21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN ELEKTROMANYETİK

UYUMLULUĞU İLE İLGİLİ TİP ONAYI

YÖNETMELİĞİ (2009/64/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere ve bir araç veya aksamın ya da ayrı teknik ünitenin elektromanyetik ortamlarında, çevresindeki herhangi bir şeye karşı dayanılması güç elektromanyetik bozulmalar meydana getirmeyecek şekilde çalışma özelliğinde olmasını sağlamak üzere, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili aksam veya ayrı teknik ünitelerin ve tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin elektromanyetik uyumluluk bakımından belgelendirilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektromanyetik uyumluluk ile ilgili olarak araçlara takılan elektrikli veya elektronik alt tertibatına aksam veya ayrı teknik ünite olarak AT aksam tip onayı belgesi ve elektromanyetik uyumluluk konusunda 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamında yer alan azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT tip onayı belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin tarım veya orman traktörlerinin ürettiği radyo parazitlerinin giderilmesi ile ilgili 13/7/2009 tarihli ve 2009/64/EC sayılı direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aksam: Araçların parçası olarak ilgili mevzuat hükümlerine tabi olan ve bu Yönetmelik hükümlerine göre araçtan bağımsız olarak da tip onayı alabileceği belirtilen, elektrikli veya elektronik alt tertibatı (ESA) gibi bir üniteyi,

b) Araç: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerini,

c) AT: Avrupa Topluluğunu,

ç) Ayrı teknik ünite: İlgili mevzuat hükümlerine tabi olan ve ilgili yönetmelikte açıkça belirtilmesi şartıyla sadece bir veya daha fazla tanımlanmış araç tipi ile ilgili olarak ayrı tip onayı alabilen, elektrikli veya elektronik alt tertibatı (ESA) gibi, aracın bir parçası olarak hazırlanan üniteyi,

d) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) “e” işareti: ESA’nın bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak üretildiğini gösteren işareti,

f) “E” işareti: Birleşmiş Milletler/Avrupa Ekonomik Komisyonunun (BM/AEK) R-10 sayılı Teknik Düzenlemesi kapsamında elektromanyetik uyumluluk ile ilgili aksam ve teknik ünitelerin bu Teknik Düzenlemeye uygun olarak üretildiğini gösteren işareti,

g) Elektrikli/elektronik alt tertibat (ESA): Bir veya daha fazla özel işlevleri yerine getiren, herhangi bir birleşik elektrikli bağlantılar ve tesisat ile bir arada olan, aracın parçası olarak tasarımlanan, imalatçının talebi halinde bir aksam veya bir ayrı teknik ünite olarak onaylanabilen ve bundan böyle Yönetmelikte kısaca ESA olarak ifade edilecek olan bir elektrikli ve/veya elektronik cihaz ya da bu cihazların setini veya setlerini,

ğ) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uygunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi veya imalatçı temsilcisini,

h) İmalatçı temsilcisi: Bu Yönetmeliğin kapsadığı alanda yetkili kuruluşa karşı imalatçıyı temsil etmek ve onun adına hareket etmek üzere imalatçı tarafından görevlendirilen gerçek veya tüzel kişiyi,

ı) MARTOY: 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğini,

i) Onay Kuruluşu: Tip onayı belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, teknik servis görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

j) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından teknik servise veya Onay Kuruluşuna bilgi dokümanı gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

k) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya teknik servisin görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

l) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

m) Tarım veya orman traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya belirli araçları, makineleri veya römorkları tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

n) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kuruluş veya kurumu,

o) Tip onayı belgesi: Elektromanyetik uyumluluk konusunda bir traktörün veya aksam veya ayrı teknik ünite olarak ESA’nın bu Yönetmelik eklerinde belirtilen şartlara göre imal edildiğini gösteren belgeyi,

ö) TORTOY: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’ni,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı belgesi başvuruları

MADDE 5 – (1) Tip onayı belgesi başvuruları aşağıda belirtilmiştir.

