27 Aralk 2012 PEREMBE

Resm Gazete

Say : 28510

YNETMELK

Ekonomi Bakanlndan:

EKONOM BAKANLII DENETM HZMETLER

BAKANLII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; Ekonomi Bakanl Denetim Hizmetleri Bakanlnn kurulu ve grevleri ile Denetim Hizmetleri Bakan, uzmanlar, uzman yardmclar ve bronun grev, yetki ve sorumluluklarn, Denetim Hizmetleri Bakan, uzman ve uzman yardmclarnn atanmalarn, alma usul ve esaslar ile denetlenenlerin ykmllklerini dzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik 3/6/2011 tarihli ve 637 sayl Ekonomi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnamenin 15 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Bakan: Ekonomi Bakann,

b) Bakanlk: Ekonomi Bakanln,

c) Bakan: Denetim Hizmetleri Bakann,

) Bakanlk: Denetim Hizmetleri Bakanln,

d) Bakan Yardmcs: Denetim Hizmetleri Bakanlnda Bakana yardmc olmak zere Mstear Onay ile grevlendirilen uzman,

e) Bro: Denetim Hizmetleri Bakanl Brosunu,

f) Mstear: Ekonomi Bakanl Mstearn,

g) Tekilat Kanunu: 637 sayl Ekonomi Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameyi,

) Uzman: Bu Ynetmelikte aksi belirtilmedike, Denetim Hizmetleri Bakanlna tahsisli kadrolarda grev yapan D Ticaret Uzmanlarn ve D Ticaret Uzman Yardmclarn,

ifade eder.

KNC BLM

Tekilat, Grev Merkezi ve Grup Bakanlklar

Tekilat ve ballk

MADDE 4 (1) Bakanlk, denetim yapma yetkisini haiz bir Bakan ile Bakanla tahsisli kadrolarda grev yapan yeterli sayda D Ticaret Uzman ve D Ticaret Uzman Yardmcsndan oluur. Bakanlk dorudan Msteara baldr.

(2) Uzmanlara Bakan, Mstear ve Bakan dnda hibir makam ve merciden talimat verilemez.

(3) Bakanln yaz, hesap, ariv, ktphane ve benzeri ileri Bakanla bal bro tarafndan yrtlr.

Grev merkezi ve alma gruplar

MADDE 5 (1) Bakanln grev merkezi Ankaradr. Bu merkez, uzmanlarn da grev merkezidir. Gerektiinde, Bakann nerisi, Mstearn uygun gr ve Bakan Onay ile Ankara dnda da alma gruplar ve bunlara bal brolar kurulabilir, ayn yolla deitirilebilir veya kaldrlabilir.

(2) alma gruplarnda, verilen talimatlarn yerine getirilmesi, bro hizmetlerinin yrtlmesi, uzmanlarn broyla ilikilerinin dzenlenmesi konularnda uzmanlardan birisi Bakanlka grevlendirilir.

NC BLM

Bakanlk, Grev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanln grev ve yetkileri

MADDE 6 (1) Bakanlk;

a) Bakanln merkez, tara, yurtd tekilat ve dner sermaye ile denetimi altndaki her trl kuruluun faaliyet ve ilemleri ile ilgili olarak Bakanln tekilat kanunu ve dier kanunlar ile sair mevzuatla verilmi grev ve yetkileri erevesinde inceleme, denetim ve soruturma yapmak,

b) Bakanln faaliyetlerinin etkinliini ve verimliliini deerlendirerek iyiletirici neriler sunmak, Bakanln faaliyetlerine deer katma amac gden objektif deerlendirmelerde bulunmak,

c) zel anlamalara dayal olarak Bakanla verilmi grevlere ilikin konularda ilgili merciler, gerek ve tzel kiiler nezdinde inceleme, denetim ve soruturma yapmak,

) Bakanlk tekilat ile denetimi altndaki her trl kuruluta yrtlen srelerde ortaya kabilecek riskleri belirlemek, ynetim ve kontrol srelerinin yeterliliini deerlendirmek ve alnmas gerekli nlemler hususunda nerilerde bulunmak,

d) Bakanln amalarn daha iyi gerekletirmek, mevzuata, plan ve programa uygun faaliyet gstermesini salamak zere alma yapmak ve gerekli teklifleri hazrlamak, gerektiinde Bakanlka yrtlen mevzuat hazrl almalarna katlmak,

e) Kaynaklarn etkin ve verimli olarak kullanlmasn temin etmek zere Bakanlk tekiltndaki btn birimler ile ibirlii ve koordinasyon ierisinde alarak neriler gelitirmek ve bu ynde politikalar oluturulmasna katk salamak,

f) Bakanln sahip olduu veya kulland btn yazlmlarn, donanmlarn ve biliim teknolojilerinin yeterlilii, etkinlii, btnl, sreklilii, verimli bir ekilde kullanlp kullanlmad, izinsiz eriimlere kar gvenilirlii, amalara ulamak iin uygunluu; biliim sistemlerinde yer alan btn kaytlarn ve bilginin gizlilii ve bunlara eriimlerin kontrol altnda tutulup tutulmad hususlarnda denetimler gerekletirmek,

g) Mevzuatn Bakanla tand inceleme, denetim ve soruturma yetkilerini kullanmak,

) Bakan tarafndan verilen benzeri grevleri yapmak,

ile grevli ve yetkilidir.

