21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

İKİ VEYA ÜÇ TEKERLEKLİ MOTORLU ARAÇLARIN TİP

ONAYI YÖNETMELİĞİ (2002/24/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik, karayolunda seyretmesi için tasarlanmış, iki veya başka tür tekerlekli olup olmadığına bakılmaksızın, aşağıda belirtilen iki veya üç tekerlekli bütün motorlu araçlara ve bu tür araçların aksamlarına veya ayrı teknik ünitelerine uygulanır.

Birinci fıkra kapsamındaki araçlar aşağıdaki alt kategorilere ayrılır.

a) Mopetler; örneğin iki tekerlekli araçlar (L1e kategorisi) veya azamî tasarım hızı saatte 45 km’yi geçmeyen üç tekerlekli araçlar (L2e kategorisi) ve;

1) İki tekerlekli tip olması durumunda aşağıdaki motor özelliklerine sahip;

i) İçten yanmalı tip durumunda, silindir kapasitesi 50 cm3’ü geçmeyen veya

ii) Elektrik motorlularda azami sürekli anma gücü 4 kW’ı geçmeyen.

2) Üç tekerlekli tip olması durumunda aşağıdaki motor özelliklerine sahip;

i) Pozitif ateşlemeli tip ise, silindir kapasitesi 50 cm3’ü geçmeyen veya

ii) Diğer içten yanmalı motorlarda azamî net motor gücü 4 kW’ı geçmeyen veya

iii) Elektrik motorlularda azamî sürekli anma gücü 4 kW’ı geçmeyen.

b) Motosikletler, azamî tasarım hızı 45 km/h’den ve/veya silindir kapasitesi 50 cm3’ten fazla olan içten yanmalı bir motor tipi ile donatılmış, örneğin sepetsiz (L3e kategori) veya sepetli (L4e kategori) iki tekerlekli araçlar.

c) Üç tekerlekli motosikletler, azamî tasarım hızı 45 km/h’den ve/veya silindir kapasitesi 50 cm3’ten fazla olan içten yanmalı bir motor tipi ile donatılmış, örneğin tekerlekleri simetrik olarak yerleştirilmiş üç tekerlekli (L5e kategori) araçlar.

Bu Yönetmelik, dört tekerlekli motosikletler, örneğin dört tekerleği olan ve aşağıdaki özellikleri taşıyan araçlar için de geçerlidir. Diğer yönetmeliklerden herhangi birinde farklı şekilde belirtilmedikçe, bu araçlar L2e kategorisi üç tekerlekli mopetler için geçerli teknik özellikleri yerine getirmelidir.

a) Elektrikli araçlarda akü kütlesi hariç, yüksüz kütlesi 350 kg’ı aşmayan (L6e kategori), azamî tasarım hızı 45 km/h’yi geçmeyen dört tekerlekli hafif motosikletler ve aşağıdaki özellikleri olan:

1) Pozitif ateşlemeli motorlar için motor silindir kapasitesi 50 cm3’ü geçmeyen veya

2) Diğer içten yanmalı motorlarda azamî net motor gücü 4 kW’ı geçmeyen veya

3) Elektrik motorlularda azamî sürekli anma gücü 4 kW’ı aşmayan

araçlar.

b) Elektrikli araçlarda akü kütlesi hariç, yüksüz kütlesi 400 kg’ı geçmeyen (yük taşıma amaçlı araçlarda 550 kg) (L7e kategori), azamî net motor gücü 15 kW’ı geçmeyen ve bir üstteki (a) bendinde belirtilen araçlar haricinde, diğer dört tekerlekli motosikletler için geçerlidir. Diğer yönetmeliklerden herhangi birinde farklı şekilde belirtilmedikçe, bu araçlar üç tekerlekli motosiklet olarak kabul edilmeli ve L5e kategori üç tekerlekli motosikletler için geçerli teknik özellikleri yerine getirmelidir.

Bu Yönetmelik kapsamı dışında kalan araçlar ve uygulama dışında olan hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmelik;

1) Azamî tasarım hızı 6 km/h’yi geçmeyen araçları,

2) Yaya kontrollü olarak kullanıma yönelik araçları,

3) Fiziksel engellilerin kullanıma yönelik araçları,

4) Karayolu veya karayolu dışındaki şartlardaki yarışmalarda kullanıma yönelik araçları,

5) 92/61/AT Yönetmeliğinin uygulanma tarihinden önce kullanımda olan araçları,

6) Tarımsal veya benzeri amaçlar için kullanılan traktör veya makinaları,

7) Simetrik olarak yerleştirilmiş, bir tekerleği önde, iki tekerleği arkada olan, özellikle karayolu dışında eğlence amaçlı kullanıma yönelik araçları,

8) Azamî sürekli anma gücü 0,25 kW olan ve gücü tedricî olarak azalıp nihayetinde 25 km/h’ye ulaştıktan sonra veya pedal çevrilmeye ara verildikten hemen sonra kesilen bir yardımcı elektrik motoru ile donatılmış pedal destekli bisikletleri

kapsamaz.

b) Bu Yönetmelik, kapsamındaki araçlara takılmak üzere tasarlanmamış ayrı teknik ünite ve aksamlara da uygulanmaz.

c) Bu Yönetmelik, bu tür onayları veren üye ülkelerin, herhangi bir aksam ve ayrı teknik üniteyle ilgili tip onayının ilgili ulusal şartların yerine bu Yönetmeliğe göre verilmesini kabul ettiği durumlar hariç, tek aracın onayı için geçerli değildir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (c), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,”

