22 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28505

YNETMELK

stanbul 29 Mays niversitesinden:

STANBUL 29 MAYIS NVERSTES KURAN-I KERM ARATIRMALARI

UYGULAMA VE ARATIRMA MERKEZ YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac; stanbul 29 Mays niversitesi Kuran- Kerim Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin usul ve esaslar dzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik; stanbul 29 Mays niversitesi Kuran- Kerim Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezinin amacna, faaliyet alanlarna, ynetim organlarna, ynetim organlarnn grevlerine ve alma ekline ilikin hkmleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayl Yksekretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fkrasnn (d) bendinin (2) numaral alt bendi ile 14 nc maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Merkez: stanbul 29 Mays niversitesi Kuran- Kerim Aratrmalar Uygulama ve Aratrma Merkezini,

b) Mdr: Merkezin Mdrn,

c) Mtevelli Heyet: stanbul 29 Mays niversitesi Mtevelli Heyetini,

) Rektr: stanbul 29 Mays niversitesi Rektrn,

d) Senato: stanbul 29 Mays niversitesi Senatosunu,

e) niversite: stanbul 29 Mays niversitesini,

f) Ynetim Kurulu: Merkezin Ynetim Kurulunu

ifade eder.

KNC BLM

Merkezin Amac ve Faaliyet Alanlar

Merkezin amac

MADDE 5 (1) Merkezin amac; Kur'an'n bilimsel verilere dayal olarak anlalmas iin Mushaf tarihi, dil, siret, tarih, hadis, akaid, tefsir, fkh, ahlak gibi alanlarda Kur'an merkezli akademik alma ve aratrmalar yaplmasn, yaynlanmasn ve ortaya kacak rnlerin seminer, sempozyum, konferans gibi bilimsel ve kltrel etkinlikler araclyla insanlara ulatrlmasn salamaktr.

Merkezin faaliyet alanlar

MADDE 6 (1) Merkez, bu Ynetmeliin 5 inci maddesinde belirtilen amacna ulaabilmek iin aadaki faaliyetlerde bulunur:

a) Kur'an merkezli akademik aratrmann gerektirdii Mushaf tarihi, dil, siret, tarih, hadis, akaid, tefsir, fkh, ahlak gibi alanlarda alma konular ve uygun aratrmaclar belirleyip bu konularda projeler hazrlanmasn ve yrtlmesini salamak.

b) (a) bendinde belirtilen aratrmalarn gerekletirilebilmesi iin belirlenen aratrmaclarn ve aratrmac adaylarnn yurtii ve yurtdnda yapacaklar almalar desteklemek.

c) Merkez tarafndan desteklenen aratrma konularyla ilgili internet sayfas, ktphane ve ariv oluturmak.

) (a) bendinde belirtilen alma rnlerinden ve Merkezin ilgi alanna giren konularda Merkez dnda hazrlanan aratrmalardan uygun grlenleri fiziki ve sanal ortamda yaynlamak.

d) Merkezin ilgi alanna giren konularda konferans, seminer, sempozyum gibi bilimsel ve kltrel etkinliklerde bulunmak.

e) Benzeri konularda faaliyet gsteren yerli ve yabanc bilim ve aratrma kurumlaryla ortak almalar yapmak.

f) Mushafla ilgili mze oluturmak.

g) Kuran aratrmalar kapsamnda Ynetim Kurulunca nerilen ve Rektrlke uygun grlen dier faaliyetleri gerekletirmek.

NC BLM

Merkezin Ynetim Organlar ve Grevleri

Merkezin ynetim organlar

MADDE 7 (1) Merkezin ynetim organlar unlardr:

a) Mdr,

b) Ynetim Kurulu.

Mdr

MADDE 8 (1) Mdr, Rektr tarafndan niversitenin retim elemanlar veya niversite dndan konusunda uzman kiiler arasndan iki yl iin grevlendirilir. Ayn nitelikteki bir kii Mdrn nerisi zerine Rektr tarafndan mdr yardmcs olarak grevlendirilir. Mdrn grevi sona erdiinde yardmcsnn da grevi sona ermi saylr. Mdr, grevlendirildii usul ile grevden alnabilir. Mdrn geici olarak grevinden ayrlmas halinde yerine mdr yardmcsn veya Ynetim Kurulu yelerinden birini vekil brakr ve Rektrle yazl olarak bildirir.

(2) Mdr, Merkezin almalarnn kurallara uygun ve dzenli olarak yrtlmesinden ve gelitirilmesinden Rektre kar sorumludur.

Mdrn grevleri

MADDE 9 (1) Mdrn grevleri unlardr:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Ynetim Kuruluna bakanlk yapmak.

c) Merkezin her yl zel bte dnemine ait yllk faaliyet plan ve program ile muhammen btesini hazrlayp Ynetim Kuruluna ve kurul tarafndan benimsenen eklini Rektrn onayna sunmak.

) Yl iinde Merkezin faaliyet plan, program ve btesinde nemli deiiklik yaplmas gerektiinde (c) bendinde belirtilen usule gre gerekli ilemleri yapmak.

d) Merkezin her yl zel bte dnemine ait ylsonu faaliyet raporunu hazrlayp Ynetim Kuruluna ve kurul tarafndan benimsenen eklini Rektrn onayna sunmak.

Ynetim kurulu

MADDE 10 (1) Ynetim Kurulu; Mdr, Mdr Yardmcs ve niversitenin retim elemanlar arasndan veya niversite dndan Rektr tarafndan grevlendirilecek ye olmak zere be kiiden oluur. Ynetim Kurulu toplantlarna Mdr bakanlk eder. Ynetim Kurulu yelerinin grev sresi iki yldr. Grev sresi biten ye yeniden grevlendirilebilir.

(2) Ynetim Kurulu, Mdrn daveti zerine ylda en az drt kez toplanr ve Mdr tarafndan hazrlanan gndem maddelerini grp karara balar.

Ynetim kurulunun grevleri

MADDE 11 (1) Ynetim Kurulunun grevleri unlardr:

a) Mdr tarafndan hazrlanan, Merkezin her yln zel bte dnemine ait yllk faaliyet plan ve program ile muhammen btesini karara balamak.

b) Yl iinde faaliyet plan, program ve btesinde nemli deiiklik yaplmas gerektiinde Mdr tarafndan yaplan nerileri karara balamak.

c) Yl iinde Merkezin faaliyetleriyle ilgili gelimeleri deerlendirerek verimlilik dzeyini arttrc nerilerde bulunmak.

) Merkez bnyesinde yer alacak ilmi kurullar, alma gruplar ve birimler oluturmak, bunlarn alma usullerini belirlemek ve aralarnda gerekli koordinasyonun salanmas konusunda kararlar almak.

d) Mdr tarafndan hazrlanan, Merkezin her yln zel bte dnemine ait ylsonu faaliyet raporunu karara balamak.

e) Bu Ynetmeliin 13 nc maddesindeki artlara uygun artl ba szlemesi bulunan durumlarda balarn harcama esas ve usullerini belirlemek.

DRDNC BLM

eitli ve Son Hkmler

Personel ihtiyac

MADDE 12 (1) Merkezin akademik ve idari personel ihtiyacn karlamak zere gerekli grevlendirmeler, Mdrn nerisi zerine veya dorudan 2547 sayl Kanunun 13 nc maddesine gre Rektr tarafndan yaplr.

Harcamalar

MADDE 13 (1) Harcamalar Mtevelli Heyet tarafndan belirlenen esaslar erevesinde yaplr. Ancak, Merkezin faaliyet alanlar ile ilgili olarak 2547 sayl Kanunun 56 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine gre artl ba yaplmas halinde, bata bulunulan ksmla ilgili harcamalar, Mtevelli Heyet tarafndan onaylanan artl ba szlemesine gre yaplr.

Yrrlk

MADDE 14 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 15 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini stanbul 29 Mays niversitesi Rektr yrtr.