Bakanla atanma

MADDE 7 (1) Bakan, Bakanlkta bu Ynetmelik kapsamnda denetim yapma yetkisini haiz uzmanlardan en az be yl fiilen denetim grevinde bulunmu olanlar arasndan atanr. 10/7/2012 tarihli ve 28349 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticaret Uzmanl Ynetmeliinin 6 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendindeki renim artn haiz olmak kaydyla Bakanlk tekiltnda asaleten en az Genel Mdr seviyesinde grev yapm st dzey yneticiler arasndan da Bakan olarak atama yaplabilir.

Bakan

MADDE 8 (1) Bakann balca grev, yetki ve sorumluluklar unlardr:

a) Bakanln 6 nc maddede belirtilen grevlerinin yrtlmesini salamak.

b) Bakanl ynetmek, Bakanln almalarn dzenlemek ve denetlemek.

c) Gerekli grlmesi halinde, risk odakl denetim planlar ve yllk programlar hazrlayarak Mstear Onayna sunmak ve uygulanmasn salamak.

) Denetim planlar ve yllk programlar dnda, Mstearlk Makamndan alnan denetim, inceleme ve soruturma onay ve talimatlar zerine uzmanlar grevlendirmek, onay ve talimatlarn uygulanmasn izlemek.

d) Denetime ilikin her trl konu ile denetim alanndaki gelimeler ve uluslararas uygulamalar konusunda uzmanlarn geliimini gzetmek.

e) Bakanln zlk ileri ile ilgili ilemlerinin yrtlmesini salamak.

f) Uzman yardmclarnn yetitirilmesi ile uzmanlarn mesleki alanda yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip olmasn salamak iin gerekli almalar yapmak, eitim programlar dzenlemek ve uygulanmasn salamak.

g) Gerektiinde bizzat denetim, inceleme ve soruturma yapmak.

) Uzmanlardan gelen rapor ve yazlar usul ve esas ynnden incelemek, eksikliklerin giderilmesini salamak ve uygun grlen raporlar gerei yaplmak zere ilgili mercilere gndermek ve sonularn izlemek.

h) Denetime tahsis edilen kaynaklarn etkin ve verimli bir ekilde kullanlmasn salamak.

) Uzmanlarn mesleki ve bilimsel almalarn zendirmek ve dzenlemek, gerekirse baarl bulunanlarn inceleme sonularnn yaymn salamak.

i) Mevzuatn uzmanlar arasnda deiik yorumland hallerde gr ve uygulama birliinin salanmas iin gerekli tedbirleri almak.

j) Uzmanlarn resen yazmaya yetkili bulunmadklar makam ve kiilerle yapacaklar yazmalar yapmak.

k) Grev alanna giren konularda, uygulamalarda ortaya kan mevzuat yetersizlii ve aksaklklarla ilgili hususlarda inceleme ve aratrma yaptrarak, alnmas gereken yasal ve idari tedbirler konusunda Msteara teklifte bulunmak.

l) Bakanln tm faaliyet alanna ilikin uygulama birliinin salanmasna ynelik denetim standartlarnn, rehber ve talimatlarn hazrlanmasn ve uygulanmasn salamak.

m) Bakan ve Mstear tarafndan verilecek dier grevleri yapmak.

(2) Bakan, Bakanln grevlerinin yerine getirilmesinden, yrrlkteki mevzuat erevesinde Msteara kar sorumludur.

Bakan yardmcs

MADDE 9 (1) Bakana yardmc olmak zere, Bakann nerisi ve Mstear Onay ile yeterli sayda uzman Bakan Yardmcs olarak grevlendirilebilir.

(2) Bakan, snrlarn yazl olarak aka belirtmek artyla grev ve yetkilerinden bir ksmn bakan yardmclarna devredebilir.

Bakana veklet

MADDE 10 (1) Bakan, izin, hastalk veya yolculuk gibi geici sebeplerle grevde bulunamad hallerde, bakan yardmclarndan birine gerekli Onay ile veklet grevi verilebilir.

Bro

MADDE 11 (1) Bakanln destek hizmetlerini yrten bro, yeterli sayda personelden oluur.

(2) Bronun grevleri unlardr:

a) Bakanlk yazmalarn yapmak, Bakanla gelen ve giden her trl evrakn kaydn tutarak ilgilisine ulatrmak.

b) Uzmanlardan gelen rapor ve dier yazlar kaydetmek, gerei kadar oaltmak ve ilgili yerlere iletmek.

c) Bakanlk almalar ile ilgili kayt ve dosyalar tutmak, ileri biten rapor ve evrak dzenli bir ekilde muhafaza etmek, ariv hizmetlerini yrtmek.

) Bakanlk grev alanlarna ilikin cetvellerle istatistikleri tutmak.

d) Bakanln yllk btesini hazrlamak, deme emri belgeleri ile dier mali ilemleri yrtmek, uzmanlarn alma ve hak edi cetvellerini incelemek ve ilgili yerlere zamannda gnderilmesini salamak.

e) Bakanlkta grev yapan uzmanlarn ve dier memurlarn zlk haklaryla ilgili idari ve mali ilemlerini yaparak takip etmek ve sonularn ilgililere bildirmek.

f) Bakanln tanr mal ilemlerini yrtmek ve kaytlarn tutmak.

g) Ynetmelik, genelge ve talimatlar uzmanlara yaz veya elektronik ortamda ulatrmak.

) Bakan tarafndan verilen dier grevleri yapmak.

(3) Bro bir ube mdr tarafndan ynetilir. Brodaki i ve ilemlerin yrtlmesi ile bro personelinin sevk ve idaresinden, Bakan ve bakan yardmclarna kar birinci derecede ube mdr sorumludur.

(4) Bro ilerinde gizlilik esastr. Bro personeli rapor, yazma ve dosyalar Bakann izni olmadan kimseye gsteremez, veremez ve grevleri dolaysyla edindikleri bilgileri aklayamaz.

