29 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28512

YNETMELK

Babakanlk (Hazine Mstearl)tan:

BREYSEL EMEKLLK SSTEMNDE DEVLET KATKISI

HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, bireysel emeklilik sisteminde katlmclarn katk paylarna karlk olarak denecek devlet katksnn hesaplanmasna, denmesine, yatrma ynlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksz dendii tespit edilen tutarlarn iadesine veya mahsup edilmesine ve devlet katksyla ilgili dier ilemlere ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayl Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanununun, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayl Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanunu ile Baz Kanun ve Kanun Hkmnde Kararnamelerde Deiiklik Yaplmasna Dair Kanunla eklenen ek 1 inci maddesine ve 6327 sayl Kanunun geici 2 nci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Birikim: Devlet katks ve getirileri hari, katlmcnn bireysel emeklilik hesabnda bulunan toplam tutar,

b) Devlet katks: 4632 sayl Kanunun ek 1 inci maddesine gre Devlet tarafndan katlmcnn bireysel emeklilik hesabna denen tutar,

c) Devlet katks hesab: Mnhasran devlet katks ve getirilerinin izlendii, katlmcnn bireysel emeklilik hesab kapsamndaki alt hesab,

) Emeklilik gzetim merkezi: 4632 sayl Kanuna gre Mstearlka emeklilik gzetim merkezi olarak grevlendirilen tzel kiiyi,

d) Fon: Emeklilik yatrm fonunu,

e) Kanun: 4632 sayl Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatrm Sistemi Kanununu,

f) Katlmc: Emeklilik szlemesine gre ad ve hesabna irket nezdinde bireysel emeklilik hesab alan fiil ehliyetine sahip gerek kiiyi,

g) Katk pay: Emeklilik szlemesine gre irkete denen, giri aidat hari, tasarrufa ynelik tutar,

) Mstearlk: Hazine Mstearln,

h) Szleme: 4632 sayl Kanun kapsamnda yaplan emeklilik szlemesini,

) irket: 4632 sayl Kanuna gre kurulmu emeklilik irketini,

ifade eder.

KNC BLM

Devlet Katksnn Hesaplanmas ve denmesi

Devlet katksnn hesaplanmas

MADDE 4 (1) Devlet katks, irketler tarafndan emeklilik gzetim merkezine iletilen bilgiler esas alnarak, emeklilik gzetim merkezi tarafndan hesaplanr.

(2) irketler, iveren grup emeklilik szlemeleri kapsamnda denenler hari, katlmclar adna denen katk payna ilikin veriler ile devlet katks hesaplamasna esas dier verileri, emeklilik gzetim merkezince belirlenen ierik, format ve ynteme gre en ge kaydn olutuu gn takip eden i gn saat 14:00e kadar emeklilik gzetim merkezine gnderir. irketler, bu verileri doru, eksiksiz ve tutarl olarak emeklilik gzetim merkezine bildirmekle ykmldr. Emeklilik gzetim merkezi, verilerin, belirlenen ierik, format ve ynteme gre gnderildiini ve tutarlln kontrol eder, aykrlk saptanan verileri dzeltilmek zere irketlere gnderir.

(3) irketler, katk paynn dendii ayn sonunu takip eden onuncu i gn sonuna kadar, ilgili ay iinde gnderdii tm verilerin tutarllna ve doruluuna ilikin nihai kontroln tamamlar ve kayt kesinletirme bildirimini emeklilik gzetim merkezine gnderir. Bu tarihten sonra yaplacak deiiklikler, yeni gnderilecek veriler ile bu tarihe kadar irket tarafndan tutarll, doruluu salanamayan ya da devlet katks hesab yaplmasna imkan vermeyecek ekilde gnderilen veriler, ilgili katk paynn dendii aya ilikin devlet katks hesaplamasnda dikkate alnmaz.

(4) irketler, 9 uncu madde kapsamnda varsa mahsuplamaya konu tutarlar, kayt kesinletirme bildirimine kadar emeklilik gzetim merkezine bildirmekle ykmldr.

(5) Kayt kesinletirme bildirimini takip eden iki i gn iinde irket ile emeklilik gzetim merkezi arasnda, ikinci ve nc fkraya gre aykrlk tespit edilmeyen veriler zerinden bir mutabakat belgesi elektronik ya da slak imza kullanlarak imzalanr. Mutabakat belgesinde yer almas gereken asgari hususlar Mstearlka belirlenir.

(6) Katk paynn dendii ayla ilgili devlet katks hesaplamasnda mutabakat salanamayan demeler, katk pay tahsilatnn irket hesaplarna nakden intikal ettii ayn sonunu mteakip bir yl amamak zere, takip eden dnemlerde denecek devlet katks hesaplamasnda dikkate alnr. Bu gecikme nedeniyle katlmcnn maruz kald zarar ilgili irket tarafndan karlanr.

(7) Emeklilik gzetim merkezi, irketlerle imzalad mutabakat belgelerine konu verileri kullanarak, szleme baznda denen katk paylarn Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarna gre katlmc baznda konsolide eder ve katlmc baznda denen katk paynn yzde yirmi beini devlet katks olarak hesaplar. Devlet katks hesabnda 5 inci maddede yer alan limite kadar olan katk pay tutarlar dikkate alnr. Bir katlmcnn birden fazla szlemesi olmas durumunda, szleme baznda devlet katks, ilgili ayda szleme bana denen katk paylarnn arl dikkate alnarak hesaplanr ve toplam devlet katks katlmcnn szlemelerine paylatrlr.

(8) Emeklilik gzetim merkezi, mutabakat belgesinin imzalanmasn mteakip be i gn iinde, Mstearlka belirlenen kontrol listesinde belirtilenler dahil gerekli tm kontrolleri yapar ve katlmc baznda hesaplad devlet katks bilgilerini ilgili irkete, irket baznda denecek devlet katks bilgilerini ise hesap formu ile birlikte Mstearla gnderir. Hesap formunda yer alacak hususlar Mstearlka belirlenir.

(9) Devlet katksnn hesaplanmasnda, sadece Trkiye Cumhuriyeti vatanda olan katlmclar adna denen ve irket hesaplarna nakden intikal etmi olan katk pay demeleri dikkate alnr; kanunen irkete katlmc hesabna yaplan ceza demeleri, ek faydalar, iveren grup emeklilik szlemesinden hak kazanlarak transfer yoluyla aktarlan tutarlar, baka bir irketten aktarmla gelen tutarlar, iveren grup emeklilik szlemelerine yaplan katk pay demeleri, kime ait olduu belli olmayan katk pay demeleri ve Kanunun geici 1 inci maddesinin beinci fkras kapsamnda aktarlan tutarlar hesaplamaya dahil edilmez. Kredi kart ile yaplan demelerin devlet katks hesaplamasna dahil edilmesi iin katk paynn nakden irket hesaplarna intikal etmi olmas gerekir.

(10) Devlet katksna ilikin yaplacak ilemlerle ilgili olarak, irketler ile emeklilik gzetim merkezi arasnda operasyonel sreci ve koullar belirleyen bir protokol imzalanr.

(11) Bu maddede belirtilen ilem srelerinde Mstearlka deiiklik yaplabilir.

Azami limit hesab

MADDE 5 (1) Devlet katks uygulamasna ilikin hesaplama dnemi bir takvim yldr. Bir katlmc iin bir hesaplama dneminde denen ve devlet katks tutarnn hesaplanmasna esas tekil eden katk paylarnn toplam, ilgili takvim yl iin belirlenen yllk toplam brt asgari cret tutarn aamaz. Yllk toplam brt asgari cretin hesaplanmasnda, yln ilk ve ikinci alt aylk dnemleri iin belirlenen brt asgari cret tutarlar ayr ayr dikkate alnr. Yllk brt asgari cret tutar, ilgili hesaplama dnemine ilikin olarak on alt yandan bykler iin aklanan brt asgari cret dikkate alnarak hesaplanr.

(2) Bir katlmcnn cayma hakkn kullanmas veya emeklilik szlemesini sonlandrarak sistemden ayrlmas sonucunda hak edilmeyen devlet katklarnn iade edilmesi, ayn takvim ylnda yrrlkte olan dier szlemeleri iin devlet katks hesaplamasna esas kalan limitini artrmaz.

(3) Devlet katks hesaplamasnda, katk paynn irket hesaplarna nakden intikal ettii yldaki limit esas alnr.

Devlet katksnn denmesi

MADDE 6 (1) Mstearlk, hesaplanan devlet katksn, emeklilik gzetim merkezi tarafndan gnderilen hesap formuna istinaden deme belgesinin dzenlenmesini mteakip be i gn iinde emeklilik gzetim merkezinin hesabna der. Emeklilik gzetim merkezi, Mstearlk tarafndan gnderilen devlet katksn, hesabna intikal ettii gn iinde irketlerin hesaplarna der.

(2) irketler, katlmclara ait devlet katksnn hesaplarna intikal ettii gn devlet katksnn yatrma ynlendirilmesinde kullanlan fon iin alm talimatn verir. irketler, devlet katksnn yatrma ynlendirilmesine ilikin talimat kaytlarn muhafaza eder ve denetime hazr halde bulundurur. Hesabna intikal eden devlet katksnn zamannda yatrma ynlendirilmemesi nedeniyle oluacak zarar irket tarafndan karlanr.

NC BLM

Devlet Katks Hesabna Dair lemler

irketler aras aktarm

MADDE 7 (1) Katlmcnn, bir irkette bulunan bireysel emeklilik hesabndaki birikimlerinin baka bir irkete aktarlmas durumunda, devlet katks hesabndaki tutarlar da 9/11/2012 tarihli ve 28462 sayl Resmi Gazetede yaymlanan Bireysel Emeklilik Sistemi Hakknda Ynetmeliin irketler aras aktarm hakkndaki hkmleri dikkate alnarak katlmcnn birikimleriyle birlikte yeni irkete aktarlr. irket, katlmcnn birikimini oluturan fon paylarnn nakde dnme srelerini dikkate alarak devlet katks hesabndaki fon paylarnn satn gerekletirir ve nakde dnt gn ilgili tutar aktarm yaplacak irkete aktarr. Aktarm yaplan irket, bu tutarn hesaplarna intikal ettii gn devlet katksna ilikin fon paylarnn alm talimatn verir.

(2) Katlmcnn, nceki irketinde dedii katk paylar nedeniyle hesabna henz intikal etmemi bir devlet katks bulunmas halinde bu tutar, irkete dendii gn katlmcnn yeni irketine aktarlr.

(3) Bu madde kapsamndaki aktarm ve yatrma ynlendirme ykmllklerinin zamannda yerine getirilmemesi nedeniyle oluan zarar irket tarafndan karlanr.

Ayrlma ve hak kazanlmayan tutarlarn iadesi

MADDE 8 (1) Katlmcnn, emeklilik hakkn kazanmadan szlemesini sonlandrarak sistemden ayrlma talebinde bulunmas halinde, Kanunun ek 1 inci maddesine gre hak kazanlan devlet katks ve getirileri, bireysel emeklilik hesabndaki birikimleri ile birlikte Bireysel Emeklilik Sistemi Hakknda Ynetmeliin sistemden ayrlmaya ilikin hkmleri dikkate alnarak kendisine denir.

(2) Kanunun ek 1 inci maddesine gre hak kazanlmayan devlet katks ve getirileri, genel bteye gelir kaydedilmek zere aada belirtilen ilemler takip edilerek iade edilir.

(3) irket, katlmc tarafndan gnderilen ayrlma talep formunun intikal etmesini takip eden i gn emeklilik gzetim merkezini bilgilendirir. irket, formun intikalini mteakip onbe i gn iinde, katlmcnn devlet katks hesabndaki fon pay adet ve tutar verisinin ve hesaplad hak kazanma orannn emeklilik gzetim merkezi kaytlar ile uyumlu olduunu teyit eder. Emeklilik gzetim merkezi, bu uyumun teyidi amacyla irketlerin emeklilik gzetim merkezi nezdinde tutulan kendi kaytlarna uzaktan eriimi iin gerekli altyapy kurar. Ayrlma ilemi gerekletirilmeden nce katlmcnn sistemden ayrlmaktan vazgemesi durumunda irket, katlmcnn bu yndeki talebinin kendisine ulat tarihi takip eden i gn emeklilik gzetim merkezini bilgilendirir.

(4) irket, nc fkrada belirtilen teyidi salamasn mteakip katlmcnn birikimini oluturan fon paylarnn nakde dnme srelerini dikkate alarak, devlet katks hesabndaki fon paylarnn satm talimatn verir.

(5) irket, fon paylarnn nakde dnt gn, ilgili tutar genel bteye gelir kaydedilmek zere Mstearlk hesaplarna der ve ayn gn saat 16.00ya kadar emeklilik gzetim merkezine demeyle ilgili bilgilendirmede bulunur. Emeklilik gzetim merkezi, kendisine yaplan bildirim kapsamnda Mstearlk hesaplarna denen tutarlarn kendi kaytlar ile uyumunu 10 i gn ierisinde kontrol eder, eksik bir demede bulunulduunun tespit edilmesi durumunda irkete kendi kaytlarndaki tutar esas alarak bildirimde bulunur ve demenin tamamlanmas iin bir aylk deme sresi verir. Bu tutarlara, deme yaplmas gereken tarihten eksik olan tutarn Mstearlk hesaplarna denecei tarihe kadar geen sre iin 6183 sayl Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm uygulanr. irket, bir aylk demesi sresinde eksik olarak dendii tespit edilen tutar Mstearlk hesaplarna demesi durumunda emeklilik gzetim merkezini ayn gn bilgilendirir. Emeklilik gzetim merkezi, ilgili tutarn Mstearlk hesaplarna dendiine dair bilgilendirmenin irket tarafndan kendisine ulamamas durumunda, bu durumu 6183 sayl Kanun hkmlerine gre tahsil edilmek zere, srenin dolmasn takip eden i gn ilgili vergi dairesine bildirir.

(6) Katlmcnn, devlet katksnn yatrma ynlendirildii fon paylar iin satm talimatnn verildii tarih itibaryla hesabna henz intikal etmemi bir devlet katks bulunmas halinde emeklilik gzetim merkezi, devlet katksnn hesaplarna intikal ettii gn; katlmc tarafndan hak kazanlan tutar irkete, hak kazanlmayan tutar ise Mstearln ilgili hesabna der. irket, kendisine denen tutar, hesabna intikalini takip eden i gn sonuna kadar katlmc tarafndan bildirilen hesaba der.

Haksz olarak yaplan demelerin iadesi

MADDE 9 (1) Devlet katksnn haksz olarak dendiinin tespit edilmesi durumunda, haksz denen devlet katks, varsa bunun getirisi ve gecikme zamm, haksz demenin tespitini takip eden dnemlerde hesaplanacak devlet katksndan mahsup edilir. Mahsup edilecek devlet katks getirisinin hesaplamasnda, haksz deme tutarnn Mstearlka emeklilik gzetim merkezine dendii tarihten itibaren haksz demenin tespit tarihine kadar olan sredeki getiri dikkate alnr. Gecikme zamm hesaplamasnda, haksz deme tutarnn Mstearlka emeklilik gzetim merkezine dendii tarihle haksz demenin tespit tarihini mteakip Mstearlka yaplacak devlet katks demesinin emeklilik gzetim merkezinin hesaplarna intikal edecei tarihe kadar olan sre dikkate alnr ve haksz denen tutara ve getirisine bu sre iin 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm uygulanr.

(2) Tespit tarihini mteakip yaplacak ilk devlet katks demesinden mahsup edilemeyen tutarlar, mteakip devlet katks demelerinden mahsup edilir. Tespit tarihinden itibaren drt ay iinde mahsup edilemeyen tutarlar iin, sz konusu srenin dolmasn takip eden i gn emeklilik gzetim merkezi tarafndan irkete bildirimde bulunularak bir aylk deme sresi verilir. Emeklilik gzetim merkezi, ilgili tutarn Mstearlk hesaplarna dendiine dair bilgilendirmenin irket tarafndan kendisine ulamamas durumunda, bu durumu 6183 sayl Kanun hkmlerine gre tahsil edilmek zere, srenin dolmasn takip eden i gn ilgili vergi dairesine bildirir.

(3) Haksz demenin tespit tarihi;

a) Devlet katks ilemlerine ilikin olarak denetim birimlerince hazrlanan denetim raporunun Mstearln ilgili harcama birimine intikal ettii tarih veya,

b) Emeklilik gzetim merkezi tarafndan yaplan kontrollerde haksz demenin saptanmas durumunda, irkete konuyla ilgili tebligatn yazl olarak yapld tarih veya,

c) irketin kendi yapt kontrollerde haksz demenin saptanmas durumunda, irkete bu konuda emeklilik gzetim merkezine bildirimin yazl olarak yapld,

tarihtir.

Devlet katksnn yatrma ynlendirilmesi

MADDE 10 (1) irket, mnhasran devlet katksnn yatrma ynlendirilmesi amacyla aada belirtilen portfy snrlamalarna uyan, kendisi tarafndan veya baka bir emeklilik irketince kurulmu bir fon tanmlar. irket, alternatif yatrm aralarna ynelik tercihte bulunan katlmclar iin ayr bir fon tanmlayabilir. Devlet katklarnn;

a) Asgari yzde yetmibei, Mstearlka ihra edilen Trk Liras cinsinden borlanma aralarnda, gelir ortakl senetlerinde veya kira sertifikalarnda,

b) Azami yzde yirmibei;

1) Trk Liras cinsinden mevduatta, katlma hesabnda, borsada ilem grmesi kaydyla bankalar tarafndan karlan borlanma aralarnda veya kaynak kuruluu bankalar olan varlk kiralama irketlerince ihra edilen kira sertifikalarnda,

2) MKB 100 endeksindeki veya MKB katlm endeksindeki hisse senetlerinde

deerlendirilir.

(2) Birinci fkrann (b) bendinin (1) ve (2) numaral alt bentlerinin her biri iin fon portfynn yzde onbeinden fazla yatrm yaplamaz.

(3) Fon portfyne, MKB repo-ters repo pazarnda gerekletirilen ters repo szlemeleri dhil edilebilir ve fon varlklar Takasbank para piyasasnda deerlendirilebilir. Bu ekilde deerlendirilecek tutarlar fon portfynn yzde birini aamaz.

(4) Devlet katklarnn yatrma ynlendirilecei fona ilikin giderlerin karlanmas iin fondan gider kesintisi yaplabilir. Bu kapsamda yaplacak toplam kesinti, fon iletim giderine ilikin kesinti dhil, gnlk yz binde biri (yllk %0,365) gemeyecek ekilde fon i tznde belirlenir.

(5) Devlet katklarnn yatrma ynlendirilmesi amacyla tanmlanan fonun ynetiminde aadaki portfy snrlamalar uygulanr.

a) Tek bir bankada mevduat veya katlma hesab olarak deerlendirilebilecek tutar fon portfynn yzde n aamaz.

b) Tek bir banka tarafndan ihra edilen borlanma aralar ve kira sertifikalarna fon portfynn binde onbeinden fazlas yatrlamaz.

c) Tek bir hisse senedine fon portfynn yzde birinden fazla yatrm yaplamaz.

(6) lgili fonun ynetiminde, bu maddede belirtilen fon portfyne alnacak varlklara ilikin oranlara ek olarak, 28/2/2002 tarihli ve 24681 sayl Resm Gazetede yaymlanan Emeklilik Yatrm Fonlarnn Kurulu ve Faaliyetlerine likin Esaslar Hakknda Ynetmelikte yer alan ve bu maddede belirtilmeyen dier ilgili portfy snrlamalar da dikkate alnr.

(7) irket, fondaki varlklarn deerinde, fiyat hareketleri, rhan haklarnn kullanlmas ve benzer sebeplerle drdnc fkrada yer alan snrlama hari yukarda belirtilen oransal snrlamalarn ihlal edilip edilmediini aylk olarak kontrol eder ve bu ekilde ihlal edilen oranlarn on i gn iinde dzeltilmesini salar.

(8) Fon itznde belirlenen gnlk kesinti oranna karlk gelen yllk orann alp almad irket tarafndan her hesaplama dnemi sonunda kontrol edilir. Bu kontrol, fon itznde yer alan yllk kesinti oran ve o yl iin hesaplanan gnlk ortalama fon net varlk deerine gre yaplr. irket tarafndan yaplan kontrolde fon itznde belirlenen oranlarn aldnn tespiti halinde, aan tutar ilgili dnemi takip eden be i gn iinde irkete fona iade edilir.

Devlet katksna hak kazanma

MADDE 11 (1) Emeklilik szlemesinin emeklilik, vefat veya maluliyet nedeniyle sonlandrlmas durumunda katlmc, devlet katks ve getirilerinin tmne hak kazanr.

(2) 1/1/2013 tarihinden sonra emeklilik szlemesinin sistemde geirdii srenin yldan alt yla kadar olmas durumunda katlmc, devlet katks ve getirilerinin yzde onbeine, alt yldan on yla kadar olmas durumunda yzde otuzbeine, on yl ve daha fazla olmas durumunda ise yzde altmna hak kazanr. Hesaplamalar, emeklilik szlemesi baznda yaplr.

(3) veren grup emeklilik szlemesi kapsamnda geirilen sreler, emeklilik durumu hari, devlet katksna hak kazanmaya esas sre hesabnda dikkate alnmaz.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

lemlerde sorumluluk

MADDE 12 (1) irketler ve emeklilik gzetim merkezi, devlet katksnn hesaplanmas, bildirimi, kontrol ve denmesine dair ykmllkler ile bu Ynetmelikte belirtilen dier ykmllklerinin doru, zamannda ve bu Ynetmelik hkmlerine uygun bir ekilde gerekletirilmesini salamak zere bir kontrol sistemi oluturur.

(2) irketler, kendi bnyelerindeki katlmclarn szleme baznda devlet katks ve getirilerine hak kazanm srelerinin mevzuatta ngrld ekilde takibi iin gerekli teknik altyapy kurar. Bu altyap, 6327 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinin birinci fkras hkmnn uygulanmas iin gerekli takip sistemini de ierecek ekilde oluturulur.

(3) Emeklilik gzetim merkezi, irketlerce, bu Ynetmelikte belirlenen esas ve usullere uygun yaplmayan bildirimler ile ilgili ilem yapmaz, varsa bu bildirimlere istinaden yaplan demeleri kaynana iade eder.

(4) Denetim birimlerince yaplan denetim sonucunda; irketin veya emeklilik gzetim merkezinin bu Ynetmelikte belirlenen ykmllklerini yerine getirmemesi sonucu olutuu tespit edilen kamu zarar, ilgili kurulu adna bor dosyas alarak takip edilir ve tahsilat, adna bor kayd alan kurulutan yaplr.

(5) Mstearln ilgili harcama biriminin sorumluluu, devlet katksnn hesap formunda bildirilen tutarnn bte tertibine uygun olarak denmesi, denek st deme yaplmamas ve demenin doru muhasebe hesaplarndan yaplmasdr.

(6) irketler, emeklilik gzetim merkezine gnderecekleri kayt kesinletirme bildirimine, bu bildirimlere konu ilemlerin oluturulan kontrol sistemi erevesince kontrol edildiini, kast, kusur veya ihmalleri dolaysyla oluabilecek btn zararlardan sorumlu olduklarna dair beyannameyi ekler.

(7) Veri gnderim ve bildirim ykmlln, devlet katksnn hesaplanmas ile devlet katksna ilikin mahsuplama ve iade ilemlerinde sorumluluklarn gerei gibi yerine getirmeyen irketlerin, katlmclarn hak ve menfaatlerini tehlikeye soktuklar kabul edilir ve irketlere, yaptklar ihlalin mahiyetine gre Kanunun 14 nc ve 22 nci maddelerinde belirtilen meyyideler uygulanr.

Zararlarn karlanmas

MADDE 13 (1) denen katk paynn irkete zamannda bildirilmemesi, eksik bildirilmesi, doruluunun salanamamas veya ilgili verinin emeklilik gzetim merkezince tutarllnn ya da devlet katks hesab yaplmasna imkan verdiinin teyid edilememesi nedeniyle katlmcya gecikmeli ekilde denen devlet katksnn gecikme dnemine ilikin varsa getirisi, eksik demeye konu devlet katksnn katlmcnn devlet katks hesabna dendii tarihi mteakip iki i gn iinde irket tarafndan katlmcnn bireysel emeklilik hesabna denerek birikimlerine ilave edilir.

(2) Bir katk paynn irket hesaplarna nakden intikal ettii ayn sonunu mteakip bir yllk sre getikten sonra, denmesi gereken bir devlet katks bulunduunun tespiti halinde, bu tutar ve bunun gecikme dnemine ilikin getirisi irket tarafndan katlmcnn bireysel emeklilik hesabna denerek birikimlerine ilave edilir.

(3) irketlerce, 6 nc ve 7 nci maddeler kapsamndaki yatrma ynlendirme ve aktarm ykmllklerinin zamannda yerine getirilmemesi durumunda, ilgili tutarlar iin sz konusu ykmllklerin yerine getirilmesine ilikin srenin sona erdii tarih ile bu ykmllklerin yerine getirildii tarih arasndaki sreye 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm uygulanarak hesaplanacak tutar katlmcnn devlet katks hesabna ilave edilir.

(4) Emeklilik gzetim merkezinin, hesaplarna intikal eden devlet katksn ayn gn iinde irketlere gndermemesi durumunda, bu tutara Mstearln deme yapt tarihten emeklilik gzetim merkezi tarafndan irketlere deme yaplan tarihe kadar geen sre iin 6183 sayl Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zamm uygulanr ve hesaplanan gecikme zamm genel bteye gelir kaydedilmek zere Mstearlk hesaplarna denir.

(5) Emeklilik gzetim merkezinin bu Ynetmelikte belirtilen bildirim, hesaplama, kontrol ve tahsilat gibi sorumluluklarn belirlenen esaslar dorultusunda yerine getirmemesi nedeniyle oluan zararlar emeklilik gzetim merkezi tarafndan karlanr.

(6) Bu Ynetmelik kapsamnda zararlarn karlanmasnda kullanlacak getiriye ilikin hesaplama, ilgili devlet katksnn yatrma ynlendirilmesinde kullanlan fonun pay deerinde ilgili srede meydana gelen art dikkate alnmak suretiyle yaplr.

Vergi dairesine bildirim

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda emeklilik gzetim merkezi tarafndan vergi dairesine yaplacak bildirimlerde, amme alacann tutar, vadesi, amme borlusunun ad soyad/unvan, vergi kimlik numaras, adresi ve bal bulunulan vergi dairesi mdrl bilgilerine yer verilir.

Denetim

MADDE 15 (1) Devlet katksnn hesaplanmasna, denmesine ve hakedilmeyen veya irketlerce haksz olarak tahsil edilen tutarlarn iade veya mahsup edilmesine, irket hesaplarna intikal eden devlet katklarnn irketlerce ilgili fonlara intikal ettirilmesine ilikin i ve ilemler Mstearlk denetim birimince ylda en az bir kez denetlenir.

(2) Devlet katksnn yatrma ynlendirilmesinde kullanlacak fonlara ilikin denetim Sermaye Piyasas Kurulu tarafndan gerekletirilir.

Yl ekleme

GEC MADDE 1 (1) 1/1/2013 tarihinden nce sisteme girmi ve 1/1/2016 tarihi itibar ile szlemesi yrrlkte olan katlmclarn emeklilik szlemelerine, szlemenin sisteme giri tarihine gre 1/1/2013 tarihi itibaryla hesaplanan sistemde kalma sresi dikkate alnarak, katlmcnn devlet katksna esas hak kazanma srelerinin hesaplanmas bakmndan, bir defaya mahsus olmak zere 6327 sayl Kanunun geici 2 nci maddesinde belirtilen yl eklemesi yaplr. Buna gre, katlmcnn ilgili szlemesine ilikin devlet katksna hak kazanmaya esas sresine, 1/1/2013 tarihi itibaryla ilgili szlemede;

a) yldan fazla ancak alt yl veya daha az sreyle kalnm olmas halinde bir yl,

b) Alt yldan fazla ancak on yl veya daha az sreyle kalnm olmas halinde iki yl,

c) On yldan fazla kalnm olmas halinde yl,

1/1/2016 tarihinde eklenir.

Devlet katksnn denmemesi

GEC MADDE 2 (1) 29/5/2012 tarihi itibaryla bireysel emeklilik sisteminde olan bir katlmcnn 29/6/2012 ile 29/6/2014 tarihleri arasnda herhangi bir nedenle bir emeklilik szlemesi veya sertifikasn sonlandrarak birikimlerinin bir ksmn veya tamamn almas durumunda, 31/12/2014 tarihine kadar adna denecek katk paylar iin Devlet katks denmez. Emeklilik szlemesi yrrle girmeden nce cayma hakkn kullanan veya irket tarafndan szleme teklifi reddedilen katlmclar iin, bu kiiler sisteme girmemi olduklarndan, bu hkm uygulanmaz.

(2) 2012 ylnda tahsilat yaplan veya 2013 ylnda irket hesaplarna nakden intikal etmi olmakla birlikte, provizyonu 2012 ylnda gerekletirilen katk pay demeleri iin Devlet katks denmez.

Yrrlk

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelik 1/1/2013 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Hazine Mstearlnn bal olduu Bakan yrtr.