28 Aralk 2012 CUMA

Resm Gazete

Say : 28511

YNETMELK

Babakanlk (Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearl)tan:

KAMU DZEN VE GVENL UZMANLII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; kamu dzeni ve gvenlii uzman ve uzman yardmclna atanacaklarda aranacak nitelikleri, giri ve yeterlik snavlarnn ekli ve uygulanmasn, kamu dzeni ve gvenlii uzman ile kamu dzeni ve gvenlii uzman yardmclarnn yetitirilme, alma usul ve esaslar ile grev, yetki ve sorumluluklarn dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik, Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearlnda istihdam edilecek kamu dzeni ve gvenlii uzman ile kamu dzeni ve gvenlii uzman yardmclarn kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ek 41 inci maddesi ile 5/12/2012 tarihli ve 2012/3784 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun Geici 39 uncu Maddesiyle hdas Edilen Uzman ve Uzman Yardmcs Kadrolarnn Kamu Kurum ve Kurulularna Tahsis Edilmesi Hakknda Karara dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearlnn bal olduu bakan veya babakan yardmcsn,

b) Birim amiri: Mstearlk daire bakanlar ile I. Hukuk Mavirini,

c) Daire bakan: Mstearlk daire bakanlarn,

) Giri snav: Kamu dzeni ve gvenlii uzman yardmcl iin yaplacak olan giri snavn,

d) Komisyon: Giri snav komisyonunu,

e) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

f) KPSS: Kamu Personel Seme Snavn,

g) Kurul: Tez deerlendirme ve yeterlik snav kurulunu,

) Mstear: Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearn,

h) Mstearlk: Kamu Dzeni ve Gvenlii Mstearln,

) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezi Bakanln,

i) Tez: Uzman yardmclarnn hazrlayacaklar uzmanlk tezlerini,

j) Uzman: Kamu dzeni ve gvenlii uzmann,

k) Uzman yardmcs: Kamu dzeni ve gvenlii uzman yardmcsn,

l) Yeterlik snav: Kamu dzeni ve gvenlii uzmanl yeterlik snavn

ifade eder.

KNC BLM

Uzman Yardmcl Giri Snavna likin Esaslar

Giri snav

MADDE 4 (1) Uzman yardmclar meslee giri snav ile alnr.

(2) Uzman yardmcl giri snav, yazl ve szl aamalardan oluur.

(3) Giri snav, renim dallar gz nne alnarak Komisyon tarafndan farkl alanlarda yaplabilir. Giri snav, Mstearlka yaplabilir veya SYM, niversiteler ya da dier kamu kurum ve kurulularna yaptrlabilir.

(4) Mstearlk, ihtiya duyulmas halinde renim dallarna gre ayr ayr kontenjan belirleyebilir.

Giri snav bavuru artlar

MADDE 5 (1) Giri snavna katlmak isteyenlerin aadaki artlar tamalar gerekir:

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak.

b) Giri snavnn yaplaca tarih itibariyle otuz be yan doldurmam olmak.

c) Son bavuru tarihi itibariyle geerlilik sresi dolmam KPSSden, Mstearlk tarafndan belirlenen puan trlerinden asgari puan alm olmak.

) Mstearln kadro ve ihtiya durumuna gre;

1) En az drt yllk lisans eitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisadi ve idari bilimler ve benzeri faklteler veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

2) Fakltelerin en az drt yllk lisans eitimi veren istatistik, sosyoloji, psikoloji, iletiim, halkla ilikiler ve benzeri blmler ile bilgisayar, elektronik, elektrik ve elektronik mhendislikleri ve benzeri blmlerden Mstearln grev alanna giren ve snav duyurusunda belirtilen veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

mezun olmak.

Giri snavnn duyurulmas

MADDE 6 (1) Giri snavnn ekli, katlma artlar, ilk ve son bavuru tarihi, snav konular, deerlendirme yntemi, istenecek belgeler, bavuru evraknn temin edilecei yerler, bavuru yeri, snavn yeri ve zaman, KPSS sonularna gre puan trleri ve asgari puanlar, atama yaplacak kadro says, snf ve derecesi, snava ka kiinin arlaca ile gerekli grlen dier hususlar snav tarihinden en az bir ay nce, Resm Gazetede, yurt dzeyinde gnlk olarak yaymlanan tiraj en yksek ilk be gazetenin en az birinde ve Mstearlk internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulur.

Giri snav bavuru ilemleri

MADDE 7 (1) Giri snav bavurusu, ahsen, elden veya posta yoluyla ilanda belirtilen adrese ya da ilanda belirtildii takdirde internet eriimi zerinden yaplabilir.

(2) Giri snavna katlmak isteyen adaylar, Mstearlktan veya Mstearlk internet sitesinden temin edecekleri snav bavuru formunu doldurarak aadaki belgeleri eklerler:

a) Yksek renim mezuniyet belgesinin asl veya onayl rnei (eitimini yurtdnda tamamlam olanlarn diploma denklik belgesinin asl veya onayl rnei).

b) adet vesikalk fotoraf.

c) KPSS sonu belgesinin asl veya onayl rnei ya da bilgisayar kts.

) T.C. kimlik numaras beyan.

d) zgemi.

(3) kinci fkrada saylan belgelerin son bavuru tarihi mesai bitimine kadar Mstearla teslim edilmesi arttr. Bu belgeler, asl ibraz edilmek kaydyla Mstearlka da onaylanabilir.

(4) Posta ile yaplan bavurularda, ikinci fkrada saylan belgelerin giri snav duyurusunda belirtilen son bavuru tarihine kadar Mstearla ulam olmas arttr. Postadaki gecikmeler dikkate alnmaz.

Giri snav n hazrlk almalar

MADDE 8 (1) Giri snav n hazrlk almalar giri snav komisyonu tarafndan yrtlr.

(2) Komisyon, ngrlen sre ierisinde yaplan bavurular inceleyerek adaylarda aranan artlarn mevcut olup olmadn tespit eder. Aranlan nitelikleri tayan adaylar, ilanda belirtilen KPSS puan trlerinden her puan tr iin ayr ayr en yksek puan alan adaydan balamak zere bir sralamaya tabi tutulur. Atama yaplacak kadro saysnn yirmi katn gememek zere, ilanda duyurulan sayda aday tutanakla belirlenir ve Mstearlk internet sayfasnda ilan edilir. KPSS puan tr itibariyle en son adayn ald puanla ayn puana sahip adaylar da giri snavna arlr.

(3) Adaylar, snav giri belgelerini snav saatine kadar elden teslim alrlar. Snav giri belgesinde, fotoraf, kimlik bilgileri, snav yeri ve tarihi yer alr.

Giri snav komisyonu

MADDE 9 (1) Komisyon; mstear yardmcs, daire bakan dzeyindeki yneticiler, uzmanlar ile niversite retim yeleri arasndan Mstear onay ile bakan dhil en az be asil ve yedek yeden oluur. Kurum dndan snav komisyonuna grevlendirilen asil ye says ikiyi geemez. nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakan komisyonun doal yesidir. Blmler itibariyle ayr ayr kontenjan belirlenmesi halinde her bir blm iin ayr komisyon oluturulabilir. Asil yelerin herhangi bir nedenle komisyona katlamamalar halinde yedek yeler tespit srasna gre komisyona katlrlar.

(2) Komisyon bakan ve yeleri; boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dhil) kan ve shri hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamazlar.

Komisyonun grevleri

MADDE 10 (1) Komisyon; yazl snavn yaplmas veya yaptrlmas, yazl snav sorularnn hazrlanmas veya hazrlatlmas ve cevaplarn deerlendirilmesi, szl snavn yaplmas, sonularn ilan edilmesi, itirazlarn sonulandrlmas ve snavla ilgili dier ilemlerin yrtlmesiyle grevli ve yetkilidir.

(2) Komisyon ye tam says ile toplanr ve oy okluuyla karar alr. Oylama srasnda ekimser oy kullanlamaz. Alnan kararlar kesindir. Karara katlmayanlar kar oylarn gerekeleriyle birlikte belirtmek zorundadr.

Giri snavnn konular

MADDE 11 (1) Giri snav;

a) Lisans eitimine ait mesleki bilgilere,

b) Mstearln grev alanna ait genel bilgilere,

c) Genel kltr ve genel yetenee,

ilikin konularda yaplr.

(2) Lisans eitimine ait mesleki bilgilere ilikin deerlendirme; 5 inci maddenin birinci fkrasnn () bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen blmlerden mezun olanlar iin aadaki konular arasndan yaplr.

a) KTSAT GRUBU:

1) Mikro ve makro iktisat.

2) Trkiye ekonomisi.

3) Uluslararas ekonomik ilikiler ve kurulular.

b) MALYE GRUBU:

1) Kamu maliyesi.

2) Maliye politikas.

c) HUKUK GRUBU:

1) Anayasa hukuku.

2) dare hukukunun genel esaslar ve idari yarg.

3) Ceza hukuku (Genel hkmler).

4) Medeni hukuk (Balang-kiiler hukuku-eya hukuku).

5) Borlar hukuku (Genel hkmler).

6) Uluslararas hukuk.

7) nsan haklar ve terrle mcadeleye ilikin mevzuat.

) KAMU YNETM, SYASET BLM VE ULUSLARARASI LKLER GRUBU:

1) Ynetim bilimi.

2) Siyaset bilimi.

3) Siyasi tarih.

4) Trk d politikas.

5) Uluslararas ilikiler.

6) Uluslararas kurulular.

(3) Lisans eitimine ait mesleki bilgilerin deerlendirilmesi; 5 inci maddenin birinci fkrasnn () bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen blmlerden mezun olanlar iin, mezun olunan blmlerin mfredat dikkate alnarak belirlenen alan bilgisi konularndan yaplr.

(4) Snav sorularnn % 60 lisans eitimine ait mesleki bilgilerden, % 20si Mstearln grev alanna ait temel bilgilerden, % 20si ise genel kltr ve genel yetenek konularndan hazrlanr. Atama yaplacak kadro saysnn renim dallar itibaryla ayr ayr belirlenmesi durumunda, adaylarn hangi snav konularndan sorumlu olaca snav duyurusunda belirtilir. Genel kltr ve genel yetenek sorular ile Mstearln grev alanna ilikin sorular btn gruplar iin ortak hazrlanr.

Yazl snav

MADDE 12 (1) Yazl snava KPSS sonularna gre bavuran adaylardan, en yksek puana sahip olan adaydan balanmak zere atama yaplacak kadro saysnn en fazla yirmi katna kadar aday (son sradaki aday ile eit puana sahip adaylar dhil) arlr.

(2) Yazl snav; duyuruda belirtilen konularda klasik veya test eklinde yaplabilir.

(3) Snav sorularnn hazrlanmas, muhafazas ve sonularnn deerlendirilmesinde gizlilie riayet edilir. Hazrlanan sorular zarflar ierisine konularak kapatlp imzalanmak suretiyle giri snav komisyonu bakan tarafndan muhafaza edilir ve snav salonunda adaylarn huzurunda alr.

(4) Yazl snav, nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan komisyon yelerinin gzetimi ve denetimi altnda yaplr.

(5) Yazl snav puan, komisyon bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamas alnmak suretiyle bulunur. Yazl snavdan baarl saylmak iin en az yetmi puan alnmas arttr.

(6) Yazl snavda baarl olanlar arasndan en yksek puandan balanarak giri snav duyurusunda belirtilen kadronun en fazla drt kat kadar (son sradaki aday ile ayn puan alanlar dhil) aday szl snava arlr.

(7) Snavn balama ve biti saati, ka adayn katld, her adayn kulland cevap kad adedi tutanakla tespit edilir. Toplanan cevap katlar ve tutanaklar, zarf iine konularak kapatlp mhrlendikten sonra komisyon bakanna teslim edilir.

(8) Snavda kopya ekenler, ekmeye teebbs edenler veya kopya ektii tespit edilenler hakknda tutanak dzenlenir ve snav katlar geersiz saylr.

(9) Tutanaklar salon bakan ile gzetim ve denetim grevlileri tarafndan imzalanr.

(10) Yazl snavda baarl olan adaylara, szl snavn yeri, tarihi ve saati yazl olarak bildirilir. Ayrca, yazl snavda baarl olan adaylarn listesi Mstearlk internet sayfasnda yaymlanmak suretiyle ilan edilir.

(11) Giri snavnn yazl ksmnn SYM, niversiteler ya da dier kamu kurum ve kurulularna yaptrlmas halinde, yazl snava ilikin hususlar Mstearlk ile ilgili kurulu arasnda protokol ile belirlenir.

Szl snav ve deerlendirilmesi

MADDE 13 (1) Yazl snav sonucunda yetmi puandan az olmamak zere, en yksek puandan balanarak giri snav duyurusunda belirtilen gruplar itibariyle belirlenen kadronun drt katna kadar aday szl snava arlr. Son sradaki adayla ayn puan alan adaylar da szl snava arlr.

(2) Szl snav, adaylarn;

a) Yazl snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Bir konuyu kavrayp zetleme, ifade yetenei ve muhakeme gc,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

ynlerinden deerlendirilerek, ayr ayr puan verilmek suretiyle gerekletirilir.

(3) Adaylar, komisyon tarafndan ikinci fkrann (a) bendi iin elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazl zelliklerin her biri iin onar puan zerinden deerlendirilir ve verilen puanlar ayr ayr tutanaa geirilir. Bunun dnda szl snav ile ilgili herhangi bir kayt sistemi kullanlmaz.

(4) Szl snavda baarl saylmak iin, komisyon bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamasnn en az yetmi olmas arttr.

Snav sonularnn ilan ve itiraz

MADDE 14 (1) Giri snavnda baarl olmak iin yazl ve szl snavlarn her bir aamasndan en az yetmi puan alnmas zorunludur. Baar sralamas yazl snav ile szl snav notlarnn aritmetik ortalamas alnarak belirlenir. Snav sonularna gre adaylarn yazl ve szl snav notlarnn aritmetik ortalamasnn eitlii durumunda yazl snav puan yksek olan aday; her iki puann da eit olmas halinde KPSS puan yksek olan aday sralamada stte yer alr.

(2) Adaylar, giri snav puan en yksek adaydan balamak suretiyle sralamaya konulur ve atama yaplacak kadro says kadar aday asil, giri snavnda baarl olmak artyla atama yaplacak kadro saysnn yarsn gememek zere, Komisyonca belirlenecek sayda aday ise yedek olarak tespit edilir. Baar srasna gre oluturulacak yedek aday listesi, giri snav sonularnn ilanndan itibaren iki yl gememek zere bir sonraki giri snav ilan tarihine kadar geerlidir.

(3) Snav sonular, komisyon tarafndan tutanaa balanr. Baar sralamasna gre oluturulan liste Mstear tarafndan onaylandktan sonra Mstearlk internet adresinde ve Mstearlk hizmet binasnda ilan edilir. Ayrca, asil ve yedek listede yer alan adaylara yazl olarak bildirilir.

(4) Giri snavnda yetmi ve zerinde puan alm olmak sralamaya giremeyen adaylar iin mktesep hak tekil etmez.

Geree aykr beyan

MADDE 15 (1) Giri snavn kazananlardan snav bavuru formunda geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snav sonular geersiz saylarak atamalar yaplmaz. Atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bunlar hibir hak talep edemez.

(2) Geree aykr beyanda bulunduu veya belge verdii tespit edilenler hakknda su duyurusunda bulunulur.

Snav belgelerinin saklanmas

MADDE 16 (1) Atamas yaplanlarn snavla ilgili belgeleri, ilgililerin zlk dosyalarnda; baarsz olanlar ile baarl olduu halde herhangi bir nedenle atanamayanlarn snav belgeleri ise dava ama sresinden az olmamak kaydyla bir sonraki snava kadar Mstearlka saklanr.

NC BLM

Uzman Yardmcl Dnemi ve Uzman Yardmclarnn Yetitirilmesi

Atamadan nce istenecek belgeler

MADDE 17 (1) Uzman yardmcl giri snavnda baarl olan adaylardan aadaki belgeler istenir:

a) Erkek adaylarn askerlik durumuna dair yazl beyan.

b) Drt adet vesikalk fotoraf.

c) Adli sicil kaydna ilikin yazl beyan.

) Salk asndan grevini devaml olarak yapmaya engel bir durumu bulunmadna dair yazl beyan.

d) Mal bildirimi.

Uzman yardmclna atanma

MADDE 18 (1) Giri snavn kazanan adaylardan, ilan edilen uzman yardmcs kadro says kadar aday, baar sralamasna gre uzman yardmcs olarak atanr. Asil listeden uzman yardmcln kazanan adaylardan eitli sebeplerle greve balamayanlarn veya atamas yaplp herhangi bir sebeple grevden ayrlanlarn yerine, uzman yardmclarnn eitim programn aksatmamas kaydyla yedek aday listesinden renim dallar itibariyle baar srasna gre atama yaplabilir.

(2) Gerekli belgeleri sresinde ibraz etmeyenlerin atamalar yaplmaz.

(3) Snavda baarl olanlardan, atama artlarn tamadklar sonradan anlalanlarn snav sonular geersiz saylarak atamalar yaplmaz, yaplm olsa dahi iptal edilir.

(4) Atamalar yaplan uzman yardmclarnn greve balamalarna ilikin olarak, 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 62 ve 63 nc madde hkmleri uygulanr.

alma dzeni

MADDE 19 (1) Uzman yardmcl dnemi en az yldr. Bu srenin hesabnda aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri dikkate alnmaz.

(2) Uzman yardmclar, grevlendirildikleri hizmet birimlerinde, hizmet birimlerinin yneticileri veya ilgili hizmet birimi yneticisi tarafndan grevlendirilen uzman gzetiminde alrlar.

Uzman yardmclarnn yetitirilme ilkeleri

MADDE 20 (1) Uzman yardmcs olarak atananlar bu kadroda bulunduklar srece uzmanln gerektirdii bilgi, beceri ve etik deerleri kazanmalar amacyla, verilecek grevlerin yan sra;

a) Mstearln tekilat yaps, grevleri ve alma dzeni hakknda bilgi edinilmesini,

b) Mstearln gelitirecei politika ve stratejilere esas tekil etmek zere, rapor yazmak, inceleme ve aratrma yapabilmek ve analitik dnebilmek iin gerekli bilgi ve donanmn kazanlmasn,

c) Kamu dzeni ve gvenliine ilikin mevzuat ve bu mevzuatn uygulanmasna ilikin yazma, bilgi ve becerilerin edinilmesini,

) Mesleki konularda bilimsel alma ve aratrma alkanlnn edinilmesini, inceleme ve aratrma teknikleri konularnda gerekli bilgi ve yetenein kazanlmasn,

d) Yabanc dil bilgisinin gelitirilmesini,

e) Mstearln alma alanyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararas konferans, seminer ve eitim programlarna katlm ve temsil kabiliyetinin gelitirilmesini,

f) Mstearln greviyle benzer faaliyette bulunan kurulularda, staj, eitim, inceleme ve aratrma yaplmasn,

salamaya ynelik almalarda bulunurlar.

Yetitirme ekli ve esaslar

MADDE 21 (1) Uzman yardmclar, 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Aday Memurlarn Yetitirilmelerine likin Genel Ynetmelik erevesinde, temel eitim, hazrlayc eitim ve staj eitimine tabi tutulurlar.

(2) Uzman yardmclarnn temel eitim ve hazrlayc eitim programlarndan sonra grevlendirildikleri birim amiri tarafndan belirlenecek uzman refakatinde aratrma ve incelemeler ile dier almalara itirak ederek, mesleki uygulamay renmelerinin yan sra, yurt iinde ve yurt dnda dzenlenecek kurs, seminer, staj ve konferans gibi eitim almalarna katlmalar yoluyla mesleki bilgi ve deneyimlerini arttrmalar salanr. Ayrca bu srete, bu Ynetmelikte saylan grevlere ilikin rapor yazmak, inceleme ve aratrma yapmak konularnda bilgi ve becerilerini artracak almalara arlk verilir.

(3) Hizmet birimlerinin grleri de alnmak suretiyle uzman yardmclar iin adaylk eitimi dnda zel bir alma ve yetitirme program hazrlanabilir ve Mstear tarafndan onaylanr. Bu program erevesinde, uzman yardmclarnn ana ve danma hizmet birimlerinden en az nde grevlendirilmek suretiyle yetitirilmeleri salanr.

(4) Yetitirme program erevesinde, uzman yardmclarna mesleki konularda bilimsel alma alkanl ve temsil yeteneinin kazandrlmas ile yabanc dil bilgilerinin gelitirilmesi iin gerekli imknlar salanr.

DRDNC BLM

Tez Deerlendirme ve Yeterlik Snav

Tez konusunun belirlenmesi ve hazrlama sresi

MADDE 22 (1) Uzman yardmclar, Mstearln grev sahas ile ilgili konularda, aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari, iki yllk hizmet sresinin dolmasndan itibaren otuz gn ierisinde tez konusunun belirlenmesi iin Mstearlk tarafndan daha nce belirlenerek ilan edilen tez konular arasndan veya uzman yardmcsnn kendisinin belirledii tez konusunu bal bulunduu hizmet birimi amirine sunar. Bal bulunduu hizmet birimi amiri, kendi grn de ekleyerek tez konularn nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna gnderir. Tez konusu, renim durumlar da dikkate alnarak Mstearn onay ile belirlenir.

(2) Belirtilen sre ierisinde geerli bir mazereti olmakszn tez konularn sunmayan uzman yardmclarna, bal bulunduu hizmet birim amirinin resen nerecei konular ayn usulle tez konusu olarak belirlenir. Geerli mazereti bulunan uzman yardmclarnn tez konularnn belirlenmesindeki otuz gnlk srenin hesabnda mazeret sreleri dikkate alnr.

(3) Tez konusu kesinleen uzman yardmcsna, Mstearlk iinden veya dndan tez danman belirlenir. Mstearlk dndan belirlenen tez danmannn retim yesi veya tez konusu ile ilgili ihtisas sahibi kamu kurum ve kurulularnda en az lisansst alma yapm, konusunda uzman kamu grevlisi olmas gerekir. Mstearlk tarafndan ihtiya duyulmas halinde uzman yardmclarnn tez hazrlama sreci oluturulacak bir komisyon tarafndan da takip edilebilir.

(4) Uzman yardmcsnn Trke hazrlayaca uzmanlk tezinin kendi gr ve deerlendirmelerini iermesi ve Mstearlka belirlenen usul ve esaslar ile bilimsel alma etiine uygun olmas gerekir.

(5) Tez konusunun belirlenmesinden itibaren uzman yardmcsna bir yl sre verilir. Bu sreninin hesaplanmasnda aylksz izin, toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri ile ay aan yurtd grevler dikkate alnmaz.

Tezin teslimi ve ek sre verilmesi

MADDE 23 (1) Uzman yardmcs, hazrlad tezini tez danmannn raporuyla birlikte ilgili hizmet birimi araclyla, nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna gnderir.

(2) Geerli bir mazereti olmakszn sresi iinde tezini teslim etmeyen uzman yardmclarna, bir defaya mahsus olmak zere alt ay amamak zere ek sre verilir.

Tez deerlendirme ve yeterlik snav kurulu

MADDE 24 (1) Kurul, Mstear tarafndan en az daire bakan seviyesindeki yneticiler ile uzmanlar arasndan belirlenen drt asl ye ve uzman yardmcsnn bal olduu hizmet biriminin amiri olmak zere be kiiden teekkl eder. Kurul bakan, Mstear tarafndan belirlenir. Gerekli grlmesi halinde Kurulda yksekretim kurumlarndan retim yeleri de grevlendirilebilir. Ayrca, Mstear tarafndan drt yedek ye tespit edilir.

(2) Gerekli grlmesi halinde ayn usulle farkl alanlarda olmak zere birden fazla tez deerlendirme ve yeterlik snav kurulu oluturulabilir.

Tez deerlendirme ve szl savunma

MADDE 25 (1) Teslim alnan uzmanlk tezleri, nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlnca, deerlendirilmek zere kurul yelerine gnderilir. yeler, tezleri iki ay ierisinde inceler ve uzman yardmcs bir ay ierisinde tezini savunmaya arlr.

(2) Uzman yardmcs tezini szl olarak savunur ve yelerin tez konusu ile ilgili sorularn cevaplandrr. Kurul, gerekli durumlarda tez danmann dinlemek zere davet edebilir.

(3) Savunma sonunda kurul yelerinin her biri teze ilikin puanlamasn yapar. Deerlendirme 100 tam puan zerinden yaplarak, yelerin verdii notlarn aritmetik ortalamas en az 70 puan olan tez, baarl kabul edilir. Tezin baarsz bulunmas halinde, kurul tarafndan tezin baarsz saylmasna ilikin gerekeli rapor hazrlanarak ilgiliye tebli edilir.

(4) Geerli bir mazereti olmakszn savunma toplantsna girmeyen uzman yardmcs baarsz tez vermi saylr.

Tezin baarsz bulunmas

MADDE 26 (1) Tezi baarsz bulunan uzman yardmclarna, deerlendirme raporunda yer verilen hususlara uygun olarak yeni bir tez hazrlamalar veya ayn tezi dzelterek sunmalar iin kurul kararyla alt ay amamak zere ilave sre verilir.

(2) Dzeltilen veya yenilenen tezlerin deerlendirilmesi 25 inci maddede belirtilen usul ve esaslara gre yaplr.

Yeterlik snav

MADDE 27 (1) Yeterlik snav yazl ve szl olmak zere iki aamal olarak yaplr. Yazl snavda baarl olamayan uzman yardmcs szl snava alnmaz.

(2) Uzmanlk tezi kabul edilen uzman yardmcs, ay geen yurtd eitim ve grevler ile aylksz izin, toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari en az yl fiilen almas kaydyla yeterlik snavna girmeye hak kazanr.

(3) Yeterlik snav, tezin kabulnden itibaren en ge ay ierisinde kurul tarafndan yaplr. Yeterlik snav, Mstearlk mevzuat ile Mstearln grev alanna giren ve snavdan en az ay nce ilan edilen konulardan yaplr. Yeterlik snavnn tarihi, Mstear tarafndan belirlenir.

(4) Kurul yeleri yazl ve szl snavn her bir aamasnda ayr ayr not verirler. Yazl snavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanaa balanr. Snav baar notu, kurul yelerinin yeterlik snavnn yazl ve szl aamalarnda verdikleri puanlarn aritmetik ortalamalarnn birlikte deerlendirilmesi ile bulunur.

(5) Adayn baarl saylmas iin yeterlik snavnn her aamasnda yelerin verdii notlarn aritmetik ortalamasnn 100 zerinden en az 70 puan olmas arttr.

(6) Yeterlik snavnda baarl olamayan veya snava girmeye hak kazand halde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir.

(7) Yeterlik snav sonunda, kurul bakan, her bir yenin verdii notu gsteren bir izelge ve snav tutana tanzim ederek sonucu nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlna bildirir. Sonular, Mstearn onayndan sonra nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanl tarafndan ilgililere tebli edilir.

BENC BLM

Atama, Grev, Yetki ve Sorumluluk

Uzmanlk iin aranan artlar ve atanma

MADDE 28 (1) Uzman yardmcsnn uzman olarak atanabilmesi iin;

a) Yeterlik snavnda baarl olmas,

b) Uzman yardmcl dnemi iinde alnm olmak kaydyla KPDSden asgari (C) dzeyinde veya dil yeterlii bakmndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgenin, yeterlik snav tarihinden itibaren en ge iki yl ierisinde Mstearla ibraz edilmesi,

artlar aranr.

Baarszlk hali

MADDE 29 (1) Verilen ilave sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci snavda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanmayanlar ile sresi iinde yabanc dil yeterlilii artn yerine getiremeyenler, uzman yardmcs unvann kaybederler ve Mstearlkta durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

Uzman ve uzman yardmclarnn grev ve sorumluluklar

MADDE 30 (1) Mevzuatla Mstearla verilen aadaki grevler uzman ve uzman yardmclar tarafndan yerine getirilir:

a) Mstearln grev alanna giren ve uygulamay dorudan veya dolayl olarak etkileyebilecek konular izlemek, aratrmak ve analiz etmek, kurumsal stratejinin planlanmasna ve gncelletirilmesine ynelik almalar yapmak.

b) Mstearln grev alanna giren konularda politika ve stratejiler gelitirmek, yeni programlar retmek, sosyal politikalarn gelitirilmesine katk salamak, inceleme, aratrma ve denetleme yapmak, projeler hazrlamak, hazrlanan projelere destek salamak, Mstearln hizmet kapasite ve kalitesinin artrlmasna ynelik almalar yapmak, yaplan almalara katlmak.

c) Mstearln grev alanna ilikin olarak, uluslar st topluluklarla ve uluslararas kurum ve kurulularla uyum almalarna ilikin ulusal ve uluslararas alandaki gelimeleri takip etmek.

) Mevzuat hazrlanmasna ve uygulanmasna, i ve ilemlerin gelitirilmesine ilikin nerilerde bulunmak, gerektiinde etki analizleri yapmak.

d) Grev alanna giren ulusal ve uluslararas mevzuat izlemek, yeni mevzuat ve alma nerileri gelitirmek.

e) Usulne uygun olarak yrrle konulan uluslararas szlemelerin Mstearla verdii grevleri takip etmek ve gerekli tekliflerde bulunmak.

f) Toplant, seminer ve eitim programlar ile alma gruplarnda grev almak.

g) Mstearlka verilecek benzeri nitelikteki grevleri yerine getirmek.

(2) Uzmanlar, uzman yardmclarnn yetitirilmelerine katkda bulunurlar.

(3) Uzmanlar, verilen ileri mevzuata uygun olarak ve sresi iinde yerine getirmekten dolay birim amirlerine kar, uzman yardmclar da birlikte altklar uzmana ve birim amirlerine kar sorumludurlar.

(4) Uzmanlar, Mstearlk grev ve faaliyetleri erevesinde politika oluturulmas, strateji gelitirilmesi ve analizler yaplmas konularnda bilgi, birikim ve yeteneklerinin gelitirilmesi amalaryla eitime tabi tutulabilirler.

(5) Uzman ve uzman yardmclar Mstearln grevlerini tarafszlk, gvenilirlik ve sr saklama ilkelerine gre yrtmekle ykmldrler.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

Yurtdnda eitim

MADDE 31 (1) Uzmanlar ve uzman yardmclar, ihtiya duyulan konularda eitim, staj, aratrma yapmak, mesleki bilgi ve deneyimini arttrmak amacyla 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Yetitirilmek Amacyla Yurt Dna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmelik erevesinde yurt dna gnderilebilirler.

Sekretarya hizmetleri

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelikte yer alan komisyon ve kurullarn sekretarya hizmetleri, nsan Kaynaklar ve Destek Hizmetleri Dairesi Bakanlnca yrtlr.

Yeniden atanma

MADDE 33 (1) Bu Ynetmelik hkmlerine gre uzman yardmcs veya uzman unvann kazandktan sonra Mstearlktan eitli sebeplerle ayrlanlardan yeniden uzman yardmclna veya uzmanla atanmak isteyenler, durumlarna uygun bo kadro bulunmas ve gereken nitelikleri kaybetmemi olmalar kaydyla ve Mstearln ihtiyalar erevesinde yeniden atanabilirler.

Snav sonularna itiraz

MADDE 34 (1) Giri snavna katlacaklarn listesi, giri snav ile tez ve yeterlik snav sonularna yedi gn iinde itiraz edilebilir. tirazlar, ilgisine gre komisyon veya kurul tarafndan yedi gn ierisinde sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Mstearln bal olduu Bakan yrtr.