DRDNC BLM

Uzman ve Uzman Yardmclar

Uzman yardmclna giri

MADDE 12 (1) D Ticaret Uzmanl Ynetmelii hkmlerine gre Bakanla alnacak D Ticaret Uzman Yardmclar arasndan Bakanln talebi zerine ihtiya duyulan sayda D Ticaret Uzman Yardmcs, gerekli Onay ile Bakanla tahsisli kadrolara atanr.

Uzman yardmclarnn yetime dnemi

MADDE 13 (1) Bakanla tahsisli kadrolarda grev yapan uzman yardmclar, D Ticaret Uzmanl Ynetmelii hkmlerine ilaveten, yetime srelerinin bir paras olarak, Bakanlk tarafndan yaplacak grevlendirmeler sonrasnda, uzmanlarla birlikte denetim, inceleme ve soruturma yapmak zere er aylk refakat dneminde bulunurlar.

(2) Uzman yardmclar, belirtilen sre iinde 17 nci maddede belirtilen grevleri, refakatinde bulunduklar uzmanlarn gzetim ve rehberliinde yerine getirirler ve ayn maddedeki yetkileri kullanrlar, kendiliinden inceleme, denetim ve soruturma yapamaz, rapor dzenleyemezler.

(3) Uzman yardmclar hakknda refakatinde altklar uzmanlarca, ekli ve ierii Bakanlka belirlenen tezkiye belgesi dzenlenir ve Bakanla gnderilir.

(4) Uzman yardmclnda on iki ayn tamamlayanlara, refakatinde alt uzmanlarn verecei tezkiye belgesi ile Bakan tarafndan yaplan deerlendirme sonucunda olumlu gr alanlara Mstear Onay ile resen inceleme yetkisi verilir ve bu ekilde uzmanlarn tm yetkilerine sahip olunur. Olumsuz gr alanlarn, yetki alma ve refakatte alma sresi uzatlabilir.

(5) Yetki alm uzman yardmclar dzenledikleri su duyurusu raporlarn Bakanlk araclyla Cumhuriyet Basavclklarna gnderirler.

Mesleki geliim ve yetitirilme

MADDE 14 (1) Uzman yardmclna atananlar, sresi ve ierii Bakanlk tarafndan belirlenecek, denetim mesleinin gerektirdii mesleki eitim programna tabi tutulurlar.

(2) Uzman yardmclar; uzmanlarn refakatinde ve Bakanlk tarafndan dzenlenecek esaslar ve verilecek talimatlar dhilinde denetim faaliyetlerinde yetitirilirler.

(3) Uzman yardmclar, refakat dneminde refakatinde grevlendirildikleri uzmanlara tabi olarak alr ve onlarn gsterecei ileri yaparlar.

(4) Uzman yardmclarnn yetimelerinde kendi aba ve almalar esastr. Bu hususta Bakanlk tarafndan dzenlenecek eitim programlar yardmc ve yol gsterici mahiyettedir.

(5) Uzmanlar;

a) Denetim alanndaki uluslararas standartlar ile modern denetim usul ve teknikleri,

b) Muhasebe ve finans prensipleri ile teknikleri,

c) Stratejik planda yer alan stratejik ama ve hedeflerden nemli sapmalar ve bunlarn sonularn deerlendirecek dzeyde ynetim ilkeleri,

) Ekonomi, uluslararas ticaret, hukuk, vergi mevzuat ve biliim teknolojileri ile d ticaret, gmrk, yabanc sermaye, devlet destekleri ve dier tevik mevzuat,

d) Denetim yaptklar birimlerdeki personelle ve ileri gerei ilikide bulunduklar ahslarla etkili iletiim kurma,

e) Denetimin amacn, deerlendirmelerini, denetim sonularn ve nerilerini ak ve anlalr bir biimde aktarabilecek dzeyde yazl ve szl iletiim,

f) Denetim grevi srasnda edindikleri bilgilerden ve yaptklar incelemelerde karlatklar belirtilerden hangilerinin bir inceleme veya soruturmay gerektirdiini tespit etme,

g) Rapor yazma konusunda bilgi ve yeteneklerini gelitirme, bilgisayar destekli denetim tekniklerini kullanma,

konularnda yeterli bilgi ve deneyime sahip olacak ekilde kendilerini yetitirirler.

(6) Uzmanlarn mesleki geliimleriyle ilgili uluslararas sertifikalar almalar Bakanlka tevik edilir.

Uzmanla atanma

MADDE 15 (1) Bakanlkta grev yapan D Ticaret Uzman Yardmclarnn D Ticaret Uzmanlna atanmalar, D Ticaret Uzmanl Ynetmelii hkmlerine gre yaplr.

Bamszlk ve meslek gvencesi

MADDE 16 (1) Uzmanlar, grevlerini Mstear adna ve dorudan Msteara kar sorumlu olarak bamsz bir ekilde yerine getirirler.

(2) Denetim Hizmetleri Bakanlnda grevli ve denetim yetkisini haiz uzmanlar, kendi istekleri dnda veya denetim hizmetlerinin gerektii gibi yrtlmesini engelleyecek shhi, ahlaki veya mesleki yetersizlikleri bulunduu hukuki deliller ile saptanmadka grevden alnamaz, dier birimlerde grevlendirilemez ve baka grevlere atanamazlar. Shhi, ahlaki ve mesleki yetersizlik hallerinin salk kurulu raporu, denetim elaman raporu veya kesinlemi yarg karar ile belgelenmesi esastr.

