22 Aralk 2012 CUMARTES

Resm Gazete

Say : 28505

YNETMELK

Trkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajansndan:

TRKYE YATIRIM DESTEK VE TANITIM AJANSI

NSAN KAYNAKLARI YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, i mevzuat hkmlerine gre hizmet akdine bal olarak istihdam edilecek srekli Ajans personelinin niteliklerini, istihdamn, alma usul ve esaslarn belirlemek, personelin hak ve ykmllklerini tespit etmektir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik, 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayl Trkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans Kurulmas Hakknda Kanunun 5, 6, 10 ve 13 nc maddelerine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Ajans: Trkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajansn,

b) Destek personeli: Ajansn ana hizmetleri dnda istihdam edilen; sekreterlik, ynetici asistanl, halkla ilikiler, ariv, veri hazrlama ve kontrol iletmenlii, idari iler, bte ve muhasebe, satn alma, bilgi ilem ile insan kaynaklar gibi hizmetlerine ilikin i ve ilemleri yrten personelini,

c) deneti: Ajansn faaliyetlerini, hesaplarn, ilemlerini ve performansn i denetime tabi tutmak zere istihdam edilen personeli,

) Kanun: 21/6/2006 tarihli ve 5523 sayl Trkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans Kurulmas Hakknda Kanunu,

d) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

e) Kurul: Kanunun 5 inci maddesi erevesinde; Babakan tarafndan belirlenen bakanlar ve zel sektr temsilcilerinden oluan Danma Kurulunu,

f) Personel: Ajansta hizmet akdiyle alan, EK-1 sayl listede unvan ve says gsterilen kadro pozisyonlarnda grev yapan daimi personeli,

g) Uzman personel: Ajansn zel, mesleki ve teknik bilgi gerektiren ilerini yapmakla grevli personelini,

ifade eder.

KNC BLM

Ajansn nsan Kaynaklar Politikas ve Uygulamas

Ajansn insan kaynaklar politikasnn amac ve tespiti

MADDE 4 (1) nsan kaynaklar politikasnn amac, Ajansn grevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmesi iin, alannda uzmanlam, ulusal ve uluslararas dzeyde ihtiya duyulan niteliklere sahip personelin istihdamn ve bu personelin niteliklerinin gelitirilmesini ve srdrlebilirliini salamaktr.

(2) nsan kaynaklar rejimi ve politikas, Bakan tarafndan belirlenir.

(3) nsan kaynaklar politikasnn izlenmesi, uygulanmas ve gelitirilmesinden Bakan sorumludur.

Ajansn insan kaynaklar politikasnn ilkeleri

MADDE 5 (1) Ajansn insan kaynaklar politikasnn temel ilkeleri unlardr:

a) in gerektirdii niteliklere sahip kiilerin seimini, ie alnmasn ve grevlendirilmesini gerekletirmek ve personelin iin gereine gre bilgi donanmn salamak,

b) Ajansn amalar dorultusunda etkin ve verimli almasn salamak ve hizmet kalitesini ykseltmek iin personelin yaratcln, giriimciliini, baar ve abasn desteklemek ile buna ilikin sistemler gelitirmek, iin niteliine uygun rahat ve gvenli bir i ortamn ve alma artlarn salamak,

c) Personeli; etkinlik ve verimlilik ilkelerine bal olarak, maliyet ve tasarruf bilinci iinde altrmak,

) Ajansta alma bilincinin oluturulmas ve glendirilmesi iin Ajans alanlar arasnda ibirlii ve dayanmay gelitirici ve motivasyon salayc tedbirleri almak,

d) Personelin mesleki ve kiisel ynden yetimesi ve gelimesi bakmndan eit ve uygun imknlar salamak,

e) stihdam edilecek personelin seiminde, Ajansn alma esas ve usullerine ilikin ilkeler ve grevin gerektirdii uzmanlk bilgisine ncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun grevlerde almasn salamak,

f) nsan kaynaklar politikasnn oluturulmas srecine personelin katlmn salamak, personelin dnce, gr ve nerilerini Ajans ynetimine kolaylkla aktarabilmesini temin etmek, bu erevede haberleme usul ve imknlarn gelitirmek ve dier tedbirleri almak.

