21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN KUMANDALARININ

TAKILMASI, KONUMU, ÇALIŞMASI VE TANINMASI İLE İLGİLİ

TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (86/415/AT)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 15/1/2002 tarihli ve 24641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kumandalarının Takılması, Konumu, Çalışması ve Tanınması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/415/AT)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) 2003/37/AT Yönetmeliği: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’ni,

c) Tarım veya Orman Traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya belirli araçları, makineleri veya römorkları tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, havalı lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, azami tasarım hızı 6 km’den az olmayan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,”

“g) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Bir deney laboratuvarı olarak Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş akredite edilmiş bir kuruluş veya kurumu,”

“i) Yetkili Temsilci: Bu Yönetmeliğin kapsadığı alanda yetkili kuruluşa karşı imalatçıyı temsil etmek ve onun adına hareket etmek üzere imalatçı tarafından görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Teknik hizmetler kuruluşu olarak, TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması ile ilgili 97/54/EC ve 2010/22/EU sayılı AT direktifler ile değişik 86/415/EEC sayılı AT Direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Ulusal tip onayı belgesi

Geçici Madde 3 – Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar traktöre AT tip onayı belgesi yerine ulusal tip onayı belgesi verilir.

Uygulama

Geçici Madde 4 – 2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için kumandalarının takılması, konumu, çalışması ve tanınması konusunda ilk defa tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sinin 2.4.2.2.3 numaralı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2.4.2.2.3- Üç nokta hidrolik kaldırma mekanizması, tutma ve çalıştırma prensibiyle çalışan aletler yoluyla harekete geçirilir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek II’sine aşağıdaki 2.5 numaralı madde eklenmiştir.

“2.5- Kuyruk mili kontrolü/kontrolleri

2.5.1- Kuyruk mili kavrama durumda iken motorun çalışma olasılığı olmamalıdır.

2.5.2- Harici kontroller

2.5.2.1- Kontroller kullanıcının motoru güvenli bir yerden çalıştırabileceği düzende sıralanmalıdır.

2.5.2.2- Kontrol/kontroller kasıtsız çalıştırmayı önleyecek şekilde tasarımlanmalıdır.

2.5.2.3- Çalıştırma kontrolü, en azından çalıştırmanın ilk 3 saniyesi için tutma ve çalıştırma prensibine göre çalışmalıdır.

2.5.2.4- Kontrol/kontrolleri çalıştırdıktan sonra hedeflenmiş işlemin zaman gecikmesi, teknik açıdan kavrama/çözme zamanından daha fazla olmamalıdır. Eğer bu gecikme aşılırsa, güç çıkış ünitesi otomatik olarak durmalıdır.

2.5.2.5- Güç Çıkış Ünite/Üniteleri, operatör koltuk pozisyonundan olduğu kadar ilgili dış kontrollerle de kapatılabilmelidir. Kapatma her zaman kontrolleri etkisiz kılıcı olmalıdır.

2.5.2.6- Dış güç çıkış ünite kontrolü ve operatörün koltuk konumundan güç çıkış ünite kontrolü arasındaki etkileşime izin verilmemelidir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek III’ünde yer alan 1 numaralı sembolün altına “ISO 3767-1:1998 standardı, sembol 8.18 bir alternatif olarak kullanılabilir.”, 3 numaralı sembolün altına “ISO 3767-2:1991 standardı, sembol 8.19 bir alternatif olarak kullanılabilir”, 6 numaralı sembolün altına “ISO 3767-2:1991 standardı, ISO 3767-1:1998’e göre birleşmiş sembol 7.11, sembol 7.1 ila 7.5’e kadar alternatif olarak kullanılabilir.” ve 7 numaralı sembolün altına “ISO 3767-2:1991 standardı, sembol 7.12 ISO 3767-1:1991 standardına uygun olarak 7.1 ila 7.5’e kadar alternatif olarak kullanılabilir.” cümleleri eklenmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.