21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AYDINLATMA VE

IŞIKLI SİNYAL CİHAZLARININ YERLEŞTİRİLMESİ İLE İLGİLİ TİP

ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/61/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi ile ilgili olarak traktörlere AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; havalı lastik tekerlekli ve azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat olan tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi konusunda traktöre AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu maddesine, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi ile ilgili 13/9/2009 tarihli ve 2009/61/EC direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 2003/37/AT: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğini,

b) AT: Avrupa Topluluğunu,

c) AT Tip Onayı Belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının bu Yönetmelikte belirtilen hususlara uygun olarak yerleştirilmesi sonucunda traktör için verilen belgeyi,

ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

d) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uygunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi veya imalatçı temsilcisini,

e) İmalatçı temsilcisi: Bu Yönetmeliğin kapsadığı alanda yetkili kuruluşa karşı imalatçıyı temsil etmek ve onun adına hareket etmek üzere imalatçı tarafından görevlendirilen, gerçek veya tüzel bir kişiyi,

f) Onay Kuruluşu: Tip Onayı Belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, Teknik Servis görevlendiren, diğer onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bakanlığı,

g) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından Teknik Servise veya Onay Kuruluşuna Bilgi Dokümanı (Tanıtım Belgesi) gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

ğ) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya Teknik Servisin görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

h) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ı) Tarım veya orman traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya belirli araçları, makineleri veya römorkları tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

i) Teknik Servis: Bir deney laboratuvarı olarak onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine onay kuruluşu adına bizzat onay kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş bir kuruluş veya kurumu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip Onayı Belgesi başvuruları ve işlemleri

MADDE 5 – (1) Tip Onayı Belgesi başvurusuna ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi konusunda traktör için AT Tip Onayı Belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte EK-1’de belirtildiği şekilde imalatçı veya imalatçı temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

b) Tip Onayı Belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

c) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

ç) Onay Kuruluşu, tekerlekli tarım veya orman traktörlerine aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi konusunda örneği EK-2’de bulunan bir belge traktörün AT Tip Onayı Belgesine eklenir.

Teknik servisler

MADDE 6 – (1) TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça teknik servis olarak görevlendirilir.

Tedbirler

MADDE 7 – (1) Tedbirlere ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir.

a) Onay Kuruluşu, EK-1’in 1.5.7’sinden 1.5.2.1’ine kadar liste halinde verilen, AT Aksam Tip Onayı İşareti taşıyan mecburi veya ihtiyari aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının EK-1’de yer alan şartlara uygun olarak traktöre yerleştirilmesi halinde, aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi ile ilgili gerekçelere dayanarak, bir traktörün AT tip onayının veya ulusal tip onayının verilmesini reddedemez, bu traktörün satışını, hizmete girmesini veya kullanımını yasaklayamaz veya tescilini reddedemez.

b) AT tip onayını veren Onay Kuruluşu, EK-1’in 1.1’inde belirtilenlerin herhangi bir parçasında veya karakteristiklerinde yapılan herhangi bir değişikliğin bildirilmesini sağlamak için gerekli tedbirleri alır. Onay Kuruluşu, değiştirilmiş olan traktör tipinde ilâve deneylerin yapılmasının gerekli olup olmayacağını ve yeni bir deney raporunun hazırlanıp hazırlanmayacağına karar vermelidir. Bu tür deneyler, bu Yönetmeliğin şartlarına uygunsuzluk gösterdiğinde, değişiklik onaylanmaz.

c) Bu Yönetmeliğin şartlarının teknik ilerlemelere uyarlanması için gerekli herhangi bir değişiklik işlemi, 2003/37/AT Yönetmeliğinin 21 inci maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak yapılır.

Bildirim

MADDE 8 – (1) Bildirime ilişkin esaslar aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekerlekli tarım veya orman ve ışıklı sinyal cihazlarının aksam tip onayı ile ilgili 2009/61/EC direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

b) Tekerlekli tarım veya orman ve ışıklı sinyal cihazlarının traktöre yerleştirilmesi ile ilgili tip onayı konusunda görevlendirilen Teknik Servis AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

MADDE 9 – (1) Teknolojik olarak gelişmiş aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının traktöre yerleştirilmesi konusunda traktörlere Tip Onayı Belgesi talep edilmesi halinde, Avrupa Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek, Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Geçici ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 15/10/2002 tarihli ve 24907 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (78/933/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi için ilk defa tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelikte belirtilen şartları sağlamak zorundadır.

(2) 2003/37/AT kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (78/933/AT) göre AT Tip Onayı Belgesi olan araçların kapsam genişletmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

(3) 2003/37/AT kapsamındaki tarım veya orman traktörlerinin aydınlatma ve ışıklı sinyal cihazlarının yerleştirilmesi için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girişinden önce Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğine (78/933/AT) göre AT Tip Onayı Belgesi olan araçların mevcut deney raporları Teknik Servis tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir.

Ulusal tip onayı belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar traktöre AT Tip Onayı Belgesi yerine Ulusal Tip Onayı Belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.