27 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28510

YNETMELK

Siirt niversitesinden:

SRT NVERSTES LSANSST ETM-RETM VE

SINAV YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Siirt niversitesine bal enstitlerde yrtlen lisansst eitim, retim ve snavlarla ilgili esaslar dzenlemektir.

(2) Bu Ynetmelik; Siirt niversitesine bal enstitlerde yrtlen tezsiz yksek lisans, tezli yksek lisans, doktora, sanatta yeterlik programlarndan oluan lisansst eitim ve retime ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 2547 sayl Yksekretim Kanununun 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Anabilim/Ana Sanat Dal: 3/3/1983 tarihli ve 17976 sayl Resm Gazetede yaymlanan Lisansst Eitim-retim Enstitlerinin Tekilat ve leyi Ynetmeliinin 5 inci maddesinde tanmlanan ve enstitde eitim program bulunan anabilim/ana sanat daln,

b) Anabilim Dal Akademik Kurulu: Anabilim dalnda lisansst programlarda fiilen grev alan retim yelerinden oluan kurulu,

c) Anabilim Dal Bakan: Anabilim dal bakann,

) Danman: Enstitde kaytl renciye ders, proje ve tez dnemlerinde rehberlik etmek zere Enstit Ynetim Kurulu tarafndan atanan retim yesini,

d) Dnem Projesi: Tezsiz yksek lisans eitimi srasnda aratrlan ve/veya incelenen bilimsel bir konunun, bilimsel bir aratrma raporu biiminde sunulmu eklini,

e) Enstit: Siirt niversitesine bal Fen Bilimleri, Salk Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eitim Bilimleri Enstitlerini,

f) Enstit Kurulu: lgili enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve ilgili enstitde eitim-retim program bulunan anabilim dal bakanlarndan oluan kurulu,

g) Enstit Ynetim Kurulu: Enstit mdrnn bakanlnda, enstit mdr yardmclar ve enstit kurulu tarafndan yl iin seilen retim yesinden oluan kurulu,

) Kredi: Bir saat teorik ders veya iki saat uygulama karl 1 kredi olan ulusal kredi sistemi ya da Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) gre ders, uygulama ve dier renim etkinliklerinin kredilendirilmesini,

h) Mdr: lgili enstit mdrn,

) renci: Lisansst eitim ve retim iin enstitye kaytl yksek lisans, sanatta yeterlik veya doktora rencisini,

i) Senato: Siirt niversitesi Senatosunu,

j) Seminer: Lisansst rencilerin ders dneminde, hazrladklar bilimsel bir konunun, incelenip irdelenmesine dayanan, szl olarak sunulan ve yazl bir metinden oluan almay,

k) Tez: Yksek lisans veya doktora eitiminin amacna ynelik olarak hazrlanan bilimsel almay,

l) Tez zleme Komitesi: Doktora rencisinin tez nerisini deerlendirmek, tez almalarna rehberlik etmek, ynlendirmek grevini stlenen en az biri tez danman olmak zere retim yesinden oluan komiteyi,

m) niversite: Siirt niversitesini,

n) Yaryl: Bir yaryl, eitim-retim dneminin balad gnden itibaren bir sonraki yaryln balad gne kadar geen sreyi,

o) Yeterlik Snav: Doktora rencisinin temel konular ve doktora almas ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadnn denenmesini salayan snav,

ifade eder.

KNC BLM

Programlar, Derslerin Almas ve Danmanlk

Programlar, derslerin almas ve danmanlk

MADDE 4 (1) Enstitler, Yksekretim Kurulunca belirlenen dallarda lisansst eitim ve retim programlar dzenleyip yrtrler. Bu lisansst programlar, enstit kurulu ve Senatoda grlp kabul edildikten sonra uygulanr. Enstitler, Rektrn onayn alarak, yurt ii ve yurt dnda, dier yksekretim, aratrma kurum ve kurulularyla ibirliine ve ortak program yrtmeye karar verebilirler.

(2) Anabilim dallarnn Senatoda kabul edilen programlarnda gsterilen derslerden hangilerinin retime alaca, anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Anabilim dal bakanlnn nerisi, her yaryl dersler balamadan en az iki hafta nce enstitye gnderilir. Sresi iinde bildirilmeyen dersler almaz, almayan derse renci kaydedilemez.

(3) Lisansst programlardaki dersler, retim yeleri tarafndan verilir. Bir yarylda, bir retim yesi dokuz krediden fazla ders aamaz.

(4) Anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile lisansst programa balam her renciye; bu Ynetmelikte belirtilen esaslar dhilinde, ncelikle niversitenin ilgili anabilim dalndan olmak zere retim yeleri arasndan bir danman tayin eder. Rektrn onay ile ek grevli, geici sre ile grevli, yabanc uyruklu ve baka bir yksekretim kurumunun retim yelerine danmanlk grevi verilebilir.

(5) Yardmc doent unvanl retim yelerine en fazla , doent unvanl retim yelerine en fazla be ve profesr unvanl retim yelerine en fazla yedi lisansst rencinin danmanl verilebilir.

NC BLM

renci Kabul ve Kayt

renci kabul

MADDE 5 (1) Yksek lisans programna renci kabulnde uygulanacak usul ve esaslar unlardr:

a) Yksek lisans programna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans diplomasna sahip olmalar gerekir.

b) Adaylarn lisans mezuniyet not ortalamasnn en az 60 puan veya edeeri olmas gerekir. Belirlenen lisans not ortalamasnn alt snr Senato karar ile ykseltilebilir.

c) Adaylarn Akademik Personel ve Lisansst Eitim Giri Snavndan (ALES) bavurulan programn puan trnde en az 55 standart puana sahip olmalar gerekir. Yksek lisans programna bavuruda bulunabilmek iin belirlenen ALES puannn alt snr Senato karar ile ykseltilebilir. Ancak, Gzel Sanatlar Faklteleri ile Konservatuvara renci kabulnde ALES'e girmi olma koulu aranmaz.

) Adayn, bilim aamasndan baarl saylabilmesi iin; ALES puannn %50'si ile lisans baar notunun %25'i ve bilim mlakat snavndan alnan notun %25'inin toplamnn en az 60 olmas gerekir. Ayrca adayn, bilim mlakat snavndan en az 60 puan alm olmas gerekir. Bilim mlakat snavndan 60tan daha dk not alanlarn baar notlar hesaplanmaz. Baar notunun hesaplanmasnda 0,5 ve daha yukar kesirler bir st nota tamamlanr. Bu hesaplamalar sonrasnda 60 puan veya daha yksek puana sahip olan adaylar, aldklar puanlara gre sralanarak yksek lisans programlarnda ilan edilen kontenjanlar dhilinde snavn bilim aamasndan baarl kabul edilir.

d) Adaylardan istenecek dier belgeler Senato tarafndan belirlenir.

