27 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28510

YNETMELK

Siirt niversitesinden:

SRT NVERSTES SRT MESLEK YKSEKOKULU UYGULAMALI

NGLZCE VE EVRMENLK BLM ZORUNLU YABANCI DL

(NGLZCE) HAZIRLIK SINIFLARI ETM-RETM

VE SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik; Siirt niversitesi bnyesindeki Meslek Yksekokulu Uygulamal ngilizce ve evirmenlik program zorunlu ngilizce hazrlk snf eitim-retim ve snav esaslarn belirlemek amacyla hazrlanmtr.

(2) Bu Ynetmelik; Siirt niversitesi bnyesindeki Meslek Yksekokulu Uygulamal ngilizce ve evirmenlik program zorunlu ngilizce hazrlk snf eitim-retim ve snav esaslarn kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc ve 49 uncu maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Blm: Siirt Meslek Yksekokulu Uygulamal ngilizce ve evirmenlik Blmn,

b) Meslek Yksekokulu: Siirt niversitesi Meslek Yksekokulunu,

c) Senato: niversite Senatosunu,

) niversite: Siirt niversitesini,

ifade eder.

KNC BLM

Yabanc Dil (ngilizce) Hazrlk Eitim-retimi ve Snavlarla lgili Esaslar

Akademik takvim

MADDE 4 (1) Hazrlk snflar iin ngrlen akademik takvim Blm Bakanlnca hazrlanarak, her yln en ge temmuz ay sonuna kadar Meslek Yksekokulu Mdrl tarafndan Senatonun onayna sunulur.

Yabanc dil muafiyet ve seviye belirleme snav

MADDE 5 (1) Eitim-retim ylnn banda, hazrlk snf eitimine tabi renci iin akademik takvimde belirtilen tarihte yabanc dil muafiyet ve seviye belirleme snav yaplr.

Hazrlk snfnda geen sre

MADDE 6 (1) rencinin hazrlk snfnda geirdii renim sresi, kaytl olduu n lisans program iin 2547 sayl Kanunun ve ilgili mevzuatta ngrlen srelerin dndadr.

Kayt yenileme

MADDE 7 (1) Her dnem akademik takvimde belirtilen sreler ierisinde kaytlarn yenilenmesi ve kayt hakk kazanlan n lisans program iin belirlenen katk paylarnn denmesi zorunludur.

Hazrlk snflarnda retim ve esaslar

MADDE 8 (1) Yabanc dil hazrlk snflarnda retim sresi iki yaryldr. Her yaryln sresi on alt haftadr. Bir yarylda alnacak dersler yz elli saatten az olamaz. Hazrlk snflarndaki baar durumu, bahar yaryl sonunda yaplacak ylsonu snav ile belirlenir.

Dersler ve ders materyalleri

MADDE 9 (1) Hazrlk snflarnda verilecek dersler, blm bakan tarafndan oluturulan ders hazrlama ve materyal gelitirme komisyonu tarafndan saptanr ve her retim yl balangcndan nce Blm Bakanlnca Meslek Yksekokulu Ynetim Kurulunda grlmek zere Meslek Yksekokulu Mdrlne sunulur.

(2) Komisyon tarafndan belirlenen, Blm Bakanlnca nerilen ders materyalleri rencinin kendisi tarafndan temin edilir.

Deerlendirme

MADDE 10 (1) Hazrlk snflarnda snav sorular, blm bakan tarafndan belirlenen bir snav komisyonu tarafndan kurlara uygun seviyelerde hazrlanr. Bu snav komisyonu, ayrca bir soru bankas oluturulmasndan da sorumludur. ki yaryl boyunca tm dersler iin her nite bitiminde bir mini snav ve/veya proje her yarylda en az ikier ara snav uygulanr.

(2) retim yl sonunda hazrlk snflarnda okutulan dersleri kapsayan ve yeterlik zellii tayan tek bir ylsonu snav yaplr.

Snav notlarnn ilan

MADDE 11 (1) Tm snav notlar, Blm Bakanlnca ilan edilir. Ayrca ylsonu genel baar not listelerinin birer nshas ilgili meslek yksekokulu mdrlne gnderilir.

