30 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28513 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

EVRENN KORUNMASI YNNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KATI YAKITLARIN THALAT DENETM TEBL

(rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/7)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Ek-1 sayl listede yer alan kat yaktlarn ithalatnda evrenin korunmas ynnden uygunluk denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayl listede yer alan kat yaktlarn ithalat ilemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayl Resm Gazetede yaymlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak dzenlenmitir.

thalat

MADDE 4 (1) Ek-1 sayl listede yer alan kat yaktlarn ithalat, evre ve ehircilik Bakanlndan alnan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Yakt thalats Kayt Belgesine sahip firmalar tarafndan yaplabilir.

(2) Kayt Belgesi alnabilmesi iin ithalat veya temsilcisi tarafndan Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkrlar Sicil Gazetesi (oda kayd) (ilgili kurumlardan veya noterden onayl), vergi levhas, noter onayl imza sirkleri ve Ek-2de yer alan taahhtname ile birlikte evre ve ehircilik Bakanlna bavurulur. Kamu kurulular, niversiteler ve zel kanunlarla kurulmu kamu tzel kiiliine sahip olan ve odalara kayt zorunluluu bulunmayan ithalatlardan sicil gazetesi ve vergi levhas istenmez.

(3) 2012 yl ierisinde verilen Kayt Belgeleri, Ek-2de yer alan taahhtnamenin ve noter onayl imza sirklerinin evre ve ehircilik Bakanlna verilmesi halinde, 2013 yl sonuna kadar geerli olacak ekilde evre ve ehircilik Bakanlnca yenilenir. Kayt Belgesinin verilmesine esas tekil eden belgelerde yer alan bilgilerden herhangi birinin yl iinde geerliliini yitirmesi veya deiiklie uramas, Kayt Belgesinin yenilenmesini gerektirir. Kayt Belgesinin yenilenmesi halinde Ek-2de yer alan taahhtname yeniden evre ve ehircilik Bakanlna verilir.

(4) Kayt Belgeleri, bu Tebli kapsamnda yaplacak tm ithalat ilemlerinde geerlidir ve bu ilemlere esas tekil eder.

Kontrol belgesi

MADDE 5 (1) Ek-1 sayl listede yer alan kat yaktlar ithal etmek isteyen ithalat veya temsilcisi tarafndan aada saylan belgelerle birlikte, yakt Trkiye gmrk blgesine gelmeden nce evre ve ehircilik Bakanlna Kontrol Belgesi (Ek-6) almak zere bavurulur.

a) Proforma faturann bir rnei ve yeminli tercme brosunca onayl tercmesi (yakt kendi ihtiyacnda kullanmak zere ithal eden sanayiciler hari),

b) Kontrol Belgesi formu (1 adet),

c) mza sirkleri fotokopisi.

(2) evre ve ehircilik Bakanl tarafndan onaylanan Kontrol Belgeleri takvim yl sonuna kadar geerlidir. Her takvim yl sonunda, Kontrol Belgeleri evre ve ehircilik Bakanlna iletilerek, kapama ilemi yaplr. Kontrol Belgesi kapama ilemini yapmayan ithalat veya temsilcisinin mteakip talepleri deerlendirmeye alnmaz.

(3) Yakt kendi ihtiyacnda kullanmak zere ithal eden sanayiciler Kontrol Belgesi kapama ilemi srasnda ithal edilen her parti yakta ait ihracat faturasnn bir rnei ile yeminli tercme brosunca onayl tercmesini evre ve ehircilik Bakanlna iletmekle ykmldr.

Uygunluk denetimi

MADDE 6 (1) Serbest Dolama Giri Rejimine tabi tutulmak istenen yakttan numune alnmas amacyla;

a) evre ve ehircilik Bakanlnca onaylanan Kontrol Belgesinin fotokopisi,

b) Yaktn her bir parametresinin evre ve ehircilik Bakanlnca belirlenen limit deerlere uygun olduunu gsterir ykleme analiz belgesinin asl ve yeminli tercme brosunca onayl tercmesi,

c) thalat firma araclyla ithal edilecek her parti yakt iin sanayiciler tarafndan verilecek taahhtname (Ek-9),

) hracat faturasnn bir rnei ve yeminli tercme brosunca onayl tercmesi,

ile birlikte, yaktn boaltld gmrk idaresinin bulunduu ilin evre ve ehircilik Mdrlne ithalat veya temsilcisi tarafndan bavurulur.

(2) thalat veya temsilcisinin talebi zerine gmrk idaresinin gzetiminde depolanan ve ilgili gmrk yetkilisinin tespit ettii yakttan, evre ve ehircilik l Mdrl, uluslararas gzetim firmas yetkilileri ile ithalat veya temsilcisinden oluan Numune Alma Komisyonu gzetiminde, uluslararas gzetim firmas yetkilisi tarafndan evre ve ehircilik Bakanlnca belirlenen usul ve esaslar dahilinde numune alnr ve thal Kat Yakt Numune Alma Tutana (Ek-5) dzenlenir. Alnan numune, evre ve ehircilik Bakanl evre Referans Laboratuvar veya evre ve ehircilik Bakanlndan Yeterlik Belgesi alm laboratuvarlarda analiz ettirilir. Analiz sonular, analizi yapan laboratuvar tarafndan ilgili evre ve ehircilik l Mdrlne gnderilir.

(3) evre ve ehircilik l Mdrlnce, yaktn numune analiz sonucunun uygun bulunmas durumunda, Uygunluk Yazs (Ek-7) dzenlenir ve keyfiyet ithalat veya temsilcisine ve ilgili gmrk idaresine bildirilir. Uygun bulunmamas durumunda ise Uygunsuzluk Yazs (Ek-8) dzenlenerek keyfiyet ithalat veya temsilcisine iletilir. Uygunsuzluk Yazsnn ithalat veya temsilcisine tebliinden itibaren 7 i gn iinde, firmann ahit numune analizlerinin yaplmasn yazl olarak talep etmemesi durumunda dzenlenen Uygunsuzluk Yazs ilgili gmrk idaresine iletilir.

(4) Isnma amal yakt zelliklerini salamad iin Uygunsuzluk Yazs dzenlenen yaktn sanayi amal veya termik santrallerde kullanlan yakt zelliklerini salamas durumunda, ithalat veya temsilcisinin talebi zerine sanayi amal veya termik santrallerde kullanlmak zere evre ve ehircilik Bakanlnca yeni Kontrol Belgesi dzenlenen yakt iin evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunluk Yazs verilebilir.

(5) Ayn ekilde sanayi amal yakt zelliklerini salamad iin Uygunsuzluk Yazs dzenlenen yaktn termik santrallerde kullanlan yakt zelliklerini salamas durumunda, ithalat veya temsilcisinin talebi zerine, termik santrallerde kullanlmak zere evre ve ehircilik Bakanlnca yeni Kontrol Belgesi dzenlenen yakt iin evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunluk Yazs verilebilir.

(6) Tek parti halinde getirilen ve gmrkl sahada tek bir yn olarak depolanan yaktn birden fazla parti halinde ekilmek istenmesi durumunda, ilk partinin ekilmesi srasnda yaktn tamamn temsil edecek ekilde numune alnarak analiz ettirilir. Yaktn tamamn temsil eden bu analiz raporu, mteakip Uygunluk Yazs/Yazlar dzenlenmesinde esas alnr.

Analiz sonularna itiraz

MADDE 7 (1) Yakttan alnan numunenin analiz sonucunun uygun bulunmamas durumunda keyfiyetin ithalat veya temsilcisine tebliinden itibaren 7 i gn iinde, yazl talep zerine ve giderleri ithalat veya temsilcisi tarafndan karlanmak kaydyla, evre ve ehircilik Bakanlnca belirlenen usul ve esaslar dhilinde ahit numune/numunelerin analizi yaptrlr ve yaktn uygunluuna/uygunsuzluuna karar verilir:

a) Analiz sonular uygun kan yakt iin evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunluk Yazs dzenlenir ve ilgili gmrk idaresi ile ithalat veya temsilcisine bildirilir.

b) ahit numune analiz sonucu da uygunsuz kan yaktlar iin evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunsuzluk Yazs dzenlenir ve ilgili gmrk idaresi ile ithalat veya temsilcisine bildirilir.

c) Numunelerin alnmas, torbalanmas, gnderilmesi, analize hazrlanmas ve muhafazas srasnda oluan durumlar dnda evre ve ehircilik Bakanl veya evre ve ehircilik l Mdrlnden yeni numune alnmas talebinde bulunulamaz.

Teslim tesellm belgesi

MADDE 8 (1) Ek-1 sayl listede yer alan yaktlar sanayide kullanmak zere Uygunluk Yazs alm firmalar, ithal edilen yaktn fabrikalara teslim edildiini belirten teslim tesellm belgesini (kendi ihtiyalar iin getirenler hari), Kontrol Belgesinin kapatlmas srasnda Kontrol Belgesi ile birlikte evre ve ehircilik Bakanlna iletmekle ykmldr.

stisnai durum ve muafiyet

MADDE 9 (1) Geici depolama yeri veya antreponun bulunmad veya yeterli olmad durumlarda, yakt, geici depolanan eya statsnde msaade edilen yerlerde, ayn yerde bulunan dier yaktlarla kartrlmamak kaydyla depolanabilir. Bu durumda depolanan yaktn uygunluk denetimi 6 nc madde erevesinde yaplr.