“c) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini (2007/46/AT),”

“d) AİTM Yönetmeliği: 28/11/2008 tarihli ve 27068 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliği,”

“g) Araç tipi: Aşağıdaki özelliklere sahip olan bir araç veya araç grubunu (varyantlar);

1) Tek bir kategoriye ait olanlar (2 nci maddede tanımlandığı şekliyle iki tekerlekli moped L1e, üç tekerlekli moped L2e ve benzeri),

2) Aynı imalâtçı tarafından imal edilenler,

3) Ana aksamların takıldığı şasi, gövde, alt gövde, zemin karteri veya yapısı aynı olanlar,

4) Aynı çalıştırma prensipli bir güç ünitesine sahip olanlar (içten yanma, elektrik, hibrit ve benzeri),

5) İmalâtçı tarafından belirtilen aynı tip gösterime sahip olanlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Kendilerine özgü yapılarından dolayı, bir veya daha fazla ayrı yönetmeliğin bir veya daha fazla şartına uyumlu olamayan, teknolojileri veya genel kavramları birleştiren araçlar, aksamlar veya ayrı teknik üniteler için, MARTOY’un 20 nci maddesi uygulanır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci madde eklenmiştir.

“Uygulama

Geçici Madde 2 – Bu Yönetmelik kapsamındaki araçlar için ilk defa tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 24 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek II’nin Kısım 1 inde bulunan 2 nci dipnotun (c) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinde atıf yapıldığı şekilde aşağıdaki kategorilere göre sınıflandırma

- İki tekerlekli mopet (L1e)

- Üç tekerlekli mopet (L2e)

- Motosiklet (L3e)

- Yan yolcu sepetli motosikletler (L4e)

- Üç tekerlekli motosikletler (L5e)

- Hafif dört tekerlekliler (L6e)

- Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendinde atıf yapıldığı gibi, hafif dört tekerleklilerin dışındaki dört tekerlekliler (L7e)”

“i) Bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen sınır değerler aşılmamak kaydıyla, %5 toleransa izin verilir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek II’nin 3.2.12 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki ilgili dipnot eklenmiştir.

“3.2.12. Hava kirliliğine karşı alınan tedbirler

3.2.12.1. Karter gazı geri dönüşüm tertibatı, sadece dört zamanlı motorlar için (tarifi ve çizimleri)

3.2.12.2. Kirlenmeyi önleyici ilâve cihazlar (varsa ve başka başlık altında gösterilmemişse):

3.2.12.2.1. Katalitik konvertör: evet/hayır (*)

3.2.12.2.1.1. Katalitik konvertör ve parçaların sayısı:

3.2.12.2.1.2. Katalitik konvertörin/konvertörlerin boyutu, şekli ve ölçüleri:

3.2.12.2.1.3. Katalitik işleminin tipi:

3.2.12.2.1.4. Değerli metallerin toplam yükü:

3.2.12.2.1.5. Nisbi (bağıl) yoğunlaşma:

3.2.12.2.1.6. Substrat (malzeme veya yapı):

3.2.12.2.1.7. Hücre yoğunluğu:

3.2.12.2.1.8. Katalitik konvertör gövde tipi:

3.2.12.2.1.9. Katalitik konvertörin/konvertörlerin yeri (egzoz hattı yer ve referans mesafesi):

3.2.12.2.2.2. Oksijen sensörü: evet/hayır (*)

3.2.12.2.2.2.1. Tip:

3.2.12.2.2.2.2. Yer:

3.2.12.2.2.2.3. Kontrol aralığı:

3.2.12.2.2.3. Hava enjeksiyonu: evet/hayır (*)

3.2.12.2.2.3.1. Tip (çarpma havası, hava pompası, vb.):

3.2.12.2.2.4. Egzoz gazı geri dönüşü: evet/hayır (*)

3.2.12.2.2.4.1. Karakteristikler (akış hızı, vb.):

3.2.12.2.5. Diğer sistemler (çalışma şekli ve açıklama):”

“(*) Uygun olmayanı siliniz.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek III’de bulunan 2 nci dipnot aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2) Yönetmeliğin 2 nci maddesindeki sınıflandırmaya göre.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek V’in; A kısmının Bölüm 1’ine ve B kısmının 1.1 maddesine aşağıdaki ibareler eklenmiştir.

“Güney Kıbrıs Rum Yönetimi için 49”

“Malta için 50”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek VII’nin 2.2 numaralı maddesi ile (1) ve (2) numaralı dipnotları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (3) ve (4) numaralı dipnotlar eklenmiştir.

“2.2. Tip II

CO (g/dak) (1) :………………………………………………….………..

HC (g/dak) (1) :…………………………………………………………...

CO (hacimce %) (2) :……………………………………………………..

Belirtilen rölanti devri (2) (3) :…………………………………………….

CO (hacimce %) (yüksek rölanti devrinde) (2) :…………………………

Belirtilen rölanti devri (2) (3) :……………………………….…………....

Motor yağ sıcaklığı (2) (4) :…………………………………….……….....”

“(1) Sadece bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (a) bendinde tanımlanan mopedler ve hafif dört tekerlekli motosikletler için

(2) Sadece bu Yönetmeliğin 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrasının (b) bendinde tanımlanan motosikletler, üç tekerlekli motosikletler ve dört tekerlekli motosikletler için.”

“(3) Beyan edilen ölçüm toleransı

(4) Sadece 4 zamanlı motorlar için uygulanabilir.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.