30 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28513 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

EVRENN KORUNMASI YNNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN

KMYASALLARIN THALAT DENETM TEBL

(rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/6)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, Ek-1 sayl listede yer alan kimyasallarn ithalatnda evrenin korunmas ynnden uygunluk denetimine ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tabi tutulan Ek-1 sayl listede yer alan kimyasallarn ithalat ilemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayl Resm Gazetede yaymlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak dzenlenmitir.

Uygunluk denetimi ve belgelendirme

MADDE 4 (1) Ek-1 sayl listede yer alan kimyasallarn ithalatnda, bunlarn evrenin korunmas ynnden uygunluu Kontrol Belgesi ile belgelenir.

(2) evre ve ehircilik Bakanl, gerekli grd takdirde, gmrk beyannamesinin tescili ncesinde uluslararas gzetim irketlerinden veya resmi kurululardan denetim isteyebilir.

evrenin korunmas ynnden kontrol altnda tutulan kimyasal madde ithalat kayt belgesi

MADDE 5 (1) Bu Tebliin Ek-1 sayl listesinde yer alan kimyasallarn ithalat iin alnan tm Kontrol Belgelerinde geerli olmak zere, ncelikle evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasal Madde thalat Kayt Belgesi ve numaras alnmas gereklidir. Bu belgeyi almak iin ithalat firma tarafndan;

a) Ticaret Sicil Gazetesi veya Esnaf ve Sanatkrlar Sicil Gazetesi (oda kayd) (ilgili kurumlardan veya noterden onayl),

b) Vergi levhas (ilgili kurumlardan veya noterden onayl),

c) mza sirkleri (noter onayl),

) Taahhtname (Ek-4),

d) evre ve ehircilik Bakanlnn yeni Ozon Tabakasn ncelten Madde (OTM) Takip Sisteminde yer alan Kayt Talep Yazs,

e) zerinde firmann ak ismi ve OTM thalat Kayt Belgesi ifadesi bulunan, thalat Kayt Belgesi cretinin yatrldna dair banka dekontunun asl,

ile birlikte evre ve ehircilik Bakanlna mracaat edilir.

(2) Kamu kurulular, niversiteler ve zel kanunlarla kurulmu kamu tzel kiiliine sahip olan ve odalara kayt zorunluluu bulunmayan ithalatlardan sicil gazetesi ve vergi levhas istenmez.

(3) 2011 yl ierisinde verilmi olan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasal Madde thalats ve Datcs Kayt Belgesi, 2013 yl iin geerli deildir. 2011 ylnda veya ncesinde bu belgeyi alm olan firmalar, evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasal Madde thalat Kayt Belgesi almak iin birinci fkra kapsamnda evre ve ehircilik Bakanlna bavurur.

Kontrol belgesi

MADDE 6 (1) Ek-1 sayl listede yer alan kimyasallarn ithalatnda Kontrol Belgesi (Ek-3) alnabilmesi iin;

a) Kontrol Belgesi formu (2 nsha),

b) Orijinal proforma fatura ve noter tasdikli tercmesi (zerinde tarih ve numaras, maln menei, GTPi, kilogram cinsinden miktar, toplam deeri, yetkili isim, slak imza ve firma kaesi bulunmas gerekir.),

c) Orijinal analiz belgesi ve noter tasdikli tercmesi (zerinde proforma fatura tarih ve numaras, madde miktar, bileim oranlar ve her bir bileenin saflk deerinin aka yazlmas ve yetkili isim, slak imza ve firma kaesi bulunmas gerekir.),

) Orijinal etiket (sticker eklinde olup asl zerinde retici firma ismi veya logosu, CAS numaras ve kimyasal maddenin ak ismi, Trke uyarlar blm, yetkili isim, slak imza ve firma kaesi bulunmas gerekir.),

d) Ek-1 sayl listede yer alp da, ayn zamanda kotaya tabi olan maddeler iin Ekonomi Bakanlndan (thalat Genel Mdrl) alnacak thalat Lisans,

ile birlikte mallarn ihracat lkede k ilemleri tamamlanmadan nce evre ve ehircilik Bakanlna bavurulur.

Belgelerin sresi

MADDE 7 (1) Ek-1 sayl listede yer alan kimyasallar iin verilen Kontrol Belgesi, dzenlendii tarihten takvim yl sonuna kadar geerlidir; bu sre deitirilemez.

(2) evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasal Madde thalat Kayt Belgesinin geerlilik sresi yldr.

Kontrol belgesinin iadesi

MADDE 8 (1) Kontrol Belgesi alan ithalatlar;

a) Kontrol Belgesinin geerlilik sresi ierisinde Belge kapsam kimyasaln ithalatnn gerekletirilememesi halinde, Kontrol Belgesinin aslnn ve kotaya tabi maddeler iin verilmi thalat Lisansnn ilgili firmann yetkililerince onaylanm bir suretini,

b) Kontrol Belgesinin geerlilik sresi ierisinde Belge kapsam kimyasaln tamamnn veya bir ksmnn ithalatnn gereklemesi halinde, ihracat tarafndan verilen faturann ithalat tarafndan onayl bir nshas, gmrk beyannamesinin usulne uygun olarak onaylanm sureti, Kontrol Belgesinin asl ve kotaya tabi maddeler iin verilmi thalat Lisansnn ilgili firma yetkililerince onaylanm bir suretini, Kontrol Belgesinin geerlilik sresinin bitmesini mteakip 30 gn ierisinde, talep edilen bilgi ve belgelerle birlikte evre ve ehircilik Bakanlna iletmekle ykmldrler. Mteakip Kontrol Belgesi talepleri, ykmllklerin tam olarak yerine getirilmesi ve evre ve ehircilik Bakanlnca uygun grlmesi halinde deerlendirmeye alnr.

thalat yasak kimyasallar

MADDE 9 (1) Ek-2 sayl listede yer alan kimyasallarn ve rnlerin Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimi kapsamnda ithalat yasaktr.

Gmrk ilemleri

MADDE 10 (1) Ek-1 sayl listede yer alan kimyasallarn Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tabi tutulmas halinde, Kontrol Belgesi gmrk beyannamesinin tescili srasnda ilgili gmrk idaresince aranr.

Uygulamaya ilikin nlemler

MADDE 11 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 12 (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanan evrenin Korunmas Ynnden Kontrol Altnda Tutulan Kimyasallarn thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2012/6) yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 13 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 14 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz