30 Aralık 2012  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28513 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN ATIKLARIN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/3)

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Türkiye gümrük bölgesine girecek Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların denetim işlemlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

İthalatçı

MADDE 4 (1) Ek-1 sayılı listede yer alan atıkları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Lisans, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler ithal edebilir.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan 39.01-39.14 GTİP’li (39.03 hariç) maddeleri, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayiciler ithal edebilir.

(3) Ek-1 sayılı listede yer alan 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddeyi, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığından uygun görüş alan sanayiciler ithal edebilir.

(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda yer alan maddelerin ithalatında birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(5) Ek-1 sayılı listede yer alan 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların ithalatında, ithalatçısı tarafından bu atıkların nihai ürün olduğunun beyan edilmesi ve nihai ürün olduğuna ilişkin ürün özelliklerini gösteren üretici beyanının olması halinde birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(6) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların vulkanize edilmemiş kauçuk hamuru olduğunun belgelenmesi halinde, bu ürünler nihai ürün kabul edilir ve birinci fıkrada belirtilen koşullar aranmaz.

(7) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların enerji geri kazanımı amacıyla ithalatı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından enerji geri kazanımı amacıyla faaliyet gösteren beraber yakma tesisleri için belirlenecek tahsisat miktarı ve esaslar çerçevesinde 5 inci maddeye göre yapılır.

Başvuru

MADDE 5 (1) Ek-1 sayılı listede yer alan atıkları ithal etmek isteyen ithalatçı veya temsilcisi, atığın Türkiye gümrük bölgesine gireceği sınır gümrük idaresinin bulunduğu ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne Uygunluk Yazısı (Ek-5) almak için başvurur.

(2) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuru, atığın Türkiye gümrük bölgesine gelmesinden en az üç iş günü önce aşağıda belirtilen belgelerle birlikte yapılır:

a) Başvuru dilekçesi (Ek-3),

b) Bilgi formu (Ek-4),

c) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgenin bir örneği,

ç) 2620.11.00.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve Ek-1 sayılı listede atığın madde açılımında belirtilen dros değerlerini karşıladığına dair analiz belgesinin aslı ve tercümesi,

d) 4012.20.00.90.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün karkas olduğuna dair belge ve tercümesi,

e) 8548.10.21.00.00 GTİP’li atığın ithalinde, menşe veya çıkış ülkesinin yetkili merciinden veya akredite kuruluşlarından alınan ve ürünün ağırlıkça %3’ünden fazla sıvı asit içermediğine dair belge ve tercümesi,

f) 4004.00.00.00.11, 4004.00.00.00.12 ve 4004.00.00.00.13 GTİP’li atıkların nihai ürün olarak ithalinde ürünün özelliklerini gösteren üretici beyanının bir örneği.

(3) İthalatçı veya temsilcisi bu maddenin ikinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bilgi formunu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne verdiği tarihte, formun bir örneğini ilgili sınır gümrük idaresine de yazılı olarak iletmekle yükümlüdür.

Uygunluk denetimi

MADDE 6 (1) Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından, Ek-1 sayılı listedeki atıkların 5 inci maddede belirtilen belgeler üzerinden değerlendirilmesi ve fiziki kontrolü sonucunda;

a) Uygun bulunması durumunda, Uygunluk Yazısı düzenlenir.

b) Gerek duyulması halinde, atıklardan numune alınarak yeterliliği Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kabul edilmiş laboratuvarlarda atığın tehlikeli madde ile kontamine olup olmadığına dair elementel analiz yaptırılır. Analiz sonucunun uygun bulunması durumunda Uygunluk Yazısı, uygun bulunmaması durumunda ise Uygunsuzluk Yazısı (Ek-6) düzenlenir.

(2) Uygunluk ve Uygunsuzluk Yazıları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce ilgili sınır gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

(3) Uygun bulunmayan atık, ithalatçısı tarafından menşe ülkeye/yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir veya üçüncü bir ülkeye transit edilir.

(4) Gümrük işlemleri sırasında ithalinin yasak olduğu anlaşılan atıklar hakkında, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız doğrultusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının gözetim ve denetiminde gerekli işlemler yapılır. Bu atıklara gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanmaz.

İstisnai durumlar

MADDE 7 (1) Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi) ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol (MARPOL-78 Protokolü) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar, atık alma gemisine veya doğrudan atık kabul tesisine boşaltılma işlemi ve/veya teslimi ile serbest dolaşıma girer. Söz konusu atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Bu tür atıkların gemilerden alınması işlemi, 26/12/2004 tarihli ve 25682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğine göre sonuçlandırılır.

(2) GTİP itibariyle Ek-1 sayılı listede yer alan ancak ithalatçısı tarafından atık olmadığı, yeni ürün olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatında, ilgili gümrük idaresince bu Tebliğ kapsamında herhangi bir belge aranmaz. Bu fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Sonradan yapılacak kontrollerde beyanını ispat edemeyenler hakkında 12 nci madde hükümleri uygulanır.

Kapsam dışı

MADDE 8 (1) Ek-1 sayılı listede yer alan bir atığın numune olarak Türkiye gümrük bölgesine girişi, yıllık 200 kg’ı aşmaması ve ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşünün alınması halinde mümkündür. Bu durumda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Kapsam Dışı Yazısı (Ek-7) düzenlenir ve ilgili sınır gümrük idaresine iletilir.

(2) Ekonomik etkili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye gümrük bölgesine gelen bir eşyanın herhangi bir işçilik, işleme, kullanım veya bekleme sonucu Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B sayılı listelerde yer alan atığa dönüşmesi durumunda, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılacak değerlendirme sonucu Kapsam Dışı Yazısı (Ek-7) düzenlenir ve ilgili gümrük idaresine iletilir.

(3) Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithal edilen ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B sayılı listelerde yer alması halinde bu ürünlerin ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.

(4) Türkiye gümrük bölgesinden transit geçen atıklar bu Tebliğe tabi değildir. Ancak, Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Taşınımına ve Bertarafına İlişkin Basel Sözleşmesi’nin ilgili hükümleri gereği, Ek-2/A ve Ek-2/B’de yer alan atıkların ülkemiz gümrük bölgesinden transit geçişinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınacak İzin Yazısı ilgili sınır giriş gümrük idaresine ibraz edilir.

İthali yasak atıklar

MADDE 9 (1) Ek-2/A ve Ek-2/B sayılı listelerde yer alan atıkların, serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girişi yasaktır.

(2) Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların, patlayıcı madde ve radyasyon içermemesi, herhangi bir şekilde tehlikeli veya ithali yasak atıklarla veya tehlikeli maddelerle kontamine olmaması gerekir.

Serbest bölgede oluşan atıklar

MADDE 10 (1) Serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan, Ek-1, Ek-2/A ve Ek-2/B sayılı listelerde yer alan atıkların toplanması, ayrıştırılması, depolanması, geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla serbest bölgede atık yönetimi veya geri dönüşüm tesisi bulunmaması veya atık üreticisi firma tarafından atıkların bu tesislere verilmemesi durumunda, atık üreticisi veya serbest bölgede atıkları toplayan, ayrıştıran, depolayan, işleyen veya geri kazanım vb. yapan firmanın talebi üzerine, 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre oluşturulan Atık Komisyonuna aşağıdaki belgelerle müracaat edilir:

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atığın türü ve miktarı,

c) Atığın özelliğine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili yönetmelikler gereğince verilmiş olan Toplama, Ayırma, Geri Dönüşüm, Geri Kazanım, Ara Depolama, Bertaraf Tesisi Lisansı, Geçici Faaliyet Belgesi, Çevre İzin ve Lisans Belgesi veya Çevre Lisansı,

ç) Atıkların (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderileceğine dair sözleşme.

(2) Atık Komisyonunun uygun görüşünü müteakip, bu atıklar birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen belgelere sahip tesislere gönderilir, ayrıca Uygunluk Yazısı aranmaz.

(3) Serbest Bölge Müdürlükleri, bölgeden çıkartılan atıklara ilişkin bilgileri 6 aylık raporlar halinde düzenli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderir. Bu süre içinde herhangi bir işlem yapılmamışsa, buna ilişkin yazı gönderilir.

Gümrük işlemleri

MADDE 11 (1) İlgili sınır gümrük idarelerince, Ek-1 sayılı listede yer alan atıklara ilişkin Uygunluk Yazısı, bu atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinde aranır.

(2) İlgili sınır gümrük idareleri, uygunsuz bulunan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine izin vermez. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün düzenlediği Uygunsuzluk Yazısı gümrük idaresince atığın taşıma belgesine iliştirilir.

(3) 8 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili sınır gümrük idareleri izin verir.

(4) 8 inci maddenin ikinci fıkrası çerçevesinde Kapsam Dışı Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişine ilgili gümrük idareleri izin verir.

(5) 8 inci maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca İzin Yazısı düzenlenen atıkların Türkiye gümrük bölgesinden transit geçişine sınır giriş gümrük idareleri izin verir.

(6) Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine girişinin yapılacağı sınır gümrük kapıları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilir. Tespit edilen deniz sınır gümrük kapıları dışında kalan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından izin ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan uygun görüş alınan, özel liman veya iskelelerin radyasyon kontrolüne ilişkin gerekli alt yapıyı haiz terminallerinden, Ek-1 sayılı listede yer alan atıkların Türkiye gümrük bölgesine giriş işlemleri yapılabilir.

İdari yaptırımlar

MADDE 12 (1) Bu Tebliğe aykırı hareket eden ithalatçılara çevre, dış ticaret ve gümrük mevzuatında öngörülen yaptırımlar uygulanır.

(2) Yasal olmayan atık trafiğinin söz konusu olması halinde, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun atık ithalatına ilişkin 20 nci maddesinde belirtilen idari para cezaları uygulanır.

(3) Bu Tebliğin Ek-1 sayılı listesindeki atıkların, Türkiye gümrük bölgesine girişinde uygunluk değerlendirmesine tabi tutulmadığının gümrük işlemleri sırasında tespiti halinde, her türlü cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

Uygulamaya ilişkin önlemler

MADDE 13 (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 14 (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/3) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/3) hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

İTHALİ UYGUNLUK DENETİMİNE TABİ ATIKLAR

 

GTİP

MADDE İSMİ

2620.11.00.00.00

Galvanizli matlar

[Yalnız

Galvanizleme levhası çinkolu üst drosu (>%90 Zn),

Galvanizleme levhası çinkolu alt drosu (>%92 Zn),

Çinko kalıp döküm drosu (>%85 Zn),

Sıcak daldırmalı galvanizleyiciler yassı, kütük ve/veya amorf çinkolu dros (baç) (>%92 Zn) ve Çinko traşları]

2620.19.00.00.00

Diğerleri

2620.30.00.00.00

Başlıca muhtevası bakır olanlar

2620.40.00.00.00

Başlıca muhtevası aluminyum olanlar (Atık aluminyum oksit)

39.01 – 39.14

İkincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapaklar

3915.10.00.00.00

Etilen polimerlerinden olanlar

3915.20.00.00.00

Stiren polimerlerinden olanlar

3915.30.00.00.00

Vinil klorür polimerlerinden olanlar

3915.90.11.10.00

Katılma polimerizasyonu ürünleri

3915.90.11.90.00

Diğerleri

3915.90.80.00.11

PET (polietilen teraftalat) ambalaj atıkları

3915.90.80.00.19

Diğerleri

4004.00.00.00.11

Döküntü ve kırpıntılar

4004.00.00.00.12

Artıklar

4004.00.00.00.13

Toz ve granüller

4012.20.00.90.00

Kullanılmış dış lastikler-Diğerleri

4707.10.00.00.00

Beyazlatılmamış kraft kağıdı veya karton ya da oluklu

kağıt veya kartondan olanlar (hurda kağıt, karton atığı)

7001.00.10.00.00

 Cam kırıkları ve diğer cam döküntü ve artıkları

8548.10.21.00.00

 Kurşun-asitli akümülatörler

8548.10.91.00.00

Kurşundan olan elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik

akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları

 