Snav notlarna itiraz

MADDE 12 (1) Snav sonularna ve genel baar notuna itiraz halinde ilgili notlarn ilanndan itibaren bir hafta iinde Blm Bakanlna yazl itirazda bulunabilir. lgili retim eleman dersin genel baar notuna katks bulunan btn almalar tekrar inceleyerek, itiraz en ge bir hafta iinde deerlendirir ve sonucu Blm Bakanlna yazl olarak bildirir.

NC BLM

Zorunlu Hazrlk Snf

Yabanc dil muafiyet ve seviye belirleme snav

MADDE 13 (1) Zorunlu hazrlk eitimi grecek olan rencilerden yabanc dil muafiyet ve seviye belirleme snavndan 70, Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snav (KPDS) veya niversiteleraras Kurulca bu snava edeer kabul edilen bir snavdan en az 80 veya edeer bir puan alan renci, hazrlk snfndaki yabanc dil eitim ve retiminden muaf saylr ve dorudan birinci snfa kayt yaptrr.

Hazrlk snfnda kurlar

MADDE 14 (1) Zorunlu hazrlk eitimi alan renci yabanc dil muafiyet ve seviye belirleme snavnda ald puana gre [0-39 (C kuru ), 40-54 (B kuru), 55-69 (A kuru)] kurlara ayrlr. Bu snava katlmayan renci (C) kuruna alnr.

(2) Gz yaryl sonunda mini snavlar, proje notlar ve ara snav notlarnn ortalamas 80 ve zeri olan rencinin bir st kura gemesi konusunda fiziki yeterlilik hususlar dikkate alnarak Meslek Yksekokulu Ynetim Kurulunca gerekli karar verilir.

Dersler

MADDE 15 (1) Zorunlu hazrlk snf eitimi, aadaki bilgi ve becerileri kazandracak ierikte dzenlenir:

a) Ana Kurs (Maincourse): ngilizce dilbilgisi, kelime daarc ve telaffuzu ile dinleme, konuma, yazma ve okuma becerilerini iletiimsel bir yaklamla gelitirmeyi amalar.

b) Bireysel retim (Individualized Teaching): Dil laboratuvar ortamnda retim eleman eliinde dil renme konusunda karlalan sorunlar bireysel olarak zmeyi amalar.

Genel baar notunun hesaplanmas ve snf geme

MADDE 16 (1) Hazrlk eitiminde genel baar notu; mini snavlar/proje notlar ortalamasnn %20si, ara snav notlar ortalamasnn %30u ve en az 70/100 olmak kaydyla ylsonu snav notunun %50si toplanarak hesaplanr.

(2) Bu hesaplamaya gre, genel baar notu en az 70/100 olan renci hazrlk snfn baarm saylr ve takip eden yl okuduu programn 1 inci ylna balar.

(3) Bu snav sonularna gre, hazrlk snfnda baar salanamaz ise bir sonraki eitim-retim yl banda yabanc dil muafiyet ve seviye belirleme snavna girilebilir. Bu snavda baarsz olunduu takdirde herhangi bir ayrcala tabi olmakszn hazrlk snf tekrarlanr.

Devam-devamszlk

MADDE 17 (1) Hazrlk snfnda ylsonu snavna girme hakkn elde edebilmek iin, derslere % 85 devam zorunluluu vardr. Devamszlk sresini aan renci, ylsonu ve takip eden eitim-retim yl banda yaplacak yabanc dil muafiyet ve seviye belirleme snavna alnmaz ve snf tekrar yapar.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Ynetmelikte hkm bulunmayan haller

MADDE 18 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde; 5/6/2012 tarihli ve 28314 sayl Resm Gazetede yaymlanan Siirt niversitesi n Lisans ve Lisans Eitim-retim ve Snav Ynetmelii hkmleri uygulanr.

Yrrlk

MADDE 19 (1) Bu Ynetmelik 2012-2013 eitim-retim yl bandan geerli olmak zere yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Siirt niversitesi Rektr yrtr.