30 Aralk 2012 PAZAR

Resm Gazete

Say : 28513 (2. Mkerrer)

TEBL

Ekonomi Bakanlndan:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIININ KONTROLNE TAB

RNLERN THALAT DENETM TEBL

(rn Gvenlii ve Denetimi: 2013/5)

Ama

MADDE 1 (1) Bu Tebliin amac, insan sal ve gvenlii ile hayvan ve bitki varl ve sal ynnden Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn kontrolne tbi ekli listelerde belirtilen rnlerin ithalatna ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebli, Serbest Dolama Giri Rejimi, Dahilde leme Rejimi, Harite leme Rejimi, Gmrk Kontrol Altnda leme Rejimi ve Geici thalat Rejimine tbi tutulmak istenen ekli listelerde yer alan rnler ile 5 inci maddenin ikinci fkras dahilindeki rnleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebli, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayl Resm Gazetede yaymlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararnn 4 nc maddesine dayanlarak dzenlenmitir.

n bildirim

MADDE 4 (1) Tebli eki listelerden;

a) Ek-1/A ve Ek-1/Bde belirtilen rnler iin, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Hayvan ve rnlerin lkeye Giriinde n Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Ynetmelik,

b) Ek-2de belirtilen rnler iin, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Bitkisel Gda ve Yem thalatnn Resm Kontrollerine Dair Ynetmelik,

hkmlerine uygun olarak n bildirim yaplmas gerekir.

Uygunluk denetimi

MADDE 5 (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7de belirtilen rnlerin ithalatnda Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca Ek-9 Uygunluk Yazs dzenlenir.

(2) Ek-5te yer almayan ancak veteriner tbbi rn olan veya veteriner tbbi rn yapmnda kullanlan hammadde ve yardmc maddelerin ithalatnda, ithalatnn talep etmesi ve rnn mevzuatna uygun olmas halinde Ek-9 Uygunluk Yazs ithalatya iletilir.

(3) Uygunluk yazs bavurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna ibraz gerekir.

(4) Uygunluk yazs;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B kapsam rnler iin ithalatn yaplaca gmrk idaresine,

b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7de yer alan rnler iin ithalatya iletilir.

(5) Bu Tebli kapsamnda ithal edilmek istenen bir rnn birden fazla listede yer almas durumunda, her ithalat ilemi iin ilgili tm mevzuata uygun olacak ekilde yalnzca bir uygunluk yazs dzenlenir.

Uygunsuzluk yazs

MADDE 6 (1) rnn ilgili mevzuata uygun olmadnn tespiti halinde, gerekeli olarak Ek-10 Uygunsuzluk Yazs dzenlenir. Uygunsuzluk yazs ilgili gmrk idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatya veya temsilcisine bildirilir.

Veteriner Giri Belgesi

MADDE 7 (1) Ek1/A ve Ek1/B kapsam rnler iin, Hayvan ve rnlerin lkeye Giriinde n Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Ynetmelik ekinde yer alan ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenen Veteriner Giri Belgesinin orijinali gmrk idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk var yerine kadar sevkiyata elik eder.

(2) Ek-1/A ve Ek-1/Bde yer alan ve 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayl Resm Gazetede yaymlanan lkeye Girite Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve rnlere Dair Ynetmelik kapsamndaki rnlerin petrol sanayii, beeri ila sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii vb. Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca denetime tbi olmayan sanayilerde kullanlmak zere ithal edilmesi ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca yaplan kontrollerde uygun bulunmas durumunda Hayvan ve rnlerin lkeye Giriinde n Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Ynetmelik ekinde yer alan ve Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenen Veteriner Giri Belgesinin orijinali gmrk idarelerince aranr ve belgede belirtilen ilk var yerine kadar sevkiyata elik eder.

Kontrol Belgesi

MADDE 8 (1) Ek-1/A, Ek-3 ve Ek-5te yer alan rnlerin ithalatnda uygunluk yazs dzenlenmesi iin ithalattan nce Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca onaylanan Kontrol Belgesi aranr.

(2) Kontrol Belgesi alnmas iin Ek-8 Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile rnn zelliine gre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarnca istenen dier belgelerle birlikte ithalattan nce Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlna bavurulur.

Kontrol Belgesinin geerlik sresi

MADDE 9 (1) Kontrol Belgesinin geerlik sresi, dzenlendii tarihten itibaren;

a) Ek-1/A kapsam rnler iin 4 ay,

b) Ek-3 ve Ek-5 kapsam rnler iin 6 aydr.

(2) Trkiye gmrk blgesine geldikten ve uygunluk yazs bavurusu yapldktan sonra Kontrol Belgesinin geerlik sresi biten rnlere ilikin ilemler, Kontrol Belgesinin geerlik sresi dikkate alnmakszn tamamlanr.

Muafiyetler

MADDE 10 (1) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn iznine tbi olmas ve uygunluk yazs dzenlenmesi kaydyla, Ek1/Ada yer alan yar ve gsteri amacyla belirli bir sre kalmak zere getirilen, st dzey mlk ve askeri erkna hediye edilen, zel ve resm hayvanat bahelerinde sergilenmek amacyla getirilen ve lkemize ba niteliinde gelen hayvanlar ile niversitelerin, bilimsel ve dier aratrma kurumlarnn bilimsel aratrmalarda kullanaca hayvanlar iin Kontrol Belgesi dzenlenmez.

(2) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn iznine tbi olmas ve uygunluk yazs dzenlenmesi kaydyla, Ek-1/Ada yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda ve Yemin Resm Kontrollerine Dair Ynetmeliin 27 nci maddesi kapsamndaki rnler iin Kontrol Belgesi dzenlenmez.

(3) Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn iznine tbi olmas kaydyla, Ek-1/A ve Ek-1/Bde yer alan ve lkeye Girite Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve rnlere Dair Ynetmelik kapsamndaki rnlerin petrol sanayii, beeri ila sanayii, sabun sanayii, kozmetik sanayii vb. Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca denetime tbi olmayan sanayilerde kullanlmak zere ithal edilmesi durumunda uygunluk yazs ve/veya Kontrol Belgesi dzenlenmez.

(4) Tebli eki dier listeler kapsamnda denetime tbi olmamas kaydyla, ithal edilmek istenen;

a) Ek1/A ve Ek1/B sayl listelerde yer alan rnlerin lkeye Girite Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve rnlere Dair Ynetmelik ile belirlenen hayvan ve rnler kapsam dnda olmas,

b) Ek2de yer alan rnlerin gda ve yem sanayii dnda ve/veya karlarnda belirtilen amalar dnda kullanlacak olmas,

c) Ek4 kapsam rnlerin hayvan sal amac dnda kullanlacak olmas,

) Ek5 kapsam rnlerin veteriner tbbi rn ve veteriner tbbi rn imalinde kullanlan hammadde sanayiine verilmeyecek olmas,

d) Ek6 kapsam hammaddelerin bitki koruma rn sanayiine verilmeyecek olmas,

e) Ek2, Ek5 ve Ek6 kapsam rnlerin laboratuvar analizinde kullanlacak olmas,

f) Dahilde leme Rejimi kapsamnda ithal edilmi olan dier rnlerden elde edilen ikincil ilem grm rnlerin Serbest Dolama Giri Rejimine tbi tutulmas,

durumunda n bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya uygunluk yazs dzenlenmez.

Bilgi formu

MADDE 11 (1) thalat ithalatn yaplmasndan sonra en ge onbe gn iinde Ek-11 Bilgi Formu gmrk beyannamesinin rnei ile birlikte;

a) Ek-5 sayl listede yer almayan ancak veteriner tbbi rn olan veya veteriner tbbi rn yapmnda kullanlan hammadde ve yardmc maddelerin veteriner tbbi rn izni olanlar tarafndan ithal edilmesi,

b) Beeri tbbi rn, bitki koruma rn veya bunlarn yapmnda kullanlanlar hari olmak zere, Ek-5 sayl listede yer alan ve yannda (*) iareti bulunan maddelerin 10 uncu maddenin drdnc fkrasnn () ve (e) bentleri kapsamnda ithal edilmesi,

durumunda Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl Gda ve Kontrol Genel Mdrlne iletir.

Gmrk ilemleri

MADDE 12 (1) Tebli eki listelerde yer alan rnlerin ithalatnda, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnca dzenlenen uygunluk yazs gmrk idarelerince aranr.

(2) 10 uncu maddenin drdnc fkrasnda yer alan muafiyetler kapsamnda olduu beyan edilen rnlerin ithalatna gmrk idarelerince dorudan izin verilir.

(3) Bir rnn ilgili mevzuata uygun olmadnn tespiti ve bu hususun gerekeli uygunsuzluk yazs ile ilgili gmrk idaresine bildirilmesi halinde, rnn ithaline gmrk idarelerince izin verilmez ve uygunsuzluk yazs zet beyana ve tama belgesine ilitirilir.

(4) Uygunsuz kan rn mahrecine iade edilir veya masraflar rnn sahibine ait olmak zere imha suretiyle tasfiye edilmek zere gmre terk edilir ya da ilgili mevzuat erevesinde Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn uygun grecei tedbirler alnr.

dari yaptrmlar

MADDE 13 (1) Bu Teblie aykr hareket edenler, yanl veya yanltc beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakknda;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayl rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanun,

b) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayl Bakanlar Kurulu Karar eki D Ticarette Teknik Dzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Karar,

c) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayl Kaaklkla Mcadele Kanunu ve ilgili dier mevzuat hkmleri uygulanr.

Yetki

MADDE 14 (1) Bu Teblide yer alan hususlarda uygulamaya ynelik nlem almaya ve dzenleme yapmaya Ekonomi Bakanl rn Gvenlii ve Denetimi Genel Mdrl yetkilidir.

Yrrlkten kaldrlan tebli

MADDE 15 (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mkerrer) sayl Resm Gazetede yaymlanan Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlnn Kontrolne Tabi rnlerin thalat Denetimi Teblii (rn Gvenlii ve Denetimi: 2012/5) yrrlkten kaldrlmtr.

Gei sreci

GEC MADDE 1 (1) Bu Tebliin yrrle girdii tarihten nce k lkesinde ihra amacyla tama belgesine balanm veya gmrk mevzuat uyarnca gmrk idarelerine sunulmu rnlerin ithali, bu Tebliin yrrle girdii tarihten itibaren 45 gn sreyle 2012/5 sayl rn Gvenlii ve Denetimi Tebliine tbidir. Ancak, sz konusu ilemlere bu Tebliin lehteki hkmleri de uygulanr.

(2) 2012/5 sayl rn Gvenlii ve Denetimi Teblii kapsamnda alnm Kontrol Belgeleri, mezkr Teblide belirtilen sre kadar geerlidir.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Tebli 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Tebli hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.

 

Tebliin ekleri iin tklaynz