 

 


EK-2/A

İTHALİ YASAK ATIKLAR

 

ATIK KODU

MADDE İSMİ

01

Madenlerin Aranması, Çıkarılması, İşletilmesi, Fiziki ve Kimyasal İşleme Tabi Tutulması Sırasında Ortaya Çıkan Atıklar

01 01

Maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 01 01

Metalik maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 01 02

Metalik olmayan maden kazılarından kaynaklanan atıklar

01 03

Metalik Minerallerin Fiziki ve Kimyasal Olarak İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

01 03 04*

Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları

01 03 05*

Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

01 03 06

01 03 04 ve 01 03 05 dışındaki diğer maden atıkları

01 03 07*

Metalik minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

01 03 08

01 03 07 dışındaki diğer tozumsu ve pudramsı atıklar

01 03 09

01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur

01 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 04

Metalik Olmayan Minerallerin Fiziki ve Kimyasal İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar

01 04 07*

Metalik olmayan minerallerin fiziki ve kimyasal işlenmesinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

01 04 08

01 04 07 dışındaki atık kaya ve çakıl taşı atıkları

01 04 09

Atık kum ve killer

01 04 10

01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar

01 04 11

01 04 07 dışındaki potas ve kaya tuzu işlemesinden kaynaklanan atıklar

01 04 12

01 04 07 ve 01 04 11 dışındaki minerallerin yıkanması ve temizlenmesinden kaynaklanan ince taneli atıklar ve diğer atıklar

01 04 13

01 04 07 dışındaki taş yontma ve kesme işlemlerinden kaynaklanan atıklar

01 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

01 05

Sondaj Çamurları ve Diğer Sondaj Atıkları

01 05 04

Temizsu sondaj çamurları ve atıkları

01 05 05*

Yağ içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 06*

Tehlikeli maddeler içeren sondaj çamurları ve diğer sondaj atıkları

01 05 07

01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki barit içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 08

01 05 05 ve 01 05 06 dışındaki klorür içeren sondaj çamurları ve atıkları

01 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02

Tarım, Bahçıvanlık, Su Kültürü, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılık, Gıda Hazırlama ve İşlemeden Kaynaklanan Atıklar

02 01

Tarım, Bahçıvanlık, Su Ürünleri Üretimi, Ormancılık, Avcılık ve Balıkçılıktan Kaynaklanan Atıklar

02 01 01

Yıkama ve temizleme işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

02 01 02

Hayvan dokusu atıkları

02 01 03

Bitki dokusu atıkları

02 01 04

Atık plastikler (ambalajlar hariç)

02 01 06

Ayrı toplanmış ve saha dışında işlem görecek hayvan pislikleri, idrar ve tezek (pisletilmiş saman dahil), akan sıvılar

02 01 07

Ormancılık atıkları

02 01 08*

Tehlikeli maddeler içeren zirai kimyasal atıklar

02 01 09

02 01 08 dışındaki zirai kimyasal atıkları

02 01 10

Atık metal

02 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 02

Et, balık ve diğer hayvansal kökenli gıda maddelerinin hazırlanmasından ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar

02 02 01

Yıkama ve temizlemeden kaynaklanan çamurlar

02 02 02

Hayvan dokusu atığı

02 02 03

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 02 04

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 03

Meyve, sebze, tahıl, yenilebilir yağlar, kakao, kahve, çay ve tütünün hazırlanmasından ve işlenmesinden; konserve üretiminden, maya ve maya özütü üretiminden, molas hazırlanması ve fermantasyonundan kaynaklanan atıklar

02 03 01

Yıkama, temizleme, soyma, santrifüj ve ayırma işlemlerinden kaynaklanan çamurlar

02 03 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

02 03 03

Çözücü ekstraksiyonundan kaynaklanan atıklar

02 03 04

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 03 05

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan atıklar

02 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 04

Şeker üretiminden kaynaklanan atıklar

02 04 01

Şeker pancarının temizlenmesinden ve yıkanmasından kaynaklanan toprak

02 04 02

Standart dışı kalsiyum karbonat

02 04 03

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 05

Süt ürünleri endüstrisinden kaynaklanan atıklar

02 05 01

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 05 02

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 06

Unlu mamuller ve şekerleme endüstrisinden kaynaklanan atıklar

02 06 01

Tüketime ve işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 06 02

Koruyucu katkı maddelerinden kaynaklanan atıklar

02 06 03

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

02 07

Alkollü ve alkolsüz içeceklerin (kahve, çay ve kakao hariç) üretiminden kaynaklanan atıklar

02 07 01

Hammaddelerin yıkanmasından, temizlenmesinden ve mekanik olarak sıkılmasından kaynaklanan atıklar

02 07 02

Alkol damıtılmasından kaynaklanan atıklar

02 07 03

Kimyasal işlem atıkları

02 07 04

Tüketime ya da işlenmeye uygun olmayan maddeler

02 07 05

İşletme sahası içerisindeki atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

02 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

03

Ahşap İşleme ve Kâğıt, Karton, Kâğıt Hamuru, Panel(Sunta) ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01

Ağaç İşlemeden ve Sunta ve Mobilya Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

03 01 01

Ağaç kabuğu ve mantar atıkları

03 01 04*

Tehlikeli maddeler içeren talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

03 01 05

03 01 04 dışındaki talaş, yonga, kıymık, ahşap, kontraplak ve kaplamalar

03 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

03 02

Ahşap Koruma Atıkları

03 02 01*

Halojenlenmemiş organik ahşap koruyucu maddeler

03 02 02*

Organoklorlu ahşap koruyucu maddeler

03 02 03*

Organometal içeren ahşap koruyucu maddeler

03 02 04*

Anorganik ahşap koruyucu maddeler

03 02 05*

Tehlikeli maddeler içeren diğer ahşap koruyucuları

03 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış ahşap koruyucuları

03 03

Kağıt hamuru, kağıt ve kağıt karton üretim ve işlenmesinden kaynaklanan atıklar

03 03 01

Ağaç kabuğu ve odun atıkları

03 03 02

Yeşil sıvı çamuru (pişirme sıvısı geri kazanımından)

03 03 05

Kağıt geri kazanım işleminden kaynaklanan mürekkep giderme çamurları

03 03 07

Atık kağıt ve kartonun hamur haline getirilmesi sırasında mekanik olarak ayrılan ıskartalar

03 03 08

Geri dönüşüm amaçlı kağıt ve kartonun ayrıştırılmasından kaynaklanan atıklar

03 03 09

Kireç çamuru atığı

03 03 10

Mekanik ayırma sonucu oluşan elyaf ıskartaları, elyaf, dolgu ve yüzey kaplama maddesi çamuru

03 03 11

03 03 10 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamurlar

03 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

04

Deri, Kürk ve Tekstil Endüstrilerinden Kaynaklanan Atıklar

04 01

Deri ve Kürk Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 01 01

Sıyırma ve kireçleme ile deriden et sıyırma işleminden kaynaklanan atıklar

04 01 02

Kireçleme atıkları

04 01 03*

Sıvı halde olmayan çözücüler içeren yağ giderme atıkları

04 01 04

Krom içeren sepi şerbeti

04 01 05

Krom içermeyen sepi şerbeti

04 01 06

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içeren çamurlar

04 01 07

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan krom içermeyen çamurlar

04 01 08

Krom içeren tabaklanmış atık deri (çivitli parçalar, tıraşlamalar, kesmeler, parlatma tozu)

04 01 09

Perdah ve boyama atıkları

04 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

04 02

Tekstil Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

04 02 09

Kompozit malzeme atıkları (emprenye edilmiş tekstil, elastomer, plastomer)

04 02 10

Doğal ürünlerden oluşan organik maddeler (örneğin yağ, mum)

04 02 14*

Organik çözücüler içeren perdah atıkları

04 02 15

04 02 14 dışındaki perdah atıkları

04 02 16*

Tehlikeli maddeler içeren boya maddeleri ve pigmentler

04 02 17

04 02 16 dışındaki boya maddeleri ve pigmentler

04 02 19*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

04 02 20

04 02 19 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

04 02 21

İşlenmemiş tekstil elyafı atıkları

04 02 22

İşlenmiş tekstil elyafı atıkları

04 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

05

Petrol Rafinasyonu, Doğal Gaz Saflaştırma ve Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 01

Petrol Rafinasyon Atıkları

05 01 02*

Tuz arındırma(tuz giderici) çamurları

05 01 03*

Tank dibi çamurları

05 01 04*

Asit alkil çamurları

05 01 05*

Petrol döküntüleri

05 01 06*

İşletme ya da ekipman bakım çalışmalarından kaynaklanan yağlı çamurlar

05 01 07*

Asit ziftleri

05 01 08*

Diğer ziftler

05 01 09*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli madde içeren çamurlar

05 01 10

05 01 09 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

05 01 11*

Yakıtların bazlar ile temizlemesi sonucu oluşan atıklar

05 01 12*

Yağ içeren asitler

05 01 13

Kazan besleme suyu çamurları

05 01 14

Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

05 01 15*

Kullanılmış filtre killeri

05 01 16

Petrol desülfürizasyonu sonucu oluşan kükürt içeren atıklar

05 01 17

Bitüm

05 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

05 06

Kömürün Pirolitik İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

05 06 01*

Asit ziftleri

05 06 03*

Diğer ziftler

05 06 04

Soğutma kolonlarından kaynaklanan atıklar

05 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmayan atıklar

05 07

Doğal Gaz Saflaştırma ve Nakliyesinde Oluşan Atıklar

05 07 01*

Cıva içeren atıklar

05 07 02

Kükürt içeren atıklar

05 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06

Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 01

Asitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 01 01*

Sülfürik asit ve sülfüröz asit

06 01 02*

Hidroklorik asit

06 01 03*

Hidroflorik asit

06 01 04*

Fosforik ve fosforöz asit

06 01 05*

Nitrik asit ve nitröz asit

06 01 06*

Diğer asitler

06 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 02

Bazların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 02 01*

Kalsiyum hidroksit

06 02 03*

Amonyum hidroksit

06 02 04*

Sodyum ve potasyum hidroksit

06 02 05*

Diğer bazlar

06 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 03

Tuzların ve Çözeltilerinin ve Metalik Oksitlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 03 11*

Siyanür içeren katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 13*

Ağır metal içeren katı tuzlar ve solüsyonlar 

06 03 14

06 03 11 ve 06 03 13 dışındaki katı tuzlar ve solüsyonlar

06 03 15*

Ağır metal içeren metal oksitler

06 03 16

06 03 15 dışındaki diğer metal oksitler

06 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 04

06 03 Dışındaki Metal İçeren Atıklar

06 04 03*

Arsenik içeren atıklar

06 04 04*

Cıva içeren atıklar

06 04 05*

Başka ağır metaller içeren atıklar

06 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 05

İşletme Sahası İçerisindeki Atıksu Arıtımından Kaynaklanan Çamurlar

06 05 02*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

06 05 03

06 05 02 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

06 06

Kükürtlü Kimyasallardan, Kükürtleyici Kimyasal İşlemlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 06 02*

Tehlikeli kükürt bileşenleri içeren atıklar

06 06 03

06 06 02 dışındaki kükürt bileşenlerini içeren atıklar

06 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 07

Halojenlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Halojenli Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 07 01*

Elektrolizden kaynaklanan asbest içeren atıklar

06 07 02*

Klor üretiminden kaynaklanan aktif karbon

06 07 03*

Cıva içeren baryum sülfat çamuru

06 07 04*

Çözeltiler ve asitler, örneğin kontakt asiti

06 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 08

Silikon ve Silikon Türevlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 08 02*

Zararlı silikonlar içeren atıklar

06 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 09

Fosforlu Kimyasalların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Fosforlu Kimyasal İşlenmesinden Kaynaklanan Atıklar

06 09 02

Fosforlu cüruf

06 09 03*

Tehlikeli maddeler içeren ya da tehlikeli maddelerle kontamine olmuş kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

06 09 04

06 09 03 dışındaki kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

06 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 10

Gübre Üretimi ve Azotlu Kimyasalların İşlenmesi ve Azot Kimyasalları İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

06 10 02*

Tehlikeli maddeler içeren atıklar

06 10 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 11

Anorganik Pigmentlerin ve Opaklaştırıcıların İmalatından Kaynaklanan Atıklar

06 11 01

Titanyum dioksit üretiminden kaynaklanan kalsiyum bazlı reaksiyon atıkları

06 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

06 13

Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Anorganik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

06 13 01*

Anorganik bitki koruma ürünleri, ahşap koruma ürünleri ve diğer biositler

06 13 02*

Kullanılmış aktif karbon (06 07 02 hariç)

06 13 03

Karbon siyahı

06 13 04*

Asbest işlenmesinden kaynaklanan atıklar

06 13 05*

Kurum

06 13 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07

Organik Kimyasal İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

07 01

Temel Organik Kimyasal Maddelerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 01 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 01 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 01 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 01 09*

Halojenli filtre keki ve kullanılmış absorbanlar

07 01 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 01 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 01 12

07 01 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 01 99

Başka şekilde tanımlanmayan atıklar

07 02

Plastiklerin, Sentetik Kauçuk ve Yapay Elyafların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 02 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 02 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 02 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 02 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 02 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 02 11*

Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 02 12

07 02 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 02 13

Atık plastik

07 02 14*

Tehlikeli maddeler içeren katkı maddelerinin atıkları

07 02 15

07 02 14 dışındaki katkı maddelerinin atıkları

07 02 16*

Zararlı silikonlar içeren atıklar

07 02 17

07 02 16 dışında zararlı silikon içeren atıklar

07 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 03

Organik Boyaların ve Pigmentlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar(06 11 dışındaki)

07 03 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 03 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 03 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 03 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 03 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 03 11*

Saha içi atıksu arıtmından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 03 12

07 03 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 04

Organik Bitki Koruma Ürünlerinin (02 01 08 ve 02 01 09 hariç), Ahşap Koruyucu Olarak Kullanılan Maddelerin ( Ajanlarının) (03 02 Hariç) ve Diğer Biositlerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 04 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 04 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 04 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 04 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 04 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 04 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 04 12

07 04 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 04 13*

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

07 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 05

İlaçların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 05 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 05 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 05 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 05 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 05 10*

Diğer filtre tabakaları kekleri, kullanılmış absorbanlar

07 05 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 05 12

07 05 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 05 13*

Tehlikeli madde içeren katı atıklar

07 05 14

07 05 13 dışındaki katı atıklar

07 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 06

Yağ, Gres, Sabun, Deterjan, Dezenfektan ve Kozmetiklerin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 06 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 06 07*

Halojenli dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

07 06 08*

Diğer dip tortuları ve reaksiyon kalıntıları

07 06 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 06 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 06 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 06 12

07 06 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

07 07

Başka Bir Şekilde Tanımlanmamış Kimyasal ve Kimyasal Ürünlerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

07 07 01*

Su bazlı yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 03*

Halojenli organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 04*

Diğer organik çözücüler, yıkama sıvıları ve ana çözeltiler

07 07 07*

Halojenli dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 07 08*

Diğer dip tortusu ve reaksiyon kalıntıları

07 07 09*

Halojenli filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 07 10*

Diğer filtre kekleri ve kullanılmış absorbanlar

07 07 11*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

07 07 12

07 07 11 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

07 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08

Astarlar (Boyalar, Vernikler ve Vitrifiye Emayeler), Yapışkanlar, Macunlar ve Baskı Mürekkeplerinin Üretim, Formülasyon, Tedarik Ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

08 01

Boya ve Verniğin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) ve Sökülmesinden Kaynaklanan Atıklar

08 01 11*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık boya ve vernikler

08 01 12

08 01 11 dışındaki atık boya ve vernikler

08 01 13*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik çamurları

08 01 14

08 01 13 dışındaki boya ve vernik çamurları

08 01 15*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernikli sulu çamurlar

08 01 16

08 01 15 dışındaki boya ve vernik içeren sulu çamurlar

08 01 17*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve verniğin sökülmesinden kaynaklanan atıklar

08 01 18

08 01 17 dışındaki boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan atıklar

08 01 19*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren boya ve vernik sökülmesinden kaynaklanan sulu süspansiyonlar

08 01 20

08 01 19 dışındaki sulu boya ya da vernik içeren sulu süspansiyonlar

08 01 21*

Boya ya da vernik sökücü atıkları

08 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 02

Diğer Kaplama Maddelerinin (Seramik Kaplama Dahil) İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

08 02 01

Atık kaplama tozları

08 02 02

Seramik malzemeler içeren sulu  çamurlar

08 02 03

Seramik malzemeler içeren sulu süspansiyonlar

08 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 03

Baskı Mürekkeplerinin İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar

08 03 07

Mürekkep içeren sulu çamurlar

08 03 08

Mürekkep içeren sulu sıvı atıklar

08 03 12*

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep atıkları

08 03 13

08 03 12 dışındaki mürekkep atıkları

08 03 14*

Tehlikeli maddeler içeren mürekkep çamurları

08 03 15

08 05 14 dışındaki mürekkep çamurları

08 03 16*

Atık aşındırma solüsyonları

08 03 17*

Tehlikeli maddeler içeren atık baskı tonerleri

08 03 18

08 03 18 dışındaki atık baskı tonerleri

08 03 19*

Dağıtıcı yağ

08 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 04

Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından (İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil)

08 04 09*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren atık yapışkanlar ve dolgu macunları

08 04 10

08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve dolgu macunları

08 04 11*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren yapışkan ve dolgu macunu çamurları

08 04 12

08 04 11 dışındaki yapışkan ve dolgu macunu çamurları

08 04 13*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunu çamurları

08 04 14

08 04 13 dışındaki sulu organik yapışkan veya dolgu macunu çamurları

08 04 15*

Organik çözücüler ya da diğer tehlikeli maddeler içeren sulu yapışkan veya dolgu macunlarının sıvı atıkları 

