27 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28510

YNETMELK

Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlndan:

SABT VE MOBL HABERLEME ALTYAPISI VEYA EBEKELERNDE

KULLANILAN HER TRL KABLO VE BENZER GERECN

TAINMAZLARDAN GERLMESNE

LKN YNETMELK

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; sabit ve mobil haberleme altyaps veya ebekelerinde kullanlan her trl kablo ve benzeri gerecin tanmazlardan geirilmesiyle ilgili gei hakkna, bu hakka ilikin uygulanacak cret tarifesine ve bu Ynetmelik kapsamndaki ilemlerin denetlenmesine ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; sabit ve mobil haberleme altyaps veya ebekelerinde kullanlan her trl kablo ve benzeri gerecin tanmazlardan geirilmesiyle ilgili gei haklarn, bu haklara ilikin cret tarifelerini, bu Ynetmelikte belirtilen ilemlerin denetlenmesini ve gei hakkn kullanacak iletmeciler ile gei hakk salayclarnn ykmllklerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayl Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 13 nc maddesinin birinci fkrasnn (h) bendi, 28 inci maddesinin birinci fkrasnn (), (d) ve (e) bentleri ile 33 ve 34 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar ve ksaltmalar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakanlk: Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanln,

b) Elektronik Haberleme Altyap Bilgi Sistemi (EHABS): Elektronik haberleme sektrnde faaliyet gsteren iletmecilerin altyaplarna ilikin bilgilerin kaydedildii sistemi,

c) Elektronik haberleme altyaps: Elektronik haberlemenin, zerinden veya araclyla gerekletirildii anahtarlama ekipmanlar, donanm ve yazlmlar, terminaller ve hatlar da dahil olmak zere her trl ebeke birimlerini, ilgili tesisleri ve bunlarn btnleyici paralarn,

) Elektronik haberleme ebekesi: Bir veya daha fazla nokta arasnda elektronik haberlemeyi salamak iin bu noktalar aras balanty tekil eden anahtarlama ekipmanlar ve hatlar da dahil olmak zere her trl iletim sistemleri an,

d) Gei hakk: letmecilere; elektronik haberleme hizmeti sunmak iin gerekli ebeke ve altyapy kurmak, kaldrmak, bakm ve onarm yapmak gibi amalarla kamu ve zel mlkiyet alanlarnn altndan, stnden ve zerinden gemeleri iin tannan haklar,

e) Gei hakk creti: letmecinin, gei hakk karlnda gei hakk salaycsna deyecei creti,

f) Gei hakk cret tarifesi: Ek-1de yer alan Gei Hakk cret Tarifesi st Snrlar Tablosunda belirtilen yerlerde, gei hakkn kullanacak iletmecilerden talep edilen cretlerin st snrlarn gsteren fiyat tarifesini,

g) Gei hakk salaycs (GHS): Gei hakkna konu olan kamuya ait ya da kamunun ortak kullanmnda olan tanmazlar da dahil olmak zere tanmazn sahipleri ve/veya tanmaz zerindeki hak sahiplerini,

) letmeci: Yetkilendirme erevesinde elektronik haberleme hizmeti sunan ve/veya elektronik haberleme ebekesi salayan ve altyapsn ileten irketi,

h) Kanun: 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanununu,

) Kullanm onay: letmecinin, gei hakk talep ettii gzergah kullanmas ve gzergah zerinde bulunan GHSlere bavurmas iin Bakanlktan almas gereken izni,

i) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumunu,

j) Taraflar: letmeci ile gei hakk salaycsn,

k) Tanmaz sahibi: Maliki olduklar tanmazlar, gei hakk kapsamnda kullandracak olan gerek ve zel hukuk tzel kiileri ile kamu kurum ve kurulularn,

l) Tanmaz zerinde hak sahibi: Gei hakkna konu olan tanmazn zerinde snrl ayni hak sahibi olan gerek ve zel hukuk tzel kiileri ile kamu kurum ve kurulularn,

m) Tesis paylam: Elektronik haberleme hizmeti sunumunda kullanlan boru, kanal, direk ve kuleler dahil ilgili tesis ve cihazlarn dier iletmeciler tarafndan da kullanlmasn veya paylalmasn,

n) Trk boazlar: stanbul Boaz, anakkale Boaz ve Marmara Denizinden gemilerin gei alan ile bu alan evreleyen ky eridini,

ifade eder.

KNC BLM

lkeler, Bavuru ve Deerlendirme

lkeler

MADDE 5 (1) Gei hakk uygulamasnda;

a) lke kaynaklarnn etkin ve verimli kullanlmas,

b) Etkin ve srdrlebilir rekabet ortamnn salanmas,

c) Gei hakk taleplerinin yasal sre ierisinde cevaplanmas,

) lgili mevzuata aykr olmamak koulu ile gei hakknn kullanlmasnn ncelikle taraflarn anlamasna bal olmas,

d) Taleplerin teknik adan mmkn, ekonomik adan orantl ve makul olmas,

e) Tesis paylam ve ortak yerleime ncelik verilmesi,

f) Gei hakknn kullanmnn tanmaza kalc zarar vermemesi ve gei hakk salaycsnn bu tanmazn zerindeki haklarnn kullanmn srekli biimde aksatmamas,

g) evre, tarihi eserler, kltr ve tabiat varlklarnn korunmas, ehir ve lke planlamaclndan kaynaklanan zel koullarn gz nnde tutulmas,

ilkeleri esas alnr.

(2) Gei hakk bavurularnn deerlendirilmesinde ve uygulanmasnda; milli savunma, milli gvenlik, kamu dzeni gerekleri ve acil durum ihtiyalar ile 18/12/1981 tarihli ve 2565 sayl Askeri Yasak Blgeler ve Gvenlik Blgeleri Kanunu ve dier zel kanunlardan kaynaklanan snrlamalar sakldr.

Bavuru ve deerlendirme

MADDE 6 (1) Gei hakk talep edilen gzergah zerinde tesis paylam ykmllne karar verilmi bir elektronik haberleme ebekesi ve/veya altyaps bulunmas halinde, tesis paylamna ilikin mevzuat hkmleri uygulanr.

(2) Tesis paylamnn mmkn olmadnn iletmeci tarafndan belgelenmesi durumunda iletmeci, gei hakknn kullanmnn onay iin Ek-2de yer alan belgelerle birlikte Bakanla bavurur.

(3) Ayn gzergah ve ayn tanmaz iin yaplan gei hakk talepleri, bavuru srasna gre deerlendirilir.

(4) Bakanla yaplan bavurular, 5 inci madde hkmleri ile Bakanln strateji ve politikalar dikkate alnarak otuz gn iinde deerlendirilir.

(5) Deerlendirme srecinde iletmeciler, Bakanlk tarafndan talep edilen her trl bilgi ve belgeyi eksiksiz ve gecikmeden vermek zorundadrlar.

(6) Deerlendirme sonucunda Bakanlk tarafndan kullanm onaynn verilmemesi durumunda iletmeci gerekeleri ile birlikte bilgilendirilir.

(7) Deerlendirme sonucunda Bakanlk tarafndan kullanm onay verilmesi durumunda ise aadaki hkmler uygulanr:

a) zel mlkiyete konu tanmazlarda iletmeci ile GHS; ilgili mevzuata aykr olmamak koulu ile gei hakkna ilikin anlamalar, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayl Trk Medeni Kanunu hkmleri sakl kalmak zere serbeste yapabilirler. Gei hakkna ilikin anlamalarn ekinde; iletmecinin Kurum tarafndan yetkilendirildiine dair belge, kurulacak altyapya ilikin proje dosyas ve Bakanlktan alnan kullanm onay belgeleri yer alr.

b) Hazinenin zel mlkiyetindeki veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki tanmazlar ile mlkiyeti veya tasarrufu belediyelere ve kamu kurum ve kurulularna ait tanmazlar ile 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayl Mera Kanunu kapsamnda kalan yerlerde gei hakkn kullanacak iletmeci, ilgili GHSye Ek-2de yer alan belgeler ve Bakanlktan alnan kullanm onay ile birlikte bavuruda bulunur. GHS kendisine yaplan gei hakk talebi bavurularn mevzuat erevesinde en ge altm gn ierisinde sonulandrr ve sonucunu iletmeciye bildirir. Gei hakk talebinin reddedilmesi durumunda yaplan bildirimde red gerekeleri aka belirtilir.

Kapasite planlamas

MADDE 7 (1) letmeci, gei hakk talep edilen gzergh zerinde altyap tesisinin kapasite planlamasn yaparken Bakanln strateji ve politikalarn da gz nnde bulundurur. Bakanlk tarafndan aksi belirtilmedii srece, iletmeci, en az kendi ihtiyacn karlayan altyap kadar bir altyapy dier iletmeciler iin de kurmak zorundadr.

NC BLM

Gei Hakk Anlamalar, cretler, Uygulama ve Ykmllkler

Gei hakkna ilikin anlama

MADDE 8 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda iletmeci ve GHS; 5 inci maddede belirtilen ilkeler dorultusunda gei hakkna ilikin anlamalar serbeste yapabilirler.

(2) letmeciler, talep edilmesi halinde GHS ile yaptklar anlama ve eklerinin birer suretini Bakanla ve Kuruma gnderir.

(3) Tanmaza kalc zarar verilmemesi ve bu tanmaz zerindeki haklarn kullanmnn srekli biimde aksatlmamas kouluyla, teknik olarak imkan dahilinde, seeneksiz ve ekonomik adan orantsz maliyetler ihtiva etmeyen gei hakk talepleri, makul ve hakl sebepler sakl kalmak zere GHS tarafndan kabul edilir. GHS, gei hakk talebini reddetmesi durumunda ayrntl gerekesini iletmeciye bildirmek zorundadr.

(4) GHSnin gei hakk talebini reddetmesi durumunda iletmeci, reddetme gerekesi ile birlikte sorunun zme kavuturulmas iin Bakanla bavurabilir. Bakanlk, gerekli deerlendirmeyi yaparak sonucunu GHS ve iletmeciye bildirir.

(5) Gei hakk anlamas imzalandktan sonra uygulama srecinde taraflar arasnda ortaya kan anlamazlklar, ilgili mevzuat hkmleri kapsamnda zmlenir. Taraflardan herhangi birinin talep etmesi durumunda Bakanlk konu hakknda gerekli deerlendirmeyi yaparak grn bildirir.

(6) Gei hakkna ait cretlerin deme ekli, gei hakkna ilikin anlamada yer alr.

Gei hakk cretleri

MADDE 9 (1) Gei hakk kullanmnda gerek ve zel hukuk tzel kiilerine ait mlkiyet alanlar dnda kalan yerler iin GHS tarafndan, gei hakkn kullanan iletmeciden talep edilen gei hakk creti, Gei Hakk cret Tarifesinde belirtilen fiyatlar aamaz.

(2) Tapuda kamu kurum ve kurulular adna kaytl tanmazlar iin belirtilen cret st snr hari olmak zere, Gei Hakk cret Tarifesinde yer alan st snrlar belirten fiyatlar, her mali yln banda Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan retici Fiyatlar Endeksi (FE) orannda artrlarak tespit edilir.

(3) lk yldan sonraki gei hakk cretleri; bir nceki yl gei hakk cretine en fazla Trkiye statistik Kurumunca yaymlanan retici Fiyatlar Endeksi (FE) orannda artrm yaplmas suretiyle tespit edilir.

(4) Gei hakk nedeniyle yaplacak keif creti, sabit ve mobil haberleme altyaps veya ebekelerinde kullanlan her trl kablo ve benzeri gerecin tanmazlardan geirilmesi nedeniyle tanmazn tekrar eski haline getirilmesi bedeli, yer deiiklii bedeli, var olan faaliyeti durdurma bedeli ve benzeri adlarla alnan dier bedeller ve tazminatlar, bu Ynetmelikte belirlenen ilkelere ve hkmlere uygun olmak kaydyla ve taraflar arasnda yaplan gei hakk anlamasnda aksi belirtilmedii takdirde iletmeci tarafndan ayrca karlanr.

(5) Gei hakknn kullanlmas sresince gei hakknn kullanlmasndan dolay mevcut bir yapnn, yolun, zeminin tekrar eski haline getirilmesine ilikin i ve ilemlerin hangi tarafa yaplaca GHS tarafndan belirlenir. Maliyeti iletmeci tarafndan karlanmas suretiyle bu i ve ilemlere ilikin bedellerin belirlenmesinde evre ve ehircilik Bakanlnn bu ilere ilikin birim fiyatlar dikkate alnr.

Gei hakknn uygulama sreci

MADDE 10 (1) letmeci, Bakanlka gei hakk kullanm onaynn verilmesinden itibaren en ge yz yirmi gn ierisinde tanmaz sahiplerine bavuru, gerekli izin ve onaylarn alnmas, anlamalarn imzalanmas da dahil tm ilemleri yerine getirmekle, kaz ve benzeri inaata balamakla ve bu hususlar Bakanla bildirmekle ykmldr. letmeciden kaynaklanmad Bakanlka kabul edilen nedenlerden dolay meydana gelen gecikmeler bu sreye dahil deildir. Bu sre ierisinde btn ilemlerin tamamlanmamas veya altyap kurulum inaatnn balamamas durumunda Bakanlka verilen kullanm onay iptal edilmi saylr. Bu durum Bakanlka iletmeciye bildirilir.

Gei hakk salaycsnn ykmllkleri

MADDE 11 (1) GHS, gei hakk uygulamasnda 5 inci maddede belirtilen ilkelere uymakla ykmldr.

(2) Gei hakk salaycs bir kamu kurum veya kuruluu ise kendisine yaplan gei hakk talebini ieren bavurular ncelikli olarak ve gecikmeye mahal vermeden ilgili mevzuat erevesinde deerlendirmekle ve altm gn iinde sonulandrmakla, effaf davranmakla ve iletmeciler arasnda ayrm gzetmemekle ykmldr.

(3) GHS, iletmecinin gei hakk kapsamnda yrtecei faaliyetlerin kesintisiz ve gvenli bir ekilde gerekletirilmesini salamak amacyla, masraflar iletmeci tarafndan karlanmak zere, gerekli tm nlemleri alr veya alnmasna izin verir.

(4) GHS, gei hakkna konu olan tanmazn zerindeki haklarn kullanrken iletmecinin gei hakk kapsamnda yrtecei faaliyetler ile iletmeciye ait elektronik haberleme altyapsn tehlikeye drc veya zarar verici ilemlerden kanmakla ykmldr.

(5) GHS, iletmeciye ait elektronik haberleme ebeke ve/veya altyapsnda yol at zararlar, nc fkra hkm sakl kalmak kaydyla en ge bir ay ierisinde tazminle ykmldr.

(6) GHS, gei hakkna konu olan tanmazn zerindeki haklarn kullanrken iletmeciye ait elektronik haberleme ebeke, altyap ve bunlarn destekleyici ekipmanlarnn hakl sebeplerle yerinin deitirilmesi ve benzeri taleplerde bulunmas halinde, durumu iletmeciye altm gn nceden haber verir.

(7) GHS, altnc fkrada belirtilen ilemleri elektronik haberleme ebeke, altyap ve bunlarn destekleyici ekipmanlarn tehlikeye drc veya zarar verici olmamak ve iletmeciyi haberdar etmek kaydyla bizzat yerine getirebilir veya bu ilemlerin yaplmasn iletmeciden talep edebilir. Taraflar arasnda yaplacak anlamada aksi belirtilmedii srece, GHSnin bu taleplerinden kaynaklanan tm masraflar kendisi tarafndan karlanr. Ancak, kamu hizmetlerinin kesintiye uramasna sebep olabilecek arza ve benzeri acil durumlarda, altnc fkrada belirtilen sre beklenmeksizin, taraflarn sorunun giderilmesi iin karlkl ibirlii ierisinde almalar esastr.

letmecinin ykmllkleri

MADDE 12 (1) letmeci;

a) Gei hakkn; mevzuata uygun olarak kullanmak 5 inci maddede belirtilen ilkelere uymak ve tanmaza ve zerinde tesis edilmi dier altyaplara verecei her trl zarar, zararn verildii tarihten itibaren en ge bir ay iinde tazmin etmek,

b) Gei hakkna ilikin anlama ve ekleri ile deiikliklerini, her trl bilgi ve belgeyi sresi ierisinde eksiksiz ve doru olarak EHABSa kaydetmek,

c) Gei hakk ile ilgili yllk tahmini gzergah ve kapasite planlar ile planlarndaki deiiklikleri EHABSa kaydetmek,

) Yapaca altyap almalarnda her trl gvenlik nlemini almak,

d) Bakanln istedii bilgi ve belgeleri belirtilen sre ierisinde eksiksiz ve doru bir ekilde gndermek

zorundadr.

