21 Aralık 2012  CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28504 (Mükerrer)

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKERLEKLİ TARIM VEYA ORMAN TRAKTÖRLERİNİN AZAMİ

TASARIM HIZI VE YÜK PLATFORMU İLE İLGİLİ TİP

ONAYI YÖNETMELİĞİ (2009/60/AT)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümleri uyarınca tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin yapım ve kullanım bakımından karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, azami tasarım hızı ve yük platformu konusunda tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hükümleri ve bunların uygulanmasına ait usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından havalı lastik tekerlek ile donatılmış, azami tasarım hızı 6 ila 40 km/saat arasında olan, 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’nin Ek II’sinde kategorisi tanımlanan tekerlekli tarım veya orman traktörlerine AT Tip Onayı Belgesi verilmesine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,

a) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 29 uncu, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü, 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddelerine dayanılarak,

b) Avrupa Birliğinin tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu ile ilgili 8/9/2010 tarihli ve 2010/62/EU sayılı direktifi ile değişik 13/7/2009 tarihli ve 2009/60/EC direktifine paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) 2003/37/AT Yönetmeliği: 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)’ni,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) İmalatçı: Tip onayı veya yetkilendirme sürecinin bütün aşamalarında ve imalat uygunluğunun sağlanmasında Onay Kuruluşuna karşı sorumlu olan ve onay sürecinin konusu olan araç, sistem, aksam veya ayrı teknik ünitenin bütün imalat aşamalarında doğrudan yer almasının şart olmadığı kişi veya kuruluş ile temsilcileri, ayrıca, ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

ç) İmalatçı temsilcisi: Bu Yönetmeliğin kapsadığı alanda yetkili kuruluşa karşı imalatçıyı temsil etmek ve onun adına hareket etmek üzere imalatçı tarafından görevlendirilen, gerçek veya tüzel kişiyi,

d) Onay Kuruluşu: Tip onayı belgelerini veren, gerektiğinde geri alan, teknik servis görevlendiren, diğer ülkelerin onay kuruluşlarıyla muhatap olan ve bunlarla temasları yürüten, imalatçının üretim uygunluk düzenlemelerine uyup uymadığını belirlemekten sorumlu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

e) Tanıtım dosyası: Başvuru sahibi tarafından teknik servise veya Onay Kuruluşuna bilgi dokümanı gereğince verilen bilgi, çizim, fotoğraf ve bunun gibi belgeleri içeren dosyayı,

f) Tanıtım paketi: Tanıtım dosyasına Onay Kuruluşunun veya teknik servisin görevlerini yerine getirmeleri sırasında eklemiş oldukları deney raporları ve diğer belgeleri,

g) Tanıtım paketi fihristi: Tanıtım paketi içinde bulunan belgelerin uygun bir şekilde numaralandırılarak veya bütün sayfaların tanımlanabilmesine imkan verecek şekilde işaretlenerek bir liste halinde yazılmasını,

ğ) Tarım veya orman traktörü: Tarım veya ormancılıkta kullanılan, ana işlevi çekme gücü sağlamak olan, aletleri çekmek, itmek, taşımak veya belirli araçları, makineleri veya römorkları tahrik etmek için özel olarak tasarlanmış, en az iki dingilli, havalı lastik tekerlekli veya sonsuz paletli, yük ve yolcu taşımak için donatılabilen motorlu araçları,

h) Teknik servis: Bir deney laboratuvarı olarak Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek gerekli deneyleri yapmak veya bir uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak yine Onay Kuruluşu adına bizzat Onay Kuruluşu tarafından da yerine getirilebilecek ilk değerlendirmeyi ve diğer deney veya muayeneleri yapmak üzere Onay Kuruluşu tarafından görevlendirilmiş kuruluş veya kurumu,

ı) Tip onayı belgesi: Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformunun Ek-1’de belirtilen hususlara uygunluğu sonucunda traktör için verilen belgeyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Usul ve Esasları

Tip onayı belgesi başvuruları ve işlemleri

MADDE 5 – (1) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktör için tip onayı belgesi başvuruları, tanıtım paketi içinde bulunan tanıtım fihristine uygun olarak düzenlenmiş tanıtım dosyasıyla birlikte imalatçı veya imalatçı temsilcisi tarafından Onay Kuruluşuna yapılır. Tanıtım paketi başvurudan itibaren onayın verildiği veya reddedildiği tarihe kadar Onay Kuruluşunun incelemesine açıktır.

(2) Tip onayı belgesi başvuruları, ancak bir onay kuruluşuna yapılabilir. Başvuru sahibi, başka bir ülkenin onay kuruluşuna başvuruda bulunmadığını bir yazı ile Onay Kuruluşuna bildirir.

(3) Onaylanacak her tip için ayrı bir başvuru yapılır.

(4) Bu Yönetmeliğe göre azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktöre AT tip onayı belgesi ve AT tip onayı numarası verilir.

Teknik servisler

MADDE 6 – (1) TS EN ISO/IEC 17025 ve/veya TS EN ISO/IEC 17020 veya eşdeğer ulusal veya uluslararası standartları sağlayan, deney ve analizleri yapabilecek laboratuvar ve/veya teknik imkânları bulunan resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, yapılacak protokolle belirlenecek şartlar çerçevesinde Bakanlıkça teknik servis olarak görevlendirilir.

Tedbirler

MADDE 7 – (1) Onay Kuruluşu, Ek-1’de belirtilen şartları sağlayan azami tasarım hızı ve yük platformunu gerekçe göstererek, bir traktörün AT tip onayı belgesini veya ulusal tip onayı belgesini vermeyi reddedemez, bu traktörün tescilini reddedemez veya satışını, hizmete girmesini veya kullanımını yasaklayamaz.

(2) Onay Kuruluşu, yük platformlarının takılmasını yasaklayamaz veya traktörlere bir veya birden fazla platformun takılmasına zorunluluk getiremez.

(3) Onay Kuruluşu, tarım veya ormancılık amacıyla kullanılan römorklar üzerinde taşınmasına izin verdikleri ürünün yük platformlarıyla taşıma yapılmasını yasaklayamaz. İmalatçı tarafından belirtilen sınırlar içerisinde, çalışır durumdaki traktörün ağırlığının en az %80’ine kadar olan azami yüke müsaade edilir.

Bildirim

MADDE 8 – (1) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu ile ilgili 2010/62/EU direktifi ile değişik 2009/60/EC sayılı AT direktifine göre hazırlanan bu Yönetmeliğin uygulamaya konulduğu, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

(2) Tekerlekli tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu ile ilgili olarak görevlendirilen teknik servis, AT üyesi ülkelerin onay kuruluşlarına ve Avrupa Komisyonuna bildirilir.

Muafiyetler

MADDE 9 – (1) Teknolojik olarak gelişmiş azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktörlere tip onayı belgesi talep edilmesi halinde, Avrupa Komisyonuna, Gümrük Birliği Ortaklık Komitesine ve diğer ülkelerin onay kuruluşlarına bilgi verilerek tarım veya orman traktörlerinin azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından traktörlere ulusal tip onayı belgesi verilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari yaptırımlar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin ihlali halinde, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 11 – (1) 2/6/2002 tarihli ve 24773 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/152/AT) yürürlükten kaldırılmıştır.

Uygulama

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2003/37/AT Yönetmeliği kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için azami tasarım hızı ve yük platformu bakımından ilk defa tip onayı alacak araçlar 1/3/2013 tarihinden itibaren, tip onayı mevcut araçlar ise 1/9/2013 tarihinden itibaren bu Yönetmelik şartlarını sağlamak zorundadır.

(2) 2003/37/AT kapsamındaki tarım veya orman traktörleri için azami tasarım hızı ve yük platformu için, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (74/152/AT)’ne göre AT tip onayı belgesi olan araçların kapsam genişletmelerinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Ulusal tip onayı belgesi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Avrupa Birliğinde uygulaması kabul edilene kadar traktöre AT tip onayı belgesi yerine ulusal tip onayı belgesi verilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.