30 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28513 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

BAZI TARIM RNLERNN HRACATINDA VE THALATINDA

TCAR KALTE DENETM TEBL

(rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/21)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Ek-1 ve Ek-2de belirtilen ihracata ve ithalata konu rnlerden gerekli grlenlerin ticari kalite ynnden uygunluunun gerektiinde risk analizi esasl olarak denetlenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Ek-1 ve Ek-2de yer alan;

a) hracat Rejimine tbi tutulmak istenen rnlerin ihracatnda,

b) Serbest Dolama Giri Rejimi ile Dahilde leme Rejimine tbi tutulmak istenen rnlerin ithalatnda,

Ek-3te belirtilen Grup Bakanlklarnca yaplacak ticari kalite denetimlerini kapsar.

(2) Bu Tebli gda gvenlii kontrollerini kapsamaz.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayl Resm Gazetede yaymlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararnn 4 nc maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Ynetmeliinin 1 inci ve 11 inci maddelerine istinaden dzenlenmitir.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Teblide geen;

a) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

b) Blge Mdrl: Bakanln Blge Mdrlklerini,

c) D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi (TAREKS): rn gvenlii ve teknik dzenlemeler mevzuat uyarnca yrtlen denetim, uygunluk ve izin ilemlerinin elektronik ortamda ve risk analizi esasl olarak yaplmas amacyla kurulan internet tabanl uygulamay,

) Dner Sermaye letmesi: Bakanlk Dner Sermaye letmesi Merkez Mdrln,

d) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuvar analizini,

e) Firma: Bu Tebli kapsamndaki faaliyetlere konu olan, kamu kurumlar dhil, tm gerek ve tzel kiiler ile bunlarn temsilcilerini,

f) Genel Mdr: rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrn,

g) Genel Mdrlk: rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrln,

) Grup Bakanl: Bakanln Blge Mdrlklerine bal rn Denetmenleri Grup Bakanlklarn,

h) Kapsam d: Gmrk Tarife statistik Pozisyonu olarak Ek-1 ve Ek-2de belirtilmekle birlikte sz konusu eklerde yer alan standartlar veya Bakanlka belirlenen zellikler kapsamna girmeyen rnleri,

) TAREKS referans numaras: TAREKS zerinden yaplan bavuru sonucunda, rnn ithal ya da ihra edilebileceine dair sistem tarafndan oluturulan numaray,

i) Ticari kalite denetimi: hracat ve ithalata konu rnlerin ilgili standarda veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygunluunun risk analizine gre seici ve yeterli dzeyde olacak biimde yaplan denetimini,

j) rn Denetmeni: hracatta ve ithalatta ticari kalite denetimlerini yrtme yetkisini haiz, denetime konu rnlerin standartlarna veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere ilikin bilgiye sahip denetmen ve denetmen yardmclarndan oluan personeli,

ifade eder.

Firma veri taban

MADDE 5 (1) Firma bilgilerini kayda alarak gncel tutmak zere Bakanlk tarafndan bir veri taban oluturulur.

(2) Veri tabannda kaytl tm bilgiler ticari kalite denetimleri ile ilgili ilemlerde deerlendirilir.

(3) Firmalar veri tabannn oluturulmas ve gncellenmesi amacyla gerekli tm bilgileri Bakanla salamakla ykmldr.

Firma tanmlamas

MADDE 6 (1) Bu Tebli kapsamnda faaliyet gstermek isteyen firmalarn, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2011/53 sayl D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Teblii erevesinde TAREKSte tanmlanmas ve firma adna ilem yapacak en az bir kullancnn yetkilendirilmi olmas gerekir.

(2) Ticari kalite denetimlerine ilikin bavuru, denetim ve bildirimlere ilikin ilemler TAREKS zerinden yaplr.

Ticari kalite denetimleri

MADDE 7 (1) hracata veya ithalata konu Ek-1 ve Ek-2de yer alan rnlerden gerekli grlenlerin ticari kalite denetimleri rn Denetmenleri tarafndan yaplr.

(2) Ticari kalite denetimleri, rnlerin ilgili standarda veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygunluunun tespiti amacyla, risk analizine gre seici ve yeterli dzeyde olacak biimde yaplabilir.

(3) Risk analizi iin;

a) rnn nitelii, retim dnemi, fiyat, hava koullar, ileme ve paketleme ilemleri, saklama koullar, tama arac ve ticareti yaplan partinin miktar, ihra, ithal veya mene lkesi,

b) Firmann bykl ve ticaretteki pay, retim yelpazesi, saklama, paketleme, ileme gibi retim tesisinin altyaps ve tama koullar,

c) nceki denetimlerden elde edilen uygunsuzluklar, yurtdndan alnan geri bildirimler, denetimin yapld yerin zellikleri ve firma tarafndan beyan edilen bilgiler,

) rnn uygunsuzluunu gsterebilecek dier tm bilgiler,

kullanlabilir.

zel ve zorunlu durumlar

MADDE 8 (1) Bakanlk, ihracatta zorunlu uygulamada bulunan standartlara uymayan rnlerin ihracatna, ithalatnn talebinin tevsiki halinde, gerekli incelemeyi yaparak izin verebilir veya gerektiinde standardn baz maddelerinin uygulanmasna istisna getirebilir.

(2) lke ekonomisinin ve ihtiyalarnn gerektirdii zel ve zorunlu durumlar inceleyerek, ilgili standartlara veya teknik dzenlemelere uygun olmayan rnlerin ithalatna izin vermeye Bakanlk yetkilidir.

Risk Komisyonu

MADDE 9 (1) Risk analizine esas olacak kurallar belirlemek zere, en az 3 kiiden oluan Risk Komisyonu oluturulur. Bakan Genel Mdr olan Komisyona gerekli durumlarda Bakanln ilgili birimlerinden ve dier kamu kurumlarndan katlm istenebilir.

(2) Komisyon, drder aylk dnemler itibariyle ylda 3 kez olaan toplanarak risk kurallarn gzden geirir ve gerekli deiiklikleri yapar. Komisyon ihtiya duyulan durumlarda Genel Mdrln ars zerine ayrca toplanabilir.

(3) Komisyon kararlar gizli ve yelerin imzalarn ierecek ekilde yazl olarak saklanr.

hracatta parti numaras

MADDE 10 (1) Ayn ara iine konulan veya ayn bavuru kapsamnda kontrole sunulan tm rnler iin, rn saysna baklmakszn tek parti numaras kullanlr.

(2) hracatta parti numaras, TAREKSte her bir iletme iin belirlenen numara ve denetimi yapan Grup Bakanlnn kod numarasnn (Ek-3) ardndan 1 (bir)den balayarak verilir ve ayn yl iinde sadece bir kez kullanlr (rnein; TAREKS tarafndan belirlenen numaras 012345678 olan iletmenin 68 kod numaral Grup Bakanlna yl ierisinde denetime sunduu ilk parti iin 012345678-68-1 ve sonrakiler iin srasyla 012345678-68-2, 012345678-68-3, ).

(3) TAREKS referans numaras ile bu numarann temsil ettii ihracata konu rn arasnda gerekli balanty salamak iin, parti numaras ve ilgili dier mevzuat uyarnca ngrlen dier resm iaretler ambalajn zerinde yer almaldr.

(4) Ambalajlar zerinde gereken parti numaras ve dier resm iaretleme bilgileri bulunmayan rnler ihra edilemez.

(5) Denetim sonrasnda kapatlm ambalajlarn sonradan almalar veya zerlerindeki resm iaretlerin deitirilmesi, ancak rn Denetmeninin gzetiminde yaplabilir.

Denetim bavurusu

MADDE 11 (1) Bu Tebli kapsamnda bulunan rnlerin ihracatnda ve ithalatnda, Ek-3te yer alan Grup Bakanlklarna yaplacak bavurular, firma adna yetkilendirilen kullanclar tarafndan Bakanlk internet sayfasndaki E-mza Uygulamalar blmnde yer alan E-mza Uygulamalarna Giri uygulamas ile TAREKS zerinden gerekletirilir.

Fiili denetim

MADDE 12 (1) Bavuru zerine, TAREKS araclyla gerekletirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tbi tutulmasna karar verilen rnler, D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Ynetmelii, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile kabul edilen Trk Standartlarnn Uygulanmas Hakknda Tzk, ilgili Trk standardnn hkmleri veya Bakanlk tarafndan belirlenen zellikler erevesinde denetime tbi tutulur.

(2) Fiili denetim duyusal inceleme, tartma veya lme yoluyla muayene ve gerektiinde fiziksel ve kimyasal analizler yapmak veya yaptrmak suretiyle yerine getirilir.

(3) Denetimlerde firma hazr bulunur. rn Denetmenleri, rnleri denetime konu olan firmaya, istek zerine, kimlik kartlarn gsterir. Firma, denetim hizmetlerinin en iyi ekilde yerine getirilebilmesi iin grevlilere gerekli kolayl gstermekle ve istenen tm bilgi ve belgeleri sunmakla ykmldr.

(4) Denetimler, denetlemeye elverili yere en yakn Grup Bakanlna TAREKS zerinden yaplan bavuru zerine gerekletirilir.

Numune alm

MADDE 13 (1) rnn laboratuvar analizinin gerektii durumlarda, denetime tbi rnler iin belirlenen miktarlarda numune alnr.

(2) Numuneler rn Denetmeni ile firma tarafndan birlikte mhrlenir, zerlerine tutanakla balantlarn ak olarak gsteren ve ayn ahslarn imzalarn tayan etiketler konulur. Firmann talebi halinde fazladan alnan bir numune tutanak karl firmaya teslim edilir.

(3) Numune alm sonrasnda, firmann Grup Bakanlnda kalan numuneyi geri alma hakk olduu ve sz konusu numuneyi geri alabilecei sre rn Denetmenlerince numune kart zerinde belirtilir.

(4) Denetim sonunda alnan numuneler, 45 gn gememek zere, rnn eidine gre tespit olunacak sreye veya alc ile satc arasnda anlamazlk ktnda bunun giderilmesine kadar saklanr. Bu srenin sonundan itibaren 15 gn iinde firma numuneleri geri alabilir.

(5) Geri alnmayan numuneler, geliri Dner Sermaye letmesi hesabna kaydedilmek zere sata karlr. Satlamayacak kadar bozuk veya az miktarda olan numuneler ile bekleme sresi sonundan itibaren 2 ay ierisinde satlamayan numuneler usulne uygun olarak imha edilir.

(6) thalatta ve geri gelen rnde numune alm sonrasnda 3 nsha tutanak dzenlenir. Dzenlenen tutanaklarn bir nshas firmaya, bir nshas ilgili gmrk idaresine iletilir.

Laboratuvar analizi

MADDE 14 (1) Alnan numuneler Blge Mdrlkleri laboratuvarlarnda ya da Bakanlka yetkilendirilen laboratuvarlarda analiz edilir.

(2) Laboratuvar, muayene ve deneyleri en ksa zamanda yaparak analiz sonucunu bir raporla tespit eder.

(3) Numunelerin laboratuvar dndaki analizleri denetimle grevlendirilen rn Denetmeni tarafndan gerekletirilir.

Laboratuvarlarn yetkilendirilmesi

MADDE 15 (1) Ticari kalite denetimleri iin gerekli analizler Blge Mdrl Laboratuvar Mdrlkleri tarafndan yaplr. Laboratuvar bulunmayan, i hacminin youn olduu yerlerde ya da dier gerekli durumlarda, sz konusu muayene ve deneylerin yerine getirilebilmesi iin kamu ve zel laboratuvarlar yetkilendirilebilir. Ancak, birden fazla analizin yapld durumda Blge Mdrl Laboratuvarlar referans laboratuvar olarak kabul edilir.