(2) letmeci tarafndan gei hakk kullanm kapsamnda kullanlacak tesislere ait standartlar, Kurum tarafndan yaplan dzenlemelere uygun olmak zorundadr.

(3) Hazinenin zel mlkiyetindeki veya Devletin hkm ve tasarrufu altndaki tanmazlar ile mlkiyeti veya tasarrufu belediyelere, kamu kurum ve kurulularna ait tanmazlar ve 4342 sayl Mera Kanunu kapsamnda kalan yerlerde gei hakkn kullanan iletmecinin kurduu tesislerin paylalmas durumunda, paylalan gzergah ve tesisi kullanan iletmecilere ilikin bilgiler gei hakkn kullanan iletmeci tarafndan GHSye bildirilir.

Stratejik ve zel nemi olan yerlerden gei hakk

MADDE 13 (1) letmeci; Trk boazlar, Trkiyenin deniz yetki alanlar, kara ve deniz snrlar, ormanlar ve buna benzer stratejik ve zel nemi olan blge ve alanlardan kullanm onay iin Bakanla bavuruda bulunur.

(2) Bakanlk; birinci fkrada belirtilen alanlar iin yaplacak kullanm onay bavurularnn deerlendirmesinde ilgili kurum ve kurululardan gr alr.

(3) Birinci fkrada belirtilen alanlar iin yaplacak gei hakk taleplerinde Bakanlk, dier iletmecilerle ortak kullanlmak zere tek bir iletmeciye kullanm onay verebilecei gibi, ortak bir gei hakk gzergh belirleyerek gei hakk talep eden tm iletmecilerin bu gzergh kullanmasn zorunlu klabilir. Bu durumda Bakanlk tarafndan konu hakknda ilgili kamu kurum ve kurulularna bilgi verilir.

(4) Bakanlktan kullanm onay alan iletmeciler GHSye gei hakk iin bavuruda bulunur. GHS, gei hakk bavurularn mevzuat erevesinde deerlendirerek altm gn ierisinde sonulandrr.

DRDNC BLM

Elektronik Haberleme Altyap Bilgi Sistemi, Kamulatrma ve Denetim

Elektronik haberleme altyap bilgi sistemi

MADDE 14 (1) EHABS, Bakanlk tarafndan kurulur veya kurdurulur.

(2) letmeciler, gei hakkna ilikin elektronik haberleme altyap bilgilerini EHABSa kaydetmekle ykmldr.

(3) EHABSa ilikin usul ve esaslar Bakanlka belirlenir.

Kamulatrma

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda verilecek gei haklar iin kiilerin zel mlkiyetinde bulunan tanmazlarn kamulatrlmasnn gerekmesi halinde, bu tanmazlarn kamulatrma ilemleri, Kanunun 30 uncu maddesinin birinci fkras hkmlerine gre yrtlr.

evrenin ve tarihi eserlerin korunmas

MADDE 16 (1) Gei hakk kapsamnda tannan haklarn kullanm srasnda gei yollarnda ve etrafnda bulunan aalar ve evresel deerler korunur. Gei hakk uygulamasnda tarihi eserler ile kltr ve tabiat varlklarnn korunmasna ilikin mevzuat hkmleri sakldr. Bu fkrada belirtilen konularda iletmeci tarafndan alnmas gereken izinlere ilikin bavurular ilgili kurum ve kurulu tarafndan altm gn iinde sonulandrlr.

Tanmaz zerindeki dier altyaplara ilikin durumlar

MADDE 17 (1) letmeciye ait elektronik haberleme ebekesi, altyaps ve bunlarn destekleyici ekipmanlar; gei hakknn kullanlaca tanmazn zerinde halihazrda bulunan kanalizasyon, su, gaz kanallar, demiryollar, elektrik tesisleri, dier elektronik haberleme altyaps ve benzeri altyapya zarar vermeyecek ekilde ve mesafede tesis edilir. Altyap tesis edecek iletmeci, mevcut altyap sahibi kurum veya kurulu ile gerekli koordinasyonu salayarak hareket eder.

(2) Altyap tesis edecek iletmecinin koordinasyon talebi makul bir gereke olmad srece reddedilemez ve geciktirilemez.

(3) Gei hakknn kullanm srasnda tanmazn zerinde bulunan mevcut altyaplarda yer deitirme, skme ve benzeri durumlarn zorunlu olmas halinde, iletmeci bu altyapnn sahibi olan kurum veya kurulua onbe gn nceden bilgi verir.

(4) Mevcut altyaplarda yer deitirme, skme ve benzeri ilerin ncelikle bu altyap sahibi kurum veya kurulu tarafndan bizzat yerine getirilmesi esastr. Bu ilerin, gei hakkn kullanan iletmeci tarafndan yaplmasnn istenmesi halinde, bu durum iletmeciye onbe gn ierisinde bildirilir ve bu iler gei hakkn kullanan iletmeci tarafndan yaplr.

(5) Drdnc fkrada belirtilen ilerin gei hakkn kullanan iletmeci tarafndan yapld hallerde, altyap sahibi kurum veya kurulu bu almalarda kendi personelini de bulundurabilir. letmeci, belirtilen almalarn gerekletirilmesinden sonra tanmaz ve zerindeki mevcut altyapy en ksa srede nceki durumuna getirmekle ykmldr.

(6) letmeci, gei hakkna ilikin almalarnda ilgili kurumlardan izin almak suretiyle yol, trafik, evre ve benzeri her trl gvenlik nlemini almakla ykmldr.

(7) almalardan kaynaklanan tm masraflar ile hizmetin kesintiye uramamas iin alnacak nlemlerden doacak masraflar, gei hakkn kullanan iletmeci tarafndan karlanr.

Denetim

MADDE 18 (1) Bakanlk; bu Ynetmelik kapsamnda yer alan i ve ilemleri, gei hakk talep edilen gzergh ve gzergh zerinde yer alan altyapnn durumunu denetleyebilir.

(2) Bakanlk yapaca denetimlerde, gerekmesi halinde ilgili taraflardan denetim srecinde personel bulundurmasn isteyebilir.

(3) Bu Ynetmelik kapsamnda belirtilen hkmlere aykr davranan iletmecinin mevcut kullanm onay iptal edilir.

(4) Bu Ynetmeliin uygulamasnda iletmecinin, rekabeti engelleyecek ekilde davranmas veya baka bir iletmecinin gei hakk talebini engelleyici ynde hareket etmesi durumunda ilgili kurum ve kurulularn grleri alnarak mevcut kullanm onay Bakanlka iptal edilir.

(5) Kullanm onay iptal edilen iletmecinin bir yl boyunca yapaca kullanm onay bavurular deerlendirmeye alnmaz ve bu iletmeci hakknda ilgili mevzuat hkmlerine gre ilem yaplr.

Yetkilendirmenin devri halinde gei hakk

MADDE 19 (1) Yetkilendirmenin devri halinde, kamu hizmetinin kesintiye uramamas iin gei hakk salaycs tarafndan aksi ileri srlmedii mddete gei hakk anlamasnn, gei hakk salaycs ile yeni iletmeci arasnda da ayn artlarda geerli olaca kabul olunur.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Hkm bulunmayan haller

MADDE 20 (1) Bu Ynetmelikte hkm bulunmayan hallerde 5809 sayl Elektronik Haberleme Kanunu ile dier ilgili mevzuat hkmleri uygulanr.

Mevcut gei haklar

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmelik kapsamnda yer alan ve bu Ynetmeliin yrrlk tarihinden nce sahip olunan gei haklar ve imzalanm olan anlamalar, herhangi bir sebeple sona ermedikleri srece ayn artlarda uygulanmaya devam olunur.

EHABSn faaliyete gemesi

GEC MADDE 2 (1) EHABS 30/6/2014 tarihine kadar faaliyete balar. Bakanlk EHABSn bu tarihe kadar faaliyete gemesi iin gerekli almalar yrtr. 12 nci maddenin birinci fkrasnn (b) ve (c) bentleri ile 14 nc maddenin ikinci fkras EHABS faaliyete geene kadar uygulanmaz.

Yrrlk

MADDE 21 (1) Bu Ynetmeliin;

a) 9 uncu maddesinin ikinci fkras 1/1/2014 tarihinde,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde

yrrle girer.

Yrtme

MADDE 22 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakan yrtr.

 

Ek-1

GE HAKKI CRET TARFES ST SINIRLARI TABLOSU

 

 

Gei Hakkna Konu Tanmazlarn ve Yerlerin Nitelii

cret st Snr (Yllk)

1

Tapuda kamu kurum ve kurulular adna kaytl tanmazlar

Metrekaresi, tanmazn emlak vergisine esas asgari metrekare birim deerinin yzde 2si

2

Bykehir belediyeleri snrlar ierisinde kalan ve bykehir belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluunda olan yerler

Metresi 1,00.-TL

3

Bykehir belediyeleri snrlar ierisinde kalan ve ile belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluunda olan yerler

Metresi 0,70.-TL

4

Bykehir belediyeleri dnda kalan il belediyelerinin belediye ve mcavir alan snrlar ierisinde kalan ve il belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluunda olan yerler

Metresi 0,70.-TL

5

le belediyeleri (bykehir belediyesi kapsamnda kalan belediyeler hari) ile belde belediyelerinin belediye ve mcavir alan snrlar ierisinde kalan ve ile veya belde belediyelerinin tasarrufunda ve/veya sorumluluunda olan yerler

Metresi 0,50.-TL

6

Devlet karayollar, Devlet demiryollar, doalgaz boru hatlar, elektrik iletim hatlar, su isale hatlar ve benzeri tesislerin getii gzergahlarda kalan yerler

Metresi 0,50.-TL

7

Ky yollar, Devlete yaplan sulama tesisleri ve benzeri gzergahlarda kalan yerler

Metresi 0,5.-TL

8

Orman saylan yerler

Metresi 1,00.-TL

9

Deniz, tabii ve suni gller ile akarsular ve ky alanlar

Metresi 3,00.-TL

10

Trk Boazlar

Metresi 20,00.-TL

11

Metro, tramvay, tnel ve benzeri tesislerin snrlarndaki yerler

Metresi 10,00.-TL

12

Yukardaki alanlarn dnda kalan yerler

Metresi 0,10.-TL

 

Aklamalar

1) Her trl kablo ve benzeri gerecin geirildii yerin geniliinin 40 cmye kadar (40 cm dahil) olan gei haklarnda bu Tarifede belirtilen gei hakk cretleri (1 numaral bent hari) uygulanr. Geniliin 40 cmden fazla olduu gei haklarnda gei hakk cretleri; geniliin artt oranda, bu Tarifede belirtilen cretler artrlarak tespit edilir.

2) Gei hakk cretlerinin be yllk ksmnn pein denmesi halinde yzde on, on yllk ksmnn pein denmesi halinde yzde yirmi orannda indirim uygulanr.

 

 

Ek-2

BAVURU SIRASINDA STENEN BELGELER

1) Bavuru dilekesi,

2) Yetkilendirildiine dair Bilgi Teknolojileri ve letiim Kurumundan alnacak belge,

3) Kurulacak altyapya ilikin proje dosyas (altyapnn kurulaca gzergahn koordinatlar, uzunluu, yeralt tesisinde yaplacak kaznn genilii ve derinlii, tesisin kapasite bilgileri, projenin tamamlanma sresi ve benzeri gei hakkna ilikin bilgiler),

4) Taahhtname (Ek-3).

 

Ek-3

 

TAAHHTNAME

 

................... tarihli ve ..................... sayl ............................ bildirim/kullanm hakk sahibi ........ ......... ......... ....... ................ irketi olarak; mlkiyeti/tasarrufu ait olan corafi hat zerindeki detay ve uygulama projesi ekte bulunan, elektronik haberleme ebeke ve/veya altyapsn ve bunlarn destekleyici ekipmanlarn kuracamz bildiririz.

 

Bu kapsamda; Ulatrma, Denizcilik ve Haberleme Bakanl (Bakanlk) ile dier kamu kurum ve kurulularnn ilgili mevzuatna uyacamz, Bakanlk ve ilgili kamu kurum/kurulular ile gei hakkndan etkilenen dier kiilerden ilgili mevzuat uyarnca alnmas gerekli izin, ruhsat ve/veya onay belgelerini bizzat temin edeceimizi, gei hakk uygulama srecinde ve sonrasnda Bakanln talep edecei her trl bilgi ve belgeleri, belirtilecek sre ierisinde Bakanla vereceimizi taahht ederiz.

 

Aklamalar*:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

 

 

..

... irketi

mza/Kae

 

*Not: Aklamalar ek olarak verilebilir.