29 Aralık 2012 Tarihli ve 28512 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2012/4007   Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

2012/4110   Pamuk İpliği İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Karar

2012/4115   Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2013 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Alınacak Ücretlerin Tespiti Hakkında Karar

 

GÖREVLENDİRME KARARI

—  Cumhurbaşkanlığı Basın Başdanışmanı Hacı Ahmet SEVER’in Basın İlân Kurumu Genel Kurul Üyeliğinde Yeniden Görevlendirilmesi Hakkında Karar (No: 2012/85)

 

YÖNETMELİKLER

—  Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

—  Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (715/2007/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

—  İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği

—  İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

—  Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

—  Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şartlar

—  Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2013 Yılı Tarifesi

—  Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (SGM: 2010/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/21)

—  Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

—  İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

—  Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ

—  Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/3)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2012 Tarihli ve 2012/199 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 28/12/2012 Tarihli ve 2012/200 Sayılı Kararı

—  Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

 

KURUL KARARI

—  Tütün Mamulleri Üretiminde Kullanılan Girdilerin Değerlendirilmesi Görevi ile Yetkilendirilecek Bilimsel Komisyonun Teşkili ile Çalışma Şekline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/12/2012 Tarihli ve 7146 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri