21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN BAZI

AKSAMLARI VE KARAKTERİSTİKLERİ İLE İLGİLİ TİP

ONAYI YÖNETMELİĞİ

(2009/144/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve bazı aksamları ve karakteristikleri bakımından tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin ve traktörlerin bazı aksamlarının belgelendirilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinin (2003/37/AT) ekinde yer alan Ek-2’de belirtilen T1, T2, T3 ve T4 kategorisi, havalı lastikli tekerlekler ile donatılmış ve azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan tekerlekli tarım veya orman traktörlerine;

a) Boyutlar ve çekilebilir kütleler,

b) Hız regülatörü ve tahrik aksamlarının, çıkıntıların ve tekerleklerin korunması,

c) Ön camlar ve diğer camlar,

ç) Bağlantı noktasındaki düşey yükü de içerecek şekilde traktör ve çekilen araç arasındaki mekanik bağlantılar,

d) Traktör gövdesine resmi plaka ve etiketlerin takılma yeri ve yöntemi,

e) Çekilen araçlar için fren kumandası gibi bazı aksamları ve karakteristikleri bakımından AT tip onayı belgesi verilmesi ve bu aksamlardan camlara ve diğer cam panellere ve mekanik bağlantılara AT aksam tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin 11/8/2010 tarihli ve 2010/52/EU sayılı ve 8/9/2010 tarihli ve 2010/62/EU sayılı direktifleri ile değişik 30/11/2009 tarihli ve 2009/144/EC sayılı direktiflerine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) AT: Avrupa Topluluğunu,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uygunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi veya imalatçı temsilcisini,

ç) İmalatçı temsilcisi: Bu Yönetmeliğin kapsadığı alanda yetkili kuruluşa karşı imalatçıyı temsil etmek ve onun adına hareket etmek üzere imalatçı tarafından görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Onay Kuruluşu: Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Servis görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Servise veya Onay Kuruluşuna bilgi dokümanı (tanıtım belgesi)  gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

f) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Servisin görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

g) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ğ) Tarım veya orman traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya belirli araçları, makineleri veya römorkları tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

h) Teknik Servis: Bir deney laboratuvarı olarak Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

ı) AT Tip Onayı belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bazı aksamları ve karakteristiklerinin bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda traktör için verilen belgeyi,

i) TORTOY: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğini (2003/37/AT),

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı belgesi başvuruları

MADDE 5 – (1) Tip Onayı belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bazı aksamları ve karakteristikleri bakımından traktör için Tip Onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya imalatçı temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip Onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip onayı işlemleri

MADDE 6 – (1) Tip Onayı işlemleri aşağıda belirtilmiştir:

a) Onay Kuruluşu, Ek-3 ve/veya Ek-4’te yer alan yapım ve deney şartlarını sağlayan ön camın veya diğer emniyet camlarının ve/veya mekanik bağlantısının herhangi bir tipi için Ek-3 B ve ilavelerinde ve Ek-4 İlave 5’te örneği bulunan AT aksam tip onayı belgesini ve AT aksam tip onayı numarasını ve Ek-3 A İlave 1’de ve Ek-4 İlave 4’te gösterilen örneğe uygun olan AT aksam tip onayı işaretini, traktör imalatçısına, ön cam veya mekanik bağlantı imalatçısına veya imalatçı temsilcisine verir.

b) Bu Yönetmelik kapsamındaki bazı aksamları ve karakteristikleri bakımından Ek-1 İlave 1, Ek-2 İlave 1, Ek-3 P, Ek-4 İlave 7, Ek-5 İlave 1 ve Ek-6 İlave 1’de yer alan belgeler traktör imalatçısı tarafından doldurularak, traktörün AT tip onayı belgesine eklenir.

Teknik servisler

MADDE 7 – (1) TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça teknik servis olarak görevlendirilir.

Tedbirler

MADDE 8 – (1) Onay Kuruluşu; boyutlar ve çekilebilir kütleler, hız regülatörü ve tahrik aksamlarının, çıkıntıların ve tekerleklerin korunması, ön camlar ve diğer camlar, bağlantı noktasındaki düşey yükü de içerecek şekilde traktör ve çekilen araç arasındaki mekanik bağlantılar, traktör gövdesine resmi plaka ve etiketlerin takılma yeri ve yöntemi ve çekilen araçlar için fren kumandası, bu Yönetmeliğin eklerinde belirtilen şartları sağlıyorsa ve ön camlar ve diğer cam paneller veya mekanik bağlantılar AT aksam tip onay işaretini taşıyorsa, bu aksam ve karakteristikleri gerekçe göstererek, bir traktörün AT tip onayı belgesini veya ulusal tip onayı belgesini vermeyi reddedemez, traktörün satışını, tescilini, kullanımını ve hizmete girmesini yasaklayamaz.

(2) Onay Kuruluşu, AT aksam tip onay işaretini taşıyan ön camlar ve diğer cam paneller veya mekanik bağlantıların yapısı ile ilgili gerekçelere dayanarak, bu aksamların pazarlanmasını yasaklayamaz.

(3) Onay Kuruluşu, onaylanmış tipe uygun olmayan AT aksam tip onay işaretini taşıyan ön camların veya mekanik bağlantıların pazara girmesini yasaklayabilir.

(4) Onay Kuruluşu, 6 ncı maddeye göre AT aksam tip onayı belgesi verilmiş olan ekipman tipi ile diğer tipler arasında karışıklığa neden olabilecek işaretlerin kullanımını engellemek için uygun bütün tedbirleri alır.

(5) AT aksam tip onayı belgesini veren Onay Kuruluşu, gerektiğinde ve diğer üye ülkelerdeki yetkili mercilerle işbirliğine ihtiyaç duyarsa, imalat modellerinin onaylı tipe uygun olduğunu doğrulamak için gerekli tedbirleri alır. Bu tür doğrulamalar ara kontrollerle sınırlıdır.

(6) AT aksam tip onayı belgesini veren Onay Kuruluşu, belli bir sayıdaki aynı AT aksam tip onay işaretini taşıyan ön camların veya mekanik bağlantıların onaylanan tipe uygun olmadığını tespit ederse, imalat modellerinin onaylanmış tipe uygunluğunu sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Ciddi ve tekrar eden uygunsuzluk durumunda, gerekirse AT aksam tip onayının geri çekilmesini de kapsayan hususlarla ilgili alınmış olan tedbirleri, diğer üye ülkelerin yetkili mercilerine bildirir. Bu tür uygunsuzluk durumunda Onay Kuruluşu, bir diğer üye ülkenin yetkili mercileri tarafından bilgilendirilirse aynı tedbirleri alır.

(7) Traktörün kullanımına ilişkin 4 üncü maddenin (c) bendindeki tanıma göre, çekilebilir kütleye (kütlelere) bağlı olarak traktördeki değişiklikleri içermedikçe veya ilave ulusal tip onayı kapsamında herhangi bir değişiklik yapılmadıkça, Ek-1 madde 2.2’de listelenen çekilebilir kütlelerin sınırları içinde, arazinin yapısı ile ilgili özellikle özel şartları yansıtan diğer ulusal hükümleri sürdürebilir.

Bildirim

MADDE 9 – (1) Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bazı aksamları ve karakteristikleri ile ilgili 2010/52/EU ve 2010/62/EU direktifleri ile değişik 2009/144/EC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

b) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin bazı parçaları ve özellikleri ile ilgili olarak görevlendirilen Teknik Servis Avrupa Birliği üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

c) Onay Kuruluşu, belgenin düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içinde, Ek-3 veya Ek-4’te örnekleri verilen, onayladıkları veya onayını reddettikleri ön camın veya mekanik bağlantının her bir tipi için tamamlanmış olan aksam tip onay belgelerinin bir kopyasını diğer üye ülkelerin yetkili mercilerine gönderir.

ç) Ön cama veya mekanik bağlantıya ait AT aksam tip onayının reddedilmesi veya geri çekilmesi veya kullanımı veya pazara sürülmesinin yasaklanması gibi bu Yönetmeliğin yerine getirilmesinde kabul edilen hükümlere göre alınmış olan her karar, esasına bağlı olarak detaylı nedenleri ile belirtilir. Bu tür kararlar, mevcut çözümler ve bu çözümler için izin verilen süreler, aynı zamanda bilgilendirilmesi gereken ilgili tarafa mevzuata göre bildirilir.

d) Onay Kuruluşu, tedbirler konusunda verilen kararın nedenlerini belirterek almış olduğu tedbirleri diğer üye ülkelere ve Avrupa Komisyonuna bildirir.

Muafiyetler

MADDE 10 – (1) Teknolojik olarak gelişmiş bu Yönetmelik kapsamındaki aksamlar ve aksamları ve karakteristikleri bakımından traktörler için tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, Avrupa Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin bazı parçaları ve özellikleri bakımından traktörlere Ulusal Tip Onayı belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 25/6/2003 tarihli ve 25149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (89/173/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) TORTOY kapsamındaki tarım veya orman traktörlerine bazı parçaları ve özellikleri bakımından ilk defa Tip Onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, Tip Onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) TORTOY kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin bazı parçaları ve özellikleri için, 12 nci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmeliğe göre AT Tip Onayı belgesi olan araçların kapsam genişletmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ulusal tip onayı belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar traktöre AT Tip Onayı belgesi yerine Ulusal Tip Onayı belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.