(2) Muayene ve deneylerin gerektirdii koullara gre, yetkilendirilecek laboratuvarlarn binas ve genel zellikleri, istihdam durumu, teknik altyaps, kayt sistemi ve analiz ynteminin uygun olmas gerekir.

(3) Yetkilendirilen zel laboratuvarlar gerekli durumda denetlenebilir. Yaplan denetimlerde laboratuvarn yetersiz olduunun tespiti halinde yetkisi iptal edilir.

hracatta denetim

MADDE 16 (1) hracatta denetim, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en ge 24 saat ierisinde depo, antrepo, liman veya ileme yerinden denetlemeye en elverili olannda yaplr.

(2) retim yerinden ihracat merkezlerine gelen rnlerin, denetim yapmaya elverili ve olumsuz d etkenlerden etkilenmeyecek bir depoya indirilmi ve uygun olarak ilenip, etiket ve iaretlemelerinin yaplm olmas halinde denetimi gerekletirilir.

(3) Fiili denetim sonucunda rnn ilgili standarda ya da Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygun olduunun belirlenmesi durumunda, TAREKS referans numaras oluturulur.

(4) Aadaki durumlarda fiili denetim yaplmakszn rnlerin ihra edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur:

a) Risk analizi sonucunda fiili denetime tbi tutulmasna gerek grlmeyen rnler,

b) lgili merci tarafndan tevsik edilmek kaydyla, mteahhitler tarafndan yurt dnda alnan inaat, tesisat ve montaj projeleri kapsamnda iilerin ihtiyac olan rnler,

c) Harite leme Rejimi ve Bedelsiz hracat kapsam rnler,

) Kapsam d rnler.

hra partisinin geri evrilmesi

MADDE 17 (1) Yaplan ihracat denetimi sonucunda, rnn kontrole hazr olmamas, ilgili standartta ya da Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklerde yer alan toleranslar amas ve/veya mevzuatn dier hkmlerine aykr olduunun tespit edilmesi veya denetim iin firmann hazr bulunmamas durumlarnda rn geri evrilir.

(2) Geri evrilen rnn bir ksm veya tamam firma tarafndan ilgili standarda ya da Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen rnler iin yeniden denetim bavurusu yaplmas gerekir.

thalatta denetim

MADDE 18 (1) Bu Tebli kapsamndaki denetimler 7/10/2009 tarihli ve 27369 sayl mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Gmrk Ynetmeliinin 181 inci maddesinin drdnc fkras erevesinde yaplr.

(2) TAREKS zerinden gerekletirilen bavuru sonrasnda, Ek-4 Bavuru Formu ve eki belgeler firma adna yetkilendirilen kullanc tarafndan bavuru tarihini takip eden en ge 1 i gn iinde TAREKSe elektronik ortamda yklenir ya da firma tarafndan ilgili Grup Bakanlna sunulur. Firmann nceden yazl bildirimde bulunmas durumunda, Grup Bakanlnca ilave sre verilebilir.

(3) Firmaya tannan sre ierisinde istenilen belgelerin TAREKSe elektronik ortamda yklenmemesi ya da Grup Bakanlna iletilmemesi durumunda, denetim bavurusu iptal edilir.

(4) thalat denetimine, TAREKS'te belirlenen denetim tarihi ve saatinden itibaren en ge 24 saat ierisinde ilgili gmrk idaresinde balanr.

(5) Fiili denetim sonucunda rnlerin ilgili standarda ya da Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygun olduunun belirlenmesi durumunda TAREKS referans numaras oluturulur.

(6) Bu Tebli kapsamndaki rnlerin Dahilde leme Rejimi kapsamnda yaplacak ithalatnn fiili denetiminde, rnn Dahilde leme zin Belgesinde belirtilen vasflar esas alnr.

(7) hra edildikten sonra geri gelen rnn fiili denetime tabi tutulmas yerine, ihra edilen rn ile ayn olduunun tespiti yeterlidir.