08 04 16

08 04 15 dışındaki yapışkan veya dolgu macunlarının sulu atıkları

08 04 17*

Reçine yağı

08 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

08 05

08’de Başka Şekilde Tanımlanmamış Atıklar

08 05 01*

Atık izosiyanatlar

09

Fotoğraf Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

09 01

Fotoğraf Endüstrisi Atıkları

09 01 01*

Su bazlı banyo ve aktifleştirici solüsyonları

09 01 02*

Su bazlı ofset plakası banyo solüsyonu

09 01 03*

Çözücü bazlı banyo solüsyonları

09 01 04*

Sabitleyici solüsyonlar

09 01 05*

Ağartıcı solüsyonları ve ağartıcı sabitleyici solüsyonlar

09 01 06*

Fotoğrafçılık atıklarının saha içi arıtılmasından oluşan gümüş içeren atıklar

09 01 07

Gümüş veya da gümüş bileşenleri içeren fotoğraf filmi ve kağıdı

09 01 08

Gümüş veya gümüş bileşenleri içermeyen fotoğraf filmi ve kağıdı

09 01 10

Pilsiz çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

09 01 11*

16 06 01, 16 06 02 ya da 16 06 03’ün altında geçen pillerle çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

09 01 12

09 01 11 dışındaki pille çalışan tek kullanımlık fotoğraf makineleri

09 01 13*

09 01 06 dışındaki gümüş geri kazanımı için yapılan arıtmadan kalan sulu sıvı atıklar

09 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10

Isıl İşlemlerden Kaynaklanan Atıklar

10 01

Enerji Santrallerinden ve Diğer Yakma Tesislerinden Kaynaklanan Atıklar (19 Hariç)

10 01 01

(10 01 04’ün altındaki kazan tozu hariç) dip külü, cüruf ve kazan tozu

10 01 02

Uçucu kömür külü

10 01 03

Turba ve işlenmenmiş odundan kaynaklanan uçucu kül

10 01 04*

Uçucu yağ külü ve kazan tozu

10 01 05

Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı katı atıklar

10 01 07

Baca gazı kükürt giderme işleminden (desülfrizasyon) çıkan kalsiyum bazlı çamurlar

10 01 09*

Sülfürik asit

10 01 13*

Yakıt olarak kullanılan emülsifiye hidrokarbonların uçucu külleri

10 01 14*

Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren dip külü, cüruf ve kazan tozu

10 01 15

10 01 14 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan dip külü, cüruf ve kazan tozu

10 01 16*

Atıkların birlikte yakılmasından (co-incineration) kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren uçucu kül

10 01 17

10 01 16 dışındaki birlikte yakılmadan (co-incineration) kaynaklanan uçucu kül

10 01 18*

Tehlikeli maddeler içeren gaz temizleme atıkları

10 01 19

10 01 05, 10 01 07 ve 10 01 18 dışındaki gaz temizleme atıkları

10 01 20*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren çamurlar

10 01 21

10 01 20 dışındaki saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan çamurlar

10 01 22*

Kazan temizlemesi sonucu çıkan tehlikeli maddeler içeren sulu çamurlar

10 01 23

10 01 22 dışındaki kazan temizlemesi sonucu çıkan sulu çamurlar

10 01 24

Akışkan yatak kumları

10 01 25

Termik santrallerin yakıt depolama ve hazırlama işlemlerinden çıkan atıklar

10 01 26

Soğutma suyu işlemlerinden çıkan atıklar

10 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 02

Demir ve Çelik Endüstrisinden Kaynaklanan Atıklar

10 02 01

Cüruf işleme atıkları

10 02 02

İşlenmemiş cüruf

10 02 07*

Tehlikeli maddeler içeren gazların arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

10 02 08

10 02 07 dışında gaz arıtımı sonucu ortaya çıkan katı atıklar

10 02 10

Haddehane tufalı

10 02 11*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

10 02 12

10 02 11 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 02 13*

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

10 02 14

10 02 13 dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar ve filtre kekleri

10 02 15

Diğer çamurlar ve filtre kekleri

10 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 03

Alüminyum Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 03 04*

Birincil üretim cürufları

10 03 08*

İkincil üretimden kaynaklanan tuz cürufları

10 03 09*

İkincil üretimden kaynaklanan kara cüruflar

10 03 15*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir köpükler

10 03 16

10 03 05 dışındaki köpükler

10 03 17*

Anot üretiminden kaynaklanan katranlı atıklar

10 03 18

10 03 17 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

10 03 19*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

10 03 20

10 03 19 dışındaki baca gazı tozu

10 03 21*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)

10 03 22

10 03 21 dışındaki partiküller ve tozlar (öğütücü değirmen tozu dahil)

10 03 23*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı katı atıkları

10 03 24

10 03 23 dışındaki gaz arıtımı katı atıkları

10 03 25*

Tehlikeli maddeler içeren gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

10 03 26

10 03 25 dışındaki gaz arıtımı çamurları ve filtre kekleri

10 03 27*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

10 03 28

10 03 27 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 03 29*

Tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan ve tehlikeli maddeler içeren atıklar

10 03 30

10 03 29 dışındaki tuz cürufları ve kara cürufların arıtımından çıkan atıklar

10 03 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 04

Kurşun Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 04 01*

Birincil ve ikincil üretim cürufları

10 04 02*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan cüruf ve köpükler

10 04 03*

Kalsiyum arsenat

10 04 04*

Baca gazı tozu

10 04 05*

Diğer partiküller ve toz

10 04 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar 

10 04 07*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

10 04 09*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

10 04 10

10 04 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 04 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 05

Çinko Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 05 03*

Baca gazı tozu

10 05 04

Diğer partiküller ve toz

10 05 05*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 05 06*

Gaz arıtım çamurları ve filtre kekleri

10 05 08*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içerikli atıklar

10 05 09

10 05 08 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 05 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

10 05 11

10 05 10 dışındaki cüruf ve köpükler

10 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 06

Bakır Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 06 03*

Baca gazı tozu

10 06 04

Diğer partiküller ve toz

10 06 06*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 06 07*

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

10 06 09*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

10 06 10

10 06 09 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 06 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 07

Gümüş, Altın ve Platin Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 07 03

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 07 04

Diğer partiküller ve toz

10 07 05

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

10 07 07*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

10 07 08

10 07 07 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 07 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 08

Demir Dışı Isıl Metalurjisinden Kaynaklanan Atıklar

10 08 04

Partiküller ve toz

10 08 08*

Birincil ve ikincil üretimden kaynaklanan tuz cürufu

10 08 09

Diğer cüruflar

10 08 10*

Suyla temas halinde tehlikeli miktarlarda alevlenebilir gazlar çıkaran yanıcı veya yayılabilir cüruf ve köpükler

10 08 11

10 08 10 dışındaki cüruf, toz ve kırpıntılar

10 08 12*

Anot üretiminden kaynaklanan katran içeren atıklar

10 08 13

10 08 12 dışındaki anot üretiminden kaynaklanan karbon içerikli atıklar

10 08 14

Anot hurdası

10 08 15*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

10 08 16

10 08 15 dışındaki baca gazı tozu

10 08 17*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

10 08 18

10 08 17 dışındaki gaz arıtma çamurları ve filtre kekleri

10 08 19*

Soğutma suyunun arıtılmasından kaynaklanan yağ içeren atıklar

10 08 20

10 08 19 dışındaki soğutma suyu arıtma atıkları

10 08 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 09

Demir Döküm İşleminden Kaynaklanan Atıklar

10 09 03

Ocak cürufları

10 09 05*

Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

10 09 06

10 09 05 dışında henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

10 09 07*

Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

10 09 08

10 09 07 dışında döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

10 09 09*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

10 09 10

10 09 09 dışındaki baca gazı tozu

10 09 11*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

10 09 12

10 09 11 dışındaki diğer partiküller

10 09 13*

Tehlikeli maddeler içeren atık bağlayıcılar

10 09 14

10 09 13 dışındaki atık bağlayıcılar

10 09 15*

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

10 09 16

10 09 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı

10 09 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 10

Demir Dışı Döküm Atıkları

10 10 03

Ocak cürufları

10 10 05*

Henüz döküm yapılamamış, tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

10 10 06

10 10 05 dışındaki henüz döküm yapılamamış maça ve kum döküm kalıpları

10 10 07*

Döküm yapılmış tehlikeli madde içeren maça ve kum döküm kalıpları

10 10 08

10 10 07 dışındaki döküm yapılmış maça ve kum döküm kalıpları

10 10 09*

Tehlikeli maddeler içeren baca gazı tozu

10 10 10

10 10 09 dışındaki baca gazı tozu

10 10 11*

Tehlikeli maddeler içeren diğer partiküller

10 10 12

10 10 11 dışındaki diğer partiküller

10 10 13*

Tehlikeli maddeler içeren bağlayıcı atıkları

10 10 14

10 10 13 dışındaki bağlayıcı atıkları

10 10 15*

Tehlikeli madde içeren çatlak belirleme kimyasalları atığı

10 10 16

10 10 15 dışındaki çatlak belirleme kimyasalları atığı

10 10 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 11

Cam ve Cam Ürünleri Üretim Atıkları

10 11 09*

Isıl işlemden önce hazırlanan tehlikeli maddeler içeren harman atığı

10 11 10

10 11 09 dışında ısıl işlemden önce hazırlanan harman atığı

10 11 11*

Ağır metaller içeren küçük parçacıklar ve cam tozu halinde atık cam(örneğin katot ışın tüplerinden)

10 11 12

10 11 11 dışındaki atık camlar

10 11 13*

Tehlikeli maddeler içeren cam parlatma ve öğütme çamuru

10 11 14

10 11 13 dışındaki cam parlatma ve öğütme çamuru

10 11 15*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

10 11 16

10 11 15 dışında baca gazı arıtımından kaynaklanan katı atıklar 

10 11 17*

Baca gazı arıtımından kaynaklanan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

10 11 18

10 11 17 dışındaki baca gazı arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

10 11 19*

Saha içi atıksu arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

10 11 20

10 11 19 dışındaki saha içi atık su arıtımından kaynaklanan katı atıklar

10 11 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 12

Seramik Ürünler, Tuğlalar, Fayanslar ve İnşaat Malzemelerinin Üretiminden Kaynaklanan Atıklar

10 12 01

Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

10 12 03

Partiküller ve toz

10 12 05

Gaz arıtımından kaynaklanan çamurlar ve filtre kekleri

10 12 06

Iskarta kalıplar

10 12 08

Atık seramikler, tuğlalar, fayanslar ve inşaat malzemeleri (ısıl işlem sonrası)

10 12 09*

Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

10 12 10

10 12 09 dışındaki gaz arıtma katı atıkları

10 12 11*

Ağır metaller içeren sırlama atıkları

10 12 12

10 12 11 dışındaki sırlama atıkları

10 12 13

Saha içi atık su arıtımından kaynaklanan çamur

10 12 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 13

Çimento, Kireç ve Alçı ve Bunlardan Yapılan Ürünlerin Üretim Atıkları

10 13 01

Isıl işlem öncesi karışım hazırlama atıkları

10 13 04

Kirecin kalsinasyon ve hidratasyonundan kaynaklanan atıklar

10 13 06

Partiküller ve toz (10 13 12 ve 10 13 13 hariç)

10 13 07

Gaz arıtma çamuru ve filtre kekleri

10 13 09*

Asbestli çimento üretiminden kaynaklanan asbest içeren atıklar

10 13 10

10 13 09 dışındaki asbestli çimento üretimi atıkları

10 13 11

10 13 09 ve 10 13 10 dışındaki çimento bazlı kompozit malzeme üretim atıkları

10 13 12*

Gaz arıtımından kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren katı atıklar

10 13 13

10 13 12 dışındaki gaz arıtma katı atıkları

10 13 14

Atık beton ve beton çamurları

10 13 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

10 14

Krematoryum Atıkları

10 14 01*

Gaz temizlemeden kaynaklanan cıva içeren atıklar

11

Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanması İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar; Demir Dışı Hidrometalurji

11 01

Metal ve Diğer Malzemelerin Kimyasal Yüzey İşlemi ve Kaplanmasından Kaynaklanan Atıklar (Örn: Galvanizleme, Çinko Kaplama, Dekapaj, Asitle Sıyırma, Fosfatlama, Alkalin Degradasyonu, Anotlama)

11 01 05*

Sıyırma asitleri (parlatma asitleri)

11 01 06*

Başka bir şekilde tanımlanmamış asitler

11 01 07*

Sıyırma bazları

11 01 08*

Fosfatlama çamurları

11 01 09*

Tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri

11 01 10

11 01 09 dışındaki çamurlar ve filtre kekleri

11 01 11*

Tehlikeli maddeler içeren sulu durulama sıvıları

11 01 12

11 01 11 dışındaki sulu durulama sıvıları

11 01 13*

Tehlikeli maddeler içeren yağ alma atıkları

11 01 14

11 01 13 dışındaki yağ alma atıkları

11 01 15*

Membran ya da iyon değişim sistemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren sıvı ve çamurlar

11 01 16*

Doymuş ya da bitik iyon değişim reçineleri

11 01 98*

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

11 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

11 02

Demir Dışındaki Madenlerin Hidrometalürjik İşlenmesinin Atıkları

11 02 02*

Çinko hidrometalürjisi (jarosid ve goetid dahil) çamurları

11 02 03

Sulu elektrolitik işlemleri için üretilen anot üretim atıkları

11 02 05*

Bakır hidrometalürjisi işlemlerinden kaynaklanan tehlikeli maddeler içeren atıklar

11 02 06

11 02 05 dışındaki bakır hidrometalürjisi atıkları

11 02 07*

Tehlikeli maddeler içeren diğer atıklar

11 02 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

11 03

Tavlama İşlemleri Çamurları ve Katı Maddeleri

11 03 01*

Siyanür içeren atıklar

11 03 02*

Diğer atıklar

11 05

Sıcak Galvanizleme İşlemleri Atıkları

11 05 03*

Gaz arıtımından kaynaklanan katı atıklar

11 05 04*

Iskarta flaks malzemeler

11 05 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

12

Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Şekillendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar

12 01

Metallerin ve Plastiklerin Fiziki ve Mekanik Yüzey İşlemlerinden ve Biçimlendirilmesinden Kaynaklanan Atıklar

12 01 06*

Halojen içeren madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

12 01 07*

Halojen içermeyen madeni bazlı işleme yağları (emülsiyon ve solüsyonlar hariç)

12 01 08*

Halojen içeren işleme emülsiyon ve solüsyonları

12 01 09*

Halojen içermeyen işleme emülsiyon ve solüsyonları

12 01 10*

Sentetik işleme yağları

12 01 12*

Kullanılmış (mum) parafin ve yağlar 

12 01 13

Kaynak atıkları

12 01 14*

Tehlikeli maddeler içeren işleme çamurları

12 01 15

12 01 14 dışındaki işleme çamurları

12 01 16*

Tehlikeli maddeler içeren kumlama maddeleri atıkları

12 01 17

12 01 16 dışındaki kumlama maddeleri atıkları

12 01 18*

Yağ içeren metalik çamurlar (öğütme, bileme ve freze tortuları)

12 01 19*

Biyolojik olarak kolay bozunur işleme yağı

12 01 20*

Tehlikeli maddeler içeren öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

12 01 21

12 01 20 dışındaki öğütme parçaları ve öğütme maddeleri

12 01 99

Başka bir şekilde tanımlanmamış atıklar

12 03

Su ve Buhar Yağ Alma İşlemlerinden Kaynaklanan Atıklar (11 Hariç)

12 03 01*

Sulu yıkama sıvıları

12 03 02*

Buhar yağ alma atıkları

13

Yağ Atıkları ve Sıvı Yakıt Atıkları (Yenilebilir Yağlar, 05 ve 12 Hariç)

13 01

Atık Hidrolik Yağlar

13 01 01*

PCB (1) içeren hidrolik yağlar

13 01 04*

Klor içeren emülsiyonlar

13 01 05*

Klor içermeyen emülsiyonlar

13 01 09*

Mineral esaslı klor içeren hidrolik yağlar

13 01 10*

Mineral esaslı klor içermeyen hidrolik yağlar

13 01 11*

Sentetik hidrolik yağlar

13 01 12*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir hidrolik yağlar

13 01 13*

Diğer hidrolik yağlar

13 02

Atık Motor, Şanzıman ve Yağlama Yağları

13 02 04*

Mineral esaslı klor içeren motor, şanzıman ve yağlama yağları

13 02 05*

Mineral esaslı klor içermeyen motor, şanzıman ve yağlama yağları

13 02 06*

Sentetik motor, şanzıman ve yağlama yağları

13 02 07*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir motor, şanzıman ve yağlama yağları

13 02 08*

Diğer motor, şanzıman ve yağlama yağları

13 03

Atık Yalıtım ve Isı İletim Yağları

13 03 01*

PCB’ler içeren yalıtım ya da ısı iletim yağları

13 03 06*

13 03 01 dışındaki mineral esaslı klor içeren yalıtım ve ısı iletim yağları

13 03 07*

Mineral esaslı klor içermeyen yalıtım ve ısı iletim yağları 

13 03 08*

Sentetik yalıtım ve ısı iletim yağları

13 03 09*

Kolayca biyolojik olarak bozunabilir yalıtım ve ısı iletim yağları

13 03 10*

Diğer yalıtım ve ısı iletim yağları

13 04

Sintine Yağları

13 04 01*

Nehir ve göl seyrüseferinden (iç su yolu denizciliğinden) kaynaklanan sintine yağları

13 04 02*

İskele kanalizasyonlarından(mendirekten) kaynaklanan sintine yağları

13 04 03*

Diğer denizcilik seyrüseferinden kaynaklanan sintine yağları

13 05