21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN

DEVRİLMEYE KARŞI KORUYUCU YAPISI İLE İLGİLİ

TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ

(2009/75/AT)

(Statik Deney)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruyucu yapısına AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği kapsamında yer alan; aşağıdaki özelliklere sahip, havalı lastik tekerlekli ve azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruyucu yapısına AT Aksam Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar:

a) Arka dingilin yerden yüksekliği 1000 mm’den fazla olmayan,

b) Tahrikli dingillerinden birinin sabit veya ayarlanabilir iz genişliği 1150 mm veya fazla olan,

c) Sökülebilir aletler ve çekme çubuğu için çok noktalı bağlantı aygıtı takılabilme imkanı olan,

ç) Bu Yönetmeliğe uygun olarak takılmış olan devrilmeye karşı koruyucu yapısı ve imalatçısı tarafından tavsiye edilen en büyük ebad lastikler takılı olarak, traktörün yüksüz ağırlığına 2003/37/AT Yönetmeliğinin Ek I’inde yer alan Örnek A’nın 2.1.1 inci maddesine tekabül eden kütlesi 800 kg veya daha fazla olan.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruyucu yapısı ile ilgili 13/7/2009 tarihli ve 2009/75/EC sayılı direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 2003/37/AT Yönetmeliği: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’ni,

b) Aksam: Traktörün bir parçası olarak ilgili yönetmelik hükümlerine tabi olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre traktörden bağımsız olarak da tip onayı alabileceği belirtilen, devrilmeye karşı koruyucu yapısı gibi bir üniteyi,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) Devrilmeye karşı koruyucu yapı (emniyet kabini veya yapısı): Bu Yönetmelikte bundan sonra koruyucu yapısı olarak anılacak olan, Traktör üzerine takılan ve esas amacı, normal kullanım sırasında sürücüyü devrilme neticesi oluşacak tehlikelerden koruyan veya tehlikeleri sınırlayan bir aksamı,

e) “e” işareti: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruyucu yapısının bu Yönetmelik hükümlerine göre uygun olarak imal edildiğini gösteren işareti,

f) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uygunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

g) İmalatçı temsilcisi: Bu Yönetmeliğin kapsadığı alanda yetkili kuruluşa karşı imalatçıyı temsil etmek ve onun adına hareket etmek üzere imalatçı tarafından görevlendirilen gerçek veya tüzel kişiyi,

ğ) Onay Kuruluşu: Tip onayı belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Servis görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

h) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından teknik servise veya Onay Kuruluşuna bilgi dokümanı gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

ı) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya teknik servisin görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

i) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

j) Tarım veya orman traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya belirli araçları, makineleri veya römorkları tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

k) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

l) Tip onayı belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinde kullanılan koruyucu yapısının bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak imal edildiğini belirten belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı belgesi başvuruları

MADDE 5 – (1) Tip onayı belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir:

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruyucu yapısına ait tip onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım paketi fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya imalatçı temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip onayı işlemleri

MADDE 6 – (1) Tip onayı işlemlerine ait hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Onay Kuruluşu; Ek-1,  Ek-2,  Ek-3,  Ek-4 ve Ek-5’te belirtilen hükümlere göre tasarım, yapım ve deney şartlarını yerine getiren koruyucu yapısı tipine ve bunun traktöre bağlantılarına Ek-6’da ve Ek-7’de belirtilen örneğe uygun AT tip onayı işareti, AT aksam tip onayı belgesi ve AT aksam tip onay numarası verir.

b) Koruyucu yapısının traktöre takılması ile ilgili Ek-8’de belirtilen şartlara göre traktöre verilen AT tip onayı belgesine, örneği Ek-9’da gösterilen bir belge eklenir.

Teknik servisler

MADDE 7 – (1)  TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça teknik servis olarak görevlendirilir.

Tedbirler

MADDE 8 – (1) Tedbirlere ait esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu, AT tip onayı işareti taşıyan koruyucu yapılarını ve bunların traktör bağlantılarını yapımları ile ilgili gerekçelerle pazarlanmasını yasaklayamaz. Bununla birlikte onaylı tipe uymayan ancak AT tip onayı işareti taşıyan sürücü koruyucu yapılarının pazarlanması yasaklanabilir.

b) AT aksam tip onayını vermiş olan Onay Kuruluşu, gerektiği derecede ve gerekirse diğer üye ülkelerin yetkili mercileriyle işbirliği yaparak, imalat modellerinin onaylanmış tipe uygunluğunu doğrulamak için gerekli tedbirleri alır. Bu doğrulamalar ara kontrollerle sınırlıdır.

c) Onay Kuruluşu, aksam tip onayı olan koruyucu yapılarının işaretleri ile diğer tertibatlar arasında karışıklık yaratacak işaretlerin kullanılmaması için gerekli tedbirleri alır.

ç) Onay Kuruluşu, AT aksam tip onayı işaretini taşıyan belli sayıda koruyucu yapılarının ve bunların traktöre montaj bağlantılarının onaylanmış olan tipe uygun olmadığını tespit ederse, imalat modellerinin onaylamış olan tipe uyumlu olmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır.

d) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan traktöre, Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’te belirtilen şartları sağlayan veya aynı traktörün Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapısı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/57/AT)’nin 2 nci maddesinde tanımlanan kapsama da girmesi durumunda, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapısı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/57/AT)’nin  Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ünde belirtilen şartları sağlayan devrilmeye karşı koruyucu yapısı takılması zorunludur.

e) Onay Kuruluşu, AT aksam tip onayı işaretini taşıyan ve Ek-8’de belirtilen şartları sağlayan koruyucu yapısı ve bunun traktöre bağlantılarından dolayı, bir traktöre AT tip onayı belgesi veya Ulusal Tip Onayı Belgesi vermeyi reddedemez ve bu traktörün satışını, tescilini, hizmete girmesini veya kullanımını reddedemez veya yasaklayamaz.

Bildirim

MADDE 9 – (1) Bildirime ait hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruyucu yapısı ile ilgili 2009/75/EC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

b) Onaylanan veya reddedilen aksam tip onayı belgelerinin bir nüshası belgenin düzenlenme tarihinden itibaren bir ay içerisinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna gönderilir.

c) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruyucu yapılarına ait aksam tip onayı belgesinin geri çekilmesi, reddedilmesi veya pazarlanması veya kullanımını yasaklayan kararlar ve alınan tedbirler imalatçıya veya imalatçı temsilcisine, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

ç) Görevlendirilen Teknik Servis, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine,  Avrupa Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

Muafiyetler

MADDE 10 – (1) Teknolojik olarak gelişmiş tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin koruyucu yapısına ilişkin tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, Avrupa Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin koruyucu yapısına ulusal tip onayı belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 17/8/2000 tarihli ve 24143 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (79/622/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruyucu yapısı için yeni tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) 2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruyucu yapısı için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (79/622/AT)’ne göre AT tip onayı belgesi olan araçların kapsam genişletmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3)  2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin devrilmeye karşı koruyucu yapısı için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (79/622/AT)’ne göre AT tip onayı belgesi olan araçların mevcut deney raporları Teknik Servis tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir.

Ulusal tip onayı belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1)  Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar traktöre AT tip onayı belgesi yerine ulusal tip onayı belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.