(8) Aadaki durumlarda fiili denetim yaplmakszn rnlerin ithal edilebileceine dair TAREKS referans numaras dorudan oluturulur:

a) Risk analizi sonucunda fiili denetime tbi tutulmasna gerek grlmeyen rnler,

b) Kapsam d rnler.

thal rnn reddedilmesi

MADDE 19 (1) Yaplan ithalat denetimi sonucunda, rnn ilgili standarda veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere ya da mevzuatn dier hkmlerine aykr olduunun tespit edilmesi durumlarnda rn reddedilir. Bu durum, ilgili gmrk idaresi ve firmaya yazyla ayrca bildirilir.

(2) Reddedilen rnn bir ksm veya tamam verilen sre iinde firma tarafndan ilgili standarda veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygun hale getirilebilir. Uygun hale getirilen rnler iin yeniden denetim bavurusu yaplmas gerekir.

Etiket ve iaretleme

MADDE 20 (1) Etiketleme ve/veya iaretlemede, rnn ilgili standardnda ya da Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklerde belirtilen hkmler uygulanr. Sz konusu mevzuatta dzenleme bulunmamas halinde etiketleme ve/veya iaretleme ilemi, rn ambalaj zerinde olmas gereken bilgilerin silinmeyecek ve yeknesak biimde ambalaj zerine baslmas veya ambalajn ayrlmaz bir paras halinde etiketlenmesi, ayrca ambalajn bir kenarnda okunakl ve ak bir ekilde grnmesi; bunun mmkn olmamas halinde ambalajlarn paletlenmesi ve sz konusu bilgilerin paletin ayrlmaz bir paras halinde etiketle, ak ve okunur ekilde ilitirilmesi eklinde yaplr.

(2) Etiket ve/veya iaretlemede yer alan bilgiler Trke veya yabanc dillerde yazlabilir. ngilizce dndaki yabanc dillerde etiketleme ve/veya iaretleme yaplmas halinde, etiket ve/veya iaretlemede yer alan bilgilerin Trke tercmesi firma tarafndan beyan edilir.

(3) thalat denetiminde, etiketleme ve/veya iaretlemeye ilikin olarak rnlerin ilgili standardna karlk gelen uluslararas standart hkmleri uygulanabilir.

(4) thalata konu rnler iin parti numaras ve Trk standard numaras aranmaz.

kinci denetim

MADDE 21 (1) Denetim sonucu uygun olanlar dhil, denetlenmi rnler gerektii takdirde ikinci kez denetlenebilir.

Denetim sonucuna itiraz

MADDE 22 (1) Firma, denetim sonucuna sebepleriyle birlikte en ge 2 i gn iinde itiraz edebilir.

(2) tiraz bavurusu, rnden alnan ahit numune ve varsa laboratuvar raporuyla birlikte en ge 1 i gn iinde Grup Bakanlnca Blge Mdrlne iletilir.

Bilirkii Heyeti

MADDE 23 (1) tiraz zerine, bavuruyu incelemek ve dncesini bildirmek zere kiilik Bilirkii Heyeti Blge Mdrlnce tekil edilir. Blge Mdr veya yardmcsnn bakanlk edecei Heyetin yeleri, itiraz konusu rnde yetkili rn Denetmenlerinden oluur.

(2) Blge Mdrlnce gerekli grlmesi halinde, itiraza konu rnn ihracatn yapan hracat Birlikleri yesi bir ihracat Bilirkii Heyetine arlabilir.

(3) Bakan veya yelerden biri, denetimin sonucuna itiraz eden firmann st soy veya alt soy hsmlarndan, kar veya kocasndan, drdnc dereceye kadar civar veya shr hsmlarndan olduu veya orta veya beraber i grd kii veya memur ve hizmetlisi bulunduu takdirde, Heyete katlamaz ve yeni ye seilir.

