlenebilir.

(4) Denetimlerde bu Teblide belirtilen koullarn yerine getirilmedii ya da devam etmediinin anlalmas halinde, iletmenin snf uygun ekilde deitirilebilir veya iptal edilebilir.

Sorumluluk

MADDE 15 (1) Sorumlu Denetiler ihra edilecek partilere ilikin ahit numuneleri 45 gn gememek zere, rnn eidine gre tespit olunacak sreye veya alc ile satc arasnda anlamazlk ktnda bunun giderilmesine kadar, analiz raporu ve ilgili kaytlar ise 5 yl boyunca saklamakla ykmldrler.

(2) Blge Mdrlnn istemesi halinde, Snflandrma Belgesi kapsamnda rn ihra eden firmalarn ad, ihra edecei rn ve miktarna ilikin bilgiler, yesi bulunduu hracat Birliklerince verilir.

(3) Snflandrlm firmalar;

a) rnlerini ilgili mevzuata uygun olarak hazrlamakla,

b) Snflandrmaya ilikin beyan edilen bilgi ve belgelerdeki deiiklii derhal ilgili Blge Mdrlne yazl olarak bildirmekle,

c) Bakanlka istenebilecek her trl bilgi ve belgeyi temin etmekle,

) Denetimle grevlendirilen personele, iletmede yapacaklar incelemelerde her trl yardm ve kolayl salamakla,

d) Bakanln dzenleyecei eitim programlarna ilgili firma personelinin katlmn salamakla,

e) hracatta ticari kalite denetiminin risk analizi esasl olarak yaplacak olmas nedeniyle, ihra edilen rnlere dair ilgili mevzuatn ngrd analiz sonularn 5 yl boyunca saklamakla,

f) ptal edilen veya sresi dolan belgenin asln ilgili Blge Mdrlne iade etmekle,

g) Belge kapsamnda yer alan rnler ile ilgili dier mevzuata uymakla,

ykmldr.

(4) Firma, Sorumlu Denetinin ya da laboratuvar elemannn iten ayrlmas durumunda, bunlarn yerine yeni personel istihdam edecei zamana kadar belgesini ilgili Blge Mdrlne teslim eder.

(5) Sorumlu Deneti ve/veya laboratuvar elemanlarnn bu Tebli hkmlerine aykr ilemlerinden firmalar da mtereken sorumludurlar.

dari yaptrmlar

MADDE 16 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl veya yanltc beyanda bulunanlar, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakknda, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu, D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararnn ilgili hkmleri ve ilgili dier mevzuat uygulanr.

Masraflar

MADDE 17 (1) Snflandrma ilemleri iin her trl deerlendirme, denetim ve belgelendirme ile eitim masraflar firmalar tarafndan Dner Sermaye letmesi hesabna yatrlr.

(2) Sorumlu Deneti adaylarnn eitim, snav ve belgelendirme masraflar Sorumlu Deneti adaylarnca, Dner Sermaye letmesi hesabna yatrlr.

(3) Masraflara ilikin usul ve esaslar Dner Sermaye letmesi Ynetim Kurulunca belirlenir.

Yetki

MADDE 18 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Genel Mdrlk yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 19 (1) Bakanla ait aada yer alan Tebliler yrrlkten kaldrlmtr.

a) 6/6/2009 tarihli ve 27250 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara likin Tebli (Tebli No: 2009/33),

b) 29/1/2011 tarihli ve 27830 sayl Resm Gazetede yaymlanan hracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esasl Yaplmas Amacyla Firmalarn Snflandrlmasna Dair D Ticarette Standardizasyon Teblii (Tebli No: 2011/18).

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara likin Tebli (Tebli No: 2009/33) uyarnca Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi alm olan firmalar ile hracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esasl Yaplmas Amacyla Firmalarn Snflandrlmasna Dair D Ticarette Standardizasyon Teblii (Tebli No: 2011/18) uyarnca A, B ve C olarak snflandrlm firmalar koullarna uygun ekilde bu Tebli erevesinde yeniden snflandrlr.

(2) Sorumlu Deneti istihdam etmek kaydyla, bu Tebli kapsamnda snflandrma bavurusunda bulunmayan firmalardan;

a) Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara likin Tebli (Tebli No: 2009/33) uyarnca Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi sahibi olanlar B snf,

b) hracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esasl Yaplmas Amacyla Firmalarn Snflandrlmasna Dair D Ticarette Standardizasyon Teblii (Tebli No: 2011/18) uyarnca A olarak snflandrlm olanlar B snf,

c) hracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esasl Yaplmas Amacyla Firmalarn Snflandrlmasna Dair D Ticarette Standardizasyon Teblii (Tebli No: 2011/18) uyarnca B ve C olarak snflandrlm olanlar C snf,

olarak 31/12/2013 tarihine kadar kabul edilir. Bu tarihten sonra firmalarn koullarna uygun ekilde bu Tebli erevesinde snflandrma yaplr.

(3) 31/1/2013e kadar yaplacak snflandrma bavurularnda, 5 inci maddede belirtilen bilgi ve belgelerden Sorumlu Deneti istihdam edildiini gsteren Sosyal Gvenlik Kurumu Bildirgesinin bavuru tarihi itibar ile son 3 aylk olmas art aranmaz. Sz konusu bavurular iin, bavuru tarihinde Sorumlu Deneti istihdam edildiinin Sosyal Gvenlik Kurumu Bildirgesi ile belgelenmesi yeterlidir.

(4) Firmalardan birinci ve ikinci fkralar kapsamnda dzenlenen Snflandrma Belgeleri iin cret alnmaz.

Yrrlk

MADDE 20 (1) Bu Tebli 1/2/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 21 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin eki iin tklaynz