(2) thalat veya temsilcisi tarafndan, Trkiye gmrk blgesine getirilmeden nce, Ek-3te yer alan bilgi formunun ilgili evre ve ehircilik l Mdrlne verilmesi kaydyla geici depolama yeri veya antrepolara konulamayan ve birinci fkra kapsamna girmeyen yaktlar tat st ileme tabi tutulabilir. Yakt, gmrk ilemleri tamamlandktan sonra bilgi formunda belirtilen alana, varsa dier yaktlarla kartrlmamak kouluyla depolanr. Numunenin, yakt ara stndeyken veya yaktn depoland alanda alnmas halinde, 6 nc maddenin ikinci fkrasnda belirtilen Komisyon gzetiminde, uluslararas gzetim firmas yetkilisi tarafndan evre ve ehircilik Bakanlnca belirlenen usul ve esaslar dhilinde yakttan numune alnr ve Ek-5te yer alan thal Kat Yakt Numune Alma Tutana dzenlenir. Bu fkra kapsamnda ileme tabi tutulan yaktlar, bulunduu ilin snrlar dndaki bir alana depolanamaz. Ancak, sanayi amal ithal edilecek yaktlar, firma tarafndan talep edilmesi halinde sanayi tesisinin bulunduu ilde depolanabilir. Bu amala depolanmak istenen yaktlar iin Ek-3te yer alan bilgi formu, firma tarafndan yaktn depolanaca ilin evre ve ehircilik Mdrlne verilir. Bu yaktlarn uygunluk denetimi yaktn depoland ilin evre ve ehircilik Mdrlnce yaplr. evre ve ehircilik l Mdrl tarafndan 6 nc maddeye gre yaplan uygunluk denetimi sonucunda Uygunluk Yazs dzenlenene kadar yakt, piyasaya hibir ekilde arz edilemez, bulunduu alandan baka bir alana tanamaz, kullanlamaz, kullandrlamaz, eleme ilemine tabi tutulamaz ve torbalanamaz.

(3) kinci fkra erevesinde ithalat gerekletirilmi olan yaktlarn analiz sonucunun uygun bulunmamas durumunda 6 nc maddenin drdnc ve beinci fkralar uygulanr. Bunun mmkn olmamas durumunda, yaktn meneine veya yklemenin yapld lkeye iade edilmek veya nc bir lkeye gnderilmek zere ihrac zorunludur.

(4) Ek-1 sayl listede yer alan 2701.11.00.00.00 GTP'li antrasitlerin filtrasyon amacyla, 27.01 GTPli kat yaktlarn ise laboratuvarlarda aratrma ve analizlerde kullanlmak amacyla evre ve ehircilik Bakanlnca uygun grlecek miktarlarda ithalatnda, her ithalat ileminden nce her bir madde iin Ek-4te yer alan taahhtnamenin evre ve ehircilik Bakanlna verilmesi halinde Uygunluk Yazs yerine Muafiyet Yazs verilir ve keyfiyet ithalat veya temsilcisine bildirilir.

(5) Drdnc fkradaki muafiyetten yararlanmak isteyen ithalatlarn Kontrol Belgesi almas zorunlu deildir; ancak evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Yakt thalats Kayt Belgesi almas zorunludur.

(6) Drdnc fkra kapsamndaki ilemlerde ithalat veya temsilcisinin beyan esastr. Sonradan yaplacak kontrollerde beyann ispat edemeyenler hakknda 11 inci maddedeki yaptrmlar uygulanr.

Gmrk ilemleri

MADDE 10 (1) Ek-1 sayl listede yer alan yaktlarn ithalatnda, 9 uncu maddenin ikinci fkras hkm hari olmak zere, evre ve ehircilik l Mdrl tarafndan yaplan uygunluk denetimi sonucunda dzenlenen Uygunluk Yazs veya evre ve ehircilik Bakanlnca dzenlenen Muafiyet Yazs gmrk beyannamesinin tescili srasnda aranr.

(2) evre ve ehircilik l Mdrlnce Uygunsuzluk Yazs dzenlenen yaktlarn ithalatna izin verilmez. Uygun bulunmayan yakt, giderleri ithalat veya temsilcisi tarafndan karlanmak zere, mene/yklemenin yapld lkeye iade edilir veya nc lkeye transit edilir.

dari yaptrmlar

MADDE 11 (1) Bu Teblie aykr hareket eden, yanl ve yanltc beyanda bulunan, sahte belge kullanan, ibraz eden veya belgede tahrifat yapanlar hakknda, 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu; 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayl Resm Gazetede yaymlanan 2005/9454 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararnn ilgili hkmleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayl evre Kanunu ve ilgili dier mevzuat uygulanr.

Uygulamaya ilikin nlemler

MADDE 12 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 13 (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kat Yaktlarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2012/7) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesi dzenlenmi veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu olan yaktlarn ithali, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren 45 gn sreyle evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kat Yaktlarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2012/7) hkmlerine tabidir. Ancak, bu Tebliin lehteki hkmleri sz konusu ilemlere uygulanr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz