21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (2007/46/AT)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 - 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin (2007/46/AT) 2 nci maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Avrupa Birliğinin  (AT) 595/2009, (AT) 661/2009, (EU) 371/2010, (EU) 183/2011, (EU) 582/2011, (EU) 678/2011 ve (EU) 65/2012 sayılı tüzükler ile yapılan değişiklikler dikkate alınarak”

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Elektrikli araçlar

GEÇİCİ MADDE 4 - (1) Sade elektrikli araçlar için, BM/AEK Regülasyonu 100 - Yapısı, işlevsel emniyeti ve hidrojen emisyonu ile ilgili özel şartlar hususunda bataryalı elektrikli araçların onayı ile ilgili teknik düzenleme (regülasyon) şartları aranır. Hibrit elektrikli araçlarda, aynı teknik düzenlemenin 01 serisi seviyesi yürürlüğe girdiğinde BM/AEK Regülasyonu 100.01 şartları aranır.”

“Uygulama tarihi

GEÇİCİ MADDE 5 - (1) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Ek II’si, Ek XI’inin İlave 6’sı ve Ek XI’inin 1 ila 5 numaralı ilavelerinde yer alan çizelgede ve altındaki “harflerin anlamı” kısmında bulunan “C, U, W5 ve W6 ibareleri ve açıklamaları”nın kaldırılması, L ibaresinin değiştirilmesi, I ve P/A ibaresi ve açıklamasının eklenmesi hususları ilk defa tip onayı alacak araçlara 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanır. Bu tarihten önce verilmiş tip onayları geçerliliğini korur ve bunların kapsam genişletilmesine anılan tarihten sonra da devam edilir.”

“Paçalık sistemleri

GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Ek IV’ünde, Ek XI’inin İlave 2’sinde yer alan çizelgedeki 43 üncü satırda ve Ek XI’inin İlave 4’ünde yer alan çizelgedeki 43 üncü satırda belirtilen paçalık sistemleri; ilk defa tip onayı alacak N1, azami yüklü kütlesi 7.5 tonu aşmayan N2, O1 ve O2 kategorisi araçlara bu değişikliğin yayımı tarihinden itibaren, tip onayı mevcut N1, azami yüklü kütlesi 7.5 tonu aşmayan N2, O1 ve O2 kategorisi araçlara 1/5/2013 tarihinden itibaren uygulanır.”

“Erken uygulama

GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu maddenin yürürlüğü girdiği tarihten itibaren, imalatçılar bu Yönetmeliğin herhangi bir hükmünün uygulanmasını isteyebilir.”

MADDE 4-  Aynı Yönetmeliğin Ek I’ine aşağıdaki 4.11, 4.11.1, 4.11.2 ve 4.11.3 maddesi eklenmiştir.

“4.11. Vites değiştirme göstergesi (GSI)

4.11.1. Akustik bildirim var evet/hayır(1). Evet ise, sesin tanımı ve sürücünün kulağına gelen ses düzeyi (dB(A)). (Akustik bildirim her zaman açılabilir/kapanabilir):

4.11.2. AB/65/2012 Yönetmeliği, Ek I, Madde 4.6’ya göre bilgi (imalatçının beyan ettiği değer):

4.11.3. Vites değiştirme göstergesi tertibatının fotoğrafları ve/veya çizimleri ve sistem aksamlarının ve çalışma şeklinin kısa tanımı:”

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin Ek II’si, Ek-1’deki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin Ek III’üne aşağıdaki 4.11, 4.11.1 ve 4.11.2 maddesi eklenmiştir.

“4.11. Vites değiştirme göstergesi (GSI)

4.11.1. Akustik bildirim var evet/hayır(1). Evet ise, sesin tanımı ve sürücünün kulağına gelen ses düzeyi (dB(A)). (Akustik bildirim her zaman açılabilir/kapanabilir):

4.11.2. AB/65/2012 Yönetmeliği, Ek I, Madde 4.6’ya göre bilgi (imalatçının beyan ettiği değer):”

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün başlığı  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ARAÇLARIN AT TİP ONAYI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR”

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün Bölüm I’indeki çizelgede yer alan  T.C. Resmi Gazetesi tarih ve sayısı ibaresinin yer aldığı sütununun; yaya korunması ile ilgili 58 inci satırı ile kesiştiği kutuya “29/8/2010-27687”, geri dönüştürülebilirlik ile ilgili 59 uncu satırı ile kesiştiği kutuya “4/6/2010-27601” ve hidrojen sistemi ile ilgili 62 nci satırı ile kesiştiği kutuya  “7/6/2011-27957” ibareleri eklenmiş, aynı çizelgede yer alan 43 üncü satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı çizelgeye 41a, 63 ve 63.1 inci satırlar ile (12) numaralı dipnot eklenmiştir.

 

43

Paçalık sistemleri

91/226/AT

OJ L 103,

23.4.1991, s.5

08/6/2002-24779

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

41a

Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet araçları/bilgilere erişim

595/2009/AT

OJ L 188, 18.7.2009, s.1

 

2/8/2011-28014

X (12)

 

X (12)

 

X

 

X(12)

 

X (12)

 

X

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

Genel güvenlik

661/2009/AT

OJ L 200, 31.7.2009, s.1

 

25/1/2012-

28184

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

63.1

Vites değiştirme

göstergeleri

AB/65/2012

L 28, 31.1.2012, s. 24.

1/12/2012-28484

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (12) Referans kütlesi 2610 kg’ı aşan (imalatçının talebi doğrultusunda ve referans kütlesi 2 840 kg’ı aşmaması kaydıyla), tip onayı 21/4/2009 tarihli ve 27207 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmeliğine ((AT)715/2007) göre olmayan araçlar için

 

MADDE 9 - Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün, Bölüm I’inde yer alan İlavenin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İlave 1-  Bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre küçük seriler hâlinde imal edilen M1 kategorisindeki araçların AT tip onayı için gereken şartlar”

MADDE 10 - Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün, Bölüm I’inin, İlave 1’inde yer alan çizelgeye aşağıdaki satırlar ile aynı çizelge altında yer alan açıklamalar bölümünde N/A’dan sonra gelmek üzere P/A açıklaması eklenmiştir.

 

41a

 

Araç üzerinde teşhis (OBD) ve bilgilere erişimle ile ilgili şartların toplam seti  hariç olmak üzere, ağır hizmet taşıtlarının emisyonları (Euro VI)/ bilgilere erişim

595/2009/AT

OJ L 188, 18.7.2009, s.1

 

A

 

63

Genel güvenlik

661/2009/AT

OJ L 200, 31.7.2009, s.1

P/A

 

63.1

Vites değiştirme göstergeleri

AB/65/2012

L 28, 31.1.2012, s. 24.

N/A

  

“P/A : Bu Yönetmelik kısmen uygulanabilir. Uygulamanın tam kapsamı bu Yönetmeliğin uygulama tedbirlerinde oluşturulur.”

MADDE 11 - Aynı Yönetmeliğin Ek IV’ünün Bölüm I’ine Ek-2’de yer alan “İlave 2” eklenmiştir.

MADDE 12 - Aynı Yönetmeliğin Ek V’i, Ek-3’teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 13 - Aynı Yönetmeliğin Ek VI’sının İlavesinde yer alan çizelgeye aşağıdaki satırlar eklenmiştir.

 

41a. Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet taşıtları/ bilgilere erişim

595/2009/AT

 

 

 

63.     Genel güvenlik

661/2009/AT

 

 

 

63.1. Vites değiştirme göstergeleri

AB/65/2012

 

 

 

MADDE 14 - Aynı Yönetmeliğin Ek VI’sında yer alan Örnek B’nin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı Ek’e Örnek C’den sonra gelmek üzere Ek-4’te yer alan “Örnek D” eklenmiştir.

 

“ÖRNEK B

(Sistemle ilgili bir aracın tip onayı için kullanılır)”

 

MADDE 15 - Aynı Yönetmeliğin Ek X’u, Ek-5’teki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 - Aynı Yönetmeliğin Ek XI’inin İlave 1’inde yer alan çizelgeye aşağıdaki 41a, 63 ve 63.1 inci satırlar eklenmiştir.

 

41a 

Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet taşıtları/bilgilere erişim

595/2009/AT

G+H

G+H

G+H

G+H

 

63

Genel Güvenlik

661/2009/AT

P/A

P/A

P/A

P/A

 

63.1

Vites değiştirme göstergeleri

AB/65/2012

G

G

 

 

 

MADDE 17 - Aynı Yönetmeliğin Ek XI’inin İlave 2’sinde yer alan çizelgedeki 43 üncü satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı çizelgeye 41a, 63 ve 63.1 inci satırlar eklenmiştir.

 

43

Paçalık Sistemleri

91/226/AT

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

41a

Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet taşıtları/bilgilere erişim

595/2009/AT

A

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

63

Genel Güvenlik

661/2009/AT

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

 

63.1

Vites değiştirme göstergeleri

AB/65/2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 18 - Aynı Yönetmeliğin Ek XI’inin İlave 3’ünde yer alan çizelgeye aşağıdaki 41a,  63 ve 63.1 inci satırlar eklenmiştir.

 

41a

Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet taşıtları/bilgilere erişim

595/2009/AT

X

 

63

Genel Güvenlik

661/2009/AT

P/A

 

63.1

Vites değiştirme göstergeleri

AB/65/2012

G

 

MADDE 19 - Aynı Yönetmeliğin Ek XI’inin İlave 4’ünde yer alan çizelgedeki 43 üncü satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı çizelgeye M1 sütunu ile 41a, 63 ve 63.1 inci satırlar eklenmiştir.

 

43

Paçalık Sistemleri

91/226/AT

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

Madde

Konu

Düzenleyici mevzuat referans numarası

 

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

 

41a

Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet taşıtları/ bilgilere erişim

595/2009/AT

 

H

H

H

H

H

 

 

 

 

 

63

Genel Güvenlik

661/2009/AT

 

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

 

63.1

Vites değiştirme göstergeleri

AB/65/2012

G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 20 - Aynı Yönetmeliğin Ek XI’inin İlave 5’inde yer alan çizelgeye aşağıdaki 41a ve 63 üncü satırlar eklenmiştir.

 

41a

Emisyonlar (Euro VI) ağır hizmet taşıtları/bilgilere erişim

595/2009/AT

V

 

63

Genel Güvenlik

661/2009/AT

P/A

 

MADDE 21 - Aynı Yönetmeliğin Ek XI’inin İlave 5’inden sonra ve “harflerin anlamları” ifadesinden önce gelmek üzere, başlığı ile birlikte aşağıda yer alan İlave 6 eklenmiştir.

 

“İlave 6

İstisnai yük taşıma römorkları

Madde

Konu

Düzenleyici mevzuat referans numarası

O4 kategorisi römork

3

Yakıt depoları / arka koruma tertibatları

70/221/AT

X

4

Arka tescil plakası yeri

70/222/AT

X

5

Direksiyon döndürme kuvveti

70/311/AT

X

9

Fren

71/320/AT

X

10

Radyo parazitleri (elektromanyetik uyumluluk)

72/245/AT

X

18

Zorunlu etiketler

76/114/AT

X

20

Aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi

76/756/AT

A+N

21

Refleks  Reflektörler

76/757/AT

X

22

Uç hat işaret, ön konum (yan), arka konum (yan), stop, yan işaret, gündüz seyir lambaları

76/758/AT

X

23

Sinyal lambaları

76/759/AT

X

24

Arka tescil plaka lambaları

76/760/AT

X

28

Arka sis lambaları

77/538/AT

X

29

Geri vites lambaları

77/539/AT

X

36

Isıtma sistemleri

2001/56/AT

N/A

42

Yan koruma

89/297/AT

A

43

Paçalık sistemleri

91/226/AT

A

46

Lastikler

92/23/AT

I

48

Kütleler ve Boyutlar

97/27/AT

X

50

Bağlantı tertibatları

94/20/AT

X

63

Genel güvenlik

661/2009/AT

P/A”

 

MADDE 22 - Aynı Yönetmeliğin Ek XI’inin 1 ila 5 numaralı ilavelerinde yer alan çizelgede ve altındaki “harflerin anlamı” kısmında bulunan “C, U, W5 ve W6 ibareleri ve açıklamaları” kaldırılmış, L ibaresi aşağıdaki gibi değiştirilmiş, I ve P/A ibaresi ve açıklaması eklenmiştir.

“L: Uygulama, normal olarak araç yolda seyir hâlindeyken kullanılmak üzere tahsis edilmiş koltuklarla sınırlıdır. Arka oturma konumlarında en azından karın emniyet kemeri için bağlantı elemanları bulunmalıdır. Normal olarak araç yolda seyir hâlindeyken kullanılmamak üzere tahsis edilmiş koltuklar, şematik bir resimle veya üzerinde uygun metin bulunan bir işaretle, açık ve kullanıcıların görebileceği şekilde belirtilmelidir.”

I: Aracın azami tasarım hızı 80 km/s’ten  daha az olsa bile, lastikler BM/AEK Regülasyonu 54’e uygun tip onaylı olmalıdır. Yük kapasitesi, lastik imalatçıları ile anlaşmalı olarak römorkun azami tasarım hızı ile ilgili olacak şekilde ayarlanmalıdır.

P/A: Bu Yönetmelik kısmen uygulanabilir. Uygulamanın tam kapsamı 661/2009/AT Yönetmeliğinin uygulama tedbirlerinde oluşturulur.”

MADDE 23 - Aynı Yönetmeliğin Ek XV’i, bu Yönetmeliğin Ek-6’sı ile değiştirilmiştir.

MADDE 24 - Aynı Yönetmeliğin Ek XVI’sı, bu Yönetmeliğin Ek-7’si ile değiştirilmiştir.

MADDE 25 – (1) Aynı Yönetmeliğin;

a) Ek IV’ünün Bölüm I’indeki, Ek VI’nın İlavesindeki ve Ek XI’in İlave 2’sindeki çizelgede yer alan;

1) 3 üncü ila 10 uncu, 12 nci ila  38 inci,  42 nci ila 45 inci ve 47 nci ila  57 nci satıra kadar olan satırlar,

2) 40 ıncı ve 41 inci satırları,

3) 46 ncı satırı,

b) Ek IV’ünün, Bölüm I, İlavesindeki ve  Ek XI’in İlavesindeki çizelgede yer alan;

1) 3 üncü ila 10 uncu, 12 nci ila 37 nci,  44 üncü, 45 inci ve 50 nci ila 54 üncü satıra kadar olan satırlar,

2) 40 ıncı ve 41 inci satırları,

3) 46 ncı satırı,

c) Ek XI’in İlave 1’indeki çizelgede yer alan;

1) 3 üncü ila 10 uncu, 12 nci ila 38 nci,  44 üncü, 45 inci ve 47 nci ila 54 üncü satıra kadar olan satırlar,

2) 40 ıncı ve 41 inci  satırları,

3) 46 ncı satırı,

ç) Ek XI, İlave 4 ve İlave 5’indeki çizelgede yer alan;

1) 3 üncü ila 10 uncu, 12 nci ila 36 ncı, 42 nci ila 45 inci ve 47 nci ila 57 nci satıra kadar olan satırlar,

2) 40 ıncı ve 41 inci  satırları,

3) 46 ncı satırı,

d) Ek XI’inin 1 ila 5 numaralı ilavelerinde yer alan çizelgede ve altındaki “harflerin anlamı” kısmında bulunan “C, U, W5 ve W6 ibareleri ve açıklamaları”

yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 - Bu Yönetmeliğin;

a)  9, 11 ve 14 üncü maddeleri 1/1/2013,

b)25 inci maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi 1/11/2014, (2) numaralı alt bendi 1/1/2016, (3) numaralı alt bendi 1/11/2017 tarihinde,

c)  25 inci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi 1/11/2014, (2) numaralı alt bendi 1/1/2016, (3) numaralı alt bendi 1/11/2017 tarihinde,

ç) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendi 1/11/2014, (2) numaralı alt bendi 1/1/2016, (3) numaralı alt bendi 1/11/2017 tarihinde,

d) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinin (1) numaralı alt bendi 1/11/2014, (2) numaralı alt bendi 1/1/2016, (3) numaralı alt bendi 1/11/2017 tarihinde,

e) 25 inci maddenin birinci fıkrasının (d) bendi 1/11/2014 tarihinde,

f) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 27 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

 

Ekleri için tıklayınız.