(3) Ak olan madd ve hukuk durumun bilerek deitirilmesi veya baka trl gsterilmesi veya denetim mesleinin gereklerine ve ilkelerine uyulmakszn rapor dzenlenip zarara yol almas gibi haller hari olmak zere, uzmanlarn dzenledikleri raporlardaki kanaat ve teklifleri sebebiyle sorumlu tutulmamalar esastr.

Uzmanlarn grev ve yetkileri

MADDE 17 (1) Uzmanlar, Mstear adna aadaki grevleri yaparlar:

a) Mstearn onay zerine, Bakanln merkez, tara, yurtd tekilat ve dner sermayesi ile denetimi altndaki her trl kuruluun faaliyet ve ilemleri ile ilgili olarak Bakanln grev ve yetkileri erevesinde inceleme, denetim ve soruturma yapmak.

b) Grdkleri yanllk, eksiklik ve usulszlkleri saptayarak ilerin daha iyi yrtlmesi iin alnmas gereken nlemlerle birlikte durumu Bakanla bildirmek.

c) Mevzuatn uygulanmasndan doan aksaklklar zerinde incelemeler yaparak nerilerini bir raporla Bakanla sunmak.

) Grevlerinin yrtlmesi srasnda rendikleri yolsuzluklar incelemeye balamak, durumu derhal Bakanla bildirerek gerekiyorsa soruturma izni istemek, genel hkmlere gre kovuturulacak sular dorudan Cumhuriyet Basavclklarna bildirmek.

d) Bakanl ilgilendiren konularda yurt iinde ve dnda inceleme ve aratrmalar yapmak, grevlendirildikleri komisyon, kurs, seminer ve toplantlara katlmak.

e) Yetitirme program erevesinde eitilmek zere refakatlerinde grevlendirilen uzman yardmclarnn meslekte yetimelerini salamak.

f) Bakanlka verilen benzeri nitelikteki grevler ile mevzuatla kendilerine verilen dier grevleri yapmak.

Uzmanlarn ykmllkleri

MADDE 18 (1) Uzmanlar, 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayl Resm Gazetede yaymlanan Denetim Grevlilerinin Uyacaklar Mesleki Etik ve Davran lkeleri Hakknda Ynetmelik hkmlerine uymakla ve meslein gerektirdii davran kurallar ve ciddiyeti muhafaza ile ykml olup; grevlerini dikkatli ve adil olarak yerine getirirler. Ayrca; uzmanlar,

a) Belge, defter ve kaytlar zerine aklama, ekleme ve dzeltme yapamazlar, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi ilem ortamlarndaki bilgi ve kaytlar deitiremezler.

b) Grevleri dolaysyla edindikleri gizli ve/veya kiisel bilgi ve belgeleri aklayamazlar.

c) Denetledikleri kiilerden ve kurululardan grevleriyle badamayan hizmetleri kabul edemezler, dn para alamazlar, ahsi hediye kabul edemezler.

) Uzmanlar, denetim grevleri srasnda idari ve icrai ilere mdahale edemezler.

(2) Uzmanlar mesleki geliimlerinin devamllna zen gsterirler.

(3) Uzman olarak almakta iken dier birimlerde idari greve atanan veya geici olarak grevlendirilenler Bakanlkta tekrar greve baladktan sonra, idari grevdeyken sorumlu olduklar alanlar iki yl sreyle denetleyemezler.

(4) Uzmanlar, denetledikleri birimlerin rutin almalarnn aksamamasna denetim boyunca zen gsterirler.

(5) Uzmanlar, grevlerini yerine getirirken tarafsz davranrlar. Tarafszlklarn etkileyebilecek konularn varl halinde, bu durumu Bakann grne sunmakla ykmldrler.

(6) Denetim faaliyetleri denetimle grevlendirilen uzmanlar tarafndan yaplr. Denetim yetkisinin devredilmemesi esastr. Uzmanlar gerekli grlen hallerde Bakann onayyla, Bakanlk iindeki ve/veya dndaki konusunda uzman kiilerden yardm alabilirler.

(7) Uzmanlar, grevlerini yerine getirirken gerekli mesleki zen ve dikkati gsterirler. Bu amala hataya, ihmale, israfa, verimsizlie ve denetim elemanlarnn tarafszlklarn engelleyebilecek her trl duruma kar incelemelerini zenle yaparlar.

(8) Uzmanlar, denetim kapsamna giren benzeri konularda ilgili verileri deerlendiren btn denetim elemanlarnn benzer sonulara varmalarn salayacak bir nesnellik iinde ve salkl deerlendirme yapabilecek dzeyde tatmin edici, gvenilir, aklayc ve denetimin sonuca eriebilmesi iin yeterli ve gerekli bilgiyi toplarlar.

BENC BLM

Denetim Faaliyetleri

Denetim, soruturma ve inceleme kapsamndaki faaliyetler

MADDE 19 (1) 6 nc maddede tanmlanan Bakanln denetime ilikin grevleri, aada belirtilen drt tr faaliyetle yerine getirilir;

a) Denetim faaliyeti.

b) Soruturma faaliyeti.

c) n inceleme faaliyeti.

) nceleme faaliyeti.

Denetim faaliyeti

MADDE 20 (1) Bakanln merkez, tara ve yurtd tekilat ile denetimi altndaki her trl kuruluta aada belirtilen denetim trlerinden biri ya da birden fazlas bir arada yaplabilir. Denetim faaliyeti; sistem denetimi, uygunluk denetimi ve bilgi teknolojileri denetiminden oluur.

a) Sistem denetimi: Sistem denetimleri, Bakanln i srelerinin etkinliinin ve verimliliinin, ynetsel performansnn ve srelerdeki kontrollerin deerlendirilmesi amac ile yaplr. rgtsel yap, kontrol sistemi, i aklar, mevzuat ve ynetim performans incelenmek suretiyle; srelerin, Bakanln stratejik planlar dorultusunda ama ve hedeflerine ne derecede ulam olduu deerlendirilir.

b) Uygunluk denetimi: Uygunluk denetimi kapsamnda Bakanln btn birimlerinde gerekletirilen her trl ilemin ve faaliyetin, Tekilat Kanunu ile dier kanunlara, kanun hkmnde kararnamelere, kararlara, tzklere, ynetmeliklere, teblilere, talimatlara uygun olarak yaplp yaplmad incelenir.

c) Biliim teknolojileri denetimi: Bakanln biliim teknolojileri altyapsna ilikin kontrollerin incelenmesi, biliim teknolojilerinin alm, kurulumu, iletimi, kullanm ve hizmet sunumuna ilikin faaliyeti hakknda bilgi toplayarak, Bakanlk varlklarnn korunmas, veri btnlnn ve gvenliinin salanmas, kurumsal hedeflere etkin bir ekilde ulalmas ve kaynaklarn verimli bir ekilde kullanlmasndaki katklarnn uluslararas standartlardan yararlanlarak deerlendirilmesi amacyla gerekletirilir. Biliim teknolojileri denetimi, Bakanln grev ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi srasnda kullanlan uygulama kontrolleri dahil her trl bilgisayar destekli kontroln denetimini kapsar.

Soruturma faaliyeti

MADDE 21 (1) Soruturma, memurlar ve dier kamu grevlilerinin, su konusu olan ancak 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun kapsam dnda kalan eylemleri ile disiplin sular ve 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu kapsamnda gerekletirilen denetimlerdir.

n inceleme faaliyeti

MADDE 22 (1) n inceleme, 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre yaplan incelemelerdir.

Soruturma ve n incelemede usul

MADDE 23 (1) Soruturmada yazl delillerin toplanarak muhafazas esastr.

(2) Bakanlk personelinden soruturma ve n inceleme kapsamnda bulunanlar ile bilgisine ihtiya duyulanlar bizzat dinlenerek, ifade veya aklamalar bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanak ilgililer tarafndan okunarak ileride herhangi bir itiraza yer verilmeyecek ekilde imzalanr.

(3) Soruturma ve n inceleme konusuna ilikin ifade veya aklamalarn alnma usul; iin mahiyeti, icab ve ilgililerin zel durumlar gz nnde tutularak tespit edilir.

(4) Genel olarak soruturma ve n inceleme raporlarnda; konuya, olayn gerekleme ekline, soruturma kapsamnda olanlarn durumuna deinilerek; alnan ifadelere ve maddi delillere istinaden olayn tahlili yaplr, suun veya kusurun sabit olup olmad belirtilir. Su veya kusur sabit ise, kanuni, idari ve mali sorumluluklar ortaya konularak, maddi delillere, bunlar bulunmad takdirde ise oluan kanaate gre nerilerde bulunulur.

(5) Soruturma ve n inceleme raporlarna; aklama ve ifade tutanaklar, mmkn olduu takdirde kanuni deliller veya bunlarn suretleri de eklenir.

nceleme faaliyeti

MADDE 24 (1) Denetim, soruturma ve n inceleme faaliyetleri dnda 6 nc maddede belirtilen konularda yaplan faaliyet ve almalardr.

ALTINCI BLM

Raporlama ve Rapor Trleri

Rapor trleri

MADDE 25 (1) Uzmanlar, almalar sonucunda iin zelliine gre aadaki raporlar dzenlerler:

a) Sistem denetimi raporu: Denetlenen birimin i srelerinin etkinliinin ve verimliliinin, ynetsel performansnn ve srelerdeki riskler ile kontrollerin deerlendirilmesi sonucunda dzenlenen rapordur.

b) Uygunluk denetimi raporu: Bakanln btn birimlerinde gerekletirilen her trl ilemin ve faaliyetin, ilgili mevzuata, talimatlara uygun olarak yaplp yaplmad hususunda dzenlenen rapordur.

c) Biliim teknolojileri denetimi raporu: Bakanln grev ve faaliyetlerinin yerine getirilmesi srasnda kullanlan uygulama kontrolleri dahil her trl bilgisayar destekli kontroln denetimi sonucunda dzenlenen rapordur.

) Soruturma raporu: Memurlarn 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu, 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu ve dier ilgili mevzuata gre su oluturan, ancak 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun kapsam dnda kalan tutum, eylem ve ilemlerine ilikin olarak dzenlenen rapordur. Uzmanlarca yaplan inceleme ve denetimlerde; bu tr sular iledii iddia edilen memurlar hakknda onay alnarak soruturmaya balamak zere, durum derhal Bakanla bildirilir.

d) n inceleme raporu:

1) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun hkmlerine gre yaplan incelemeler sonucu dzenlenen rapordur.

2) Uzman, n inceleme raporlarnda inceleme konularn ve su unsurlar ile sulananlar hakknda hangi kanun maddesine gre kovuturma yaplmas gerektiini; suun tespit edilememesi halinde soruturmaya gerek olmadna karar verilmesini talep eder ve sebeplerini belirtir.

3) n inceleme raporlar, mevzuatta belirlenen sreler iinde tamamlanmak ve teslim edilmek zorundadr.

4) Dzenlenen n inceleme raporlarnn asllar iletilmesi gereken yerlere gnderilmek zere Bakanla verilir.

5) 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun kapsamna giren sular ile dier mevzuat ilgilendiren sulara ilikin soruturma evrak ve n inceleme raporlar birletirilemez. Ancak evrakn ayrlmas imkn yoksa yetkili mercilere, n inceleme raporunun ve soruturma dosyasndaki belgelerin rnekleri gnderilir.

e) nceleme raporu:

1) Denetim, n inceleme ve soruturma raporuna konu olmayan ve 24 nc maddede saylan konularda yaplan incelemeler sonucunda dzenlenen raporlardr.

2) nceleme raporlar konuyla ilgili birimler gz nnde tutularak yeterli sayda hazrlanr ve Bakanlka, gerei yaplmak zere Mstearlk Makamna veya ilgili birimlere intikal ettirilir.

3) Rapor yazmn gerektirecek nitelikte ayrntl bilgi ve belge temin edilemedii veya Bakanlka uygun grlen durumlarda verilen grevler yaz ile sonulandrlabilir.

f) Su duyurusu raporu:

1) Gerek memurlar gerekse gerek ve tzel kiiler hakknda, 4483 sayl Memurlar ve Dier Kamu Grevlilerinin Yarglanmas Hakknda Kanun kapsam dnda genel hkmlere gre kovuturulacak sulara ilikin olarak Cumhuriyet Basavclklarna gnderilmek zere dzenlenen raporlardr.

2) Uzmanlarca yaplan denetim, inceleme ve soruturmalarda greve ilikin olarak 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayl Trk Ceza Kanunu, 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu veya dier kanunlar gereince kamu adna kovuturulmak zere Cumhuriyet Basavclklarna su duyurusunda bulunulmas gereken su konusu bir ilemin tespiti halinde, uzmanlar ihmal ve gecikme gstermeden ilgili su duyurusu raporlarn, zamanam srelerinin dolmasndan en az alt ay nce Bakanla teslim ederler. Bu raporlar bu Ynetmeliin ilgili maddeleri uyarnca okuma ve deerlendirme srelerinden getikten sonra yetkili ve grevli Cumhuriyet Basavclna gizli ve ivedi olarak intikal ettirilir. Memurlar ve dier kamu grevlilerini kapsamayan su duyurusu raporlar ise dorudan ilgili Uzman tarafndan yetkili ve grevli Cumhuriyet Basavclna gizli ve ivedi olarak gnderilir.

Raporlama ile ilgili genel hkmler

MADDE 26 (1) Raporlamaya ilikin olarak aada belirtilen hkmler uygulanr.

a) Denetim, inceleme ve soruturmalar sonucunda dzenlenen raporlarda, btn konular tam, anlalr, tarafsz ve yapc bir ekilde yer alr. Raporlarda, gereksiz tekrarlardan kanlarak nesnel deerlendirmelere yer verilmesi esastr.

b) Raporlarda yer alan iyiletirme nerileri, Bakanla deer katan, uygulanabilir, olumlu, yapc ve Bakanln hedeflerine ulamasna yardmc olacak ekilde dzenlenir.

c) Raporlarda denetimin kapsam, varsa denetimde saptanan riskler ve bunlarn olas etkileri, denetim sonularna ilikin genel bir deerlendirme ve risklerin azaltlmas iin uygun nerilerin bulunduu bir ynetici zeti bulunur.

) Denetim raporlarnda; denetlenen Bakanlk birimlerinde yrtlen i srelerinde mevcut sisteminin yeterlilii konusunda genel bir deerlendirme yaplabilir.

d) Denetim srasnda saptanan ve acil nlem alnmas gereken konularla ilgili olarak, gerekli grlen hallerde denetimin bitmesi beklenmeden ayrca bir yaz veya rapor dzenlenir.

e) Dzenlenen raporlar, bir nshas uzman tarafndan saklanmak, bir nshas Bakanlktaki dosyasna konulmak ve dier nshalar ilgili birimlere gnderilmek zere yeterli sayda dzenlenir. Bakanlk tarafndan raporlarn bir nshas Mstearlk Makamna veya ilgili birimlere intikal ettirilir. Raporun her sayfasnn paraflanmas ve son sayfasnn imzalanmas gerekir.

f) Denetim inceleme ve soruturmalar sonucunda ulalan tespit ve yorumlarn; somut, gvenilir, geerli kantlar ile mevzuata dayandrlmasna zen gsterilir.

Rapor yazma sresi ve Bakanla teslimi

MADDE 27 (1) Raporlar, grevlendirme yazlarnda tarih ya da sre belirtilmise bu tarihte, belirtilmemise yaplan incelemenin tamamlanmasn mteakip en ksa srede dzenlenerek Bakanla teslim edilir.

(2) Gerekli hallerde veya Bakanlka talep edildiinde incelemeye ilikin ara sonu ve tespitler ile incelemenin seyri hakkndaki bilgiler yaz veya rapor halinde Bakanla verilir.

(3) Raporlar bir yaz ile Bakanla iletilir. Bakanlk tarafndan belirlenen esaslar erevesinde ayrca elektronik ortamda da gnderilir.

Raporlarn Bakanlka incelenmesi

MADDE 28 (1) Uzmanlardan alnan raporlar ve gr yazlar, Bakan veya Bakann havalesi ile iblmne gre Bakan Yardmclarndan biri tarafndan incelenir. Raporlarda inceleme eksiklikleri, dzeltilmesi veya tamamlanmas gereken hususlar varsa, bunlarn giderilmesi raporu dzenleyen uzmandan yazl veya szl olarak istenir ve bu eksiklikler acilen giderilir.

(2) Raporlarn incelenmesi iin, Bakann belirleyecei uzmandan oluan Rapor Tetkik Komisyonu Mstear Onay ile oluturulabilir.

(3) Yazlan raporlar zerine, eksik incelemeye ilikin hususlar haricinde uzman ile Bakanlk arasnda raporun esasna ilikin bir gr ayrl olumas ve uzmann Bakanlk grne katlmamas halinde, Bakanlk ilgili raporu, Rapor Tetkik Komisyonuna deerlendirilmek zere gnderebilir. Komisyonun grn Bakanla sunmas zerine, Bakanlk Komisyon grn dikkate alarak mtalaasn oluturur ve raporu dzenleyen uzmann gr ile birlikte Msteara sunar. Raporda Mstear tarafndan onaylanan gr dorultusunda ilem yaplabilecei gibi Mstearn onay zerine baka uzmanlara da konunun tekrar incelenmesi ve/veya soruturulmas grevi verilebilir.

(4) Raporun birden fazla uzman tarafndan dzenlenmesi ve uzmanlar arasnda raporun sonular ile ilgili gr farkllklarnn bulunmas halinde, bu farkllklar raporda belirtilir. Rapor, Bakanlk tarafndan incelenir. Raporda mevcut farkl grlerden yeniden deerlendirilmesi istenen hususlar ilgili uzmandan yazl olarak istenir. Uzmann istee katlmamas halinde, bu maddenin nc fkrasndaki hkme gre ilem yaplr.

Raporlar zerine yaplacak ilemler

MADDE 29 (1) 28 inci maddede belirtilen ilemleri mteakiben Raporlar Onay alnmas gereken durumlarda gerekli Onay alnarak, dier durumlarda dorudan gerei yerine getirilmek zere ilgili birimlere ve/veya mercilere gnderilir.

(2) Bakanlk tarafndan, raporlarn sonularna ilikin gerekli nlemlerin alnp alnmadn takip edecek bir izleme sistemi kurulabilir.

(3) Raporlar zerine idarenin uygulad ilemlere ait geri bildirimler ilgili birim tarafndan 60 gn iinde Bakanla iletilir.

YEDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Dier idari birimlerden Bakanla geiler

MADDE 30 (1) Meslee D Ticaret Uzman Yardmcs olarak balamak art ile Bakanln dier hizmet birimlerinde grev yapmakta olan D Ticaret Uzman ve Uzman Yardmclar, Bakanln teklifi ve gerekli onay ile Bakanla tahsisli kadrolara atanabilirler.

(2) Bu ekilde Bakanla tahsisli kadrolara D Ticaret Uzman veya D Ticaret Uzman Yardmcs olarak atananlar, denetim mesleinin gerektirdii temel eitim ile says ve sresi Bakanlka belirlenecek refakat dnemini tamamlamak ve olumlu tezkiye almak zorundadr.

(3) kinci fkra uyarnca denetim mesleinin gerektirdii temel eitim ile refakat dnemlerini tamamlayarak olumlu tezkiye alanlara Mstear Onay ile resen inceleme yetkisi verilir. Olumsuz tezkiye alanlarn, yetki alma ve refakatte alma sresi uzatlabilir.

(4) Bu madde kapsamnda Bakanla tahsisli kadrolara atananlardan temel eitim ve refakat dnemi sonunda denetim mesleini yapamayaca anlalanlar Bakanln bu konudaki teklifi zerine gerekli onay ile Bakanln dier birimlerindeki kadrolara atanrlar.

Yurt dnda eitim, mesleki inceleme ve aratrma

MADDE 31 (1) Denetim Hizmetleri Bakanlna tahsisli kadrolarda grev yapan uzmanlar, Bakanl ilgilendiren konularda mesleki inceleme ve aratrma yapmak zere, Bakann nerisi ve gerekli onay ile bir yl gememek zere yurt dna gnderilebilirler.

(2) Uzmanlar ayrca, 657 sayl Kanun ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Yetitirilmek Amacyla Yurt Dna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmelik ile 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayl Resm Gazetede yaymlanan Ekonomi Bakanlnca Lisansst renim Amacyla Yurt Dna Personel Gnderilmesi Hakknda Ynetmelik erevesinde yurt dna gnderilebilir.

in devri

MADDE 32 (1) Uzmanlar kendilerine verilen grevleri bizzat sonulandrrlar. Bakanln yazl talimat olmakszn grevler devredilemez.

(2) in devri durumunda devir tutana dzenlenir. En az nsha olarak dzenlenecek tutanakta; grevin konusu ile yaplan ilerin ayrntlarna yer verilir. Ayrca elde edilen bilgi ve belgeler bir listeyle tutanaa eklenerek ii devralan uzmana imza karl verilir.

(3) Devir tutana ve eki belgelerin ikinci nshas bir yaz ile devreden uzman tarafndan Bakanla gnderilir.

Grup halinde alma

MADDE 33 (1) Uzmanlar ilke olarak bamsz olarak grev yaparlar ancak Bakanlka gerekli grlen hallerde veya iin nitelii gerei grup halinde de grevlendirilebilirler.

(2) Grup halinde grevlendirmelerde, grubun koordinasyonundan, almann dzenlenmesinden ve iin sonulandrlmasndan gruptaki en kdemli uzman yetkili ve sorumludur.

