29 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28512

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

SALII VE GVENL RSK DEERLENDRMES YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, iyerlerinde i sal ve gvenlii ynnden yaplacak risk deerlendirmesinin usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamndaki iyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, Sal ve Gvenlii Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Kabul edilebilir risk seviyesi: Yasal ykmllklere ve iyerinin nleme politikasna uygun, kayp veya yaralanma oluturmayacak risk seviyesini,

c) Kanun: 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununu,

) nleme: yerinde yrtlen ilerin btn safhalarnda i sal ve gvenlii ile ilgili riskleri ortadan kaldrmak veya azaltmak iin planlanan ve alnan tedbirlerin tmn,

d) Ramak kala olay: yerinde meydana gelen; alan, iyeri ya da i ekipmann zarara uratma potansiyeli olduu halde zarara uratmayan olay,

e) Risk: Tehlikeden kaynaklanacak kayp, yaralanma ya da baka zararl sonu meydana gelme ihtimalini,

f) Risk deerlendirmesi: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek tehlikelerin belirlenmesi, bu tehlikelerin riske dnmesine yol aan faktrler ile tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi ve kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas amacyla yaplmas gerekli almalar,

g) Tehlike: yerinde var olan ya da dardan gelebilecek, alan veya iyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini,

ifade eder.

KNC BLM

veren Ykmll ve Risk Deerlendirmesi Ekibi

veren ykmll

MADDE 5 (1) veren; alma ortamnn ve alanlarn salk ve gvenliini salama, srdrme ve gelitirme amac ile i sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yapar veya yaptrr.

(2) Risk deerlendirmesinin gerekletirilmi olmas; iverenin, iyerinde i sal ve gvenliinin salanmas ykmlln ortadan kaldrmaz.

(3) veren, risk deerlendirmesi almalarnda grevlendirilen kii veya kiilere risk deerlendirmesi ile ilgili ihtiya duyduklar her trl bilgi ve belgeyi temin eder.

Risk deerlendirmesi ekibi

MADDE 6 (1) Risk deerlendirmesi, iverenin oluturduu bir ekip tarafndan gerekletirilir. Risk deerlendirmesi ekibi aadakilerden oluur.

a) veren veya iveren vekili.

b) yerinde salk ve gvenlik hizmetini yrten i gvenlii uzmanlar ile iyeri hekimleri.

c) yerindeki alan temsilcileri.

) yerindeki destek elemanlar.

d) yerindeki btn birimleri temsil edecek ekilde belirlenen ve iyerinde yrtlen almalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynaklar ile riskler konusunda bilgi sahibi alanlar.

(2) veren, ihtiya duyulduunda bu ekibe destek olmak zere iyeri dndaki kii ve kurululardan hizmet alabilir.

(3) Risk deerlendirmesi almalarnn koordinasyonu iveren veya iveren tarafndan ekip iinden grevlendirilen bir kii tarafndan da salanabilir.

(4) veren, risk deerlendirmesi almalarnda grevlendirilen kii veya kiilerin grevlerini yerine getirmeleri amacyla ara, gere, mekn ve zaman gibi gerekli btn ihtiyalarn karlar, grevlerini yrtmeleri sebebiyle hak ve yetkilerini kstlayamaz.

(5) Risk deerlendirmesi almalarnda grevlendirilen kii veya kiiler iveren tarafndan salanan bilgi ve belgeleri korur ve gizli tutar.

NC BLM

Risk Deerlendirmesi Aamalar

Risk deerlendirmesi

MADDE 7 (1) Risk deerlendirmesi; tm iyerleri iin tasarm veya kurulu aamasndan balamak zere tehlikeleri tanmlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas, dokmantasyon, yaplan almalarn gncellenmesi ve gerektiinde yenileme aamalar izlenerek gerekletirilir.

(2) alanlarn risk deerlendirmesi almas yaplrken ihtiya duyulan her aamada srece katlarak grlerinin alnmas salanr.

Tehlikelerin tanmlanmas

MADDE 8 (1) Tehlikeler tanmlanrken alma ortam, alanlar ve iyerine ilikin ilgisine gre asgari olarak aada belirtilen bilgiler toplanr.

a) yeri bina ve eklentileri.

b) yerinde yrtlen faaliyetler ile i ve ilemler.

c) retim sre ve teknikleri.

) ekipmanlar.

d) Kullanlan maddeler.

e) Artk ve atklarla ilgili ilemler.

f) Organizasyon ve hiyerarik yap, grev, yetki ve sorumluluklar.

g) alanlarn tecrbe ve dnceleri.

) e balamadan nce ilgili mevzuat gerei alnacak alma izin belgeleri.

h) alanlarn eitim, ya, cinsiyet ve benzeri zellikleri ile salk gzetimi kaytlar.

) Gen, yal, engelli, gebe veya emziren alanlar gibi zel politika gerektiren gruplar ile kadn alanlarn durumu.

i) yerinin tefti sonular.

j) Meslek hastal kaytlar.

k) kazas kaytlar.

l) yerinde meydana gelen ancak yaralanma veya lme neden olmad halde iyeri ya da i ekipmannn zarara uramasna yol aan olaylara ilikin kaytlar.

m) Ramak kala olay kaytlar.

n) Malzeme gvenlik bilgi formlar.

o) Ortam ve kiisel maruziyet dzeyi lm sonular.

) Varsa daha nce yaplm risk deerlendirmesi almalar.

p) Acil durum planlar.

r) Salk ve gvenlik plan ve patlamadan korunma dokman gibi belirli iyerlerinde hazrlanmas gereken dokmanlar.

(2) Tehlikelere ilikin bilgiler toplanrken ayn retim, yntem ve teknikleri ile retim yapan benzer iyerlerinde meydana gelen i kazalar ve ortaya kan meslek hastalklar da deerlendirilebilir.

(3) Toplanan bilgiler nda; i sal ve gvenlii ile ilgili mevzuatta yer alan hkmler de dikkate alnarak, alma ortamnda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarndan oluan veya bunlarn etkileimi sonucu ortaya kabilecek tehlikeler belirlenir ve kayda alnr. Bu belirleme yaplrken aadaki hususlar, bu hususlardan etkilenecekler ve ne ekilde etkilenebilecekleri gz nnde bulundurulur.

a) letmenin yeri nedeniyle ortaya kabilecek tehlikeler.

b) Seilen alanda, iyeri bina ve eklentilerinin plana uygun yerletirilmemesi veya planda olmayan ilavelerin yaplmasndan kaynaklanabilecek tehlikeler.

c) yeri bina ve eklentilerinin yap ve yapm tarz ile seilen yap malzemelerinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

) Bakm ve onarm ileri de dahil iyerinde yrtlecek her trl faaliyet esnasnda alma usulleri, vardiya dzeni, ekip almas, organizasyon, nezaret sistemi, hiyerarik dzen, ziyareti veya iyeri alan olmayan dier kiiler gibi faktrlerden kaynaklanabilecek tehlikeler.

d) in yrtm, retim teknikleri, kullanlan maddeler, makine ve ekipman, ara ve gereler ile bunlarn alanlarn fiziksel zelliklerine uygun tasarlanmamas veya kullanlmamasndan kaynaklanabilecek tehlikeler.

e) Kuvvetli akm, aydnlatma, paratoner, topraklama gibi elektrik tesisatnn bileenleri ile stma, havalandrma, atmosferik ve evresel artlardan korunma, drenaj, artma, yangn nleme ve mcadele ekipman ile benzeri yardmc tesisat ve donanmlardan kaynaklanabilecek tehlikeler.

f) yerinde yanma, parlama veya patlama ihtimali olan maddelerin ilenmesi, kullanlmas, tanmas, depolanmas ya da imha edilmesinden kaynaklanabilecek tehlikeler.

g) alma ortamna ilikin hijyen koullar ile alanlarn kiisel hijyen alkanlklarndan kaynaklanabilecek tehlikeler.

) alann, iyeri ierisindeki ulam yollarnn kullanmndan kaynaklanabilecek tehlikeler.

h) alanlarn i sal ve gvenlii ile ilgili yeterli eitim almamas, bilgilendirilmemesi, alanlara uygun talimat verilmemesi veya alma izni prosedr gereken durumlarda bu izin olmakszn allmasndan kaynaklanabilecek tehlikeler.

(4) alma ortamnda bulunan fiziksel, kimyasal, biyolojik, psikososyal, ergonomik ve benzeri tehlike kaynaklarnn neden olduu tehlikeler ile ilgili iyerinde daha nce kontrol, lm, inceleme ve aratrma almas yaplmam ise risk deerlendirmesi almalarnda kullanlmak zere; bu tehlikelerin, nitelik ve niceliklerini ve alanlarn bunlara maruziyet seviyelerini belirlemek amacyla gerekli btn kontrol, lm, inceleme ve aratrmalar yaplr.

Risklerin belirlenmesi ve analizi

MADDE 9 (1) Tespit edilmi olan tehlikelerin her biri ayr ayr dikkate alnarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin hangi sklkta oluabilecei ile bu risklerden kimlerin, nelerin, ne ekilde ve hangi iddette zarar grebilecei belirlenir. Bu belirleme yaplrken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de gz nnde bulundurulur.

(2) Toplanan bilgi ve veriler nda belirlenen riskler; iletmenin faaliyetine ilikin zellikleri, iyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri ve iyerinin kstlar gibi faktrler ya da ulusal veya uluslararas standartlar esas alnarak seilen yntemlerden biri veya birka bir arada kullanlarak analiz edilir.

(3) yerinde birbirinden farkl ilerin yrtld blmlerin bulunmas halinde birinci ve ikinci fkralardaki hususlar her bir blm iin tekrarlanr.

(4) Analizin ayr ayr blmler iin yaplmas halinde blmlerin etkileimleri de dikkate alnarak bir btn olarak ele alnp sonulandrlr.

(5) Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek zere etkilerinin byklne ve nemlerine gre en yksek risk seviyesine sahip olandan balanarak sralanr ve yazl hale getirilir.

Risk kontrol admlar

MADDE 10 (1) Risklerin kontrolnde u admlar uygulanr.

a) Planlama: Analiz edilerek etkilerinin byklne ve nemine gre sral hale getirilen risklerin kontrol amacyla bir planlama yaplr.

b) Risk kontrol tedbirlerinin kararlatrlmas: Riskin tamamen bertaraf edilmesi, bu mmkn deil ise riskin kabul edilebilir seviyeye indirilmesi iin aadaki admlar uygulanr.

1) Tehlike veya tehlike kaynaklarnn ortadan kaldrlmas.

2) Tehlikelinin, tehlikeli olmayanla veya daha az tehlikeli olanla deitirilmesi.

3) Riskler ile kaynanda mcadele edilmesi.

c) Risk kontrol tedbirlerinin uygulanmas: Kararlatrlan tedbirlerin i ve ilem basamaklar, ilemi yapacak kii ya da iyeri blm, sorumlu kii ya da iyeri blm, balama ve biti tarihi ile benzeri bilgileri ieren planlar hazrlanr. Bu planlar iverence uygulamaya konulur.

) Uygulamalarn izlenmesi: Hazrlanan planlarn uygulama admlar dzenli olarak izlenir, denetlenir ve aksayan ynler tespit edilerek gerekli dzeltici ve nleyici ilemler tamamlanr.

(2) Risk kontrol admlar uygulanrken toplu korunma nlemlerine, kiisel korunma nlemlerine gre ncelik verilmesi ve uygulanacak nlemlerin yeni risklere neden olmamas salanr.

(3) Belirlenen risk iin kontrol tedbirlerinin hayata geirilmesinden sonra yeniden risk seviyesi tespiti yaplr. Yeni seviye, kabul edilebilir risk seviyesinin zerinde ise bu maddedeki admlar tekrarlanr.

Dokmantasyon

MADDE 11 (1) Risk deerlendirmesi asgar aadaki hususlar kapsayacak ekilde dokmante edilir.

a) yerinin unvan, adresi ve iverenin ad.

b) Gerekletiren kiilerin isim ve unvanlar ile bunlardan i gvenlii uzman ve iyeri hekimi olanlarn Bakanlka verilmi belge bilgileri.

c) Gerekletirildii tarih ve geerlilik tarihi.

) Risk deerlendirmesi iyerindeki farkl blmler iin ayr ayr yaplmsa her birinin ad.

d) Belirlenen tehlike kaynaklar ile tehlikeler.

e) Tespit edilen riskler.

f) Risk analizinde kullanlan yntem veya yntemler.

g) Tespit edilen risklerin nem ve ncelik srasn da ieren analiz sonular.

) Dzeltici ve nleyici kontrol tedbirleri, gerekletirilme tarihleri ve sonrasnda tespit edilen risk seviyesi.

(2) Risk deerlendirmesi dokmannn sayfalar numaralandrlarak; gerekletiren kiiler tarafndan her sayfas paraflanp, son sayfas imzalanr ve iyerinde saklanr.

(3) Risk deerlendirmesi dokman elektronik ve benzeri ortamlarda hazrlanp arivlenebilir.

Risk deerlendirmesinin yenilenmesi

MADDE 12 (1) Yaplm olan risk deerlendirmesi; tehlike snfna gre ok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli iyerlerinde srasyla en ge iki, drt ve alt ylda bir yenilenir.

(2) Aada belirtilen durumlarda ortaya kabilecek yeni risklerin, iyerinin tamamn veya bir blmn etkiliyor olmas gz nnde bulundurularak risk deerlendirmesi tamamen veya ksmen yenilenir.

a) yerinin tanmas veya binalarda deiiklik yaplmas.

b) yerinde uygulanan teknoloji, kullanlan madde ve ekipmanlarda deiiklikler meydana gelmesi.

c) retim ynteminde deiiklikler olmas.

) kazas, meslek hastal veya ramak kala olay meydana gelmesi.

d) alma ortamna ait snr deerlere ilikin bir mevzuat deiiklii olmas.

e) alma ortam lm ve salk gzetim sonularna gre gerekli grlmesi.

f) yeri dndan kaynaklanan ve iyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya kmas.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporu hazrlanmas gereken iyerlerinde risk deerlendirmesi

MADDE 13 (1) Kanunun 29 uncu maddesi gereince byk kaza nleme politika belgesi veya gvenlik raporu hazrlanan iyerlerinde; bu belge ve raporlarda deerlendirilmi riskler, bu Ynetmelie gre yaplacak risk deerlendirmesinde dikkate alnarak kullanlr.

Birden fazla iveren olmas durumunda risk deerlendirmesi almalar

MADDE 14 (1) Ayn alma alann birden fazla iverenin paylamas durumunda, yrtlen iler iin dier iverenlerin yrtt iler de gz nnde bulundurularak ayr ayr risk deerlendirmesi gerekletirilir. verenler, risk deerlendirmesi almalarn, koordinasyon iinde yrtr, birbirlerini ve alan temsilcilerini tespit edilen riskler konusunda bilgilendirir.

(2) Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezleri, i hanlar, sanayi blgeleri veya siteleri gibi yerlerde, iyerlerinde ayr ayr gerekletirilen risk deerlendirmesi almalarnn koordinasyonu ynetim tarafndan yrtlr. Ynetim; bu koordinasyonun yrtmnde, iyerlerinde i sal ve gvenlii ynnden dier iyerlerini etkileyecek tehlikeler hususunda gerekli tedbirleri almalar iin ilgili iverenleri uyarr. Bu uyarlara uymayan iverenleri Bakanla bildirir.

Asl iveren ve alt iveren ilikisinin bulunduu iyerlerinde risk deerlendirmesi

MADDE 15 (1) Bir iyerinde bir veya daha fazla alt iveren bulunmas halinde:

a) Her alt iveren yrttkleri ilerle ilgili olarak, bu Ynetmelik hkmleri uyarnca gerekli risk deerlendirmesi almalarn yapar veya yaptrr.

b) Alt iverenlerin risk deerlendirmesi almalar konusunda asl iverenin sorumluluk alanlar ile ilgili ihtiya duyduklar bilgi ve belgeler asl iverence salanr.

c) Asl iveren, alt iverenlerce yrtlen risk deerlendirmesi almalarn denetler ve bu konudaki almalar koordine eder.

(2) Alt iverenler hazrladklar risk deerlendirmesinin bir nshasn asl iverene verir. Asl iveren; bu risk deerlendirmesi almalarn kendi almasyla btnletirerek, risk kontrol tedbirlerinin uygulanp uygulanmadn izler, denetler ve uygunsuzluklarn giderilmesini salar.

alanlarn bilgilendirilmesi

MADDE 16 (1) yerinde alanlar, alan temsilcileri ve baka iyerlerinden almak zere gelen alanlar ve bunlarn iverenleri; iyerinde karlalabilecek salk ve gvenlik riskleri ile dzeltici ve nleyici tedbirler hakknda bilgilendirilir.

Risk deerlendirmesi rehberleri

MADDE 17 (1) verenlere, risk deerlendirmesi ile ilgili ykmllkleri bakmndan yardmc olmak veya yol gstermek amacyla risk deerlendirmesi rehberleri hazrlanabilir. Rehberler iyerinde alan says ve iyerinin bulunduu tehlike snf gz nne alnarak; sektr, meslek veya yaplan ilere zg olabilir.

(2) Kamu kurum ve kurulular, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular, ii-iveren ve memur sendikalar ile kamu yararna alan sivil toplum kurulular faaliyet gsterdikleri sektrde rehber almalarnda bulunabilir. Bakanlka, bu Ynetmelik hkmlerine uygunluu ynnden deerlendirilerek onaylanan taslaklar, Bakanlk tarafndan sektr, meslek veya yaplan ilere zg risk deerlendirmesi uygulama rehberleri olarak yaymlanr.

Gei hkm

GEC MADDE 1 (1) 6 nc madde uyarnca oluturulacak risk deerlendirmesi ekibinde, mezkr maddenin birinci fkrasnn (b) bendinde saylanlarn bulundurulma zorunluluu Kanunun 38 inci maddesinde belirtilen srelere uygun olarak aranr.

Yrrlk

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik 30/12/2012 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.