27 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28510

YNETMELK

Siirt niversitesinden:

SRT NVERSTES SREKL ETM, UYGULAMA VE

ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Siirt niversitesi Srekli Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; Siirt niversitesi Srekli Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezinin amalarna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Danma Kurulu: Merkezin Danma Kurulunu,

b) Merkez (SSEM): Siirt niversitesi Srekli Eitim, Uygulama ve Aratrma Merkezini,

c) Mdr: Merkezin Mdrn,

) Rektr: Siirt niversitesi Rektrn,

d) Senato: Siirt niversitesi Senatosunu,

e) niversite: Siirt niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; niversitenin eitim verdii ve aratrma yapt tm alanlardaki akademik programlar dnda bankaclk, sigortaclk, borsa, iletme ynetimi, kamu ynetimi, yerel ynetimler, pazarlama ve sat teknikleri, d ticaret ve gmrkleme, uygulamal giriimcilik, uluslararas iletmecilik, insan kaynaklar ynetimi, halkla ilikiler, salk, mhendislik ve benzeri tm alanlarda niversitenin rencilerine ve personeline, kiilere, kamu kurulular ve zel sektr iletmelerine, yerel, ulusal ve uluslararas kurululara ihtiya duyduklar ve bizzat talep ettikleri alanlarda eitim programlar, kurslar, seminerler, altaylar ve konferanslar dzenlemek, kat hizmetleri, n bro, servis ara elaman, danmanlk hizmetleri sunmak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, amalar dorultusunda aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Yerel, ulusal ve uluslararas dzeyde eitim programlar; mesleki eitim programlar, hizmet ii eitim programlar, bilgisayar-biliim programlar, dil eitimi programlar, salk eitimi programlar gibi programlar ile bu konularda kurslar, seminerler, altaylar, konferanslar ve fuarlar dzenlemek,

b) Sosyal, ekonomik, kltrel faaliyetler ve geliimi kapsamnda gncel ncelii olan alanlara meslek eleman kazandrmak; meslekle ilgili bilgi ve beceri dzeyini ykseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kiisel geliim ihtiyacn karlamak isteyen toplumun her kesiminden bireylere bu konularda hizmet sunmak ya da alanlarn ve/veya yelerini bu eitimlerden yararlandrmak isteyen kamu kurum ve kurulular ile zel sektr ve uluslararas kurululara ihtiya duyduklar alanlarda danmanlk hizmeti vermek,

c) Halka ak dersler vermek, bu derslerin nasl yrtleceini belirlemek ve bu konuda yrtlecek hizmetleri dzenlemek,

) niversitenin imknlarndan yararlanlarak yaplacak faaliyetlerin koordinasyonunu salamak, tantmn yapmak,

d) Yayn yapmak ve yaptrmak, gerektiinde kitaplk ve ariv oluturmak,

e) Kurs, konferans, seminer ve dier eitim programlar sonunda katlmclara sertifika, katlm belgesi, baar belgesi ve benzeri belgeler vermek,

f) niversite d kurum ve kiilerle ortak projeler hazrlamak, uygulamak ve/veya uygulatmak,

g) Srekli eitim kapsamnda Rektrlke nerilen ve/veya Ynetim Kurulunca kararlatrlan dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin organlar

MADDE 7 (1) Merkezin organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu,

c) Danma Kurulu.

Mdr ve mdr yardmclar

MADDE 8 (1) Mdr; Rektr tarafndan niversitedeki retim yeleri arasndan yl sre ile grevlendirilir. Grev sresi sona eren Mdr yeniden grevlendirilebilir. Mdrn alt aydan fazla grevi banda bulunmamas durumunda grevi sona erer.

(2) Mdr, almalarnda kendisine yardmc olmak zere, Merkezi oluturan birimlerde grevli retim elemanlar arasndan iki yardmc seer. Mdr gerektiinde yardmclarn deitirebilir. Mdr yardmclar, Mdrn verdii grevleri yapar. Mdr, bulunmad durumlarda, yardmclarndan birini vekil tayin eder. Mdrn grevi sona erdiinde mdr yardmclarnn grevi de sona erer.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek, Merkez Ynetim ve Danma Kurullarna bakanlk etmek,

b) Ynetim Kurulunu ve Danma Kurulunu toplantya armak, gndemi hazrlamak,

c) alma programn hazrlamak ve Ynetim Kuruluna nermek, Ynetim Kurulunca karara balanan alma programn yrtmek,

) Yllk faaliyet raporunu hazrlamak ve Ynetim Kuruluna sunmak,

d) Merkezin amalar dorultusunda, faaliyet alanlar ile ilgili olarak taraflarla grmeler yapmak, projeler hazrlamak ya da hazrlatmak, szleme ve benzeri ilemleri yapmak,

e) niversite bnyesindeki faklteler, enstitler, yksekokullar, meslek yksekokullar, uygulama ve aratrma merkezleri ile Rektrle bal blmlerde uygulanan programlar ve etkinliklerle ilgili koordinasyonu salamak,

f) Eitim ve sosyal etkinlik programlarnn baarl olmas ve amacna uygun olarak gereklemesi konularnda gerekli nlemleri almak,

g) Merkezin akademik, idari, mali ve teknik ynden ileyiini salamak.

Ynetim Kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr ve yardmclar ile niversitenin faklte ve yksekokullarnn nerecei birer retim yesi arasndan niversite Ynetim Kurulu tarafndan belirlenen ve Rektr tarafndan grevlendirilen drt retim eleman olmak zere toplam yedi kiiden oluur.

(2) Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir. Sresi bitmeden ayrlan yelerin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yenileri grevlendirilir.

(3) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine toplanr ve Mdr tarafndan hazrlanan gndemi grerek karar alr. Ynetim Kurulu ye tam saysnn salt ounlgu ile toplanr ve kararlar oy okluu ile alnr.

(4) st ste kez izinsiz ve mazeretsiz Ynetim Kurulu toplantsna katlmayan yenin yelii, Senatonun karar ile sona erer.

Ynetim Kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Teklif edilen eitim programlarnn ve faaliyetlerin dzenlenmesine karar vermek,

b) Merkezin yllk faaliyet raporunu hazrlamak ve inceleyip onaylamak,

c) Merkezin yllk alma programn hazrlamak ve yrtmek,

) Uygulama ve aratrma projeleri, kurs ve benzeri eitim nerilerini, bilimsel alma kurullarnn da katklar ile deerlendirmek, grevlendirilecek kii, kurulu ve niversite birimlerini belirlemek,

d) Srekli eitim programlar ile bu programlar sonunda verilecek katlm belgeleri ve sertifikalara ilikin esaslar belirlemek,

e) niversite d ulusal ve uluslararas kurum ve kurulularla ibirlii esaslarn belirlemek, protokol taslaklarn hazrlamak ve Rektre sunmak,

f) Merkez bnyesinde kurulacak bilimsel alma gruplarnda grevlendirilecek retim elemanlarnn seimini yapmak ve grevlendirilmeleri iin Rektrn onayna sunmak,

g) Merkezde grevlendirilecek idari ve teknik personelin seimini yaparak Rektrn onayna sunmak.

Danma Kurulu

MADDE 12 (1) Danma Kurulu; Mdrn bakanlnda her faklte, enstit, yksekokul ve meslek yksekokulu ynetim kurullarnn nerecei ve Rektrn onaylayaca birer retim eleman ile Mdr ve mdr yardmclarndan oluur. Danma Kurulu yelerinin grev sresi yldr. Grevi sona eren ye yeniden seilebilir. Danma Kurulu, Mdrn ars zerine ylda en az bir defa toplanr. Herhangi bir nedenle grevinden ayrlan yenin yerine, kalan sreyi tamamlamak zere ayn usulle yenisi grevlendirilir.

Danma Kurulunun grevleri

MADDE 13 (1) Danma Kurulunun grevleri unlardr:

a) Merkezin genel strateji ve politikalarn oluturmak,

b) Merkezin etkinlikleri dorultusunda resmi ve zel kurum ve kurulularla i birliinin gelitirilmesini salamak zere Ynetim Kuruluna tavsiye niteliinde gr ve nerilerde bulunmak,

c) Temsil ettikleri birimlerin Merkezle ilgili faaliyetlerini ylsonunda rapor halinde Ynetim Kuruluna bildirmek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 14 (1) Merkezin personel ihtiyac, 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesi uyarnca, Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan grevlendirilecek personel tarafndan karlanr.

Harcama yetkilisi

MADDE 15 (1) Merkezin harcama yetkilisi Mdrdr.

Hkm bulunmayan haller

MADDE 16 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde, ilgili dier mevzuat hkmleri ile Senato kararlar uygulanr.

Yrrlk

MADDE 17 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Siirt niversitesi Rektr yrtr.