21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ÇALIŞTIRMA

ALANI SÜRÜŞ KONUMUNA GEÇİŞİ, KAPILARI VE PENCERELERİ

İLE İLGİLİ TİP ONAYI YÖNETMELİĞİ (80/720/AT)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/6/2002 tarihli ve 24775 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çalıştırma Alanı Sürüş Konumuna Geçişi, Kapıları ve Pencereleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (80/720/AT)’nin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 2 – Bu Yönetmelik; sürücü koltuğunun referans noktası, Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/144/AT)’nin Ek-2’sinde belirtildiği üzere traktörün boylamasına orta düzlemi 100 mm daha fazlaysa, T4.3 kategorisinin traktörleri hariç; 2003/37/AT Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-2’de belirtilen T1, T3 ve T4 kategorisi havalı lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, azami tasarım hızı 6 km’den az olmayan tarım veya orman traktörlerine çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri bakımından AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (g) ve (i) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) 2003/37/AT Yönetmeliği: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğini,

c) Tarım veya Orman Traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya belirli araçları, makineleri veya römorkları tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, havalı lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, azami tasarım hızı 6 km’den az olmayan, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,”

“g) Teknik Hizmetler Kuruluşu (Teknik Servis): Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş akredite edilmiş kuruluş veya kurumu,”

“i) Yetkili temsilci: Bu Yönetmeliğin kapsadığı alanda yetkili kuruluşa karşı imalatçıyı temsil etmek ve onun adına hareket etmek üzere imalatçı tarafından görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişiyi,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Teknik servis olarak, TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça görevlendirilebilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri ile ilgili 82/890/EEC, 88/414/EEC, 97/54/EC, 2010/22/EU ve 2010/62/EU sayılı direktifler ile değişik 80/720/EEC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.

“Ulusal tip onayı belgesi

Geçici Madde 2 – Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar traktöre AT Tip Onayı Belgesi yerine Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir.

Uygulama

Geçici Madde 3 – Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için çalıştırma alanı sürüş konumuna geçişi, kapıları ve pencereleri konusunda ilk defa tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin I.2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“I.2 – Çalıştırma boşluğunun genişliği, iz genişliği 1150 mm’den az olan dar izli ve T4.3 kategorisinde yer alan traktörler için, koltuk referans noktası üzerinde 400 ila 900 mm arasında ve bu noktanın ilerisine doğru 450 mm’lik bölgede, en az 900 mm olmalıdır (Şekil 1 ve Şekil 3’e bakınız).

T4.3 kategorisinde yer alan traktörler için, çalışma boşluğunun genişliği, referans noktasının ilerisine doğru 450 mm’lik bir bölgede koltuk referans noktasının 400 mm üzerinde, en az 700 mm ve koltuk referans noktasının 900 mm üzerinde en az 600 mm olmalıdır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin III.4 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin Ek I’inin III.5 inci maddesine aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

“Eğer kabin içerisinde camı kırmaya yarayan bir alet var ise ve bu alet kırılgan camı kırabiliyor ise, yeterli büyüklükteki herhangi bir pencere acil çıkış noktası olarak tanımlanabilir. Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/144/AT)’nin Ek-3’ünün Kısım B’sinde yer alan 3, 4, 5, 6 ve 7 nci İlavelerinde değinilen güvenli cam, bu Yönetmeliğin amaçları bakımından kırılır cam olarak kabul edilmez.”

MADDE 11 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.