Ajansn insan kaynaklar ihtiyacnn planlanmas

MADDE 6 (1) Personel almna ve politikasna esas olmak zere, Bakan tarafndan, gelecek yllarn insan gc ihtiyac hakknda nitelik ve say bakmndan sistemli tahminler yaplr ve bu ihtiyacn Ajans iinden ve/veya dndan hangi kaynaklardan salanaca hususu bir plana balanr.

(2) nsan kayna ihtiya plannn hazrlanmasnda aadaki hususlar gz nnde bulundurulur:

a) Ajansn mevcut yapsnn, ortaya kacak veya ortaya kmas muhtemel yeni ihtiyalar karlayp karlayamayaca,

b) Ajansn faaliyet alannn zaman ierisindeki deiimlere gre almas muhtemel yeni ekli ve bu erevede i hacminde beklenen gelimeler,

c) Ajans iinde ihtiya duyulan eitim ve yetitirme faaliyetleri,

) Personel istihdamn etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynandaki niteliksel gelimeler,

d) Bte imknlar.

(3) nsan kaynaklar ihtiyacnn planlanmas ve karlanmas konusunda, gerektiinde Babakanlk merkez tekilat ve ihtisas kurulularyla ibirliine gidilebilir.

NC BLM

Personelin stihdam Usulleri

Genel ilkeler

MADDE 7 (1) Bakan ve Ajansta istihdam edilecek tm personelde;

a) Trk vatanda olmak,

b) Kamu haklarndan mahrum bulunmamak,

c) Affa uram olsalar bile Devletin ahsiyetine kar ilenen sularla, zimmet, ihtilas, irtikp, rvet, hrszlk, dolandrclk, sahtecilik, inanc ktye kullanma, dolanl iflas gibi yz kzartc veya eref ve haysiyeti krc sutan veya istimal ve istihlak kaakl hari kaaklk, resm ihale ve alm satmlara fesat kartrma, Devlet srlarn aa vurma sularndan dolay hkml bulunmamak,

) Ajansta almasna engel herhangi bir salk problemi bulunmamak,

artlar aranr.

(2) Ajans, istihdam edecei personelin niteliklerine gre farkl sreli, cretli ve farkl artlara tabi i akitleri yapabilir.

(3) Ajansn, zel bilgi ve uzmanlk gerektiren geici mahiyetteki ilerinde veklet, istisna veya hizmet akdi ile Ajansn ihtiya duyduu kriterleri tayan yerli, yabanc danman ve uzmanlar istihdam edilebilir. Bu kapsamda istihdam edilecek personelin, ie alnma usul ve esaslar ile personelin hak ve ykmllkleri, personelin kendisi veya hizmet satn alnan tzel kii ile yaplacak szlemelerde tespit edilir. Bu fkraya gre yaplan istihdamda, birinci fkrann (a) bendinde belirtilen art aranmaz.

Daire bakanlar hukuk maviri ve i denetinin istihdam

MADDE 8 (1) Daire bakanlar en az drt yllk eitim veren yksekretim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilen yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmu adaylar arasndan istihdam edilir. Bu ekilde istihdam edilmesi uygun grlen aday Bakan tarafndan Babakann onayna sunulur.

(2) Hukuk Maviri, hukuk fakltelerinden veya denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilen yurt dndaki hukuk fakltelerinden mezun olmu adaylar arasndan istihdam edilir. Bu ekilde hukuk maviri olarak istihdam edilmesi uygun grlen adaylar Bakan tarafndan Babakann onayna sunulur.

(3) Hukuk Mavirlii:

a) Bakan, Ajans birimleri ve dier kamu kurum ve kurulular tarafndan gnderilen kanun, tzk ve ynetmelik taslaklar ile dier hukuk konular hakknda gr bildirmekle,

b) Ajansn menfaatlerini koruyucu, anlamazlklar nleyici hukuk tedbirleri zamannda almak, anlama ve szlemelerin bu esaslara uygun olarak yaplmasna yardmc olmakla,

c) Adl ve idar davalarda gerekli bilgileri hazrlamak, taraf olduu adl ve idar davalarda Ajans temsil etmek veya Ajans tarafndan hizmet satn alma yoluyla temsil ettirilen davalar takip ve koordine etmekle,

) Bakan tarafndan verilecek dier grevleri yapmakla,

grevlidir.

