21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİ, BUNLARIN RÖMORKLARI VE

BİRBİRİYLE DEĞİŞTİRİLEBİLİR ÇEKİLEN MAKİNALARI İLE

SİSTEMLERİ, AKSAMLARI, AYRI TEKNİK ÜNİTELERİ İLE

İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2003/37/AT)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’ nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Avrupa Birliğinin 2003/37/EC direktifine ve bu direktifi değiştiren 2004/66/EC, 2005/13/EC, 2005/67/EC, 2006/96/EC, 1137/2008/EC, 2010/22/EU ve 2010/62/EU direktiflerine paralel olarak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h), (r) ve (z) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“h) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“r) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)’ni

“z) Teknik Servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş akredite edilmiş kuruluş veya kurumunu,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Ek II, Bölüm B, Kısım II-C’de belirtilen standartlaştırılmış Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kodları temelinde verilen deney raporlarının eş değerliği, ayrı yönetmeliklere göre düzenlenen deney raporlarına alternatif olarak kabul edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe geçici madde eklenmiştir.

“Uygulama

GEÇİCİ MADDE 6 – Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için ilk defa tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin Örnek A’sında yer alan 2.4, 2.7.2 ve 3.4.3.2.4.3 numaralı maddeler ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin Örnek A’sında yer alan 15 numaralı dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, 22 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmıştır.

“(15) ISO 612/-6.8:1978 Standardı.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin Bölüm B’sinin;

“a) Kısım I’inde yer alan “Ayrı Yönetmeliklerin Listesi” başlıklı tablosunun 18.1 maddesindeki T5 sütununda bulunan “(X)” ibaresi “X” şeklinde,”

“b) Kısım II.C’de yer alan tablonun başındaki paragraf ve aynı tablonun altında yer alan (*) işaretli dipnot;”

“Aşağıda verilen OECD kodlarına uygun olan deney raporları (tam), karşılık gelen ayrı yönetmeliklere uygun olarak hazırlanmış deney raporlarının yerine kullanılabilir.”

“(*) Deney raporları 2008 Ekim tarihli C(2008) 128 OECD Konsey kararı ile uyumlu olmalıdır. Emniyet kemeri bağlantı parçaları için deney raporlarının denkliği, sadece deneye tabi tutulmuşlarsa kabul edilebilir. Son olarak OECD Konseyi C(2005) 1 sayılı Kararı ile değiştirilen OECD Konseyi (2000) 59 sayılı Kararına uygun deney raporları geçerli olacaktır. Bu Yönetmeliğin değiştirildiği tarihten itibaren, yeni deney raporları Kodların yeni versiyonuna dayanacaktır.” şeklinde

“c) İlave 1’inin, Kısım II’sinde yer alan “Ayrı Yönetmeliklerin Özel Amaçlı Araçlara Uygulanabilirliği” başlıklı tablosunun 2.2 maddesinin, T4.3 sütununda ve 17.1 maddesinin, T4.3 sütununda bulunan “(X)” ibaresi “X” ”şeklinde

değiştirilmiştir.

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek III’ünün, Kısım I’inin “A-Tam/tamamlanmamış traktörler” bölümünün 13 numaralı maddesinde yer alan 2 numaralı dipnot yürürlükten kaldırılmış, aynı ekin Kısım II’sinin “Tamamlanmamış araçlar için” bölümünde yer alan 0.5 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“0.5. Temel araç imalatçısının adı ve adresi:.................................................................... Aracın son imalat aşamasını gerçekleştiren imalatçının adı ve adresi(1):...................................”

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

8/6/2008

26900

 

 

Ekleri için tıklayınız.