a) Traktör ve/veya aksam veya ayrı teknik ünite için tip onayı belgesi başvuruları, bu Yönetmeliğin Ek 1’ine uygun olarak tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım paketi fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya imalatçı temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım dosyası başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

Tip onayı işlemleri

MADDE 6 – (1) Tip onayı işlemleri aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu, ESA için tip onayı verilmesi işlemlerini bu Yönetmeliğin Ek 1’inde belirtildiği şekilde yapar ve Ek 1’in İlave 7’sindeki örneğe uygun olarak “e” AT tip onayı işareti, örneği Ek 3 B’de bulunan AT aksam tip onayı belgesi ve AT aksam tip onayı numarası verir.

b) Onay Kuruluşu, eklerde belirtilen teknik özellikleri sağlayan ESA’nın traktöre takılması bakımından traktör tipine Ek 3 A’da bulunan AT tip onayı belgesi ve AT tip onayı numarası verir.

Teknik servisler

MADDE 7 – (1) TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça teknik servis olarak görevlendirilir.

Eşdeğer belgeler

MADDE 8 – (1) Elektromanyetik uyumluluk ile ilgili BM/AEK’nun R-10 sayılı Teknik Düzenlemesinin son versiyonuna göre traktör için uygun olarak düzenlenen belgeler ve “E” işareti eşdeğer olarak kabul edilir.

Tedbirler

MADDE 9 – (1) Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Bu Yönetmeliğin şartları sağlanırsa, elektromanyetik uyumlulukla ilgili gerekçelere dayanarak;

1) Traktör, sistem, aksam veya ayrı teknik ünite konusunda AT tip onayının veya ulusal tip onayının verilmesi reddedilemez.

2) Traktörlerin tescili, satışı veya kullanılması, aksamların veya ayrı teknik ünitelerin satışı veya kullanılması yasaklanamaz.

b) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden altı ay sonra, bu Yönetmeliğin şartları yerine getirilmediği taktirde;

1) TORTOY’a göre yeni araçlarla birlikte verilen uygunluk belgeleri geçersiz olur.

2) Aksam veya ayrı teknik ünite olarak yeni elektrik veya elektronik alt tertibatların satışı veya hizmete girişi reddedilebilir.

Bildirim

MADDE 10 – (1) Bildirime ait hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin elektromanyetik uyumluluğu konusunda 2009/64/EC sayılı AT direktifi dikkate alınarak hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu ve bu Yönetmelikle ilgili görevlendirilen Teknik Servisin isim ve adresi Avrupa Komisyonuna ve AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına bildirilir.

b) Onaylanan veya reddedilen Tip Onayı belgelerinin bir nüshası belgenin düzenlendiği tarihten itibaren bir ay içerisinde AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Avrupa Komisyonuna gönderilir.

Muafiyetler

MADDE 11 – (1) Elektromanyetik uyumluluk bakımından teknolojik olarak gelişmiş traktör tipleri için tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, Avrupa Komisyonuna ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, traktörlere ulusal tip onayı belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 24/6/2003 tarihli ve 25148 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım Veya Orman Traktörlerinin Ürettiği Radyo Parazitlerinin Giderilmesi (Elektromanyetik Uyumluluk) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (75/322/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için elektromanyetik uyumluluk konusunda ilk defa tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) 2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerine elektromanyetik uyumluluk konusunda, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce Tarım Veya Orman Traktörlerinin Ürettiği Radyo Parazitlerinin Giderilmesi (Elektromanyetik Uyumluluk) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (75/322/AT) göre AT tip onayı belgesi olan araçların kapsam genişletmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) 2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerine elektromanyetik uyumluluk konusunda, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce Tarım Veya Orman Traktörlerinin Ürettiği Radyo Parazitlerinin Giderilmesi (Elektromanyetik Uyumluluk) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (75/322/AT)’ne göre AT tip onayı belgesi olan araçların mevcut deney raporları Teknik Servis tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir.

Ulusal tip onayı belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar traktöre AT tip onayı belgesi yerine ulusal tip onayı belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.