(4) tiraz konusu rnn denetimini yapan grevliler Heyette yer alamaz.

tirazn deerlendirilmesi

MADDE 24 (1) Bilirkii Heyeti, firmann itiraz bavurusu zerine derhal toplanr ve anlamazlk konusunu ilgili standartta veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklerde yer alan hkmlere gre inceleyerek, 24 saat iinde gerekeli raporunu ilgili Blge Mdrlne iletir.

(2) Heyet raporu, denetim sonucunu dorularsa rn geri evrilir veya reddedilir, farkl sonu olduu takdirde, Heyetin karar esas alnr.

TAREKS referans numarasnn gmrklere beyan

MADDE 25 (1) rnlerin ihra veya ithal edilebileceine dair TAREKS referans numarasnn gmrk beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafndan geerlik sresi iinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde, rnlerin ihracatna veya ithalatna izin verilmez.

(2) TAREKS referans numaras kapsam rne ilikin Gmrk Tarife statistik Pozisyonu, firma unvan, vergi numaras ve miktar gibi bilgilerin sz konusu rnlere ilikin firma tarafndan gmrk beyannamesine kaydedilen bilgilerle ayn olmas gerekir.

hracatta Kontrol Belgesi

MADDE 26 (1) Var lkesinde kullanlacak olmas ve/veya ihracatnn yazl talepte bulunmas halinde, rnn ilgili standarda veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygunluunu belirten Kontrol Belgesi kt ortamnda ilgili Grup Bakanlnca dzenlenir.

(2) Bu Tebli kapsamnda ilgili standarda veya Bakanlk tarafndan belirlenen zelliklere uygun olmadan (kapsam d, harite ileme rejimi, bedelsiz ihracat ve benzeri) ihracna izin verilen rnler iin kt ortamnda Kontrol Belgesi dzenlenmez.

(3) Kontrol Belgesinin sre uzatm bavurusu, ihra partisi iin dzenlenen TAREKS referans numarasnn geerlik sresi dolmadan veya dolduktan sonra, TAREKS araclyla gerekletirilir.

(4) Sre uzatm ncesinde kt ortamnda dzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Bakanlna derhal iade edilir ve ihracat ilemlerinde ya da baka amalarla kullanlamaz.

TAREKS referans numaras kapsamndaki bilgilerde deiiklik yaplmas

MADDE 27 (1) hra partisi iin dzenlenen TAREKS referans numarasna ilikin geerlik sresi iinde olmak zere, devir ve ifraz ile gidecei lke, tama ekli ve k gmrne dair deiiklik ilemleri TAREKS araclyla firma tarafndan yaplabilir.

(2) Sz konusu devir, ifraz ve lke deiiklii gibi ilemler ncesinde kt ortamnda dzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Bakanlna derhal iade edilir ve ihracat ilemlerinde ya da baka amalarla kullanlamaz.

(3) thalata konu rnler iin dzenlenmi TAREKS referans numaras kapsamna ynelik deiiklik yaplamaz.

Kullancya yaplan bildirimler

MADDE 28 (1) Kullanc, denetim sreci ve sonucuna ilikin sorgulamalar TAREKS zerinden yapar.

(2) Denetim srecine ve sonularna ilikin kullancya yaplan bildirimler, 2011/53 sayl D Ticarette Risk Esasl Kontrol Sistemi Tebliinin 6 nc maddesi uyarnca yaplan Yetkilendirme Bavurular uygulamasnda beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullancya ulamayan bildirimlerden Bakanlk sorumlu deildir.

Bilgilerin gizlilii

MADDE 29 (1) Bu Tebli kapsamnda elde edilen denetim ilemleri ile ilgili olanlar da dhil, tm bilgi ve belgelerin nc taraflarla paylam Genel Mdrln iznine tbidir.

dari yaptrmlar

MADDE 30 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler ile yanl ve yanltc beyanda bulunanlar hakknda, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu ile D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararnn ilgili hkmleri ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Dner Sermaye

MADDE 31 (1) Her trl denetim ve belgelendirme masraflar firmalar tarafndan Dner Sermaye letmesi hesabna yatrlr.

(2) Masraflara ilikin usul ve esaslar, Dner Sermaye letmesi Ynetim Kurulunca belirlenir.

Yetki

MADDE 32 (1) Bu Teblide yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya ynelik nlemleri almaya ve gerekli dzenlemeleri yapmaya Genel Mdrlk yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebliler

MADDE 33 (1) Bakanla ait aada yer alan Tebliler yrrlkten kaldrlmtr.

a) 20/3/1985 tarihli ve 18700 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 85/1),

b) 15/2/1993 tarihli ve 21497 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 93/1),

c) 2/11/1993 tarihli ve 21746 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 93/8),

) 15/4/1994 tarihli ve 21906 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 94/1),

d) 31/7/1995 tarihli ve 22360 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 95/5),

e) 31/7/1995 tarihli ve 22360 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 95/6),

f) 24/1/1996 tarihli ve 22533 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 96/6),

g) 27/10/1997 tarihli ve 23153 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 97/12),

) 27/6/2001 tarihli ve 24445 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 1072 Kestane Standardnn Revizyonuna likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2001/13),

h) 17/7/2002 tarihli ve 24818 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS/3074 Kabuklu Fndk ve TS/3075 Fndk Standartlarnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2002/19),

) 8/3/2003 tarihli ve 25042 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 4953 Nar Standardnn Revizyonuna likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2003/11),

i) 12/3/2004 tarihli ve 25400 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 794 Domates Standardnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2004/18),

j) 3/6/2004 tarihli ve 25481 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 341 Yemeklik Zeytinya Standard ve TS 342 Yemeklik Zeytinya-Muayene ve Deney Yntemleri Standardnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2004/30),

k) 13/6/2004 tarihli ve 25491 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 101 Sofralk zm Standardnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2004/32),

l) 3/6/2005 tarihli ve 25834 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 3411 ekirdeksiz Kuru zm Standardnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2005/19),

m) 7/8/2005 tarihli ve 25899 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 5269 Prina Ya Standardnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2005/27),

n) 13/11/2005 tarihli ve 25992 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 4026 Trk Tiftikleri, TS 1279 Kabuklu Antep Fst, TS 1280 Antep Fst ve TS 1016 Palamut ve Palamut Trnaklar Standartlarnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2005/37),

o) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2006/2),

) 6/1/2006 tarihli ve 26045 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 2410 Kltr Mantarlar -Taze Standardnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2005/41),

p) 23/3/2006 tarihli ve 26117 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 3411 ekirdeksiz Kuru zm Standardnn Baz Maddelerinin Deitirilmesine likin Tebli (No: 2006/20),

r) 29/6/2006 tarihli ve 26213 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 795 Prasa, TS 797 Taze Fasulye, TS 798 Taze Bezelye, TS 1253 Hyar, TS 886 Yemeklik Ayiek Ya, TS 887 Yemeklik Pamuk Ya, TS 888 Yemeklik Msr Ya ve TS 890 Yemeklik Soya Ya Standartlarnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2006/33),

s) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2007/16),

) 30/1/2007 tarihli ve 26419 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2007/23),

t) 19/2/2007 tarihli ve 26439 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2007/28),

u) 18/4/2007 tarihli ve 26497 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 34 Turungiller, TS 184 Armut, TS 792 Erik, TS 1073 Kavun, TS 1132 Karpuz ve TS 1898 Yazlk Kabak Standartlarnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2007/34),

) 4/6/2007 tarihli ve 26542 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 42 eftali, TS 1133 Enginar, TS 1205 Taze Biber Standartlarnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2007/40),

v) 18/7/2007 tarihli ve 26586 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 1074 Karnabahar Standardnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2007/44),

y) 28/7/2007 tarihli ve 26596 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2007/50),

z) 22/8/2007 tarihli ve 26621 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 1075 Ba Lahana Standardnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2007/49),

aa) 31/12/2007 tarihli ve 26743 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2008/19),

bb) 9/3/2008 tarihli ve 26811 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 1193 Havu ve TS 1255 Patlcan Standardnn Revizyonu ile TS 1133 Enginar Standardnn Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2008/32),

cc) 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 143 Mercimek (Kabuklu ve ), TS 1131 Sarmsak, TS 1130 Ispanak, TS 1194 Yeil Salata ve Marul, TS 793 Kiraz ve Vine, TS 185 ilek, TS 791 Kays, TS 1206 Sap ve Kk Kereviz ve TS 142 Nohut Standardnn Revizyonuna likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2008/37),