(4) Bakan, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayl Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen nitelikleri haiz bir i deneti atar. Deneti, ilgili mevzuat ile verilen grev ve sorumluluklarn yerine getirir.

Uzman personelin istihdam

MADDE 9 (1) Uzman personel, en az drt yllk eitim veren yksekretim kurumlarndan veya bunlara denklii Yksekretim Kurulunca kabul edilen yurt dndaki yksekretim kurumlarndan mezun olmu, KPDS'den en az seksen puan alm veya buna denk kabul edilen uluslararas geerlilii bulunan belgeye sahip adaylar arasndan, Ajansn yapaca i gc talebi dorultusunda Trkiye Kurumunca gnderilen adaylar arasndan, Ajans tarafndan yaplan yazl veya szl snav sonucu seilir ve uygun grlen adaylar Bakan tarafndan Babakann onayna sunulur.

(2) Uzman personel; aratrma analisti, proje direktr, kdemli proje direktr ve ba proje direktr olarak grev yapar. Bakan, kurumun ileyii ve gereksinimlerine uygun olarak uzman personelin grev yapaca pozisyonlar yeniden belirleyebilir.

(3) Uzman personelin grevleri ile alma esaslar; Bakan tarafndan yrrle konulacak bir talimat ya da ynerge ile dzenlenir.

Dier kamu kurum ve kurulularnda alan personelin Ajans personeli olarak istihdam edilmesi

MADDE 10 (l) Kamu kurum ve kurulularnda alanlardan, bu Ynetmelikte belirtilen nitelikleri tayanlar, kendilerinin istei ve kurumlarnn muvafakati ile Ajansta Bakan, daire bakan, uzman personel olarak i akdi ile istihdam edilebilirler. Bunlarn kurumlaryla olan ilikileri i akdinin yaplmasyla son bulur. Bunlara verilecek cret ile dier mal ve sosyal haklar yaplacak i akdi ile belirlenir.

Destek hizmetleri personeli istihdam

MADDE 11 (1) Halkla likiler Direktr, Bte ve Muhasebe Direktr, nsan Kaynaklar Direktr, Satn Alma Direktr, Bilgi lem Direktr, dari ler Direktr, zel Kalem Mdr, dari ler ve Satn Alma Grevlisi, Veri Hazrlama ve Kontrol letmeni, dari Personel, Sekreter ve Ynetici Asistan gibi Ajansn ana hizmetleri dnda istihdam edilen personel, destek personeli olarak belirlenmitir.

(2) Bakan, kurumun ileyiine ve gereksinimlerine uygun olarak destek personelinin grev yapaca pozisyonlar yeniden belirleyebilir.

(3) Destek personelinin grevleri ile alma esaslar; Bakan tarafndan yrrle konulacak bir talimat ya da ynerge ile dzenlenir.

Atamada adaylardan istenecek belgeler

MADDE 12 (1) Ajansta ek-1de belirtilen kadro pozisyonlarna atanan personelden aadaki belgeler istenir:

a) Kamu kurumlarndan gelen personel iin dileke,

b) T.C. Kimlik Numaras beyan,

c) Diploma ya da mezuniyet belgesinin asl veya Ajansa aslna uygunluu kontrol edildikten sonra onaylanacak sureti,

) Ynetmeliin 9 uncu maddesi uyarnca istihdam edilecek uzman personelden yeterli puan aldn gsterir KPDS belgesinin veya buna denk kabul edilen uluslararas geerlilii bulunan belgenin asl veya Ajansa aslna uygunluu kontrol edildikten sonra onaylanacak suretleri ya da sz konusu belgelerin sonularn gsterir elektronik ktlar,

d) Drt adet son alt ay iinde ekilmi vesikalk fotoraf,

e) Erkek adaylarn askerlikle iliii olmadna dair yazl beyan,

f) Salkla ilgili olarak grevini devaml yapmaya engel bir durum olmadna dair yazl beyan,

g) Sabka kayd olmadna dair yazl beyan,

) Mal Bildirim Formu,

h) Varsa daha nce alt ilere ait hizmet belgesi,

) Sigortal hizmeti olanlarn Sosyal Gvenlik Kurumundan, Sosyal Gvenlik l Mdrlklerinden veya alt kurululardan alacaklar ve aada belirtilen bilgileri ihtiva eden belgeler,

1) Sigortal hizmetin balang ve biti tarihleri,

2) Prim deme gn says.

(2) Adaylarda;

a) Bildii yabanc dili etkin bir ekilde kullanabilmesi,

b) Diksiyonunun dzgn, ikna kabiliyetinin yksek olmas,

c) Trkiye'yi uluslararas seviyede temsil edebilecek dzeyde genel kltre sahip olmas,

) Takm alma ruhuna ve giriken karaktere sahip olmas,

d) Seyahat ve zaman kstlamas konusunda esnek olmas

zellikleri aranr.

e alnanlarn bilgilendirilmesi

MADDE 13 (1) Bakan tarafndan Babakana sunulan listenin onaylanmasndan itibaren, ie alnanlara greve balama ars yaplr.

Grevlendirme

MADDE 14 (1) e alnanlarn, Ajanstaki pozisyonlarda grevlendirilmesi ile ilgili ilemlerinin yaplabilmesi iin, greve balama arsnn kendilerine tebli edildii gnden itibaren mcbir sebepler dnda bir hafta ierisinde Ajansa mracaat etmeleri gerekir.

(2) Yaplan tebligata ramen, tebli tarihinden itibaren bir hafta ierisinde mracaat etmeyenler ile tebligat adreslerinde bulunmamalar nedeniyle kendilerine tebligat yaplamam olanlarn grevlendirilmesi yaplmaz. Bu ahslar Ajanstan herhangi bir hak talep edemezler.

(3) Sahte belge ibraz ettii veya geree aykr beyanda bulunduu ya da Ajansta almak iin gerekli nitelikleri tamadklar sonradan anlalan adaylarn grevlendirme onaylar iptal olunur ve szlemeleri feshedilir. Ajans tarafndan ilgili kiiye yaplan cret, sigorta, seyahat ve dier btn demeler ilgiliden tahsil edilir.

Personelin istihdam ve deneme sresi

MADDE 15 (1) Bakanlka Ajansta ilk defa grevlendirilmesi uygun grlen adaylar ile en fazla iki ay deneme sreli; belirsiz/belirli sreli i akdi yaplr. Deneme sreli i akdi, Bakan ile imzalanr.

(2) Deneme sresi sonunda Ajansta almas uygun bulunmayan personelin szlemesi, Bakan tarafndan bildirim sresine gerek olmakszn ve tazminatsz feshedilir. Kiinin alt gnlere ilikin cret ve dier haklar sakldr.

DRDNC BLM

Ekonomik, Mali Haklar ve Personelin Sorumluluklar

Aylk cret ve dier mali haklar

MADDE 16 (1) Ajans personeline denecek aylk cret ile dier mali haklarn st snr Babakan tarafndan belirlenir. Aylk cret ve dier mali haklarn belirlenmesinde Babakan Makamndan onayl Trkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans Personelinin cret ve Gndelikleri ile Dier Mali ve Sosyal Haklarnn Belirlenmesine Dair Esaslar erevesinde hareket edilir.

(2) Aylk cret ve dier mali haklarn st snr; gerekli grlmesi halinde mali yl banda, Bakann teklifi ve Babakann onay ile yeniden belirlenebilir.

Mevzuat hkmlerine uyulmas

MADDE 17 (1) Personel, grevini tam ve zamannda yapmak ve grevi ile ilgili mevzuat hkmlerini bilmek ve bunlara uymakla ykml ve aksine davranlardan sorumludur. Ayrca, Ajansla ilgili mevzuat ve deiikliklerini izlemekle de ykml ve sorumludur.

(2) Personel, Ajans tarafndan uygun grlen bilgilendirme ve yeniliklere ynelik kurs, seminer ve konferans gibi almalara katlmakla ve grevine ynelik olarak kendisini yetitirmekle ykmldr.

Eitim ve zorunlu hizmet

MADDE 18 (1) Personel, Bakan onay ile Ajansn faaliyetleri ve grevleri ile ilgili konularda veya mesleki eitim amacyla geici olarak yurt dna gnderilebilir. Yurt dna gnderilen personel Ajanstaki grevine dnd tarihten itibaren en ge bir hafta ierisinde yurt dndaki faaliyetleri ile ilgili olarak bir rapor hazrlar ve Bakana sunar.

(2) Mesleki eitim ve benzeri amalarla yurt dna gnderilen personel; Ajansa dndkten sonra yurt dnda kald srenin iki kat kadar mecburi hizmetle ykmldr. Personel, ayrlmak istemesi durumunda, yurt dnda iken kendisine harcanan bedelin iki kat orannda anapara ve yasal faizi Ajansa deme ykmlln kabul etmi saylr.

(3) Bakan tarafndan uygun grlmesi halinde, ilgilinin, Ajans hizmetlerinde kullanaca dili daha etkin renebilmesi iin yurt ii dil eitim programlarna Ajans hizmetlerini aksatmamas kaydyla gnderilmesi durumunda, Ajans, personelin eitim amal dil masraflarnn %60'n der.

(4) Ajans, personelinin mesleki geliimlerini desteklemek amacyla gerekli grd eitim faaliyetlerini, Bakan tarafndan hazrlanacak bir program dhilinde gerekletirebilir. Bu faaliyetlere ilikin harcamalar Ajans tarafndan karlanr.

Talimatlara uyma ve kanunsuz emir

MADDE 19 (1) Personel, yneticilerinin talimatlarna uymakla ykmldr. Personel, verilen talimatn mevzuat hkmlerine aykr olduunu grrse, bu talimat yerine getirmez ve sz konusu aykrl gerekesiyle birlikte o talimat veren yneticiye bildirir. Ynetici talimatnda srar eder ve bu talimatn yazl olarak yinelerse, personel talimatn gereklerini yerine getirmek zorundadr. Ancak bu durumda talimatn yerine getirilmesinden doacak sorumluluk tamamen, talimatn ngrlen ekilde yerine getirilmesi artyla, talimat verene aittir. Konusu su tekil eden talimat ise hibir biimde yerine getirilemez. Byle bir talimat yerine getiren personel de talimat verenle birlikte sorumlu olur.

Grev anlay ve sorumluluk

MADDE 20 (1) Personel, alma saatleri iinde grevinin banda bulunur ve almasnn tmn iine hasreder.

(2) Personel, kendisine verilen grevin gerei gibi yaplmasndan, ynetimi kendisine ait olan birimle ilgili ilerin dzenli ve eksiksiz yrtlmesinden, bu yolda meydana gelecek aksaklk ve zararlar ile yapt ilerin sonucundan bizzat sorumludur. Ayrca personel, yneticisi olduklar alma birimlerinde, Kanunda belirtilen grevleri zamannda, eksiksiz ve doru olarak yapmak ve yaptrmakla ve maiyetindeki personeli, grevin nitelik ve gereine gre yetitirmekle grevli ve sorumludur.

(3) Personel, greviyle ilgili olarak edindii ve Ajans tarafndan alnacak karar ve tedbirler ile bunlarn uygulanmasn etkileyebilecek nitelikteki bilgileri yneticilerine zamannda bildirmek zorundadr. Ayrca personel, Ajansa vermekle ykml olduu bilgi ve belgeleri zamannda, eksiksiz ve geree uygun olarak vermek zorundadr.

zen ve tazmin sorumluluu

MADDE 21 (1) Personel, grevlerini dikkat, zen ve itina ile yerine getirmek, kendilerine teslim edilen Ajans mallarn korumak, verimlilik ve krllk esaslarna gre kullanmak ve her an hizmete hazr halde bulundurmak iin gerekli tedbirleri almak, greviyle ilgili belge, ara ve gereleri yetki verilen yerler dna karmamak ve zel ilerinde kullanmamakla ykml ve grevlerinin tam ve zamannda yerine getirilmesinden yneticilerine kar sorumludur.

(2) Personel, grevin gerektirdii itibar ve gvene layk olduunu Ajans iinde ve dnda sz, fiil ve davranlaryla gstermek zorundadr. Grevi gerei yurt dnda bulunmas veya uluslararas kurum, kurulu ve kiilerle irtibat halinde olmas durumunda, Ajansn itibarn veya grev haysiyetini zedeleyici sz, fiil ve davranlarda bulunmamakla ykmldr.

(3) Personel iin yapm srasnda grevinin gerektirdii zeni gstermekle ykml olup, kast, kusur, ihmal veya tedbirsizlii sonucu bu Ynetmelie aykr davranlmas suretiyle Ajansn herhangi bir zarara uramasna neden olmas halinde, bu zarar tazmin etmekle ykmldr.

sahipleriyle ve i arkadalaryla ilikiler

MADDE 22 (1) Personel, dorudan doruya veya arac eliyle i sahiplerinden bor para ve hediye isteyemez ve grevi srasnda olmasa dahi menfaat salama amac ile hediye kabul edemez. Ancak; Bakan ve Ajans alanlarna grevlerinden dolay verilmi olan hediyeler, Ajans demirba defterine kaydolunur.

Devir ve teslim ykmll

MADDE 23 (1) Grevi sona eren veya geici olarak grevinden ayrlan personel, saklamakla ykml ve sorumlu olduklar uhdelerinde bulunan para ve para hkmndeki deerleri, kymetli evrak, resmi belgeleri, demirbalar ve dier ara ve gereler ile yapmakta olduklar ileri, grevlerinden ayrlmadan nce yneticileri tarafndan gsterilecek kimselere, byle biri gsterilmemise bizzat yneticilerine, zorunlu ve mcbir sebepler dnda, usulne uygun olarak ayn gn ierisinde devir ve teslim etmek zorundadr. Devir ve teslim ykmlln yerine getirmeyen personel grevinden ayrlamaz. Hastalk, lm, tutukluluk ve benzeri zorunlu haller ile kendinden sonraki yetkili personele devir ve teslimden kanma durumunda devir ve teslim; yerine grevlendirilen personele, kiiden oluan bir devir kurulu aracl ile devredilir. Devir ve teslim ykmllnn yerine getirilmemesinden dolay Ajansn urayaca her trl zarar ve ziyandan, buna sebep olan personel sorumludur.

Sr saklama ykmll

MADDE 24 (1) Personel, grevi icab kendilerine intikal etmi olan bilgi ve belgeleri sakl tutmak zorunda olup, bu erevede aklanmamas gereken veya aklandnda Ajans maddi veya manevi olarak zarara uratabilecek bilgileri aklayamaz. Aksi takdirde, Ajans urad maddi ve manevi zararn karlanmasn salamak amac ile dava aabilecei gibi srr aklayan ahs hakknda Savcla su duyurusunda da bulunabilecektir. Bu ykmllk personelin Ajanstan ayrlmas halinde dahi devam eder.

Mal bildiriminde bulunma ykmll

MADDE 25 (1) Personel, kendileri ile elerine ve velayetleri altndaki ocuklarna ait olan tanr ve tanmaz mallar, alacak ve borlar ile malvarlna dahil dier hususlar hakknda, 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayl Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rvet ve Yolsuzluklarla Mcadele Kanunu ile 10/8/1990 tarihli ve 90/748 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Mal Bildiriminde Bulunulmas Hakknda Ynetmelikte belirlenen usullere gre, mal bildirimi beyannamesi vermek ve bunlarda meydana gelecek nemli deiiklikleri en ge bir ay ierisinde Ajansa bildirmek zorundadr. Ayrca sonu sfr ve be ile biten yllarn en ge ubat ay sonuna kadar mal bildirimleri yenilenir.

