30 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28513 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

ORMAN YETTRME MATERYALLERNN THALAT DENETM TEBL

(rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/17)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Ek-1 sayl listede yer alan orman yetitirme materyallerinin ithalatna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli Serbest Dolama Giri Rejimi, Dhilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi, Geici thalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayl listede yer alan orman yetitirme materyallerinin ithalat ilemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayl Resm Gazetede yaymlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak dzenlenmitir.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 (1) Ek-1de yer alan ve Serbest Dolama Giri Rejimi, Dhilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi, Geici thalat Rejimi, Transit Rejimi ve Antrepo Rejimine tabi tutulan orman yetitirme materyallerinin insan sal ve gvenlii, hayvan ve bitki varl, sal ve karantina ynnden uygunluu Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn yetkili birimlerince tespit edilir.

(2) Ek-1 de yer alan materyallerin ithalatnda, ithalat veya temsilcisi tarafndan Ek-2de yer alan Kontrol Belgesi formu doldurularak proforma fatura veya fatura ile birlikte Orman ve Su leri Bakanlna bavurulur. Uygun grlen talepler iin Orman ve Su leri Bakanlnca Kontrol Belgesi, bu belgeye istinaden de Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca ilgili mevzuat erevesinde gerekli olan belge dzenlenir.

(3) Kontrol Belgesinin sresi 4 aydr. Bu sre deitirilemez.

Uygunluk ve uygunsuzluk yazs

MADDE 5 (1) Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen orman yetitirme materyallerinin ithalatnn, 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu hkmleri erevesinde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl tarafndan, insan sal ve gvenlii, hayvan ve bitki varl, sal ve karantina ynnden uygun grlmesi halinde, bu materyallerin ithalat iin anlan Bakanlk tarafndan Uygunluk Yazs dzenlenir ve ithalatya iletilir.

(2) 5996 sayl Veteriner Hizmetleri, Bitki Sal, Gda ve Yem Kanunu hkmleri erevesinde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca ithali uygun grlmeyen materyale ilikin Uygunsuzluk Yazs dzenlenir ve keyfiyet ilgili gmrk idaresi ve ithalat veya temsilcisine bildirilir.

(3) Uygunsuz bulunan materyal, on gn iinde ithalat veya temsilcisi tarafndan mahrecine iade edilir veya masraflar ithalat veya temsilcisi tarafndan karlanmak zere imha suretiyle tasfiye edilir.

Gmrk ilemleri

MADDE 6 (1) lgili gmrk beyannamesinin tescilinde gmrk idaresi tarafndan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenen Uygunluk Yazs aranr.

(2) thali uygun grlmeyen materyale ilikin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenen Uygunsuzluk Yazs ilgili gmrk idaresi tarafndan materyalin tama belgesine veya zet beyanna ilitirilir.

Uygulamaya ilikin nlemler

MADDE 7 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 8 (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanan Orman Yetitirme Materyallerinin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2012/17) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu olan materyallerin ithali, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren 45 gn sreyle Orman Yetitirme Materyallerinin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2012/17) hkmlerine tabidir. Ancak, bu Tebliin lehteki hkmleri sz konusu ilemlere uygulanr.

Yrrlk

MADDE 9 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 10 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz