29 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28512

YNETMELK

alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlndan:

GVENL UZMANLARININ GREV, YETK, SORUMLULUK VE

ETMLER HAKKINDA YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; i sal ve gvenlii hizmetlerinde grevli i gvenlii uzmanlarnn nitelikleri, eitimleri ve belgelendirilmeleri, grev, yetki ve sorumluluklar ile alma usul ve esaslarn dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanunu kapsamnda yer alan iyerleri ile eitim kurumlarn kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 6331 sayl Sal ve Gvenlii Kanununun 30 uncu, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayl alma ve Sosyal Gvenlik Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanunun 2 ve 12 nci maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen:

a) Bakanlk: alma ve Sosyal Gvenlik Bakanln,

b) Eiticilerin eitimi belgesi: En az krk saatlik eitim sonunda kamu kurum ve kurulular, niversiteler veya 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayl zel retim Kurumlar Kanununa gre yetkilendirilen kurumlar tarafndan tek bir program sonucunda verilen eiticilerin eitimi belgesini,

c) Eitim kurumu: gvenlii uzmanlarnn ve dier salk personelinin eitimlerini vermek zere Bakanlka yetkilendirilen kamu kurum ve kurulular, niversiteler ve 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayl Trk Ticaret Kanununa gre faaliyet gsteren irketler tarafndan kurulan messeseleri,

) Eitim program: Uzaktan, yz yze ve uygulamal eitim derslerinin tarih ve saatleri, asil ve yedek eiticileri, katlmclar ile eitim mekn gibi unsurlardan ve bu unsurlara ilikin her trl bilgi ve belgeden oluan program,

d) Genel Mdrlk: Sal ve Gvenlii Genel Mdrln,

e) SG-KATP: sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili i ve ilemlerin Genel Mdrlke kayt, takip ve izlenmesi amacyla kullanlan Sal ve Gvenlii Kayt, Takip ve zleme Programn,

f) gvenlii uzman: sal ve gvenlii alannda grev yapmak zere Bakanlka yetkilendirilmi, i gvenlii uzmanl belgesine sahip mhendis, mimar veya teknik eleman,

g) Sorumlu mdr: yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesine sahip olan, tam sreli istihdam edilen ve eitim kurumlarnn i ve ilemlerinden Bakanla kar sorumlu olan kiiyi,

) Teknik eleman: Teknik retmenler, niversitelerin fen veya fen-edebiyat fakltelerinin fizik veya kimya blmleri mezunlar ile niversitelerin meslek yksekokullarnn i sal ve gvenlii program mezunlarn,

ifade eder.

KNC BLM

verenin Ykmllkleri

gvenlii uzman grevlendirme ykmll

MADDE 5 (1) Mesleki risklerin nlenmesi ve bu risklerden korunulmasna ynelik almalar da kapsayacak i sal ve gvenlii hizmetlerinin sunulmas iin iveren;

a) alanlar arasndan 4 nc maddenin birinci fkrasnn (f) bendindeki niteliklere sahip alan, iyerinin tehlike snf ve alan saysn dikkate alarak i gvenlii uzman olarak grevlendirir.

b) alanlar arasnda belirlenen niteliklere sahip personel bulunmamas hlinde, bu ykmlln ortak salk ve gvenlik birimlerinden hizmet alarak yerine getirebilir.

c) Bu Ynetmelikte belirtilen niteliklere ve gerekli belgeye sahip olmas halinde, alan says ve tehlike snfn dikkate alarak kendi iyerinde, i gvenlii uzmanl grevini stlenebilir.

(2) veren, grevlendirdii kii veya hizmet ald kurum ve kurulularn grevlerini yerine getirmeleri amacyla ara, gere, mekn ve zaman gibi gerekli btn ihtiyalarn karlar.

(3) veren, iyerinde salk ve gvenlik hizmetlerini yrtenler arasnda ibirlii ve koordinasyonu salar.

(4) veren, grevlendirdii kii veya hizmet ald kurum ve kurulular tarafndan i sal ve gvenlii ile ilgili mevzuata uygun olan ve yazl olarak bildirilen tedbirleri yerine getirir.

(5) veren, yerine getirilmeyen hususlar varsa gerekesi ile birlikte talepte bulunan kiiye yazl olarak bildirir ve bu yazmalarn iyerinde dzenli olarak arivlenmesini salar.

(6) veren, alanlarn salk ve gvenliini etkiledii bilinen veya etkilemesi muhtemel konular hakknda; grevlendirdii kii veya hizmet ald kurum ve kurulular, baka iyerlerinden almak zere kendi iyerine gelen alanlar ve bu alanlarn iverenlerini bilgilendirir.

(7) verenin; i sal ve gvenlii konusunda uzman grevlendirmesi veya hizmet satn almas iverenin sorumluluklarn etkilemez.

(8) veren, i sal ve gvenlii hizmetleri ile ilgili maliyeti alanlara yanstamaz.

(9) veren, 11 inci maddenin nc fkrasnda belirtilen durumlarda, ilgili yarg srecini takip eder ve sonucunu Genel Mdrle bildirir.

yeri salk ve gvenlik birimi kurma ykml

MADDE 6 (1) yeri hekimi ve i gvenlii uzmannn tam sreli grevlendirilmesi gereken durumlarda; iveren, iyeri salk ve gvenlik birimi kurar. Bu durumda, alanlarn tabi olduu kanun hkmleri sakl kalmak kaydyla, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanununa gre belirlenen haftalk alma sresi dikkate alnr.

(2) veren ayrca tam sreli i gvenlii uzman grevlendirme ykmll olmasa dahi; iyerinde grev yapacak olan i gvenlii uzmanna Sal ve Gvenlii Hizmetleri Ynetmeliinde belirlenen kriterlere uygun bir yer gstermek zorundadr.

NC BLM

Gvenlii Uzmanlarnn Nitelikleri, Grev, Yetki ve Ykmllkleri ile

alma Usl ve Esaslar

gvenlii uzmanlarnn nitelikleri ve grevlendirilmeleri

MADDE 7 (1) verence i gvenlii uzman olarak grevlendirilecekler, bu Ynetmelie gre geerli i gvenlii uzmanl belgesine sahip olmak zorundadr.

(2) gvenlii uzmanlarndan; (C) snf belgeye sahip olanlar az tehlikeli snfta, (B) snf belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli snflarda, (A) snf belgeye sahip olanlar ise btn tehlike snflarnda yer alan iyerlerinde alabilirler.

(3) Birden fazla i gvenlii uzmannn grevlendirilmesinin gerektii iyerlerinde, sadece tam sreli olarak grevlendirilen i gvenlii uzmannn, iyerinin tehlike snfna uygun belgeye sahip olmas yeterlidir.

(4) gvenlii uzmanlarnn grevlendirilmesinde, bu Ynetmelie gre hesaplanan alma sreleri blnerek birden fazla i gvenlii uzmanna verilemez. Ancak vardiyal alma yaplan iyerlerinde iveren tarafndan vardiyalara uygun ekilde grevlendirme yaplr.

gvenlii uzmanl belgesi

MADDE 8 (1) gvenlii uzmanl belgesinin snflar aada belirtilmitir:

a) (A) snf i gvenlii uzmanl belgesi;

1) (B) snf i gvenlii uzmanl belgesiyle en az drt yl fiilen grev yaptn i gvenlii uzmanl szlemesi ile belgeleyen ve (A) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (A) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde mhendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yl grev yapm olanlardan (A) snf i gvenlii uzmanl iin yaplacak snavda baarl olanlara,

3) sal ve gvenlii veya i gvenlii programnda doktora yapm olan mhendis, mimar veya teknik elemanlara,

4) sal ve gvenlii alannda mfetti yardmcl sresi dhil en az sekiz yl tefti yapm mhendis, mimar veya teknik eleman olan i mfettilerine,

5) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde i sal ve gvenlii alannda uzman yardmcl sresi dhil en az sekiz yl fiilen grev yapm mhendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlk i sal ve gvenlii uzmanlarna,

EK-1deki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

b) (B) snf i gvenlii uzmanl belgesi;

1) (C) snf i gvenlii uzmanl belgesiyle en az yl fiilen grev yaptn i gvenlii uzmanl szlemesi ile belgeleyen ve (B) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (B) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendis, mimar veya teknik elemanlara,

2) sal ve gvenlii veya i gvenlii alannda yksek lisans yapm olan mhendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) snf i gvenlii uzmanl iin yaplacak snavda baarl olanlara,

EK-1deki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

c) (C) snf i gvenlii uzmanl belgesi; (C) snf i gvenlii uzmanl eitimine katlarak yaplacak (C) snf i gvenlii uzmanl snavnda baarl olan mhendis, mimar veya teknik elemanlara EK-1deki rneine uygun olarak Genel Mdrlke verilir.

(2) Birinci fkrann (a) bendinin (4) ve (5) numaral alt bentlerinde saylanlar, (C) snf i gvenlii uzmanl snavna dorudan katlabilirler. Bakanlkta geen alma sreleri fiilen i gvenlii uzmanl szlemesi sresinden saylr ve bu durumda olanlar Bakanlktaki grevlerinden ayrldklar takdirde hak ettii belgenin snavna dorudan katlabilir.

gvenlii uzmanlarnn grevleri

MADDE 9 (1) gvenlii uzmanlar, aada belirtilen grevleri yerine getirmekle ykmldr:

a) Rehberlik;

1) yerinde yaplan almalar ve yaplacak deiikliklerle ilgili olarak tasarm, makine ve dier tehizatn durumu, bakm, seimi ve kullanlan maddeler de dhil olmak zere iin planlanmas, organizasyonu ve uygulanmas, kiisel koruyucu donanmlarn seimi, temini, kullanm, bakm, muhafazas ve test edilmesi konularnn, i sal ve gvenlii mevzuatna ve genel i gvenlii kurallarna uygun olarak srdrlmesini salamak iin iverene nerilerde bulunmak.

2) sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken tedbirleri iverene yazl olarak bildirmek.

3) yerinde meydana gelen i kazas ve meslek hastalklarnn nedenlerinin aratrlmas ve tekrarlanmamas iin alnacak nlemler konusunda almalar yaparak iverene nerilerde bulunmak.

4) yerinde meydana gelen ancak lm ya da yaralanmaya neden olmayan, ancak alana, ekipmana veya iyerine zarar verme potansiyeli olan olaylarn nedenlerinin aratrlmas konusunda alma yapmak ve iverene nerilerde bulunmak.

b) Risk deerlendirmesi;

1) sal ve gvenlii ynnden risk deerlendirmesi yaplmasyla ilgili almalara ve uygulanmasna katlmak, risk deerlendirmesi sonucunda alnmas gereken salk ve gvenlik nlemleri konusunda iverene nerilerde bulunmak ve takibini yapmak.

c) alma ortam gzetimi;

1) alma ortamnn gzetiminin yaplmas, iyerinde i sal ve gvenlii mevzuat gerei yaplmas gereken periyodik bakm, kontrol ve lmleri planlamak ve uygulamalarn kontrol etmek.

2) yerinde kaza, yangn veya patlamalarn nlenmesi iin yaplan almalara katlmak, bu konuda iverene nerilerde bulunmak, uygulamalar takip etmek; doal afet, kaza, yangn veya patlama gibi durumlar iin acil durum planlarnn hazrlanmas almalarna katlmak, bu konuyla ilgili periyodik eitimlerin ve tatbikatlarn yaplmasn ve acil durum plan dorultusunda hareket edilmesini izlemek ve kontrol etmek.

) Eitim, bilgilendirme ve kayt;

1) alanlarn i sal ve gvenlii eitimlerinin ilgili mevzuata uygun olarak planlanmas konusunda alma yaparak iverenin onayna sunmak ve uygulamalarn yapmak veya kontrol etmek.

2) alma ortamyla ilgili i sal ve gvenlii almalar ve alma ortam gzetim sonularnn kaydedildii yllk deerlendirme raporunu iyeri hekimi ile ibirlii halinde EK-2deki rneine uygun olarak hazrlamak.

3) alanlara ynelik bilgilendirme faaliyetlerini dzenleyerek iverenin onayna sunmak ve uygulamasn kontrol etmek.

4) Gerekli yerlerde kullanlmak amacyla i sal ve gvenlii talimatlar ile alma izin prosedrlerini hazrlayarak iverenin onayna sunmak ve uygulamasn kontrol etmek.

d) lgili birimlerle ibirlii;

1) yeri hekimiyle birlikte i kazalar ve meslek hastalklaryla ilgili deerlendirme yapmak, tehlikeli olayn tekrarlanmamas iin inceleme ve aratrma yaparak gerekli nleyici faaliyet planlarn hazrlamak ve uygulamalarn takibini yapmak.

2) Bir sonraki ylda gerekletirilecek i sal ve gvenliiyle ilgili faaliyetlerin yer ald yllk alma plann iyeri hekimiyle birlikte hazrlamak.

3) Bulunmas halinde yesi olduu i sal ve gvenlii kuruluyla ibirlii iinde almak,

4) alan temsilcisi ve destek elemanlarnn almalarna destek salamak ve bu kiilerle ibirlii yapmak.

gvenlii uzmanlarnn yetkileri

MADDE 10 (1) gvenlii uzmannn yetkileri aada belirtilmitir:

a) verene yazl olarak bildirilen i sal ve gvenliiyle ilgili alnmas gereken tedbirlerden hayati tehlike arz edenlerin, i gvenlii uzman tarafndan belirlenecek makul bir sre iinde iveren tarafndan yerine getirilmemesi hlinde, bu hususu iyerinin bal bulunduu alma ve i kurumu il mdrlne bildirmek.

b) yerinde belirledii hayati tehlikenin ciddi ve nlenemez olmas ve bu hususun acil mdahale gerektirmesi halinde iin durdurulmas iin iverene bavurmak.

c) Grevi gerei iyerinin btn blmlerinde i sal ve gvenlii konusunda inceleme ve aratrma yapmak, gerekli bilgi ve belgelere ulamak ve alanlarla grmek.

) Grevinin gerektirdii konularda iverenin bilgisi dhilinde ilgili kurum ve kurulularla iyerinin i dzenlemelerine uygun olarak ibirlii yapmak.

(2) Tam sreli i szlemesi ile grevlendirilen i gvenlii uzmanlar, altklar iyeri ile ilgili mesleki gelimelerini salamaya ynelik eitim, seminer ve panel gibi organizasyonlara katlma hakkna sahiptir. Bu gibi organizasyonlarda geen srelerden bir yl ierisinde toplam be i gn kadar alma sresinden saylr ve bu sreler sebebiyle i gvenlii uzmannn cretinden herhangi bir kesinti yaplamaz.

gvenlii uzmanlarnn ykmllkleri

MADDE 11 (1) gvenlii uzmanlar, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini yaparken, iin normal akn mmkn olduu kadar aksatmamak ve verimli bir alma ortamnn salanmasna katkda bulunmak, iverenin ve iyerinin meslek srlar, ekonomik ve ticari durumlar ile ilgili bilgileri gizli tutmakla ykmldrler.

(2) gvenlii uzmanlar, i sal ve gvenlii hizmetlerinin yrtlmesindeki ihmallerinden dolay, hizmet sunduklar iverene kar sorumludur.

(3) alann lm veya maluliyetiyle sonulanacak ekilde vcut btnlnn bozulmasna neden olan i kazas veya meslek hastalnn meydana gelmesinde ihmali tespit edilen i gvenlii uzmannn yetki belgesinin geerlilii alt ay sreyle askya alnr. Bu konudaki ihmalin tespitinde kesinlemi yarg karar, malulln belirlenmesinde ise 5510 sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alnr.

(4) gvenlii uzman, grevlendirildii iyerinde yaplan almalara ilikin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, iyeri hekimi ile birlikte yaplan almalar ve gerekli grd dier hususlar onayl deftere yazar.

gvenlii uzmanlarnn alma sreleri

MADDE 12 (1) gvenlii uzmanlar, bu Ynetmelikte belirtilen grevlerini yerine getirmek iin aada belirtilen srelerde grev yaparlar:

a) 10dan az alan olan ve az tehlikeli snfta yer alan iyerlerinde alan bana ylda en az 60 dakika.

b) Dier iyerlerinden:

1) Az tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 10 dakika.

2) Tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 15 dakika.

3) ok tehlikeli snfta yer alanlarda, alan bana ayda en az 20 dakika.

(2) Az tehlikeli snfta yer alan 1000 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her 1000 alan iin tam gn alacak en az bir i gvenlii uzman grevlendirilir. alan saysnn 1000 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar i gvenlii uzman ek olarak grevlendirilir.

(3) Tehlikeli snfta yer alan 750 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her 750 alan iin tam gn alacak en az bir i gvenlii uzman grevlendirilir. alan saysnn 750 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar i gvenlii uzman ek olarak grevlendirilir.

(4) ok tehlikeli snfta yer alan 500 ve daha fazla alan olan iyerlerinde her 500 alan iin tam gn alacak en az bir i gvenlii uzman grevlendirilir. alan saysnn 500 saysnn tam katlarndan fazla olmas durumunda geriye kalan alan says gz nnde bulundurularak birinci fkrada belirtilen kriterlere uygun yeteri kadar i gvenlii uzman ek olarak grevlendirilir.

(5) gvenlii uzmanlar szlemede belirtilen sre kadar iyerinde hizmet sunar. Birden fazla iyeri ile ksmi sreli i szlemesi yapld takdirde bu iyerleri arasnda yolda geen sreler haftalk kanuni alma sresinden dlr.

gvenlii uzmanlarnn belgelendirilmesi

MADDE 13 (1) gvenlii uzmanl belgesi almak isteyen ve snavda baarl olan adaylarn belgelendirme bavurularnn deerlendirilmesi amacyla, her aday iin alacak dosyann elektronik ortamda veya yazl olarak eitim kurumlar tarafndan, eitim programlarna katlmadan dorudan snava girecek olan adaylarn ise bu Ynetmeliin ilgili maddelerinde belirtilen nitelikleri haiz olduklarn gsteren belgelerin ahsen veya posta yoluyla Genel Mdrle ibraz edilmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarnca ibraz edilmesi gereken belgelerin asl ile birlikte bir rneinin getirilmesi halinde Genel Mdrlke tasdiki yaplr.

(3) Eitim kurumlarnca ibraz edilen belgelerin doruluundan eitim kurumlar, ahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doruluundan ise ahslar sorumludur.

DRDNC BLM

Eitim Kurumlarna likin Hkmler

Eitim kurumu bavuru ilemleri

MADDE 14 (1) Eitim kurumu yetki belgesi almak amacyla, Genel Mdrle bir dileke ve aada belirtilen ekleri ile bavurulur:

a) Ticari irketler iin tescil edildiini gsteren Ticaret Sicil Gazetesi.

b) irket adna imza yetkisi olanlar gsteren imza sirkleri.

c) Eitim kurumunun sorumlu mdrnn eitici belgesi ile;

1) Ticari irketler iin tam sreli i szlemesi ve kabul erhli grevlendirme yazs,

2) Kamu kurum ve kurulular ve niversiteler iin tam sreli grevlendirme yazs,

3) irket orta olanlar, sorumlu mdr olarak da grev yapacaklar ise bu grevi yapacaklarna dair taahhtname.

) Tam sreli olarak grevlendirilen eiticilerin i szlemeleri ve eitici belgeleri.

d) Faaliyet gsterilecek yere ait yap kullanma izni belgesi.

e) Faaliyet gsterilecek yere ait kira szlemesi veya tapu senedi veya intifa hakk belgesi.

f) Faaliyet gsterilecek yere ait olan ve yetkili makamlarca verilen numarataj veya adres tespit belgesi.

g) Faaliyet gsterilecek yere ait olan ve bu Ynetmelikte belirtilen btn blmlerin yer ald 1/50 lekli plan.

) Tapu ktnde mesken olarak kaytl bir gayrimenkulde eitim kurumunun faaliyet gsterebileceine dair kat malikleri kurulunun oybirliiyle ald karar rnei.

h) lgili mevzuata gre faaliyet gsterilecek yerde yangna kar gerekli tedbirlerin alndna ve bu yerde eitim kurumu almasnda saknca olmadna dair yetkili merciler tarafndan verilen belge.

(2) Kamu kurum ve kurulular iin, yalnzca birinci fkrann (c) bendinin (2) numaral alt bendiyle () ve (g) bentlerinde belirtilen belgeler istenir. Ancak eitim verilecek mekn kamu kurumuna ait deilse (a) ve (b) bentleri hari dier bentlerde belirtilen belgeler istenir.

(3) niversitelerin eitim kurumu olarak yetkilendirilme taleplerinde bavuru rektrlke yaplr.

(4) Bu madde uyarnca istenen belgelerin asl ile birlikte bir rneinin getirilmesi halinde, Genel Mdrlke tasdik edilir.

Eitim kurumu yeri ve yerleim plannda aranacak artlar

MADDE 15 (1) Eitim kurumunun yer alaca binada; meyhane, kahvehane, kraathane, bar, elektronik oyun merkezleri gibi umuma ak yerler ile ak alkoll iki satlan yerler bulunamaz.

(2) Eitim kurumlarnn btn birimlerinin;

a) Ayn binann birbirine bitiik daire veya katlarnda veya bitiik binalarn birbirine balantl ayn katlarnda,

b) Kuruma ait olan bir arsa iinde ve birbirine uzakl en fazla 100 metre olan mstakil binalarda,

olmas gerekir.

(3) Genel Mdrlkten izin alnmadan, onaylanm yerleim planlarnda herhangi bir deiiklik yaplamaz ve yerleim plannda belirtilen blmler, amalar dnda kullanlamaz.

(4) Eitim kurumlarnca, EK-3teki rneine uygun, kurum unvanna gre hazrlanan ve en/boy oran 2/3 olan tabela aslr. Ayn binada, Genel Mdrlke yetkilendirilen birden fazla kurum bulunmas durumunda, kullanlacak tabela iin Genel Mdrlk onay alnmas artyla, tm unvanlar gsteren tek bir tabela kullanlabilir.

Derslik ve dier blmlerde aranan artlar

MADDE 16 (1) Dersliklerde bulunmas gereken artlar aada belirtilmitir:

a) Dersliklerde 25ten fazla kursiyer bulunamaz.

b) Dersliklerde kursiyer bana en az 10 metrekp hava hacmi bulunur ve derslikler ile dier blmlerin tavan ykseklikleri 2,40 metreden az olamaz. 4 metre zerinde olan ykseklikler hacim hesabnda dikkate alnmaz.

c) Derslik ve dier blmlerde bulunan pencerelerde; doal havalandrmaya msaade edecek ekilde binann d cephesinde olmas, pencere alannn bulunduu blmn taban alannn %10undan az olmamas ve dersliklerde pencerelerin yerden yksekliinin 90 santimetreden fazla olmamas artlar aranr. Binann d cephesinin tamamen veya ksmen camla kapl olmas durumunda uygun stma ve havalandrma sistemi art aranr.

) Derslik kaplarnn genilii 80 santimetreden az olamaz ve kap kasasnn iten ie llmesiyle belirlenir. Derslik kaplar da doru almal ve ift tarafl derslik bulunan koridorlarda karlkl almamaldr.

(2) Dier blmlerde bulunmas gereken artlar aada belirtilmitir:

a) Sorumlu mdr odas, en az 10 metrekare.

b) Eitici odas tek derslik iin en az 15 metrekare, birden fazla dersliin olmas durumunda ise en az 25 metrekare.

c) Bro hizmetleri, ariv ve dosya odas, en az 15 metrekare; ayr ayr olmalar hlinde toplam en az 20 metrekare.

) Her derslik iin erkek ve kadn ayr olmak zere en az birer tuvalet ve lavabo.

(3) Dinlenme yeri, kurum iinde bamsz bir blm hlinde veya ayr ayr blmlerden meydana gelebilir ve tek derslik iin en az 20 metrekare, birden fazla dersliin olmas durumunda ise en az 35 metrekare olur. Alan hesabnda ynetim ve eitime ayrlan dier blmler ile balkon ve koridorlar dikkate alnmaz.

(4) Eitimlerde gnn teknolojisine uygun ara ve gereler kullanlr.

(5) Blmlerin, alan (metrekare) veya hacim (metrekp) lm sonucu kan ksuratl rakamlar ile kontenjanlar belirlenirken 0,5 ve daha byk kan ksuratl rakamlar bir st tam sayya ykseltilir.

Aydnlatma, grlt ve termal konfor artlar

MADDE 17 (1) Eitim kurumlarnn blmlerinde yeterli aydnlatma ve termal konfor artlar salanr, grltye kar gerekli nlemler alnr. Genel Mdrlke gerekli grlmesi halinde, durumun tespitine ynelik lmlerin yaptrlmas istenebilir.

Eitim kurumlarnn eitici kadrosu

MADDE 18 (1) Eitim kurumlar, i gvenlii uzmanl ve dier salk personeli eitim program iin bu Ynetmelikte belirtilen eitici belgesine sahip olan mhendis, mimar veya teknik elemanlardan en az ikisiyle tam sreli, Genel Mdrlke belirlenecek mfredatta belirtilen konulara uygun eitici belgesine sahip dier eiticiler ile ksmi sreli i szlemesi yapar.

Eitim kurumlarnn yetkilendirilmesi

MADDE 19 (1) Eitim kurumlar tarafndan hazrlanan bavuru dosyas Genel Mdrlke incelenir, posta yoluyla yaplan bavurularda eksiklikler yazl olarak, ahsen yaplan mracaatlarda ise derhal bildirilir. Dosya zerinde incelemesi tamamlanan bavurular iin yerinde inceleme yaplr. nceleme ilemlerinde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi iin her defasnda otuz gnden fazla olmamak zere en fazla iki defa sre verilir. Belirlenen srelerde eksiklikler giderilmez ise dosya iade edilir ve iade tarihinden itibaren bir yl boyunca yaplan bavurular, bir yln tamamlanmasna kadar askya alnr. Dosya zerinde ve yerinde incelemeleri tamamlanan bavurularn, bu Ynetmelikte belirtilen artlar tamalar halinde, dosyasnda belirtilen adres ve unvana mnhasran, en ge on gn iinde Genel Mdrlke EK-4teki rneine uygun yetki belgesi dzenlenir. Baka bir adreste ube almak istendii takdirde, ayn usul ve esaslar dhilinde, bu blmde belirtilen artlarn yerine getirilmesi kaydyla ube iin ayrca yetki belgesi dzenlenir.

(2) Bu Ynetmelikteki artlar yerine getirmeyen eitim kurumlarna yetki belgesi dzenlenemez.

(3) Eitim kurumlar, Genel Mdrlke dzenlenen yetki belgesini almadka eitim iin katlmc kayd yapamaz ve eitime balayamazlar.

(4) Eitim kurumlar, aada belirtilen hususlara uymak zorundadrlar:

a) sim ve unvanlar Trke olarak tescil ettirilir, tabela ve basl evrak, bror, afi ve internet ile dier dijital ortamlarda herhangi bir amala kullanlan her trl yazl ve grsel dokmanda sadece yetki belgesinde belirtilen isim ve unvanlar yazlr. sim ve unvanlarn incelenmesinde Trk Dil Kurumunca yaynlanan Byk Trke Szlk esas alnr ve ksaltmalar isim ve unvan olarak kullanlamaz.

b) zel kurulular tarafndan, kamu kurum ve kurulularna ait olan isimler ticari isim olarak kullanlamaz.

c) Eitim Kurumu yetki belgeleri en ge be ylda bir defa Bakanla vize ettirilir.

(5) Eitim kurumlarnda, eitici olarak, sadece bu Ynetmelikte belirtilen eitici belgesine sahip olanlar grev alabilirler.

Eitim kurumlarnn belgelendirilmesi ve vize ilemleri

MADDE 20 (1) Belge almak veya vize ilemlerini yaptrmak isteyen kurumlarn;

a) Bu Ynetmeliin ilgili hkmlerine uygunluk salamalar,

b) Bakanlka belirlenen belge veya vize cretini demeleri,

gereklidir.

(2) Yetkilendirilen kurumlar be yln tamamlanmasna en fazla altm, en az krk be gn kala vize ilemleri iin Genel Mdrle mracaat eder. Eksiklii bulunmayan kurumlarn vize ilemleri, vize sresinin bitiminden nce Genel Mdrlke sonulandrlr. Yukarda belirtilen sreler iinde mracaat etmeyen ve vize sresi sona erdikten sonra vize ilemlerini tamamlamam olanlarn yetki belgelerinin geerlilii 6 ay sreyle askya alnr. Bu 6 aylk sre boyunca vize ileminin tamamlanmamas durumunda yetki belgesi Genel Mdrlke dorudan iptal edilir.

(3) Eitim kurumlar, herhangi bir sebeple faaliyetlerini brakmalar halinde otuz gn iinde yetki belgelerinin asllarn Genel Mdrle iade ederler.

(4) Belgelendirme ve vize aamasnda geree aykr belge ibraz ettii veya beyanda bulunduu sonradan tespit edilenlere ait belgeler Genel Mdrlke iptal edilir ve yetkili yarg mercilerine su duyurusunda bulunulur.

Eitim kurumlarnn grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 21 (1) Eitim kurumlar,

a) Eitim hizmetlerinin bir ksmn veya tamamn baka bir kii veya kuruma devredemezler.

b) Yetki aldklar yerde Genel Mdrlke yetkilendirilmedikleri konularda hizmet veremez ve faaliyette bulunamazlar.

(2) Eitim kurumlarnda tam veya ksmi sreli i szlemesi ile grevlendirilen eiticilerle ilgili sosyal gvenlik mevzuatndan doan bildirim ve prim deme gibi ykmllklerin yerine getirilmesi eitim kurumlarnca salanr.

(3) Yetki belgelerinin, eitim kurumu tarafndan be ylda bir vize ettirilmesi zorunludur.

(4) Eitim kurumlarnca, grevlendirilen her bir eitici iin bir dosya oluturulur. Bu dosyada, eitici szlemesinin bir rnei ile sorumlu mdr tarafndan onaylanm eitici belgesi rnei bulundurulur.

(5) Eitim kurumlar, bavuru esnasnda adaylardan katlacaklar programn gerektirdii artlar karladn gsteren belgeleri istemek ve bu belgelerin sorumlu mdr tarafndan onaylanm bir rneini be yl sreyle her bir aday iin alan dosyada saklamak zorundadr.

(6) Tam sreli i szlemesiyle grevlendirilen eiticilerden biri, sorumlu mdr olarak atanr.

(7) Eitim program sresince sorumlu mdr kurumda hazr bulunur. Sorumlu mdrn bu sre boyunca kurumda bulunmad durumlarda, tam sreli i szlemesiyle grevlendirilen eiticilerden birisinin sorumlu mdre veklet amacyla kurumda bulunmas salanr. Veklet eden eitici, sorumlu mdr tarafndan yaplmas gereken her trl i ve ilemin yaplmasn salar ve grevi sresince Genel Mdrlke sorumlu mdr olarak kabul edilir. Sorumlu mdr veya vekilinin mevzuat hkmlerine aykr davranlarndan ve grev ve sorumluluklarn yerine getirmesinden eitim kurumu tzel kiilii sorumludur.

(8) Eitim kurumunda sorumlu mdr olarak grevlendirilen kiinin deimesi veya bu kiinin grevinden ayrlmas durumunda, 30 gn ierisinde yeni sorumlu mdr atanr ve durum Genel Mdrle yazyla bildirilir.

(9) Eitim kurumlarnda grev yapan eiticilerin iten ayrlmas halinde ign iinde durum SG-KATP zerinden eitim kurumu tarafndan bildirilir. 30 gn ierisinde tam sreli grevlendirilme zorunluluu bulunan eiticilerin yerine aranan niteliklere sahip personel grevlendirilmesi ve SG-KATP zerinden Genel Mdrle bildirilmesi zorunludur.

(10) Genel Mdrle bildirilen eitici szlemeleri, szleme hkmlerine aykr olmayacak ekilde eitim kurumlarnca veya eiticilerce tek tarafl feshedilene kadar, szleme sresince geerlidir. Sresi dolan szlemelerin SG-KATP zerinden yenilenmesi durumu yazl bildirim olarak kabul edilir.

(11) Eiticiler, grev aldklar kurumlarn eitim programlarnda, sz konusu kurumla dzenleyerek Genel Mdrle bildirilmi olan szlemede belirtilen toplam grev sresinden fazla grevlendirilemez. Bu hkmn uygulanmas eiticiler tarafndan, takibi ise kurumun sorumlu mdr tarafndan yrtlr.

(12) Eitim kurumlarnca, adaylarn yz yze derslere devam durumunu gsteren izelge EK-5teki rneine uygun ekilde gnlk olarak dzenlenir ve ders balangcnda derslikte hazr bulundurulur. Her dersin tamamlanmasnn ardndan, imza izelgelerinin devamszlk nedeniyle bo kalan ksmlar dersin eiticisi tarafndan KATILMADI yazlarak doldurulur ve imza altna alnr. Eitim gnnn sonunda katlmc devam izelgesi sorumlu mdr tarafndan onaylanr. Devam izelgeleri eitim kurumlarnca be yl sreyle saklanr ve istenmesi halinde kontrol ve denetime yetkili memurlara ibraz edilir.

(13) Eitimi tamamlayan adaylara eitim kurumlar tarafndan, EK-6 daki rneine uygun eitim katlm belgesi dzenlenir.

(14) Bu Ynetmelikte eitim kurumlarnca dzenlenmesi gerektii belirtilen her trl belge ve bildirimin doruluundan eitim kurumlar sorumludur.

(15) Bu Ynetmelikte belirtilen tabela hari olmak zere, eitim kurumunun hibir evrak ve dokmannda Bakanlk logosu veya unvan kullanlamaz.

Sorumlu mdrn grev ve sorumluluklar

MADDE 22 (1) Eitim kurumu sorumlu mdrnn grev ve sorumluluklar aada belirtilmitir:

a) Bakanla elektronik ortam, e-posta, yaz veya faks gibi aralar vastasyla gnderilmesi gereken her trl bilgi ve belgeyi hazrlamak ve gndermek.

b) Eitim programlarnn onaylanm ekliyle uygulanmasn salamak.

c) Devam izelgeleri ile eitim katlm belgesinin usulne uygun ekilde dzenlenmesini salamak.

(2) Eitim kurumlarnca talep edilen veya bildirilen her trl bilgi ve belgeye ilikin i ve ilemlerde Genel Mdrlk tarafndan sadece sorumlu mdr muhatap kabul edilir.

Eitim programlar

MADDE 23 (1) Eitim kurumlar eitime balayabilmek iin; Genel Mdrlke belirlenen mfredat esas alnarak hazrlanan ve eitim verilecek konulara uygun eiticiler ile en az bir en fazla iki olmak zere eiticilerin yedeklerinin de yer ald teorik eitim programn ve eitime katlacaklarn listesini eitimin balang tarihinden en az ign nce Genel Mdrle elektronik ortamda bildirirler.

(2) Genel Mdrlke onaylanmam programlarla eitime balanamaz. Onaylanmam programla eitime balanmas halinde doacak hukuki sonulardan eitim kurumlar sorumludur.

(3) Eitim kurumlar, uygulamal eitimin yaplaca iyerlerinin listesini ve eitim tarihlerini, teorik eitimin tamamlanmasndan itibaren en ge 15 gn iinde Genel Mdrle SG-KATP zerinden bildirirler.

(4) Adaylarn, teorik eitimin en az %90na ve uygulamal eitimin tamamna katlm zorunludur.

(5) Genel Mdrlke onaylanm olan eitim programnn hibir unsurunda deiiklik yaplamaz. Ancak, zorunlu bir nedenin varl ve bu nedenin geerli bir belgeye dayandrlarak Bakanln onaynn alnmas artyla eitim kurumlarnca sadece programda grevli eiticilerde deiiklik yaplabilir.

(6) Eitim programlar, katlmclar tarafndan kolaylkla grlebilecek ekilde eitim kurumu ierisinde ilan edilir.

(7) Uzaktan eitim tamamlanmadan yz yze eitim, yz yze eitim tamamlanmadan uygulamal eitim balatlamaz. Uygulamal eitim tamamlanmadan adaylar snava katlamazlar.

Eitim programlarna bavuru

MADDE 24 (1) Eitim programlarna katlmak isteyen adaylar eitim kurumlarna aadaki belgeler ile bavururlar:

a) Bavuru yaplan eitim kurumuna hitaben yazlan, adayn hangi eitim programna katlacan belirten ve T.C. kimlik numaras ile iletiim bilgilerini ieren slak imzal bavuru yazs.

b) Adayn katlaca eitim programna uygun alanda lisans eitimi aldn gsteren diploma veya geici mezuniyet belgesi.

c) (A) snf i gvenlii uzmanl eitim programna katlacaklar iin (B) snf i gvenlii uzmanl belgesi ve bu belgeyle en az drt yl fiilen grev yaptn gsteren belgeler.

) (B) snf i gvenlii uzmanl eitim programna katlacaklar iin (C) snf i gvenlii uzmanl belgesi ve bu belgeyle en az yl fiilen grev yaptn gsteren belgeler.

d) T.C. kimlik numaras yazl beyan.

e) gvenlii uzmanl ve dier salk personeli yenileme eitimlerine katlacaklar iin ise geerli mevcut belge.

(2) Adaylarn eitim programlarna katlabilmesi iin, ilgili eitim programnn balang tarihinden nce lisans eitimini tamamlam ve bu eitime ilikin mezuniyet diplomas alabilecek yeterlilie sahip olmalar gerekmektedir. Bu duruma ilikin gerekli inceleme, bavuru yaplan eitim kurumu tarafndan yaplr.

(3) Birinci fkrada belirtilen belgelerin asl ile birlikte rneinin getirilmesi halinde eitim kurumlar tarafndan tasdiki yaplr. Bavuru srasnda geree aykr belge ve beyanda bulunduu tespit edilenlerin bavurular reddedilir. Bu durumun sonradan tespiti halinde eitim, snav ve belgeleri geersiz saylr.

(4) Bu Ynetmelikte belirtilen alma srelerinin tespitinde Sosyal Gvenlik Kurumu kaytlar, diploma veya mezuniyet belgelerinin doruluunun tespitinde Yksekretim Kurulu kaytlar esas alnr.

BENC BLM

Gvenlii Uzmanlar ve Dier Salk Personelinin Eitimleri ile Snavlar

gvenlii uzmanlarnn eitimleri

MADDE 25 (1) gvenlii uzmanlarnn eitim programlar teorik ve uygulamal olmak zere iki blmden oluur ve programn ierii ile programda grevli eiticilerin nitelikleri Genel Mdrlke belirlenir. Eitim programnn sresi, teorik ksm 180 saatten, uygulama ksm 40 saatten ve toplamda 220 saatten az olamaz ve bu ksmlar ancak tek bir program dhilinde uygulanabilir. Teorik eitimin en fazla yars uzaktan eitim ile verilebilir. Uygulamal eitimler, i gvenlii uzmanlar iin en az bir i gvenlii uzmannn grevlendirilmi olduu iyerlerinde yaplr.

Dier salk personelinin eitimleri

MADDE 26 (1) Dier salk personelinin eitim programlar uzaktan ve yz yze eitim eklinde uygulanr ve programn ierii ile programda grevli eiticilerin nitelikleri Genel Mdrlke belirlenir. Eitim programnn sresi 90 saatten az olamaz. Teorik eitimin en fazla yars uzaktan eitim ile verilebilir.

Yenileme eitimleri

MADDE 27 (1) gvenlii uzman ve dier salk personeli belgesi sahibi olan kiilerin, belgelerini aldklar tarihten itibaren be yllk aralklarla eitim kurumlar tarafndan dzenlenecek yenileme eitim programlarna katlmas zorunludur.

(2) Yenileme eitim programlarnn sresi i gvenlii uzmanlar ve dier salk personeli belgesi sahibi olanlar iin 30 saatten az olamaz. Bu programlar, yz yze eitim eklinde uygulanr ve programn ierii ile programda grevli eiticilerin nitelikleri Genel Mdrlke belirlenir.

(3) (C) snf belge sahiplerinin (B) snf, (B) snf belge sahiplerinin ise (A) snf i gvenlii uzmanl temel eitim programna katlm olmalar durumunda, alnan bu eitimler kiinin mevcut belgesiyle ilgili yenileme eitiminden saylr.

Snavlar

MADDE 28 (1) Eitim programlarn tamamlayan adaylarn snavlar Genel Mdrlke yaplr veya yaptrlr.

(2) Adaylar, en son katldklar eitimin tarihinden itibaren yl iinde en fazla iki defa ilgili snavlara katlabilir. Bu snavlarda baarl olamayan veya eitimin tarihinden itibaren yl iinde snava katlmayan adaylar yeniden eitim programna katlmak zorundadr.

(3) Bu Ynetmelik hkmlerine gre eitim alma art aranmakszn snavlara katlm hakk tannanlar, bu haklarn en fazla iki defada kullanabilirler. Bu kiilerin snavlarda iki defa baarsz olmas durumunda, ilgili eitim programn tamamlamak artyla snavlara katlabilirler.

(4) Snavlarda 100 puan zerinden en az 70 puan alan adaylar baarl saylr, snav sonularna itirazlar snav dzenleyen kurum tarafndan sonulandrlr.

ALTINCI BLM

Eiticiler ve Belgelendirme

yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesi

MADDE 29 (1) yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesi:

a) Pedagojik formasyona veya eiticilerin eitimi belgesine sahip olan;

1) En az be yl (A) snf i gvenlii uzmanl yaptn belgeleyen (A) snf i gvenlii uzmanlarna,

2) En az be yllk mesleki tecrbeye sahip i sal ve gvenlii veya i gvenlii programnda doktora yapm mhendis, mimar veya teknik elemanlara,

3) En az be yl tefti yapm i mfettileri ile Bakanlkta be yl grev yapm i sal ve gvenlii uzmanlarna,

4) En az yedi yl uzmanlk tecrbesine sahip, mhendis, mimar veya teknik eleman niteliini haiz Bakanlkta grevli alma ve sosyal gvenlik eitim uzmanlarna,

5) Genel Mdrlk ve bal birimlerinde en az sekiz yl grev yapm mhendis, mimar veya teknik elemanlara,

b) Mhendis, mimar, fiziki, kimyager ve teknik retmenler ile hukuk ve tp fakltelerinden mezun olanlardan niversitelerde Genel Mdrlke ilan edilen eitim programlarna uygun en az drt yaryl ders veren retim yelerine, bavurmalar halinde,

EK-7deki rneine uygun olarak dzenlenir.

(2) Bu Ynetmelik kapsamnda iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesi sahibi olanlar, iyeri hekimlii, i gvenlii uzmanl ve dier salk personeli eitim programlar ile bu programlara ilikin yenileme eitimlerinde Genel Mdrlke belirlenecek mfredatta yer alan artlara uygunluk salanmas artyla grev alabilir.

Eiticilerin grev ve sorumluluklar

MADDE 30 (1) yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eiticileri, Genel Mdrlke belirlenecek eitim mfredatnda kendilerine verilen grevleri yerine getirir ve mfredatta belirtilen konu ieriklerinin tamamnn derslerde ele alnmasn ve renim hedeflerine ulalmasn salar.

(2) Eitim kurumlarnda grevli olan iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eiticileri, Bakanla bildirilen szlemelerde belirtilen srelerden fazla grev alamaz.

(3) Eitim kurumunda tam sreli olarak grevlendirilen eiticiler, iyerlerinde i gvenlii uzman veya iyeri hekimi unvanyla veya baka bir eitim kurumunda eitici unvanyla grev alamaz.

Eiticilerin belgelendirilmesi

MADDE 31 (1) yeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesi alma niteliklerine haiz olup; bu belgeyi almak isteyenlerin bavurularnn deerlendirilebilmesi amacyla;

a) Geerli (A) snf i gvenlii uzmanl belgesine sahip olanlar iin; bu belge ile pedagojik formasyon veya eiticilerin eitimi belgesini ve (A) snf i gvenlii uzman olarak en az be yl altn gsteren belgeyi,

b) Genel Mdrlke ilan edilen eitim programlarna uygun alanlarda niversitelerde ders vermi olanlar iin; 29 uncu maddede belirtilen unvanlar haiz olduklarn gsteren lisans diplomalar ve Genel Mdrlke ilan edilen eitim programlarna uygun alanlarda en az drt yaryl ders verdiklerini gsteren rektr onayn ieren resmi yazlarn asllarn,

c) Birinci fkrann (a) ve (b) bentlerinde belirtilenler dnda kalanlar iin ise 29 uncu maddede belirtilen nitelikleri haiz olduklarn gsteren belgeleri ve Bakanlka belirlenen belge bedelinin dendiini gsteren belgeyi, Genel Mdrle hitaben yazlm dileke ekinde ahsen veya posta yoluyla Genel Mdrle teslim etmesi gerekmektedir.

(2) Bu madde uyarnca ibraz edilmesi gereken belgelerin asl ile birlikte bir rneinin getirilmesi halinde Genel Mdrlke tasdiki yaplr ve ahsen ibraz edilmesi gereken belgelerin doruluundan belge sahipleri sorumludur.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Genel Mdrln grev, yetki ve sorumluluklar

MADDE 32 (1) Genel Mdrlk eitimlerin etkin ve verimli bir ekilde verilip verilmediinin izlenmesi amacyla kendi grev ve yetki alanna giren konularda eitim kurumlarn, eiticileri ve sorumlu mdrleri, yetki alnan mekn, SG-KATP ile dier elektronik sistemler veya evrak zerinden kontrol eder ve denetler.

(2) Yetkilendirme ve belgelendirme aamalarnda geree aykr belge ibraz edildii veya beyanda bulunulduunun bu aamalarda veya daha sonradan tespiti halinde dzenlenen belgeler Genel Mdrlke dorudan iptal edilir.

(3) Eitim kurumlarnca yrtlen her trl i ve ileme ilikin takip, kontrol, izleme, onay verme, bavuru alma gibi faaliyetler, yazl olarak gerekletirilebilecei gibi, elektronik sistemler vastasyla da yrtlebilir. Bu konuda dzenleme yapmaya Genel Mdrlk yetkilidir.

(4) Belgesinin geerlilii askya alnanlar ve dorudan iptal edilenlere Genel Mdrlke yazl bildirim yaplr ve Genel Mdrlk internet sayfasnda ilan edilir. Belgesinin geerlilii askya alnan kii ve kurumlarn belgelerini tekrar kullanabilmeleri iin Genel Mdrlk onaynn alnmas zorunludur.

(5) Bu Ynetmelik uyarnca kii ve kurumlara uygulanan ihtar puanlarna ilikin itirazlar, ihtar puannn tebli tarihinden itibaren en ge 10 ign iinde Genel Mdrle yaplr. Bu sreden sonra yaplacak itirazlar dikkate alnmaz.

(6) Eitim kurumlarnda grev alan eiticilerin listesi Genel Mdrlke Sosyal Gvenlik Kurumuna bildirilir.

hlaller ve ihtar puan uygulanmas

MADDE 33 (1) 29 uncu maddede yer alan yetki belgesinin geerliliinin dorudan iptalini gerektiren durumlarn dndaki ihlallerde, EK-8 ve EK-9da belirtilen ihtar puanlar uygulanr.

(2) Bir takvim yl iinde hafif ihlallerin ihtar puanlarnn toplamnn 30a, orta ihlallerin ihtar puanlarnn toplamnn 60a ulamas durumunda kii ve kurumlarn o yl iinde ileyecekleri dier hafif ve orta ihlaller bir st derecenin tavan puan esas alnarak uygulanr.

(3) Be yllk srenin sonunda vize ilemini tamamlayan kii ve kurumlarn; uygulanmasnn zerinden en az bir yl gemi olan tm ihtar puanlar silinir.

Yetkilerin askya alnmas ve iptali

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelik uyarnca yetkilendirilen veya belgelendirilen kii ve kurumlarn belgelerinin geerlilii;

a) htar puanlar toplamnn, kiiler iin 100, kurumlar iin 200 puana ulamas,

b) Denetim veya kontrollerde tespit edilen noksanlklarn giderilmesi iin verilen en fazla otuz gnlk sre sonunda noksanlklarn devam etmesi,

hallerinden birinin gereklemesi durumunda alt ay sreyle askya alnr.

(2) Yetki belgelerinin geerliliinin alt ay sreyle askya alnmas ilemini gerektiren durumlarn bir vize sresi iinde tekrar halinde bir yl sreyle yetki belgesinin geerlilii askya alnr.

(3) Yetki belgelerinin geerlilii askya alnan kii ve kurumlar askya alnma sresince bu Ynetmelik kapsamndaki yetkilerini kullanamazlar. Ancak, yetki belgesinin geerlilii askya alnan veya belgesi dorudan iptal edilen eitim kurumunun faaliyeti yz yze eitimi balam olan onayl program bitinceye kadar devam eder. Askya alnma sresi, programn bitiminde balar. Yetki belgesi dorudan iptal edilen kurumlar taahht ettikleri hizmetleri herhangi bir ek cret talep etmeden bir baka eitim kurumundan temin etmek zorundadrlar.

(4) Yetki belgesinin geerliliinin askya alnmas veya dorudan iptali durumunda nceden yaplan aday kayt ilemlerinden doan hukuki sonulardan iptal edilen veya geerlilii askya alnan yetki belgesi sahipleri sorumludur.

(5) Bu Ynetmelik uyarnca yetkilendirilen kii ve kurumlarn yetki belgeleri;

a) Bakanlka belirlenen esaslara aykr ekilde ube amalar, yetki ald adres veya il snrlar dnda hizmet vermeleri,

b) Sunmakla ykml olduklar hizmetlerin tamamn veya bir ksmn devretmeleri,

c) Bir vize dneminde nc defa yetki belgelerinin geerliliinin askya alnmasn gerektiren artlarn olumas,

) Yetki belgesinin amac dnda kullanldnn tespiti,

d) Belgesi askda olan kii ve kurumlarn bu sre iinde faaliyetleri ile ilgili szleme yaptklarnn veya hizmet vermelerinin tespiti,

hallerinden birinin varl halinde dorudan iptal edilir.

(6) Bakanla bildirilen szleme veya eitim katlm belgesi gibi her trl evrakta geree aykr beyan veya imzann tespit edilmesi halinde, eitim kurumunun yetki belgesi dorudan iptal edilir, sorumlu mdrn eitici belgesinin geerlilii ise 1 yl sreyle askya alnr. Ayn tespitte eiticilerin kusurunun olmas halinde, kusuru olan eiticinin belgesinin geerlilii 1 yl sreyle askya alnr.

(7) Belgesi iptal edilen iyeri hekimlii ve i gvenlii uzmanl eitici belgesi sahiplerinin iptal tarihinden itibaren iki yl ierisinde yapt bavurular, iki yln tamamlanmasna kadar askya alnr.

(8) Yetki belgesi iptal edilen eitim kurumlar ve bu kurumlarda kurucu veya ortak olanlarn iptal tarihinden itibaren yl ierisinde yapt bavurular, yln tamamlanmasna kadar askya alnr. Bahsi geen kurucu veya ortaklarn yetkili bir eitim kurumuna ortak olmalar halinde, bu kurumun yetki belgesi birinci cmlede belirtilen srenin sonuna kadar askya alnr.

Mesleki bamszlk ve etik ilkeler

MADDE 35 (1) sal ve gvenlii hizmetleri ve bu Ynetmelik kapsamndaki eitimlerde grevlendirilenler;

a) Salk ve gvenlik riskleri konusunda, iveren ve alanlara nerilerde bulunurken hibir etki altnda kalmazlar.

b) Hizmet sunduklar kiilerle gven, gizlilik ve eitlie dayanan bir iliki kurar ve ayrm gzetmeksizin tmn eit olarak deerlendirirler.

c) alma ortam ve koullarnn dzenlenmesinde, kendi aralarnda, ynetici ve alanlarla iletiime ak ve ibirlii ierisinde hareket ederler.

(2) Mesleki bamszln sonular hibir ekilde i sal ve gvenlii hizmetlerinde grevlendirilenlerin aleyhine kullanlamaz ve yaplan szlemelere mesleki anlamda bamsz almay kstlayabilecek artlar konulamaz.

(3) sal ve gvenlii hizmetleri ile bu Ynetmelik kapsamndaki eitimlerde grevlendirilenlerin hak ve yetkileri, grevlerini yerine getirmeleri nedeniyle kstlanamaz. Bu kiiler, grevlerini ve uzmanlk bilgilerini meslein gerektirdii etik ilkeler ve mesleki bamszlk ierisinde srdrr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 36 (1) 27/11/2010 tarihli ve 27768 sayl Resm Gazetede yaymlanan Gvenlii Uzmanlarnn Grev, Yetki, Sorumluluk ve Eitimleri Hakkndaki Ynetmelik yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut eitim kurumlarnn durumu

GEC MADDE 1 (1) Mevcut eitim kurumlarnn onaylanm yerleim plannda deiiklik olmas halinde, fiziki artlarn bu Ynetmelik hkmlerine uygun olmas art aranr.

(2) Mevcut eitim kurumlar bu Ynetmeliin yaymlanmasndan itibaren alt ay ierisinde EK-2deki rneine uygun tabelay, kurumun bulunduu binann giriine veya kurumun giriine asarlar. Bu ykmll gerekli sre ierisinde yerine getirmeyen kurumlarn belgesi dorudan iptal edilir.

Yrrlk

MADDE 37 (1) Bu Ynetmelik 30/12/2012 tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 38 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini alma ve Sosyal Gvenlik Bakan yrtr.

 

Ynetmeliin ekleri iin tklaynz