25 Aralık 2012  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28508

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞ (2008/33)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2012/28)

             MADDE 1 – 15/11/2008 tarihli ve 27055 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2008/33)’in 25 inci maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

3921.90.60.00.11 3921.90.60.00.13

3926.90.92.00.00 3926.90.97.90.19

5407.20.11.90.00 5407.20.19.90.00

5903.90.91.90.00

6306.12.00.00.00

Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat

Çin Halk Cumhuriyeti

 

1,06 ABD Doları/Kg

Vietnam

1,16 ABD Doları/Kg

 

 

             MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.