Denetime tabi olanlarn ykmll

MADDE 34 (1) Denetime tabi gerek ve tzel kiiler, gizli dahi olsa btn belge, defter ve bilgileri ibraz etmek, para ve para hkmndeki evrak ve ayniyat ilk talep halinde Bakanlkta grevli uzmanlara gstermek ve bunlar uzmanlarn saymasna ve incelemesine yardmc olmak zorundadr. Bakanlkta grevli uzmanlar, grevleri srasnda tm resmi daire, kurum, kurulu ve kamuya yararl derneklerle, gerek ve tzel kiilerden gerekli yardm, bilgi, evrak, kayt ve belgeleri, internet, intranet ve benzeri alardaki veri tabanlarn, elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki bilgi ve kaytlar istemeye yetkilidir. Kanuni bir engel olmadka bu istein yerine getirilmesi zorunludur.

(2) Asllar alnan belgelerin onaylanm rnekleri ilgili birim tarafndan dosyasnda saklanmak zere muhafaza edilir.

(3) Denetim, inceleme ve soruturma yaplan birim ve kurulularn yneticileri, hizmetin gerei gibi yrtlebilmesi iin, uzmanlara grevleri sresince hizmet gereklerine uygun bir alma yeri salamak ve dier nlemleri almak zorundadrlar.

(4) Denetime balanan kurulu grevlilerine daha nce verilmi izinlerin kullanlmas, hastalk ve zorunlu nedenler dnda, uzmann istemi zerine denetim sonuna kadar ertelenebilir.

(5) znini kullanmaya balam olanlar zorunluluk bulunmadka geri arlmaz.

Grevden uzaklatrma

MADDE 35 (1) Uzmanlar, haklarnda grevden uzaklatrma hkmlerinin uygulanabilecei grevlileri;

a) Para ve para hkmndeki evrak ve senetleri, mal ve eyay, bunlarn hesaplarn, belge ve defterlerini, elektronik, manyetik ve benzeri bilgi ilem kaytlarn gstermekten ve sorular cevaplamaktan kanmalar denetim, inceleme ve soruturmay gletirecek, engelleyecek veya yanl yollara srkleyecek davranlarda bulunmalar,

b) 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanununun 17 nci maddesi kapsamna giren eylem ve ilemleri yapm olmalar,

c) Evrakta sahtecilik ve/veya kaytlarda tahrifat yapm bulunmalar,

) Ceza ve disiplin kovuturmasn gerektiren, grevle ilgili bakaca nemli yolsuzluklarda bulunmalar veya aka ortaya konulmas kouluyla kamu hizmeti gerekleri ynnden grev banda kalmalarnn sakncal olmas,

hallerinde denetim, inceleme ve soruturmann her aamasnda, geici bir nlem niteliinde olmak zere, 657 sayl Kanunun ilgili hkmleri uyarnca grevden uzaklatrmasn, Bakanlk araclyla atamaya yetkili amirden isteyebilirler.

Greve iade

MADDE 36 (1) Denetim, inceleme ve soruturma sonunda disiplin nedeniyle memurluktan karlmasna veya cezai ilem uygulanmasna gerek kalmayanlar iin, alnm olan grevden uzaklatrma nleminin kaldrlmas, uzmanlarca, Bakanlk araclyla derhal atamaya yetkili amire nerilir.

Haberleme

MADDE 37 (1) Uzmanlar Bakanln tara ve yurtd tekilat, kamu kurum ve kurulular ile gerek ve tzel kiilerle dorudan yazma yapabilirler. Ancak, Babakanlk, Bakanlklar ile bunlarn bal, ilgili ve ilikili kurulular, Bakanln merkez tekilat birimleri ve uzmanlar aras yazmalar Bakanlk araclyla yaplr.

(2) Yazmalar, Bakanlka uygun grlmesi halinde, elektronik dokman veya elektronik posta ile de yaplabilir.

(3) Uzmanlar, grevli gittikleri yerlere varlarn uygun haberleme aralaryla, Bakanla ayn gn haberdar edecek ekilde bildirirler. Uzmanlar, Bakanln duruma gre yazl veya szl iznini almadan bulunduklar yerden ayrlamazlar.

Kimlik belgesi ve mhr

MADDE 38 (1) Uzmanlara mhr beratyla birlikte bir mhr ile Bakan veya Mstear tarafndan imzalanm bir kimlik belgesi verilir. Kimlik belgesinde uzmanlarn grev ve yetkilerini belirten zet bilgiler yer alr.

(2) Mhr ve kimlik kartlarnn muhafazasndan uzman sorumludur. Bunlarn kaybedilmeleri halinde, durum derhal Bakanla bildirilir.

Dosya dzeni

MADDE 39 (1) Uzmanlar, yazdklar raporlar ve yazlarnn birer nshalarn ve Bakanlktan gelen yazlar ile alt dzenlemeleri zel dosyalarnda saklarlar ve gnderdikleri yazlara zel saylarn verirler.

(2) Uzmanlar tarafndan yazlan yazlara her takvim yl birden balamak zere genel bir say ile birlikte Bakanlk ii ve Bakanlk d yazmalar iin ayr ayr olmak zere ikinci bir say verilir.

Hakediler ve dier giderlerin denmesi

MADDE 40 (1) Uzmanlar yolluklarn; bilirkii, posta ve dier tama giderlerine konu hizmet alm karlklarn aylk olarak dzenleyecekleri hakedi cetvellerinde gsterirler.

(2) Hakedi cetveli, geici grev yolluu bildirimi ve harcamalara ilikin dier belgeler engelleyici bir durum yok ise bir sonraki ayn 10 uncu gnne kadar tahakkuk ilemleri iin Bakanla ulatrlr.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 41 (1) 26/3/1995 tarihli ve 22239 sayl Resm Gazetede yaymlanan D Ticaret Kontrolrleri Kurulu Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 42 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 43 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Ekonomi Bakan yrtr.