(2) Doktora programna renci kabulnde uygulanacak usul ve esaslar unlardr:

a) Doktora programna bavurabilmek iin adaylarn bir lisans veya yksek lisans diplomasna, hazrlk snflar hari en az on yaryl sreli tp, di hekimlii ve veteriner faklteleri diplomasna, eczaclk ile fen fakltesi mezunlarnn ise lisans veya yksek lisans diplomasna veya Salk Bakanlnca dzenlenen esaslara gre bir laboratuvar dalnda kazanlan uzmanlk yetkisine sahip olmalar gerekir.

b) DSden veya KPDSden yksek lisans derecesi ile bavuranlarn en az 55, lisans derecesi ile bavuranlarn ise en az 65 puan veya niversiteleraras Kurul tarafndan belirlenen herhangi bir yabanc dil snavndan en az bu puanlarn edeerini alm olmalar gerekir. Bu asgari puanlar bavurulan programlarn zelliklerine gre Senato karar ile ykseltilebilir.

c) Adaylardan lisans derecesi ile doktoraya bavuranlarn lisans mezuniyet not ortalamasnn en az 80/100 veya 3.00/4.00, yksek lisans derecesi ile doktoraya bavuranlarn yksek lisans mezuniyet not ortalamasnn en az 75/100 veya 2.50/4.00 olmas gerekir.

) Doktora programna bavuruda bulunabilmek iin belirlenen lisans ve yksek lisans not ortalamasnn alt snr Senato karar ile ykseltilebilir.

d) Adaylarn, ALES'ten bavurduu programn puan trnde; yksek lisans mezunlarnn en az 55, lisans mezunlarnn ise en az 70 puan alm olmalar gerekir. Ancak, niversitede tezli yksek lisans eitimine balayp eitimini baar ile tamamladktan sonra, en fazla bir yaryl ara vererek niversitede doktora eitimine balayacak olanlarda yeniden ALES'e girme art aranmaz.

e) Yksek lisans mezunu adaylarn baarl saylabilmeleri iin ALES puannn %50'si, yksek lisans mezuniyet not ortalamasnn %25'i ve bilim mlakat snavnn %25'inin toplamnn en az 70 olmas gerekir. Lisans mezunu adaylarn baarl saylabilmeleri iin ise ALES puannn %50'si, lisans mezuniyet not ortalamasnn %25i ve bilim mlakat snavnn %25'inin toplamnn en az 70 olmas gerekir. Ancak, adaylarn bilim mlakat snavndan en az 70 puan alm olmalar art aranr. Bilim mlakat snavndan 70ten daha dk not alanlarn baar notlar hesaplanmaz. Baar notunun hesaplanmasnda 0,5 ve daha yukar kesirler bir st nota tamamlanr. Doktora giri puan 70 veya daha fazla olan adaylar, aldklar puanlara gre sralanarak kontenjan dhilinde doktora programlarna kabul edilir.

f) Adaylardan istenecek dier belgeler Senato tarafndan belirlenir.

(3) Temel tp bilimlerinde doktora programna renci kabulnde uygulanacak usul ve esaslar unlardr:

a) Tp fakltesi mezunlarnn; lisans diplomasna ve en az 50 temel tp puanna sahip olmalar veya ALESin saysal ksmndan en az 55 puan alm olmalar gerekir. Temel tp puan; Tpta Uzmanlk Snavnn (TUS) temel tp bilimleri testi blmnden elde edilen standart puann 0,7 klinik tp bilimleri testi blmnden elde edilen standart puann 0,3 ile arplarak toplanmas sonucu elde edilir.

b) Tp Fakltesi mezunu olmayanlarn ise; yksek lisans diplomasna, di hekimlii ve veteriner faklteleri mezunlarnn lisans derecesine ve ALESin saysal ksmndan en az 55 puana sahip olmalar gerekir.

c) DS veya KPDS'den 100 zerinden en az 55 puan alm olmalar ya da niversiteleraras Kurul tarafndan kabul edilen bir yabanc dil snavndan bu puana edeer bir puan alm olmalar gerekir. Bu asgari puanlar bavurulan programlarn zelliklerine gre Senato karar ile ykseltilebilir.

) Adaylarn sahip olmas gereken asgari lisans ve/veya yksek lisans not ortalamalar ilgili enstit tarafndan belirlenir. Her bir aday iin; tp fakltesi mezunlar iin, lisans mezuniyet not ortalamasnn % 25'i, ALES veya temel tp puannn % 50'si ve mlakat snav sonucunun % 25'i; di hekimlii ve veteriner faklteleri mezunlar iin, lisans mezuniyet not ortalamasnn % 25'i, ALES puannn % 50'si ve mlakat snav sonucunun % 25'i alnarak doktora programna giri puan hesaplanr. Ancak, adayn bilim mlakat snavndan en az 70 puan alm olmas gerekir. Bilim mlakat snavndan 70ten daha dk not alanlarn baar puanlar hesaplanmaz.

d) Doktora giri puan 70 veya daha fazla olan adaylar, puan sralamasna gre ilan edilen kontenjan dhilinde doktora programlarna kabul edilir.

(4) Sanatta yeterlik programna renci kabulnde, doktora programna kabulde uygulanan usul ve esaslara gre renci alnr.

(5) Yabanc uyruklu adaylar da lisansst programlara kabul edilebilir. Ancak, adaylarn Trke Eitim Merkezlerinden (TMER) lisansst programlar izleyebilecek kadar Trke bildiine dair belgeyi almas gerekir. retim eleman ve aratrmac yetitirilmesi amacyla yaplan ikili anlamalar erevesinde Trk Cumhuriyetleri ile Trk topluluklarnn niversitelerinden ve yabanc lkelerin niversitelerinden gelen veya kendi hesabna lisansst renim grmek zere mracaat eden yabanc uyruklu adaylar, alanlaryla ilgili anabilim dallarnn lisansst programlarna ilgili anabilim dal bakanlnn gr ve enstit ynetim kurulu karar ile snav yaplmakszn renci olarak kabul edilirler.

(6) retmen yetitirme alanlarndaki lisansst programlara kabul, deerlendirme, diplomalarn verilmesi ve bu programlarn asgari mterek dersleri ve uygulamalar YK tarafndan belirlenen esaslar erevesinde Senato tarafndan belirlenen esaslara gre yrtlr.

(7) Enstitler; renci kabul edilecek lisansst programlarn adlarn, Trk ve yabanc uyruklu renci kontenjanlarn, bavuru iin gerekli artlar ve belgeleri, son bavuru tarihini ve dier hususlar ilan vererek duyurur. Sz konusu ilanlar, renci almak zere ylda iki kez verilebilir.

(8) Yeni kurulan ve gelimekte olan niversiteler veya yksek teknoloji enstitleri adna niversitede yksek lisans ve doktora yapan aratrma grevlilerinin tez projeleri, kendi niversite veya yksek teknoloji enstitlerinin bilimsel aratrma birimleri btesinden ve/veya bulunduklar niversitelerde bu amaca zel olarak tahsis edilmi projelerden desteklenir.

Bilimsel hazrlk programna renci kabul

MADDE 6 (1) Yksek lisans ve doktora programlarnda, nitelikleri aada belirtilen adaylarn eksikliklerini gidermek amacyla, anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile iki yaryl sreli bilimsel hazrlk program uygulanr:

a) Lisans derecesini bavurduklar yksek lisans veya doktora programndan farkl alanlarda alm olan adaylar.

b) Lisans derecesini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan yksek lisans program adaylar.

c) Lisans veya yksek lisans derecelerini bavurduklar yksekretim kurumu dndaki yksekretim kurumlarndan alm olan doktora program adaylar.

) Lisans veya yksek lisans derecesini bavurduklar doktora programndan farkl alanda alm olan adaylar.

(2) Bilimsel hazrlk programlarna, renci kabul ve giri snavlar ile ilgili koullar yerine getiren renciler kabul edilir. Bilimsel hazrlk programna kabul iin, adayn yksek lisans veya doktora programn kazanm olmas gerekir. Bu programa zel renci kabul edilmez.

(3) Bilimsel hazrlk program erevesinde alnmas ngrlen dersler, adayn daha nce almad lisans program dersleri arasndan ierikleri de dikkate alnarak seilir.

(4) Bilimsel hazrlk programnda alnmas zorunlu dersler, ilgili lisansst programn tamamlamak iin gerekli grlen derslerin yerine geemez. Ancak bilimsel hazrlk programndaki bir renci, bilimsel hazrlk derslerinin yan sra, 6 krediyi gememek koulu ile ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile lisansst programa ynelik dersler de alabilir.

(5) Bilimsel hazrlk program ile ilgili derse devam, ders snavlar, derslerden baarl saylma koullar, ders tekrar ve kayt silme gibi hususlarda ilgili lisansst programlarndaki esaslar uygulanr.

(6) Bilimsel hazrlk programnda bir takvim yl iinde iki yaryl ders alr. renci bir yarylda alp baaramad dersi, ertesi yarylda ders alm ise tekrar edebilir. Baarsz olan renci daha sonraki yaryllarda ilgili dneme ait ngrlen renci katk payn demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bilimsel hazrlk programnda geirilen sre, bu Ynetmelikte belirtilen yksek lisans veya doktora/sanatta yeterlilik program srelerine dhil edilemez.

(7) ngrlen derslerini baar ile tamamlayan renciler takip eden yarylda lisansst retime devam ederler.

(8) Bilimsel hazrlk programna kaydedilen renciler, lisansst retimdeki dier rencilerle ayn hak ve ykmllklere sahiptirler.

zel renci kabul

MADDE 7 (1) Bir yksekretim kurumu mezunu veya rencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artrmak isteyenler, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla lisansst derslere zel renci olarak kabul edilebilir. zel renciler; sadece enstitye kaytl lisansst renciler iin ilgili yarylda fiilen alan derslere kaydolabilir. Ancak, zel renci statsnde alnabilecek derslerin kredi toplam, yksek lisans ve doktora ders aamalar iin ngrlen minimum kredinin %50sinden fazla olamaz. zel renciler iin ayrca ders almaz. zel renciler, rencilik haklarndan yararlanamazlar. zel rencilerin kabulnde not dzeyi aranmaz ve giri snav yaplmaz. zel rencilerin de, asl renciler gibi niversiteye kar ykmllklerini yerine getirmesi ve izledikleri derslerin btn koullarna uymas gerekir.

(2) zel renci statsndeki rencilerin baar durumlarnn deerlendirilmesinde, dier lisansst rencilerine uygulanan kstaslar kullanlr. zel renci statsndeki renciler, lisansst programlarda asl renci olmalar durumunda, derse kayt yaptrd tarihten itibaren en fazla drt yaryl geirmemek kaydyla zel renci iken baardklar lisansst dersleri, daha sonraki dnemlerde kredili dersler olarak enstit ynetim kurulu kararyla saydrabilirler. zel rencilik statsnde geirilecek sre iki yaryldan fazla olamaz.

Yatay gei yoluyla renci kabul

MADDE 8 (1) Baka bir yksekretim kurumunun edeer enstitsne bal lisansst programnda en az bir, en ok yaryln tamamlam olan ve baarsz dersi bulunmayan, ders aamasndaki renciler lisansst programlara yatay gei yoluyla kabul edilebilirler. Bir rencinin yatay gei bavurusunun kabul iin, bavuru tarihine kadar alm olduu derslerin arlkl not ortalamasnn; yksek lisans iin en az 75/100 veya 2.50/4.00, doktora iin en az 80/100 veya 3.00/4.00 olmas gerekir. Ayrca, ilgili enstitnn giri koullarnn tamamn da salamaldr.

(2) Lisansst programlara yatay gei yapmak isteyen renci, kaytl bulunduu programda alm olduu dersleri, ieriklerini ve baar durumunu belirten belgeleri dilekesine ekleyerek yaryl balama tarihinden en az on be gn nce ilgili enstit mdrlne bavurur. Bavuru belgeleri, enstit mdrl tarafndan ilgili anabilim veya ana sanat dal bakanlna gnderilerek gr istenir. Bu gr enstit ynetim kurulunda deerlendirilerek karara balanr.

(3) Yatay gei bavurusu kabul edilen rencinin sresi; lisansst programa kayt tarihinden balamak zere, renimine kald dnemden itibaren devam edecek ekilde hesaplanr.

(4) Yatay geii kabul edilen rencinin, daha nce alm olduu lisansst derslerin en fazla dokuz kredisi, anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile zorunlu ders ykne saylabilir. rencinin eksik kalan kredisi kaytl olduu enstitde ders alma sresi ierisinde tamamlanr.

Lisansst programlara kayt

MADDE 9 (1) Yksek lisans, doktora ve sanatta yeterlilik snavn kazanan adaylarn listesi ilgili enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir ve enstit mdrl tarafndan ilan edilir. Adaylarn kayt iin bizzat bavurmalar gerekir. Kayt ve kabul artlar, ilgili enstit ynetim kurulunca belirlenir.

(2) Bavuru ve kayt iin istenen belgelerin asl veya enstit tarafndan onayl rnei kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydna ilikin olarak ise adayn yazl beyanna dayanarak ilem yaplr. Kesin kayt hakk kazanan adaylardan, bavuru srasnda teslim ettii belgeler tekrar istenmez.

(3) rencinin, her yaryl banda akademik takvimde belirtilen sreler iinde renim harcn yatrdktan sonra, danmanna ve anabilim dal bakanna ders kayt formunu onaylatp renci leri Daire Bakanl renci otomasyon sistemine giri yaparak ders kaydn yenilemesi gerekir. Kayt yenileme ilemi bizzat renci tarafndan yaplr. Ders kayd sresi iinde kaydn yenilemeyen renci, kayt sresi bitiminden itibaren en ge i gn iinde mazeretini belgelendirmek kaydyla enstitye bavurur. Salkla ilgili mazeretlerin, herhangi bir salk kurumundan alnan salk raporuyla belgelendirilmesi ve bu raporun enstit ynetim kurulunda incelenerek kabul edilmesi gerekir. Mazereti uygun grlen rencilere ders kayd yenileme hakk verilir. Mazereti uygun grlmeyen renciler, o yarylda ders kayd yenilemesi yaptramaz, derslere ve seminerlere giremez ve bu sre rencilik sresinden saylr.

(4) Danman, her yaryl banda lisansst rencilerle birlikte enstitde alan dersler ierisinden rencinin alaca dersleri belirler, ders kayt formuna ve renci leri Daire Bakanl otomasyon sistemine giri yaparak enstitye bildirir. renci, yaryl baladktan sonra en ge iki hafta ierisinde o yaryl programda ak olan baka dersleri kredi snrn amamak kouluyla alabilir veya devam etmekte olduu dersleri brakabilir. Bu deiiklik, ancak anlan sre iinde danmann, anabilim dal bakannn ve enstit ynetim kurulunun onay ile gerekleir.

(5) Enstitye kesin kayt hakk kazanmasna ramen, kaydn yaptrmayan rencilerin rencilik haklar der. Hakkn kaybeden rencinin yerine bir defaya mahsus olmak zere sralama listesine gre renci alnr. Konuyla ilgili ilemler enstit ynetim kurulu tarafndan karara balanr. Bu ilemler yaryl balangcndan itibaren en ge on be gn iinde sonulandrlr.

Kayt dondurma

MADDE 10 (1) Enstit ynetim kurulu, aada yazl lisansst programnda retimi devaml etkileyen hakl ve geerli nedenlerden dolay, programa devam edemeyen rencilerin renim srelerini, en fazla iki yaryla kadar, danmann ve anabilim dal bakanlnn olumlu gr alnmak kouluyla dondurabilir. Zorunlu askerlik bu srenin dndadr. Kayt dondurma sresi, toplam eitim sresine dhil edilmez.

(2) Kayt dondurma nedenleri unlardr:

a) Sreli olarak yurt ii veya yurt dnda yaplacak renim veya grevlendirmeler.

b) Enstit ynetim kurulunun kabul edecei dier nedenler.

DRDNC BLM

Eitim-retimle lgili Genel Esaslar

Lisansst eitim ve retim programlarnn kapsam ve sresi

MADDE 11 (1) Lisansst eitim ve retim, yksek lisans, doktora ve sanat dallarnda yaplan sanatta yeterlik programlarndan oluur. Bunlardan;

a) Yksek lisans program; tezli ve tezsiz olmak zere iki ekilde yrtlebilir. Bu programlarn hangi enstit anabilim dallarnda ve nasl yrtlecei ilgili anabilim dal bakanlnn teklifi, ilgili enstit kurulunun karar ve Senatonun onay ile belirlenir. Tezli ve tezsiz yksek lisans programlar arasnda yatay gei yaplmaz. Bu programlarn amac ve kapsam aada gsterilmitir:

1) Tezli yksek lisans program; en az drt yl sreli bir yksekretim kurumundan lisans diplomas veya buna edeer bir derece alm ve retim grm olanlarn, bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama yeteneini kazanmasn salamaya ynelik en fazla alt yaryllk bir programdr.

2) Tezsiz yksek lisans program; en az drt yl sreli bir yksekretim kurumundan lisans diplomas veya buna edeer bir derece alm ve retim grm olanlara, mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin, uygulamada nasl kullanlacan gstermeye ynelik en fazla alt yaryllk bir programdr.

b) Doktora program; lisans veya yksek lisansa dayal, rencilere bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak as ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenei kazandrmaya ynelik, yksek lisans diplomasyla kabul edilenler iin en fazla on iki ve lisans diplomasyla kabul edilenler iin ise en fazla on drt yaryllk bir programdr.

c) Sanatta yeterlik program; lisans veya yksek lisansa dayal, zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve beceriye sahip olmay amalayan, yksek lisans diplomasyla kabul edilenler iin en fazla on iki ve lisans diplomasyla kabul edilenler iin ise en fazla on drt yaryllk bir programdr.

(2) Lisansst retimde sreler gz ve bahar yaryl olmak zere yaryl esasna gre dzenlenir. Her yaryl, en az on drt haftadr. Yaryl sresi enstitlerin ilgili kurullarnca uzatlabilir.

Derse devam ve yoklamalar

MADDE 12 (1) Derslere devam zorunludur. Devamszl teorik derslerin %30unu ve/veya uygulamalarn %20sini aan renciler, o derse devam etmemi saylrlar ve snavlara alnmazlar. renciler, ilgili kurullarca kabul edilen salk raporlarnn kapsad sreler iinde de devamsz saylrlar ve bu sre iinde hibir derse ve snavlara giremezler. Ancak, salk durumlarnn dzeldiini yeni bir salk raporuyla belgelemeleri halinde derslere ve snavlara alnrlar.

(2) Devam yoklamalar, enstit mdrlnce belirlenen yntemlere gre, dersin retim eleman tarafndan yaplr. Devam izelgeleri, dnem sonunda not izelgeleri ve snav evraklar ile birlikte enstit mdrlne teslim edilir.

Ders tekrar

MADDE 13 (1) Teorik derslerin devam koulunu saladklar halde baarsz olan renciler, bu derslere yeniden kayt yaptrdklarnda, derse devam etmeleri zorunlu deildir; ancak ara snava katlmalar gerekir.

(2) Sadece uygulamadan oluan derslerden devam koulunu saladklar halde baarsz olan renciler, uygulamalara ve ara snava katlmalar gerekir.

(3) Teori ve uygulamadan oluan derslerde devam koulunu saladklar halde, yaplan uygulama snavnda baarsz olan rencilerin, bu derse yeniden kayt yaptrdklarnda derse ve uygulamalara devam etmeleri, verilecek dev ve projeleri hazrlamalar ve ara snava katlmalar gerekir.

(4) renciler devamn aldklar ve baarsz olduklar bir derse devam etmek isterlerse, anabilim dal bakanl aracl ile enstit mdrlne bavururlar. Bavurunun uygun grlmesi durumunda, rencinin dersi ilk defa alan renciler gibi devam ve dier koullar yeniden yerine getirmesi gerekir. Bu rencilerin daha sonra devamdan muaf tutulmak iin yapacaklar bavurular dikkate alnmaz.

(5) Tekrarlanmas gereken ders/derslerin programdan karlmas veya zorunlu nedenlerle alamamas durumunda, danman nerisi, anabilim dal bakanl teklifi ve enstit ynetim kurulu onayyla, baarsz olunan dersin yerine ayn kredide baka bir ders alnabilir.

Snavlar

MADDE 14 (1) Snavlar, bir ara snav ve yaryl sonu snavlarndan oluur. rencinin, bir yarylda ald derslerin snavna, ilan edilen gn ve saatte girmesi gerekir. Belirtilen gn ve saatte snava katlmayan renci, katlmad snavlardan baarsz saylr. Teorik derslerin snavlar yazl, teorik-uygulama derslerin snavlar yazl-uygulama ve sadece uygulamalardan oluan derslerin snavlar ise uygulama esas olmak zere, dersi veren retim yesinin tercihine bal olarak, yazl-uygulamal olarak da yaplabilir. Snav sonular, snav dneminin son gnn izleyen en ge bir hafta iinde ilgili anabilim dal bakanl tarafndan enstit mdrlne gnderilir ve sonular ilgili enstit tarafndan ilan edilir.

(2) Maddi hatalar dnda snav sonularna itiraz edilmez. Maddi hatalar iin yazl itirazlar, snav sonucunun ilanndan itibaren bir hafta iinde ilgili enstit mdrlne yaplabilir ve itirazlar bavuru tarihinden itibaren en ge bir hafta iinde sonulandrlr.

Not ortalamalar

MADDE 15 (1) rencilerin bir dersteki baar notu, ara snav notunun %40 ile yaryl sonu snav notunun %60 toplanarak hesaplanr.

(2) Bir dersten baarl saylmak iin, yaryl sonu snavlarnda yksek lisans rencilerinin en az 70/100, doktora rencilerinin ise en az 80/100 almalar ve baar notunun yksek lisans rencileri iin en az 65/100, doktora rencileri iin ise en az 75/100 olmas gerekir.

(3) Lisansst ders, uygulama ve dier renim etkinliklerinin deerlendirilmesinde Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) gibi kredilendirme sistemleri enstit ynetim kurulu tarafndan uygulanr.

(4) Lisansst programlarda retim yesi tarafndan; rencilere aldklar her ders iin, ara snav ve dnem sonu snavlarnn deerlendirilmesi sonucunda, aadaki tabloda belirtilen harf notlarndan birisi dersin baar notu olarak verilir.

Not Katsay Yzde karl

AA 4.00 90-100

BA 3.50 85-89

BB 3.00 80-84

CB 2.50 75-79

CC 2.00 70-74

DC 1.50 60-69

DD 1.00 50-59

FF 0.0 0-49

DZ - Devamsz

Mazeret snavlar

MADDE 16 (1) Rektrlke grevlendirilen veya hakl ve geerli bir mazereti nedeniyle ara snava katlamayan renciler iin mazeret snav alr. renci, mazeretinin bitiminden itibaren yedi gn ierisinde mazeret belgesi ile ilgili enstit mdrlne yazl bavuruda bulunur. Mazereti ilgili enstit ynetim kurulunca uygun grlenlere ara snav hakk verilir. rencilerin salkla ilgili mazeretlerini, niversite ya da devlet hastanelerinden alacaklar salk kurulu raporlar ile belgelemeleri gerekir. Mazeret snavna herhangi bir nedenle katlmayan renci iin yeniden mazeret snav almaz. Mazeretsiz ara snava girmeyen veya mazereti kabul edilmeyen renci, ara snavdan sfr (0) alm saylr.

(2) Yaryl/ylsonu snavlar iin mazeret snav yaplmaz. Ancak, ulusal ve uluslararas kltr, sanat ve spor etkinliklerinde Trkiyeyi ya da niversiteyi temsil etmek zere Rektrlk tarafndan grevlendirilen ve bu nedenle yl/yaryl sonu snavlarna katlamayan renciler iin mazeret snav alr. Bu snavlarn hangi tarihte yaplaca, enstit ynetim kurulunca belirlenir ve ilgililere duyurulur.

liik kesme

MADDE 17 (1) rencinin kaytl olduu programla iliiinin kesilmesi sadece rencinin kendi isteiyle gerekleir. Kendi isteiyle kaydn sildirmek isteyen rencinin kayd, rencinin dilekeyle ilgili enstit mdrlne bavurusu zerine enstit ynetim kurulu kararyla silinir. Bu takdirde denmi olan katk pay ve kayt giderleri iade edilmez. Kayd silinen rencinin durumu ilgili birim ve kurumlara bildirilir.

BENC BLM

Tezli Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 18 (1) Tezli yksek lisans programnn amac; rencinin bilimsel aratrma yaparak bilgilere erime, bilgiyi deerlendirme ve yorumlama, sanat alannda sanat yaptlarn yorumlama, deerlendirme ve retme yetenei kazanmasn salamaktr.

(2) Bu program toplam yirmi bir krediden az, otuz krediden fazla olmamak artyla; en az yedi adet ders, seminer dersi ve tez almasndan oluur. Bir yarylda on be krediden fazla ders alnamaz. Seminer dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. renci, en ge nc yaryln bandan itibaren her yaryl tez almasna kayt yaptrmak zorundadr.

(3) Derse kayt yaptrd tarihten itibaren en fazla drt yaryl geirmemek kaydyla, daha nce yksek lisans programnda ders alan rencilerin, alm olduklar derslerin maksimum 9 kredilik ksm anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile zorunlu ders ykne saylabilir.

(4) Lisans renimi srasnda alnmam olmak artyla, rencinin alaca derslerden en ok iki ders lisans derslerinden seilebilir. Ayrca dersler; ilgili danmann ve anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir. Ancak, bununla ilgili tekliflerin dersin alnaca ilgili enstitnn kayt dnemine uyulacak ekilde yaplmas esastr.

(5) Yksek lisans programlar, yurt ii ve yurt d entegre programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlar; Senatonun teklifi ve retim yesi ve aratrc yetitirme kurulunun gr zerine Yksekretim Kurulu tarafndan belirlenen usul ve esaslara gre yrtlr.

(6) Yksek lisans programnda alnmas zorunlu derslerin bir blmn, toplam minimum kredinin %50sini amamak kouluyla, dier yksekretim kurumlarnda veya hayat boyu renme program-sokrates gibi programlar kapsamnda ibirlii yaplan yurt dndaki niversitelerde verilmekte olan derslerden de seilebilmesine; danman ve anabilim dal bakanlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulu karar verir. Ancak bununla ilgili nerilerin, derslerin alnaca ilgili enstitnn kayt dnemine uyulacak ekilde yaplmas esastr. renci, tez almasnn bir blmn de yine sz konusu niversitelerde yrtebilir. rencinin burada alm ve baarm olduu uzmanlk alan dersleri, kredisi ykmllnden saylr ve burada geen sre de eitim-retim sresine dhil edilir.

Sre

MADDE 19 (1) Tezli yksek lisans programn tamamlama sresi; azami alt yaryldr. renci nc yaryln sonundan nce tez snavna giremez.

(2) Kredili derslerden ve seminerden baarsz olan renciler bu derslerden ve seminerden baarl oluncaya kadar ayn derslere ve seminere kayt yaptrabilirler. Seminerden iki defa baarsz olan rencinin seminer konusu deitirilir.

(3) Kredili derslerini, seminer dersini ve tez almasn azami alt yarylda baaryla tamamlayamayan renciler, ilgili dneme ait renci katk payn demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilirler. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Tez danman atanmas

MADDE 20 (1) Tezli yksek lisans programnda, enstit anabilim dal bakanl; anabilim dal akademik kurul karar ile her renci iin bir tez konusu ve danmann en ge ikinci yaryln sonuna kadar ilgili enstitye nerir. Tez danman nerisi ilgili enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Tez almasnn niteliinin birden fazla tez danman gerektirdii durumlarda ikinci tez danman atanabilir.

(2) Tez danman ve ikinci tez danman retim yeleri arasndan seilir. Tez danman, ncelikle anabilim dalnda grev yapan retim yeleri olmak zere, yakn konularda alan dier anabilim dallarnda grev yapan ya da baka yksekretim kurumundaki retim yeleri arasndan nerilebilir. Anabilim dal dndan yaplacak danman nerilerinde, anabilim dalnn gerekeli karar belirtilmelidir. Zorunlu hallerde anabilim dal akademik kurulunun gerekeli teklifi ve enstit ynetim kurulunun karar ile danman deiiklii yaplabilir.

(3) Danman, enstit ynetim kurulunca atand tarihten itibaren, her yarylda danman olduu renciler iin, enstit ynetim kurulunca kabul edilen ve tez konular baln ieren uzmanlk alan adl bir ders aabilir. renciler alan uzmanlk alan dersini almakla ykmldrler. Uzmanlk alan dersine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir ve enstit ynetim kurulunca uygulanr.

Yksek lisans tezinin sonulanmas

MADDE 21 (1) Tezli yksek lisans programndaki bir rencinin, elde ettii sonular, ilgili enstit tez yazm klavuzunda belirlenen yazm kurallarna uygun bir biimde yazarak tezini jri nnde szl olarak savunmas gerekir.

(2) Yksek lisans tez jrisi; rencinin tezini teslim ettii tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde, ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, biri rencinin tez danman olmak zere veya be kiiden oluur. Jrinin kiiden olumas durumunda ikinci tez danman jri yesi olamaz. Jri belirlenirken iki yedek ye de seilir.

(3) renci, tezini hazrladktan sonra, renci ve danman tezin tamamlandna dair dilekelerini snav tarihinden en az otuz gn ncesinde kayttan geirerek ilgili anabilim dal bakanlna teslim eder. Anabilim dal bakanl, bavuru belgelerini, bir st yazyla enstit mdrlne iletir. renci bu aamada, jrinin ye saysnn bir fazlas sayda tezi hazrlayarak enstitye teslim eder. Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren, en ge bir ay iinde ve nceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav 4590 dakika srer ve dinleyicilere ak olarak yaplr. Ancak snavda sadece jri yeleri soru sorabilir.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra, jri dinleyicilere kapal olarak, tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstitye bir tutanakla bildirilir. Ret, dzeltme ve salt ounlukla kabul durumlarnda, olumsuz oy kullanan ye ya da yelerin gerekelerini ilgili tutanaa eklemeleri gerekir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci en ge ay iinde ve takip eden dnem banda da tez almasna kayt yaptrmak koulu ile gereini yaparak, tezini ayn jri nnde yeniden savunur. Tezi reddedilen veya azami srenin sonunda tezini teslim etmeyen rencinin tez konusu veya danman anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla deitirilerek, ilgili dneme ait renci katk payn demek kouluyla renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan haklardan yararlandrlmakszn rencilik stats devam eder.

Yksek lisans diplomas

MADDE 22 (1) Tez snavnda baarl bulunan rencinin, dier artlar da salamak artyla, yksek lisans tezinin ciltlenmi en az on kopyasn tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde, tez yazm klavuzunda belirtilen ekilde, kurallara uygun olarak yazp danmann uygun yazsyla ilgili enstitye teslim etmesi gerekir. Bir ay ierisinde tezini yazm kurallarna uygun olarak teslim etmeyen renci, sre bitmeden nce, gerekeli mazeret dilekesiyle anabilim dal bakanl aracl ile enstit mdrlne bavurarak, en ok bir ay ek sre talep edebilir. Mazereti enstit ynetim kurulunca uygun bulunanlara, tez teslimi iin bir ay ek sre verilebilir. Bu sre sonunda da tezini teslim etmeyen rencinin mezuniyet ilemleri yaplmaz.

(2) Tezi, enstit tarafndan ekil ynnden de uygun bulunan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir. Yksek lisans diplomas zerinde, rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) ki veya daha fazla yksekretim kurumu arasnda ortak yrtlen yksek lisans programlarndan mezun olan renciye ortak diploma verilir.

ALTINCI BLM

Tezsiz Yksek Lisans Program

Ama ve kapsam

MADDE 23 (1) Tezsiz yksek lisans programnn amac; renciye mesleki konuda derin bilgi kazandrmak ve mevcut bilginin uygulamada nasl kullanlacan gstermektir. Tezsiz yksek lisans program, ikinci lisansst retimde de yrtlebilir. Bu program toplam otuz krediden az ve krk be krediden fazla olmamak artyla, en az on ders ile dnem projesi dersinden oluur. Bir yarylda en fazla on be kredi ders alnabilir. Dnem projesi dersi kredisiz olup, baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. rencinin, dnem projesinin alnd yarylda dnem projesine kayt yaptrmas ve yaryl sonunda yazl bir rapor vermesi gerekir. lgili enstit kurulu tarafndan belirlenen esaslara bal olarak, tezsiz yksek lisans programnn sonunda yeterlik snav uygulanabilir. Yeterlik snav yapld takdirde jri, tezli yksek lisanstaki esaslara uygun olarak oluturulur.

(2) Bu programla ilgili devam, ders snavlar, derslerden baarl saylma artlar, ders tekrar ve kayt silme gibi hususlar, tezli yksek lisans programlarndaki esaslarla ayndr.

(3) rencinin alaca derslerin en ok tanesi, lisans renimi srasnda alnmam olmas artyla, lisans derslerinden seilebilir. Ayrca dersler anabilim dal bakanlnn nerisi ve ilgili enstit ynetim kurulu onay ile dier yksekretim kurumlarnda verilmekte olan derslerden de seilebilir.

(4) retim elemanlar, tezsiz yksek lisans programna kayt yaptramazlar.

Tez danman atanmas

MADDE 24 (1) Tezsiz yksek lisans programnda, ilgili anabilim dal bakanl, her renci iin, ders seiminde ve dnem projesinin yrtlmesinde danmanlk yapacak bir retim yesini en ge birinci yaryln sonuna kadar enstitye teklif eder. Danman atanmas, enstit ynetim kurulu onay ile kesinleir. Danman atanncaya kadar rencinin danmanln ilgili anabilim dal bakan yrtr. Dersler, danman tarafndan belirlenir ve her yaryln ilk haftasnda, ilgili anabilim dal bakanl kanalyla enstit mdrlne bildirilir.

Sre

MADDE 25 (1) Tezsiz yksek lisans programn tamamlama sresi, en fazla alt yaryldr. Alt yaryl sonunda kredili derslerini ve dnem projesini baaryla tamamlayamayan renciler ilgili dneme ait renci katk payn demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Yksek lisans diplomas

MADDE 26 (1) Kredili derslerini ve dnem projesi dersini baaryla tamamlayan yksek lisans rencisine yksek lisans diplomas verilir.

(2) Yksek lisans diplomas zerinde; rencinin izlemi olduu ilgili anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

YEDNC BLM

Doktora Program

Ama ve kapsam

MADDE 27 (1) Doktora programnn amac; rencilere bamsz aratrma yapma, bilimsel olaylar geni ve derin bir bak asyla irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulamak iin gerekli admlar belirleme yetenekleri kazandrmaktr. Doktora almasnn sonunda hazrlanacak tezin;

a) Bilime yenilik getirmesi,

b) Yeni bir bilimsel yntem gelitirilmesi,

c) Bilinen bir yntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir.

(2) Doktora program; yksek lisans derecesi olan renciler iin toplam yirmi bir krediden az ve krk krediden fazla olmamak artyla en az yedi adet ders, lisans derecesi ile kabul edilen renciler iin krk iki krediden az, altm krediden fazla olmamak artyla en az on drt adet ders, seminer dersi, yeterlik snav, tez nerisi ve tez almasndan oluur. Bir yarylda on be krediden fazla ders alnamaz. Seminer dersi kredisiz olup baarl veya baarsz olarak deerlendirilir.

(3) Doktora programnda alnmas zorunlu derslerin bir blmn toplam minimum kredinin %50sini amamak kouluyla, dier yksekretim kurumlarnda veya hayat boyu renme program-sokrates gibi programlar kapsamnda ibirlii yaplan yurt dndaki niversitelerde verilmekte olan derslerden de seilebilmesine, danman ve anabilim dal bakanlnn nerisi zerine enstit ynetim kurulu karar verir. Ancak bununla ilgili nerilerin, derslerin alnaca ilgili enstitnn kayt dnemine uyulacak ekilde yaplmas esastr. renci, tez almasnn bir blmn de yine sz konusu niversitelerde yrtebilir. rencinin burada alm ve baarm olduu dersleri, kredisi ykmllnden saylr ve burada geen sre de eitim-retim sresine dhil edilir.

(4) Lisans dersleri ders ykne ve doktora kredisine saylmaz.

(5) Doktora programlar, yurt ii ve yurt d entegre doktora programlar eklinde de dzenlenebilir. Bu programlar uygulama esaslar, Senatonun teklifi ve retim yesi ve aratrc yetitirme kurulunun gr zerine Yksekretim Kurulunca belirlenir.

Sre

MADDE 28 (1) Doktora programn tamamlama sresi, yksek lisans derecesi ile kabul edilenler iin on iki yaryl, lisans derecesi ile kabul edilenler iin on drt yaryldr. renci tez nerisinin kabulnden itibaren en az drt yaryl tamamlanmadan nce tez snavna giremez.

(2) Kredili derslerden ve seminerden baarsz olan renciler bu derslerden ve seminerden baarl oluncaya kadar ayn derslere ve seminere kayt yaptrabilirler. Seminerden iki defa baarsz olan rencinin seminer konusu deitirilir.

(3) Kredili derslerini baaryla bitiren, yeterlik snavnda baarl bulunan ve tez nerisi kabul edilen, ancak tez almasn birinci fkrada belirtildii zere on iki yaryl sonuna lisans derecesi ile kabul edilmi olan renci iin on drt yaryl sonuna, kadar tamamlayamad iin tez snavna giremeyen bir renciye, ilgili enstit anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile tezini jri nnde savunmas iin her defasnda en az alt ay olmak zere ek sre verilebilir.

Tez danman atanmas

MADDE 29 (1) Anabilim dal akademik kurulu; her renci iin, rencinin bilimsel faaliyetlerini, almak istedii alan ve danman tercihini de dikkate alarak, tez danmann enstitye nerir. Danman nerisi, ilgili enstit ynetim kurulu kararyla kesinleir. Danman en ge ikinci yaryln sonuna kadar atanr. Dersler danmann nerisi ile renci tarafndan seilir ve her yaryln ilk haftasnda ilgili anabilim dal bakanl kanalyla enstit mdrlne sunulur.

(2) Tez danman retim yeleri arasndan seilir. Konunun niteliine gre, gerekli grld takdirde tez danmannn olumlu gr alnarak, anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulunun karar ile kurum ii veya baka yksekretim kurumundan ikinci tez danman atanabilir. kinci tez danman tez nerisi savunmasndan sonra ve retim yeleri arasndan atanr.

(3) Danman, enstit ynetim kurulunca atand tarihten itibaren, her yarylda danman olduu renciler iin, enstit ynetim kurulunca kabul edilen ve tez konular baln ieren uzmanlk alan adl bir ders aabilir. renciler alan uzmanlk alan dersini almakla ykmldrler. Uzmanlk alan dersine ilikin esaslar Senato tarafndan belirlenir ve enstit ynetim kurulunca uygulanr.

Yeterlik snav

MADDE 30 (1) Yeterlik snavnn amac; doktora rencisinin temel konular ve doktora almas ile ilgili konularda yeterli bilgiye sahip olup olmadnn snanmasdr. Yeterlik snavlar ylda iki kez, yaryl sonu snavlarndan sonraki ay ierisinde yaplr.

(2) Kredilerini, seminerlerini tamamlayan ve enstit ynetim kurulunun belirleyecei dier koullar yerine getiren renciler yeterlik snavna girebilir. Yksek lisans derecesi ile doktora programna kabul edilen her rencinin en ge beinci yaryln sonuna kadar, lisans derecesi ile doktora programna kabul edilen her rencinin en ge yedinci yaryln sonuna kadar yeterlik snavna girmesi gerekir.

(3) Yeterlik snavlar; ilgili anabilim dal bakanl tarafndan nerilen ve enstit ynetim kurulu tarafndan onaylanan ve srekli grev yapan be kiilik doktora yeterlik komitesi tarafndan dzenlenir ve yrtlr. Komite, farkl alanlardaki snavlar hazrlamak, uygulamak ve deerlendirmek amacyla snav jrileri kurabilir. Ancak, oluturulan tm jriler enstit ynetim kurulunca onaylandktan sonra kesinlik kazanr.

(4) Doktora yeterlik snav; yazl ve szl olarak iki blm halinde yaplr. Doktora yeterlik komitesi; snav jri nerilerini ve rencinin yazl ve szl snavlardaki baar durumunu deerlendirerek rencinin baarl veya baarsz olduuna salt ounlukla karar verir. Bu karar, enstit anabilim dal bakanlnca yeterlik snavn izleyen gn iinde ilgili enstitye snav dokmanlar ile birlikte tutanakla bildirilir. Olumsuz oy kullanan ye ya da yelerin gerekeleri tutanaa eklenir.

(5) Yeterlik snavnda baarsz olan renci, bir sonraki yarylda tekrar snava alnr. Azami sre iinde yeterlilik snavn baaryla tamamlayamayan renciler, ilgili dneme ait renci katk payn demek koulu ile renimlerine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

(6) Lisans derecesi ile doktora programna kabul edilen ve en az yedi adet ders ve yirmi bir krediyi baaryla tamamlayan bir renci; tezli yksek lisans programna geebilir. Yksek lisans programna gei bavurular; en ge drdnc yaryln banda olmak kouluyla yaryl balarnda anabilim dal bakanlna yaplr. Yksek lisans programna gei, anabilim dal bakanlnn uygun gr ve enstit ynetim kurulu karar ile kesinleir. Yksek lisans programna gei yapan rencinin, tez almasna kayt yaptrarak bu program yksek lisans iin tannan azami srede tamamlamas gerekir.

Tez izleme komitesi

MADDE 31 (1) Yeterlik snavnda baarl bulunan renci iin ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile bir ay iinde tez izleme komitesi oluturulur.

(2) Tez izleme komitesi retim yesinden oluur. Komitede tez danmanndan baka ilgili enstit anabilim dal iinden ve anabilim dal dndan alma konusu yakn olan birer ye yer alr. zellikle disiplinler aras nitelikteki tez almalarnda, ilgili disiplinin retim yelerine yer verilir. Eer varsa, ikinci tez danman da komite toplantlarna katlabilir.

(3) Tez izleme komitesinin kurulmasndan sonraki dnemlerde, ilgili anabilim dal bakanlnn gerekeli nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile yelerde deiiklik yaplabilir.

Tez nerisi savunmas

MADDE 32 (1) Doktora yeterlik snavn baar ile tamamlayan renci, en ge alt ay iinde, yapaca aratrmann amacn, yntemini ve alma plann kapsayan tez nerisini tez izleme komitesi nnde, dinleyicilere ak ekilde szl olarak savunur. renci yeterlik snavndan sonra en ge beinci ayn bitiminde tez nerisini tez izleme komitesi bakanna iletilmek zere, yazl olarak bir dileke ekinde ilgili anabilim dal bakanlna sunar. Tez izleme komitesi bakan da tez nerisi savunma tarihini dier komite yeleriyle birlikte kararlatrarak anabilim dal bakanl araclyla enstitye bildirir. Tez izleme komitesi bakannn, tez nerisini ve savunma tarihini szl savunmadan en az on be gn nce anabilim dal bakanl kanal ile renciye, dier komite yelerine ve enstitye yazl olarak bildirmesi gerekir.

(2) Tez izleme komitesi, rencinin sunduu tez nerisinin kabul veya reddine salt ounlukla karar verir. Olumsuz oy kullanan yenin, gerekelerini de bildirmesi gerekir. Bu karar, anabilim dal bakanlnca tez nerisi savunmasn izleyen ign iinde ilgili enstitye gerekeyi de ieren tutanakla birlikte bildirilir.

(3) Tez nerisi reddedilen renci, yeni bir danman ve tez konusu seme hakkna sahiptir. Danman deiiklii anabilim dal kurulu nerisi ve enstit ynetim kurulu karar ile gerekletirilir. Byle bir durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa ayn danmanla devam etmek isteyen bir renci, ay iinde; danman ve tez konusunu deitiren bir renci ise alt ay iinde tekrar tez nerisi savunmasna alnr. Bu durumda geen sre, azami sreden saylr.

(4) Tez nerisi kabul edilen renci iin tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralk aylar arasnda birer kere olmak zere ylda iki kez toplanr. Toplant; Ocak-Haziran dnemi iin Mays ayndan, Temmuz-Aralk dnemi iin ise Kasm ayndan nce yaplmaz. Tez izleme komitesi bakan anabilim dal bakanl aracl ile toplant tarihini renciye, dier komite yelerine ve enstitye yazl olarak bildirir. renci, snav tarihinden en az bir ay nce, anabilim dal bakanl kaytlarndan geirerek, dnem raporunu tez izleme komitesi bakanna sunar. Tez izleme komitesi bakan da raporu be ign iinde anabilim dal bakanl araclyla komite yelerine iletir. rencinin hazrlam olduu ilgili dneme ilikin raporda, o ana kadar yaplan almalarn zeti ve bir sonraki dnemde yaplacak almann plan belirtilir. rencinin tez almas, komite tarafndan baarl veya baarsz olarak deerlendirilir. Komite tarafndan st ste iki kez veya aralkl olarak kez baarsz bulunan rencinin tez konusu deitirilir.

Doktora tezinin sonulandrlmas

MADDE 33 (1) Doktora programndaki bir rencinin, elde ettii sonular ilgili enstit kurulu tarafndan kabul edilen tez yazm kurallarna uygun biimde yazmas ve tezini jri nnde szl olarak savunmas gerekir.

(2) Doktora tez jrisi, rencinin tezini teslim ettii tarihten itibaren en ge bir ay ierisinde ilgili anabilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu onay ile atanr. Jri, rencinin tez izleme komitesinde yer alan retim yeleri ve en az biri baka bir yksekretim kurumunun retim yesi olmak zere be kiiden oluur. Jri belirlenirken biri baka yksekretim kurumu retim yesi olmak zere iki yedek ye de seilir.

(3) renci tezini hazrladktan sonra, renci ve danman tezin tamamlandna dair dilekelerini snav tarihinden en az otuz gn ncesinde kayttan geirerek ilgili anabilim dal bakanlna teslim ederler. Anabilim dal bakanl, bavuru belgelerini, bir st yazyla enstit mdrlne iletir. renci bu aamada, tezin jri ye saysnn bir fazlas kadar kopyasn hazrlayarak enstitye teslim eder. Jri yeleri, sz konusu tezin kendilerine teslim edildii tarihten itibaren, en ge bir ay iinde ve nceden belirlenip ilan edilen bir tarihte toplanarak renciyi tez snavna alr. Tez snav, tez almasnn sunulmas ve bunu izleyen soru-cevap blmnden oluur. Snav 45 ila 90 dakika srer ve dinleyicilere ak olarak yaplr. Ancak snavda sadece jri yeleri soru sorabilirler.

(4) Tez snavnn tamamlanmasndan sonra, jri dinleyicilere kapal olarak tez hakknda salt ounlukla kabul, ret veya dzeltme karar verir. Bu karar ilgili anabilim dal bakanlnca tez snavn izleyen gn iinde enstitye bir tutanakla bildirilir. Ret, dzeltme ve salt ounlukla kabul durumlarnda olumsuz oy kullanan ye ya da yelerin gerekelerini ilgili tutanaa eklemesi gerekir. Tezi hakknda dzeltme karar verilen renci; takip eden dnem banda da tez almasna kayt yaptrmak koulu ile en ge alt ay iinde gereini yaparak tezini ayn jri nnde savunur. Tezi reddedilen veya azami srenin sonunda tezini teslim etmeyen rencinin tez konusu veya danman ana bilim dal bakanlnn nerisi ve enstit ynetim kurulu kararyla deitirilerek, ilgili dneme ait renci katk payn demek koulu ile renimine devam etmek iin kayt yaptrabilir. Bu durumda, ders ve snavlara katlma ile tez hazrlama hari, rencilere tannan dier haklardan yararlandrlmakszn rencilik statleri devam eder.

Doktora diplomas

MADDE 34 (1) Tez snavnda baarl olan doktora rencisinin, dier artlar da salamas artyla, doktora tezinin ciltlenmi en az on iki kopyasn, tez snavna giri tarihinden itibaren bir ay iinde, tez yazm klavuzunda belirtilen ekilde kurallara uygun olarak hazrladktan sonra danmann uygun yazsyla ilgili enstitye teslim etmesi gerekir. Bir ay iinde tezini ilgili enstitye teslim eden ve tezi ekil ynnden uygun bulunan renci, doktora diplomas almaya hak kazanr. Bir ay ierisinde tezini yazm kurallarna uygun olarak teslim etmeyen renci, sre bitmeden nce, geerli mazeretini gerekeli olarak belirten bir dilekeyle anabilim dal bakanl aracl ile enstit mdrlne bavurarak, en ok bir ay ek sre talep edebilir. Mazereti enstit ynetim kurulunca uygun bulunanlara tez teslimi iin bir ay ek sre verilebilir. Bu sre sonunda da tezini teslim etmeyen rencinin mezuniyet ilemleri yaplmaz.

(2) Doktora diplomas zerinde rencinin izlemi olduu enstit anabilim dalndaki programn onaylanm ad bulunur.

(3) ki veya daha fazla yksekretim kurumlar arasnda yrtlen ortak doktora programlarndan mezun olan rencilere ortak diploma verilir.

SEKZNC BLM

Sanatta Yeterlik Program

Ama ve kapsam

MADDE 35 (1) Sanatta yeterlik almas; zgn bir sanat eserinin ortaya konulmasn, mzik ve sahne sanatlarnda ise stn bir uygulama ve beceriye sahip olmay amalayan bir lisansst eitim programdr. Hangi dallarda sanatta yeterlik program alabilecei niversiteleraras