Yayn, deme ve konferanslar iin izin

MADDE 26 (1) Personel tarafndan, Ajansn faaliyetleri konusunda kitap veya dergi ve gazetelere yaz yazmak ya da deme ve konferanslar vermek gibi iler ile yazlan herhangi bir kitap veya yazda Ajanstaki unvann kullanmak, Bakan veya vekilinin iznine baldr.

BENC BLM

eitli ve Son Hkmler

Siyasi faaliyet

MADDE 27 (1) Personel, Ajansn imknlarn kullanarak herhangi bir siyasi partinin veya grn propagandasn yapamaz, afi, ilan ve benzeri yayn aralarn kullanamaz ve datamaz, Ajanstaki grevini yaparken herhangi bir siyasi parti lehine veya aleyhine hareket etme amac gdemez ya da Ajans personelini siyasi olarak etkilemeye alamaz. Aksi ynde hareket edenlerin i akitleri tek tarafl olarak iptal edilir.

alma sreleri

MADDE 28 (1) Ajans personelinin alma saatleri, gnde dokuz saat olmak zere haftada toplam 45 saattir. Ancak personel, kendisine verilen grevleri, alma saat ve srelerine bal kalmakszn, en ksa srede ve en iyi ekilde sonulandrmak zorundadr.

Veklet

MADDE 29 (1) Bakan veya daire bakanlarnn, izin, hastalk, yurt ii ve yurt d seyahat veya dier nedenlerle grevde bulunamadklar srelerde sz konusu grevler, vekleten yrtlr. Bakann izin, hastalk, yurt ii ve yurt d seyahat veya dier nedenlerle grevde bulunamad srelerde, Bakann uygun grd daire bakan, Bakan Vekili sfatyla Bakann yerine veklet eder. Yerine veklet edilen, greve balad anda, veklet ilemi kendiliinden sona erer. Btn vekleten grevlendirmeler Bakann onayna tabidir. Bakann herhangi bir nedenle grevden ayrlmas halinde, vekleten atama Babakan tarafndan yaplr.

Ynetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 30 (1) Bu Ynetmelikte dzenlenmeyen konularda 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayl Kanunu ve dier ilgili i mevzuat hkmleri uygulanr.

Dzenleme yetkisi

MADDE 31 (1) Bu Ynetmeliin uygulanmas srasnda doacak tereddt ve anlamazlklar ile uygulamaya ilikin aksaklklar gidermeye ve uygulamay ynlendirmeye, ilke ve standartlar belirlemeye ve uygulama birliini salayacak gerekli dzenlemeleri yapmaya, bu hususta gerekli her trl bilgi ve belgeyi istemeye Bakan yetkilidir.

akdi

MADDE 32 (1) akitleri, personelin istihdam edilecei pozisyon ve personelin zellikleri dikkate alnarak her bir personel iin ayr ayr olmak zere dzenlenir.

(2) akdi birinci fkra hkmne uygun olarak Bakan tarafndan dzenlenir.

Performans deerlendirme

MADDE 33 (1) Ajans personeline uygulanacak performans deerlendirme sistemi, Bakan tarafndan yrrle konulacak bir talimat ya da ynerge ile dzenlenir.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 34 (1) Bu Ynetmelikle, 14/3/2007 tarihli ve 01.88 sayl Babakan Oluru ile yrrle konulan Trkiye Yatrm Destek ve Tantm Ajans nsan Kaynaklar Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Yrrlk

MADDE 35 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 36 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Bakan yrtr.

 

EK-1

KADRO POZSYONLARI:

UNVANI

SAYISI

Bakan

1 (bir)

Daire Bakan

5 (be)

Hukuk Maviri

1 (bir)

Uzman

40 (krk)

Deneti

1 (bir)

Bte ve Muhasebe Direktr

1 (bir)

Halkla likiler Direktr

1 (bir)

Personel (nsan Kaynaklar) Direktr

1 (bir)

Satn Alma Direktr

1 (bir)

Bilgi lem Direktr

1 (bir)

dari ler Direktr

1 (bir)

zel Kalem Mdr

1 (bir)

dari ler ve Satn Alma Grevlisi

1 (bir)

Destek Personeli

4 (drt)

TOPLAM

60 (altm) adet