) 30/5/2008 tarihli ve 26891 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 797 Taze Fasulye, TS 1205 Taze Biber ve TS 1802 Muz Standardnn Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2008/41),

dd) 11/10/2008 tarihli ve 27021 sayl Resm Gazetede yaymlanan Revize Edilen TS 1275 Kabuklu Ceviz ve TS 1276 Ceviz i Standartlarnn D Ticarette Zorunlu Uygulamaya Konulmasna likin Tebli (No: 2008/53),

ee) 5/4/2009 tarihli ve 27191 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 5269 Prina Ya Standardnn Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2009/26),

ff) 20/6/2009 tarihli ve 27264 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 1131 Sarmsak Standardnn Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2009/40),

gg) 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 1222 Patates Standardnn Revizyonu ve Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2009/41),

) 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 1280 Antep Fst Standard ve TS 143 Mercimek (Kabuklu ve ) Standardnn Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2009/42),

hh) 10/10/2009 tarihli ve 27372 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 141 Kuru Fasulye Standardnn Revizyonu ve Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2009/45),

) 5/7/2010 tarihli ve 27632 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 141 Kuru Fasulye TS 142 Nohut TS 143 Mercimek (Kabuklu ve ) TS 795 Prasa ve TS 1276 Ceviz (Juglans Regia L.)- Standardlarnn Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2010/35),

ii) 17/9/2010 tarihli ve 27702 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 791 Kays Standardnn Revizyonu ile TS 100 Elma, TS 792 Erik, TS 797 Taze Fasulye, TS 798 Taze Bezelye, TS 1073 Kavun, TS 1255 Patlcan, TS 1275 Ceviz (Juglans Regia L.)-Kabuklu, TS 1280 Antepfst-, TS 1917 lenmi Fndk, TS 3074 Kabuklu Fndk, TS 3410 ekirdekli Kuru zm, Standardlarnn Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2010/39),

jj) 16/1/2011 tarihli ve 27817 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 886 Yemeklik Ayiek Ya Standardnn Revizyonu ile TS 1133 Enginar, TS 1193 Havu, TS 1130 Ispanak, TS 542 ncir Ezmesi, TS 1132 Karpuz, TS 11306 Kivi, TS 541 Kuru ncir, TS 1049 Mahlep, TS 1222 Patates, TS 89 Salyangoz, TS 1206 Sap ve Kk Kereviz, TS 1131 Sarmsak, TS 1205 Taze Biber ve TS 1194 Yeil Salata ve Marul Standardlarnn Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2011/24),

kk) 8/3/2011 tarihli ve 27868 sayl Resm Gazetede yaymlanan TS 1279 Kabuklu Antep Fst, TS 890 Yemeklik Soya Ya, TS 887 Yemeklik Pamuk Ya, TS 888 Yemeklik Msr Ya Standartlarnn Tadiline likin D Ticarette Standardizasyon Teblii (No: 2011/28),

ll) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayl 3 nc Mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Baz Tarm rnlerinin thalatta Ticari Kalite Denetimi Teblii (No: 2012/12),

mm) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayl 3 nc Mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Baz Tarm rnlerinin hracatta Ticari Kalite Denetimi Teblii (No: 2012/18),

nn) 30/12/2011 tarihli ve 28158 sayl 3 nc Mkerrer Resm Gazetede yaymlanan Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Kapsamndaki Baz Tarm rnlerinin hracatta Ticari Kalite Denetimi Teblii (No: 2012/21).

Yrrlk

MADDE 34 (1) Bu Tebli 1/2/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 35 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz