28 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28511

YÖNETMELİK

Toros Üniversitesinden:

TOROS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/8/2012 tarihli ve 28391 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toros Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci, dördüncü ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bir adayın yüksek lisans programına başvurusunun kabul edilebilmesi için lisans diplomasına; doktora programına kabul edilebilmesi için lisans veya yüksek lisans diplomasına ve başvurulan program tezli ise ilgili programın puan türünde, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) veya ALES’e eşdeğer kabul edilen Graduate Record Examination (GRE) veya Graduate Management Aptitude Test (GMAT) ve benzeri sınavlardan Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen asgari puandan az olmamak üzere Senato tarafından belirlenen puana sahip olması gerekir.”

“(4) Tezli lisansüstü programlarına ALES veya ALES’e eşdeğer kabul edilen sınavların puanı ile öğrenci kabul edilir. Öğrenci kabulünde, ALES puanının yanında gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması, giriş sınavı ve mülakat sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer koşullar enstitülerin önerisi üzerine Senato tarafından belirlenir.”

“(8) Eğitim dili İngilizce olan bir yüksek lisans programına başvuran öğrencinin İngilizce dilinden muaf olabilmesi için Üniversite tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve sınav sonucunun geçerliliği en çok üç yıl olan ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden Üniversite tarafından belirlenen asgari düzeyde başarılı olduğunu belgelemesi veya Üniversitenin düzenlediği İngilizce yeterlik sınavında başarılı olması gerekir. Kabul edilen adaylardan bu belgeyi sunmayan veya İngilizce yeterlik sınavında yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler, İngilizce hazırlık sınıfında öğrenim görür.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toros Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/8/2012

28391