29 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28512

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

SALII VE GVENL HZMETLER YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; i sal ve gvenlii hizmetlerini yrtmek zere kurulacak iyeri salk ve gvenlik birimlerinin kuruluu ile ortak salk ve gvenlik birimlerinin yetkilendirilmeleri, yetki belgelerinin iptali, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamnda yer alan iyerlerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; Sal ve Gvenlii Kanununun 6 nc, 8 inci ve 30 uncu maddeleri ile 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2 nci ve 12 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) alan temsilcisi: sal ve gvenlii ile ilgili almalara katlma, almalar izleme, tedbir alnmasn isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda alanlar temsil etmeye yetkili alan,

c) Genel Mdrlk: Sal ve Gvenlii Genel Mdrln,

) yeri salk ve gvenlik birimi (SGB): yerinde i sal ve gvenlii hizmetlerini yrtmek zere kurulan, gerekli donanm ve personele sahip olan birimi,

d) SG-KTP: sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili i ve ilemlerin Genel Mdrlke kayt, takip ve izlenmesi amacyla kullanlan i sal ve gvenlii kayt, takip ve izleme programn,

e) Onayl defter: yeri hekimi ve i gvenlii uzman tarafndan yaplan tespit ve tavsiyeler ile gerekli grlen dier hususlarn yazld, seri numaral ve sayfalar bir asl iki kopyal ekilde dzenlenmi her iyeri iin tek olan defteri,

f) Ortak salk ve gvenlik birimi (OSGB): Kamu kurum ve kurulular, organize sanayi blgeleri ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsteren irketler tarafndan, iyerlerine i sal ve gvenlii hizmetlerini sunmak zere kurulan gerekli donanm ve personele sahip olan ve Bakanlka yetkilendirilen birimi,

g) Sorumlu mdr: yeri hekimlii veya i gvenlii uzmanl belgesine sahip, OSGBlerde tam sreli istihdam edilen ve bu birimlerin i ve ilemlerinden Bakanla kar sorumlu olan kiiyi,

ifade eder.

KNC BLM

Hak ve Ykmllkler

verenin i sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili ykmllkleri

MADDE 5 (1) veren, iyerlerinde alnmas gereken i sal ve gvenlii tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasnn izlenmesi, i kazas ve meslek hastalklarnn nlenmesi, alanlarn ilk yardm ve acil tedavi ile koruyucu salk ve gvenlik hizmetlerinin yrtlmesi amacyla; alanlar arasndan bu Ynetmelikte belirtilen nitelikleri haiz bir veya birden fazla iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personeli grevlendirir. Gerekli nitelikleri haiz olmas halinde tehlike snf ve alan saysn dikkate alarak bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi stlenebilir.

(2) veren, iyerinde gerekli niteliklere sahip personel bulunmamas halinde birinci fkrada saylan ykmllklerinin tamamn veya bir ksmn, OSGBlerden hizmet alarak yerine getirebilir.

(3) veren, iyeri hekimi ve i gvenlii uzmannn tam sreli grevlendirilmesi gereken durumlarda SGB kurar. Tam sreli iyeri hekimi grevlendirilen iyerlerinde, dier salk personeli grevlendirilmesi zorunlu deildir.

(4) nc fkrada belirtilen srenin hesaplanmasnda, alanlarn tabi olduu kanun hkmleri sakl kalmak kaydyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununa gre belirlenen haftalk alma sresi dikkate alnr.

(5) veren;

a) sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili grevlendirilen personelin etkin bir ekilde almas amacyla gerekli kolayl salamak ve bu hususta planlama ve dzenleme yapmakla,

b) Grevlendirdii kii veya OSGBlerin grevlerini yerine getirmeleri amacyla ara, gere, mekn ve zaman gibi gerekli btn ihtiyalarn karlamakla,

c) yerinde salk ve gvenlik hizmetini yrtenler arasnda ibirlii ve koordinasyonu salamakla,

) Grevlendirdii kii veya hizmet ald OSGBler tarafndan i sal ve gvenlii ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazl olarak bildirilen tedbirleri yerine getirmekle,

d) yeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personelinin grevlerini yerine getirebilmeleri iin, Bakanlka belirlenen srelerden az olmamak kayd ile yeterli alma sresini salamakla,

ykmldr.

(6) sal ve gvenlii hizmetlerini yrtmek zere iyerinden personel grevlendirmek veya OSGBlerden hizmet almak suretiyle bu konudaki yetkilerini devreden iverenin bu hizmetlere ilikin ykmllkleri devam eder.

(7) veren iyerinde grev yapan iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personeli ile hizmet alnan OSGBlerin Sal ve Gvenlii Kanununa gre geerli yetki belgesi ile grevlendirilmesinden sorumludur.

verenin katlm salama ve bilgilendirme ykmll

MADDE 6 (1) veren;

a) yerinden grevlendirilecek veya hizmet alnacak OSGBde grevli iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personelinin grevlendirilmesi konusunda alan temsilcilerinin nceden grlerinin alnmasn salar.

b) Grevlendirdii veya hizmet ald OSGBde grev yapan kiiler ile bunlarn alma saatleri, grev, yetki ve sorumluluklar konusunda alan temsilcisi ve alanlar bilgilendirir.

c) alanlarn salk ve gvenliini etkiledii bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakknda; grevlendirdii kii veya hizmet ald OSGByi, baka iyerlerinden almak zere kendi iyerine gelen alanlar ve bunlarn iverenlerini bilgilendirir.

) Baka bir iyerinden kendi iyerine almak zere gelen alanlarn salk bilgilerine, grevlendirdii kii veya hizmet ald OSGBlerin ulaabilmesini salar.

d) sal ve gvenlii mevzuat gerei, ykml olduu kayt ve bildirimleri grevlendirdii kii veya hizmet ald OSGB ile ibirlii ierisinde yapar.

verenin salk ve gvenlik kaytlar ve onayl deftere ilikin ykmllkleri

MADDE 7 (1) veren ilgili mevzuatta belirlenen sreler sakl kalmak kaydyla;

a) yerinde yrtlen i sal ve gvenlii faaliyetlerine ilikin her trl kayd,

b) ten ayrlma tarihinden itibaren en az 15 yl sreyle alanlarn kiisel salk dosyalarn,

saklar.

(2) alann iyerinden ayrlarak baka bir iyerinde almaya balamas halinde, yeni iveren alann kiisel salk dosyasn yazl olarak talep eder, nceki iveren dosyann bir rneini onaylayarak bir ay ierisinde gnderir.

(3) Onayl defter iyerinin bal bulunduu alma ve Kurumu l Mdrlkleri, Genel Mdrlk veya noterce her sayfas mhrlenmek suretiyle onaylanr.

(4) Onayl defter yaplan tespitlere gre i gvenlii uzman, iyeri hekimi ile iveren tarafndan birlikte veya ayr ayr imzalanr. Onayl deftere yazlan tespit ve neriler iverene tebli edilmi saylr.

(5) Onayl defterin asl sureti iveren, dier suretleri ise i gvenlii uzman ve iyeri hekimi tarafndan saklanr. Defterin imzalanmas ve dzenli tutulmasndan iveren sorumludur. Teftie yetkili i mfettilerinin her istediinde iveren onayl defteri gstermek zorundadr.

alanlarn hak ve ykmllkleri

MADDE 8 (1) alanlar salk ve gvenliklerini etkileyebilecek tehlikeleri i sal ve gvenlii kuruluna, kurulun bulunmad iyerlerinde ise iverene bildirerek durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alnmasn talep edebilir.

(2) alanlar ve temsilcileri, iyerinde yrtlecek i sal ve gvenlii hizmetlerinin ama ve usulleri konusunda haberdar edilir ve elde edilen verilerin kullanlmas hakknda bilgilendirilirler.

(3) alanlar, iyerinde salkl ve gvenli alma ortamnn korunmas ve gelitirilmesi iin;

a) yeri hekimi, i gvenlii uzman veya iveren tarafndan verilen i sal ve gvenliiyle ilgili mevzuata uygun talimatlara uyar.

b) sal ve gvenlii hizmetlerini yerine getirmek zere iveren tarafndan grevlendirilen kii veya OSGBlerin yapaca almalarda ibirlii yapar.

c) sal ve gvenliine ilikin almalara, salk muayenelerine, bilgilendirme ve eitim programlarna katlr.

) Makine, tesisat ve kiisel koruyucu donanm verilen eitim ve talimatlar dorultusunda ve amacna uygun olarak kullanr.

d) Teftie yetkili makam tarafndan iyerinde tespit edilen noksanlk ve ilgili mevzuata aykrlklarn giderilmesi konusunda, iveren ve alan temsilcisi ile ibirlii yapar.

e) yerindeki makine, cihaz, ara, gere, tesis ve binalarda salk ve gvenlik ynnden ciddi ve yakn bir tehlike ile karlatklarnda ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik grdklerinde, iverene veya alan temsilcisine derhal haber verir.

Hizmetin alanlara cretsiz verilmesi

MADDE 9 (1) sal ve gvenlii hizmetleri alanlara mali yk getirmeyecek ekilde sunulur.

NC BLM

yeri Salk ve Gvenlik Birimi ve Ortak Salk ve Gvenlik Birimi ile Sal ve Gvenlii Hizmetlerinin Yrtlmesi iin Salanacak artlar

yeri salk ve gvenlik birimi

MADDE 10 (1) SGB; en az bir iyeri hekimi ile iyerinin tehlike snfna uygun belgeye sahip en az bir i gvenlii uzmannn grevlendirilmesi ile oluturulur. Bu birimde iveren dier salk personeli de grevlendirebilir.

(2) sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesi amacyla iveren tarafndan iyerlerinde kurulacak olan i sal ve gvenlii birimlerinde aadaki artlar salanr.

a) SGB, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesine ve alan personel saysna uygun byklkte bir yerde kurulur. Bu birimin asl iin yrtld meknda ve giri katta kurulmas esastr.

b) Bu birimlerde sekizer metrekareden az olmamak zere bir i gvenlii uzman odas ile iyeri hekimi tarafndan kullanlmak zere bir muayene odas ve 12 metrekareden az olmamak zere bir ilkyardm ve acil mdahale odas bulunur. Tam zamanl grevlendirilecek her iyeri hekimi ve i gvenlii uzman iin ayn artlarda ayr birer oda tahsis edilir.

c) SGBler Ek-1de belirtilen ara ve gereler ile donatlr ve iyerinde alanlarn acil durumlarda en yakn salk birimine ulatrlmasn salamak zere uygun ara bulundurulur.

(3) SGBnin blmleri ayn alanda bulunur ve bu alan alanlar tarafndan kolaylkla grlebilecek ekilde iaretlenir.

sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesi amacyla salanacak artlar

MADDE 11 (1) Tam sreli iyeri hekimi ve i gvenlii uzman grevlendirilmesi gerekli olmayan hallerde iveren, grevlendirdii kii veya OSGBlerin grevlerini yerine getirmeleri amac ile asgari bu maddedeki artlar salar.

(2) 50 ve daha fazla alan olan iyerlerinde iveren,

a) yeri hekimi ile dier salk personeline ve i gvenlii uzmanna 8 metrekareden az olmamak zere toplam iki oda temin eder.

b) yerinde ayrca acil durumlarda alanlarn en yakn salk birimine ulatrlmasn salamak zere uygun ara bulundurulur.

(3) 50den az alan olan iyerlerinde iveren, iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personelinin i sal ve gvenlii hizmetini etkin verebilmesi iin alma sresince kullanlmak zere uygun bir yer salar.

(4) Birden fazla iyerinin bulunduu i merkezleri, i hanlar gibi yerlerde bulunan ve 50den az alan olan iverenlerin yrtecekleri i sal ve gvenlii hizmetleri iin; koordinasyon ynetim tarafndan salanmak zere ortaklaa kullanlabilecek bir mekn oluturulabilir. Oluturulacak mekndan hizmet sunulacak toplam alan says 50den az olmas durumunda nc fkra, 50den fazla olmas durumunda ise ikinci fkra hkmlerine uygunluk salanr.

(5) sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesi iin iveren tarafndan ayrlan alma yerlerinin blm ve birimlerinin ayn alan ierisinde bulunmas esastr. Bu blm ve birimlerin bulunduu yerler alanlar tarafndan kolaylkla grlebilecek ekilde iaretlenir.

(6) Tam sreli iyeri hekimi ve i gvenlii uzman grevlendirilmesi zorunlu olmayan hallerde, iyerinde bu maddeye gre oluturulan ve belirtilen artlar karlayan birim, dzenlenen salk raporlar bakmndan SGB olarak kabul edilir.

Ortak salk ve gvenlik birimi

MADDE 12 (1) OSGB kurulabilmesi ve hizmet sunabilmesi iin tam sreli i szlemesiyle alan en az bir;

a) yeri hekimi,

b) gvenlii uzman,

c) Dier salk personeli,

istihdam zorunludur.

(2) OSGBlerde tam sreli grevlendirilenler, baka bir OSGBde veya iyerinde ayn unvanla veya Bakanlka yetkilendirilen eitim kurumlarnda eitici unvanyla grev alamaz.

(3) OSGBler, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesine ve personel saysna yetecek asgari byklkte; iyeri hekimi tarafndan kullanlmak zere en az 10 metrekarelik bir muayene odas, 15 metrekarelik ilkyardm ve acil mdahale, 10 metrekarelik i gvenlii uzman odalar ile 12 metrekarelik bekleme yeri, uygun byklkte ariv odas ve en az bir tuvalet ve lavabodan oluur.

(4) OSGBler, szleme yaptklar iyerlerine sunulacak i sal ve gvenlii hizmetlerini, iyerinin tehlike snf ve alan saysna gre belirlenen srelerden az olmamak kayd ile yrtr.

(5) OSGBlerin yetki aldklar adresin bulunduu il snrlar dnda hizmet verebilmeleri iin o ilde ube amalar zorunludur. ube amak istediklerinde bu Ynetmelikte belirtilen artlar salarlar. Ancak nitelii gerei birden fazla ilde yrtlmesi gereken rayl sistem, yol ve nakil hatt inas veya bakm ve onarm gibi ilerde hizmet alnan OSGBnin iin yapld illerden herhangi birisinde yetkilendirilmi olmas yeterlidir.

(6) OSGBler yetkilendirildikleri il snr ierisinde izinsiz ube aamayaca gibi herhangi bir ekilde irtibat brosu da aamazlar. ube amak istediklerinde bu Ynetmelikte belirtilen artlar salarlar.

(7) OSGBlerin, iyerlerine hizmet verdikleri srece yetki aldklar adreste, ak ve faaliyette bulunmas esastr. Gnlk alma sresi iinde verilen hizmet ve faaliyetler konusunda yetkili bir kiinin OSGBde hazr bulunmas salanr.

(8) OSGB, 10/2/2004 tarihli ve 25369 sayl Resm Gazetede yaymlanan yeri Bina ve Eklentilerinde Alnacak Salk ve Gvenlik nlemlerine likin Ynetmelikte belirtilen niteliklere uygun ekilde oluturulur ve Ek-1de belirtilen ara ve gerelerle donatlr. OSGBlerin i merkezi, i han ve alveri merkezleri gibi binalarda kuruluyor ise binalarn, yeri Bina ve Eklentilerinde Alnacak Salk ve Gvenlik nlemlerine likin Ynetmeliin acil k dzenlemesine ilikin hkmlerine uygunluu yeterli kabul edilir.

(9) OSGBler tapu ktne iyeri olarak kaytl blmleri hari mesken olarak kullanlan ok katl binalarda ve iyeri olarak kaytl olsa dahi bodrum katlarda kurulamaz. OSGBlerin zemin katta veya mstakil binalarda kurulmas esastr.

(10) OSGBlerde adres veya unvan deiiklii yaplmas halinde 30 gn iinde yetki belgesinin yenilenmesi talebiyle Genel Mdrle bavuru yaplr. Bu bavurular ilk bavuru ilemlerine tabidir.

(11) irket ortaklarnda deiiklik olmas halinde, durum 30 gn ierisinde Genel Mdrle bildirilir. Yeni irket ortaklarnn ilgili mevzuat hkmlerinde belirtilen artlara uygun olmamas halinde durumun dzeltilmesi amacyla Genel Mdrlke irkete 30 gn sre verilir.

DRDNC BLM

yeri Salk ve Gvenlik Birimi ile Ortak Salk ve Gvenlik Biriminin

alma Usul ve Esaslar

SGB ve OSGBlerin grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 13 (1) SGB ve OSGBler, iyerlerinde salkl ve gvenli bir alma ortam oluturulmasna katkda bulunulmas amacyla;

a) yerinde salk ve gvenlik risklerine kar yrtlecek her trl koruyucu, nleyici ve dzeltici faaliyeti kapsayacak ekilde, alma ortam gzetimi konusunda iverene rehberlik yaplmasndan ve neriler hazrlayarak onayna sunulmasndan,

b) alanlarn saln korumak ve gelitirmek amac ile yaplacak salk gzetiminin uygulanmasndan,

c) alanlarn i sal ve gvenlii eitimleri ve bilgilendirilmeleri konusunda planlama yaplarak iverenin onayna sunulmasndan,

) yerinde kaza, yangn, doal afet ve bunun gibi acil mdahale gerektiren durumlarn belirlenmesi, acil durum plannn hazrlanmas, ilkyardm ve acil mdahale bakmndan yaplmas gereken uygulamalarn organizasyonu ile ilgili dier birim, kurum ve kurulularla ibirlii yaplmasndan,

d) Yllk alma plan, yllk deerlendirme raporu, alma ortamnn gzetimi, alanlarn salk gzetimi, i kazas ve meslek hastal ile i sal ve gvenliine ilikin bilgilerin ve alma sonularnn kayt altna alnmasndan,

e) alanlarn yrtt iler, iyerinde yaplan risk deerlendirmesi sonular ve maruziyet bilgileri ile ie giri ve periyodik salk muayenesi sonular, i kazalar ile meslek hastalklar kaytlarnn, iyerindeki kiisel salk dosyalarnda gizlilik ilkesine uyularak saklanmasndan,

f) yeri hekimi ve dier salk personelinin grev, yetki, sorumluluk ve eitimleri ile ilgili ynetmelik ile Gvenlii Uzmanlarnn Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakknda Ynetmelik kapsamnda hizmet verdikleri alanlarda belirtilen grevlerin yerine getirilip getirilmediinin izlenmesinden,

sorumludurlar.

(2) yerlerinde i sal ve gvenlii hizmeti sunmak zere OSGBlerce grevlendirilen iyeri hekimi ve i gvenlii uzman tarafndan saklanmas gereken onayl defter suretleri, OSGB arivinde tutulur ve istenmesi halinde denetime yetkili memurlara gsterilir. Kendilerinden talep edilmese dahi, szleme sresi sonunda btn kayt ve dosyalar OSGBlerce iverene teslim edilir.

(3) SGB ve OSGBler i sal ve gvenlii hizmetlerinin sunulmas srasnda iin normal akn aksatmamaya zen gsterirler.

(4) OSGBler, i sal ve gvenlii hizmetlerinin tamamn veya bir ksmn baka bir kii veya kuruma devredemezler.

(5) OSGBlerce istihdam edilen kiilere ilikin szlemeler SG-KATP zerinden be ign ierisinde Genel Mdrle bildirilir.

(6) OSGBler herhangi bir sebeple faaliyetlerini brakmalar veya belgelerinin Genel Mdrlke iptal edilmesi halinde 30 gn iinde yetki belgelerinin asllarn Genel Mdrle iade ederler.

Grevlendirme belgesi ve szleme

MADDE 14 (1) yerinde alanlar arasndan iyeri hekimi ve i gvenlii uzman grevlendirilmesi durumunda bu kiilerle iveren arasnda; OSGBlerden hizmet alnmas durumunda OSGB ile iveren arasnda szleme imzalanr.

(2) sal ve gvenlii hizmetlerinin sunulmas amacyla iyerlerinde grevlendirilen kiilerin, doum, hastalk ve yllk izin gibi zorunlu nedenler sebebiyle deitirilmesi ve deiiklik sresinin 30 gn gemesi halinde, durum Genel Mdrle bildirilir. Kanunundaki alma sreleri sakl kalmak kaydyla, iyerine hizmetin sunulmas iin hesaplanan zorunlu sre blnmek suretiyle birden fazla kii grevlendirilemez.

(3) Szleme ve grevlendirme belgeleri nsha halinde ve Ynetmelikteki eklerine uygun olarak aada belirtilen usul ve esaslar erevesinde dzenlenir.

a) OSGB ile iveren arasnda Ek-3teki rneine uygun szleme dzenlenir ve nshalardan biri iveren tarafndan, biri OSGB tarafndan saklanr. Son nsha be ign iinde iveren veya OSGB tarafndan Genel Mdrle bildirilir. OSGB, szleme yapt iyerine hizmet verecek iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personelini, bu konuda ayrca bilgilendirir.

b) yerinde alanlar arasndan grevlendirme yaplmas durumunda, iyeri hekimi ile Ek-4a, i gvenlii uzman ile Ek-4b, dier salk personeli ile Ek-4cdeki rneine uygun szleme veya grevlendirme belgesi dzenlenir ve bu belgenin bir nshas iveren tarafndan, biri szleme yaplan kiiler tarafndan saklanr. Son nsha iveren tarafndan be ign iinde Genel Mdrle bildirilir.

c) Kamuya ait iyerlerinde 657 sayl Kanuna tabi alanlar arasndan grevlendirme yaplmas durumunda, grevlendirme yaplan kurum tarafndan iyeri hekimi ile Ek-5a, i gvenlii uzman ile Ek-5b, dier salk personeli ile Ek-5cdeki rneine uygun grevlendirme belgesi dzenlenir ve bu belgenin bir nshas kurum tarafndan, biri szleme yaplan kiiler tarafndan saklanr. Son nsha kurum tarafndan be ign iinde Genel Mdrle bildirilir.

(4) verenin, iyeri hekimlii, i gvenlii uzmanl veya dier salk personeli grevini kendisinin stlenmesi durumunda, iveren tarafndan Ek-6daki rneine uygun alma taahhtnamesi iki nsha halinde dzenlenir ve bu belgenin bir nshas be ign iinde Genel Mdrle bildirilir.

(5) Gerekli artlar tamas halinde, SG-KATP zerinden bildirilen szleme veya grevlendirme belgeleri ign iinde, yazl olarak bildirilenler ise 15 ign iinde Genel Mdrlke onaylanr ve durum ilgili taraflara bildirilir.

(6) Szleme veya grevlendirilmeleri Genel Mdrlke onaylanmayan iyeri hekimi, i gvenlii uzman ve dier salk personeli Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamndaki grevlerine balatlamaz ve yetkilerini kullanamazlar.

(7) gvenlii uzman, iyeri hekimi ve dier salk personeline, i sal ve gvenlii ile ilgili almalar yapt sre iinde baka grev verilemez.

(8) Bu maddede belirtilen szleme veya grevlendirme belgelerinin fesih veya baka bir nedenle geerliliini yitirmesi halinde, alanlar arasndan iyerinde grevlendirme yaplm olmas halinde iveren; iyeri dndan hizmet alnm olmas halinde OSGB tarafndan durum be ign iinde Genel Mdrle bildirilir.

(9) SGB ve OSGBlerde grevlendirme zorunluluu bulunanlarn grevlerinden ayrlmas durumunda yerine 30 gn ierisinde aranan niteliklere sahip personel grevlendirilir ve Genel Mdrle bildirilir.

(10) Bu maddede belirtilen szleme ve grevlendirme belgeleri ile bu belgelere ilikin fesih ilemlerinin tamam veya bir ksm SG-KATP zerinden Genel Mdrle bildirilebilir. Bu konuda dzenleme yapmaya Genel Mdrlk yetkilidir.

birlii ve koordinasyon

MADDE 15 (1) SGB veya OSGB personeli, grevlerinin yrtmnde ve i sal ve gvenlii mevzuatnda ngrlen tedbirlerin uygulanmasnda ibirlii ve koordinasyon iinde alr.

(2) SGB veya OSGBler iverenle, iyerinde alanlarla, alan temsilcileriyle ve bulunmas halinde Sal ve Gvenlii Kanununun 22 nci maddesinde belirtilen i sal ve gvenlii kuruluyla ibirlii iinde alr.

(3) letme iinden veya dndan i sal ve gvenlii hizmetlerinde grevlendirilenler arasnda koordinasyon iveren tarafndan salanr.

BENC BLM

Ortak Salk ve Gvenlik Birimlerinin Bavurular ve Yetkilendirilmesi

Ortak salk ve gvenlik birimlerinin bavuru ilemleri

MADDE 16 (1) OSGB yetki belgesi almak amacyla Genel Mdrle bir dileke ve aada belirtilen ekleri ile bavurulur.

a) Ticari irketler iin tescil edildiini gsteren Ticaret Sicil Gazetesi ve imza yetkisi olanlar gsteren imza sirkleri.

b) Tam sreli grevlendirilen kiilerin i szlemeleri veya grevlendirme belgeleri ile bu kiilere ait iyeri hekimlii, i gvenlii uzmanl, dier salk personeli belgeleri bu kiiler OSGB sahibi veya orta ise tam sreli alacaklarna dair taahhtname.

c) OSGBnin sorumlu mdrnn kabul erhli grevlendirme yazs, bu kii irket sahibi veya orta ise sorumlu mdrlk taahhtnamesi.

) Faaliyet gsterilecek yere ait olan yap kullanma izin belgesi.

d) Faaliyet gsterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.

e) Faaliyet gsterilecek yere ait olan kira szlemesi veya tapu senedi veya intifa hakk belgesi.

f) Faaliyet gsterilecek yere ait olan ve btn blmlerin ve kullanm amacnn belirtildii, yetkili teknik eleman tarafndan onaylanm olan 1/50 lekli plan.

g) lgili mevzuata gre faaliyet gsterilecek yerde yangna kar gerekli tedbirlerin alndna ve bu yerde OSGB almasnda saknca olmadna dair yetkili merciler tarafndan verilen belge.

(2) Kamu kurum ve kurulular iin, yalnzca birinci fkrann (b), (c), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak mekn kamu kurumuna ait deilse (a) bendi hari dier bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(3) Organize sanayi blgelerince kurulacak OSGBler iin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn ilgili biriminden alnm organize sanayi blgesine sicil numaras verildiine dair yaz, mteebbis heyeti veya genel kurulunca alnm; ilgili adreste OSGB kurulmasna dair karar ile birinci fkrann (a) ve (d) bentleri hari dier bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(4) Bu madde uyarnca istenen belgelerin asl ile birlikte bir rneinin getirilmesi halinde Genel Mdrlke tasdiki yaplr. Posta yoluyla yaplan bavurularda belgelerin noter onayl sureti gerekir.

Ortak salk ve gvenlik birimlerinin yetkilendirilmesi

MADDE 17 (1) OSGB tarafndan hazrlanan bavuru dosyas Genel Mdrlke incelenir, posta yoluyla yaplan bavurularda eksiklikler yazl olarak, ahsen yaplan mracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya zerinde incelemesi tamamlanan bavurular iin yerinde inceleme yaplr. nceleme ilemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi iin her defasnda 30 gnden fazla olmamak zere en fazla iki defa sre verilir. Belirlenen srelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iadeden itibaren bir yl boyunca yaplan bavurular, bir yln tamamlanmasna kadar askya alnr.

(2) OSGBnin bu Ynetmelikte belirtilen artlar tamas halinde, bavuru dosyasnda bildirilen tam sreli alanlara ait Sosyal Gvenlik Kurumu ie giri bildirgesinin Genel Mdrle gnderilmesini takiben bavuru dosyasnda belirtilen adres ve unvana mnhasran, en ge on i gn ierisinde Genel Mdrlke Ek-2deki rneine uygun yetki belgesi dzenlenir. Baka bir adreste ube almas istendii takdirde, ayn usul ve esaslar dhilinde ilem yaplr.

(3) Yetki belgeleri, OSGB tarafndan be ylda bir vize ettirilir. Vize bavuru ilemleri ilk bavuruda istenen belgelerle yaplr ve inceleme dosya zerinden tamamlanr. Genel Mdrlke gerekli grlmesi halinde yerinde inceleme yaplr.

(4) OSGBler yetki belgesi almadan veya sresi ierisinde vize ilemini tamamlamadan bu Ynetmelik kapsamnda belirtilen faaliyetleri yapamazlar.

(5) OSGBler, aada belirtilen hususlara uymak zorundadr.

a) sim ve unvanlar Trke olarak tescil ettirilir, tabela ve basl evrak, bror, afi ve dier elektronik ortamlarda herhangi bir amala kullanlan her trl yazl ve grsel dokmanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazlr. sim ve unvanlarn incelenmesinde Trk Dil Kurumunca yaynlanan Byk Trke Szlk esas alnr ve ksaltmalar isim ve unvan olarak kullanlamaz.

b) OSGBler tarafndan, EK-8deki rneine uygun, kurum unvanna gre hazrlanan ve en/boy oran 2/3 olan tabela, OSGBnin bulunduu binann uygun bir ksmna veya giriine aslr. Ayn binada, Genel Mdrlke yetkilendirilen birden fazla kurum bulunmas durumunda, kullanlacak tabela iin Genel Mdrlk onay alnmas artyla, tm unvanlar gsteren tek bir tabela kullanlabilir. Bakanlk logosu, bu tabela haricinde hibir yazl veya grsel dokman veya ortamda kullanlamaz.

c) zel kurulular tarafndan, kamu kurum ve kurulularna ait olan isimler ticari isim veya unvan olarak kullanlamaz.

(6) OSGB tarafndan bavuru dosyasnda beyan edilen yerleim plan, bina ve donanmda Genel Mdrlk onay alnmadan hibir ekilde deiiklik yaplamaz.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Sorumlu mdrn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 18 (1) OSGB sorumlu mdr;

a) OSGB personelinin grevlendirilmesinin takibinden,

b) OSGB kaytlarnn tutulmas ve dzenli olarak arivlenmesinden,

c) Genel Mdrlk tarafndan istenen belgelerin hazrlanmasndan,

) OSGBlerin bavuru, yetkilendirme, vize ilemlerinin takibinden,

sorumludur.

(2) OSGBlerde tam zamanl grevli bulunan iyeri hekimleri veya i gvenlii uzmanlar ayn zamanda sorumlu mdrlk grevini de yrtebilir.

(3) OSGBlerce talep edilen veya bildirilen her trl bilgi ve belgeye ilikin i ve ilemlerde, Genel Mdrlk tarafndan sadece sorumlu mdr muhatap kabul edilir.

(4) OSGBde sorumlu mdr olarak grevlendirilen kiinin deimesi veya bu kiinin grevinden ayrlmas durumunda, 30 i gn ierisinde yeni sorumlu mdr atanr ve durum Genel Mdrle yazyla bildirilir.

OSGBlerin faaliyet alanlar

MADDE 19 (1) OSGBler, yetki aldklar adreste ve bavuru dosyasnda yer alan planda belirtilen blmlerde Genel Mdrlke yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

(2) Ancak, ilgili kurum ve kurulularn izinlerini almak ve Genel Mdrlkten onay almak artyla, OSGBler hizmet verdikleri iyerlerindeki alanlar ve iyeri ile snrl kalmak art ile i sal ve gvenlii ile ilgili her trl lm ve analiz iin gerekli donanm OSGBnin faaliyet gsterdii adreste bulundurabilir ve ilgili personeli bnyesinde altrabilirler. Bu amala kullanlacak blmler 12 nci maddede belirtilen blmler ierisinde olamaz ve grevlendirilecek personel mezkr maddede belirtilen kiiler arasndan atanamaz.

Vize ilemleri

MADDE 20 (1) Vize ilemlerini yaptrmak isteyen kurumlarn;

a) Bu Ynetmeliin ilgili hkmlerine uygunluk salamalar,

b) Bakanlka belirlenen bedeli demeleri,

gereklidir.

(2) OSGBler yetki belgelerinin dzenlenmesinden itibaren be yln tamamlanmasna en fazla 60, en az 45 gn kala vize ilemleri iin 16 nc maddede belirtilen belgelerle Genel Mdrle mracaat eder. Eksiklii bulunmayan kurumlarn vize ilemleri, vize sresinin bitiminden nce Genel Mdrlke sonulandrlr. Yukarda belirtilen sreler iinde mracaat etmeyen ve vize sresi sona erdikten sonra vize ilemlerini tamamlamam olanlarn yetki belgelerinin geerlilii alt ay sreyle askya alnr. Bu alt aylk sre boyunca vize ileminin tamamlanmamas durumunda yetki belgesi Genel Mdrlke dorudan iptal edilir.

htarlar

MADDE 21 (1) Yetki belgesinin dorudan iptalini gerektiren durumlarn dndaki ihlallerde, OSGBlere Ek-7 de belirtilen ihtar puanlar uygulanr.

(2) Bir takvim yl iinde hafif ihlallerin ihtar puanlarnn toplamnn 30a, orta ihlallerin ihtar puanlarnn toplamnn 60a ulamas durumunda OSGBnin o yl iinde ileyecekleri dier hafif ve orta ihlaller bir st derecenin taban puan esas alnarak uygulanr.

(3) Be yllk srenin sonunda vize ilemini tamamlayan kii ve kurumlarn; uygulanmasnn zerinden en az bir yl gemi olan tm ihtar puanlar silinir.

Yetkilerin askya alnmas ve iptali

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik uyarnca yetkilendirilen OSGBlerin yetki belgelerinin geerlilii;

a) htarlar puanlarnn toplamnn 200e ulamas,

b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlklarn giderilmesi iin verilen en fazla 30 gnlk sre sonunda noksanlklarn devam etmesi,

hallerinden birinin gereklemesi durumunda alt ay sreyle askya alnr.

(2) Yetki belgesi askya alnan OSGBler, askya alnma sresince bu Ynetmelik kapsamndaki yetkilerini kullanamazlar.

(3) Bu Ynetmelik uyarnca OSGBlere verilen yetki belgesinin geerlilii;

a) Bakanlka belirlenen esaslara aykr ekilde ube amalar, yetki ald adres veya il snrlar dnda hizmet vermeleri,

b) Sunmakla ykml olduklar hizmetlerin tamamn veya bir ksmn devretmeleri,

c) irket ortaklarnda yaplan deiikliin zamannda bildirilmemesi veya uygunsuzluun bildirilmesine ramen durumun 30 gn ierisinde dzeltilmemesi ve gerekli bildirimlerin zamannda yaplmamas,

hallerinden birinin varl halinde dorudan iptal edilir.

(4) Bu Ynetmelik uyarnca OSGBnin ilgili birimine verilen yetki belgesinin geerlilii;

a) Askya alnma ilemini gerektiren durumlarn ayn vize dnemi iinde tekrar,

b) Yetki belgesinin amac dnda kullanldnn tespiti,

c) Belgesinin geerliliinin askda olduu sre iinde szleme yaptnn veya hizmet verdiinin tespiti,

) Bu Ynetmelik gerei dzenlenen evrakn geree aykrlnn tespiti, hallerinden birinin varl,

halinde dorudan iptal edilir.

(5) Yetki belgesi iptal edilen OSGB ve ubelerinin kurucu veya ortaklar baka bir ticari iletmenin bnyesinde yer aldklar takdirde bu ticari iletmenin iptal tarihinden itibaren iki yl ierisinde yapt bavurular, iki yln tamamlanmasna kadar askya alnr. Bahsi geen kurucu veya ortaklarn yetkili bir OSGBye ortak olmalar halinde, bu OSGBnin yetki belgesi birinci cmlede belirtilen srenin sonuna kadar askya alnr.

(6) Kendi istei ile yetki belgesini iptal eden OSGBler, ayn irket veya kurucular ile alt ay ierisinde OSGB bavurusunda bulunduu takdirde bavuru bu srenin tamamlanmasna kadar askya alnr.

(7) Belgelendirme ve vize aamasnda geree aykr belge ibraz ettii veya beyanda bulunduu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Mdrlke iptal edilir.

(8) Belgesinin geerlilii askya alnanlar veya iptal edilenlere Genel Mdrlke yazl bildirim yaplr ve internet sayfasnda ilan edilir.

(9) Yetki belgesinin iptali veya geerliliinin askya alnmas durumunda nceden yaplan hizmet ve i szlemelerinden doan hukuki sonulardan OSGBler sorumludur.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 23 (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenlii Hizmetleri Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yetkilendirilmi toplum sal merkezleri

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinden nce Genel Mdrlke yetkilendirilen toplum sal merkezleri bir yl ierisinde 12 nci ve 16 nc maddelerde belirtilen artlar yerine getirmeleri halinde mevcut belgeleri OSGB belgesi ile bedelsiz olarak deitirilir.

50den fazla alan bulunan kamu kurumlar

GEC MADDE 2 (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayl Resm Gazetede yaymlanan Sal ve Gvenlii Hizmetleri Ynetmeliine gre i sal ve gvenlii hizmetleri sunmak zorunda olan ve Kanununa tabi 50den fazla alan bulunan kamu kurumlar sz konusu hizmetleri 1/7/2014 tarihine kadar srdrr.

Yrrlk

MADDE 24 (1) Bu Ynetmelik 30/12/2012 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 25 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz