21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA

VE IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARI İLE İLGİLİ AKSAM TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ

(2009/68/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman ve ışıklı sinyal cihazlarının aksam tip onayı işareti taşımasına ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; havalı lastik tekerlekli ve azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan tarım veya orman traktörlerine yerleştirilmek üzere imal edilen, aşağıda belirtilen aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının aksam tip onayı işareti taşımasına ilişkin hususları kapsar.

a) Uzun huzme ve/veya kısa huzmeli far olarak görev yapan farlar veya bu farlarda kullanılan elektrik filamanlı lambaları,

b) Uç hat işaret lambaları,

c) Ön konum (yan) lambaları,

ç) Arka konum (yan) lambaları,

d) Stop (fren) lambaları,

e) Yön belirtme (sinyal) lambaları,

f) Geri yansıtıcılar,

g) Arka tescil plâka lambaları,

ğ) Ön sis lambaları ve bunlarda kullanılan filamanlı lambalar,

h) Arka sis lambaları,

ı) Geri vites lambaları,

i) Park lambaları.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları ile ilgili 13/7/2009 tarihli ve 2009/68/EC sayılı direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 2003/37/AT: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğini,

b) Aksam Tip Onayı işareti: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerine yerleştirilen, aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek 1’de atıfta bulunulan yönetmeliklerde belirtilen işareti,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

ç) AT Tip Onayı belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal tertibatlarının Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2009/61/AT) belirtilen hususlara uygun olarak yerleştirilmesi sonucunda traktör için verilen belgeyi,

d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uygunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi veya temsilcisini,

f) Onay Kuruluşu: Tip Onayı belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Servis görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

g) Tarım veya orman traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya belirli araçları, makineleri veya römorkları tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

ğ) Teknik Servis: Bir deney laboratuvarı olarak Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kuruluş veya kurumu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Uygulama

MADDE 5 – (1) Tekerlekli tarım veya orman traktörü imalatçıları, aşağıda belirtilen işaretlerden birisini taşıyan traktörlere ait aydınlatma ve sinyal cihazlarını Tekerlekli Tarım veya Orman ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/61/AT) hükümlerine uygun olarak traktöre yerleştirmek zorundadır.

a) Bu Yönetmelik ekinde yer alan motorlu araçlar ve römorklarının aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarına ilişkin yönetmeliklere göre verilen “e” AT aksam tip onayı işareti,

b) Bu Yönetmelik ekinde yer alan yönetmelikler içerisinde atıfta bulunulan, bu Yönetmelik kapsamındaki aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarına ilişkin Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Teknik Düzenlemelerine (Regülasyonlara) göre verilen ve eşdeğer olarak kabul edilen “E” aksam tip onayı işareti.

Teknik servisler

MADDE 6 – (1) TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça teknik servis olarak görevlendirilir.

Tedbirler

MADDE 7 – (1) Onay Kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamında yer alan ve Ek 1'de belirtilen aksam tip onayı işaretini taşıyan aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları, Tekerlekli Tarım veya Orman ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/61/AT)’nde öngörüldüğü gibi traktöre yerleştirilmiş ise, bu aksamlar gerekçe gösterilerek, bir traktöre AT Tip Onayı belgesini veya Ulusal Tip Onayı belgesini vermeyi reddedemez; traktörün satışını, hizmete girmesini veya kullanımını yasaklayamaz veya tescilini reddedemez.

Bildirim

MADDE 8 – (1) Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman ve ışıklı sinyal cihazlarının aksam tip onayı ile ilgili 2009/68/EC sayılı direktife göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

b) Tekerlekli tarım veya orman ve ışıklı sinyal cihazlarının aksam tip onayı ile ilgili olarak görevlendirilen Teknik Servis AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

MADDE 9 – (1) Teknolojik olarak gelişmiş aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarına aksam Tip Onayı belgesi ve bunlarla ilgili olarak traktörlere Tip Onayı belgesi talep edilmesi halinde, Avrupa Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, Ulusal Tip Onayı belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 20/10/2002 tarihli ve 24912 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazları ile İlgili Aksam Tip Onayı Yönetmeliği (79/532/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları İle Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri İle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları için ilk defa tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) 2003/37/AT kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazları ile İlgili Aksam Tip Onayı Yönetmeliğine (79/532/AT) göre AT Tip Onayı belgesi olan araçların kapsam genişletmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) 2003/37/AT kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazları için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazları ile İlgili Aksam Tip Onayı Yönetmeliğine (79/532/AT) göre AT Tip Onayı belgesi olan araçların mevcut deney raporları Teknik Servis tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir.

Ulusal tip onayı belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar traktöre AT Tip Onayı belgesi yerine Ulusal Tip Onayı belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.